Komunikaty na temat numerów kont i wysokości opłat

Wpis od odwołania

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 grudnia 2019 r. w  sprawie kwot wartości oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2449) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro  stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453) zmianie uległy kwoty, od których jest uzależniony obowiązek  przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz średni kurs  złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówienia.

Do postępowań o udzielnie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszych rozporządzeń stosuje się przepisy dotychczasowe.

I. Wysokość wpisu od odwołania jest zróżnicowana i zależy od wartości zamówienia oraz jego rodzaju.

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy lub usługi oraz w konkursie, którego wartość jest:

1) mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 7.500 zł;

2) równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 15.000 zł.

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, którego wartość jest:

1) mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane, wynosi 10.000 zł;

2) równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane, wynosi 20.000 zł.

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 15.000 zł.

II. Ustalenie wysokości wpisu jest ściśle powiązane z wartością zamówienia. Odwołujący się musi wiedzieć, czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach, czy też jest to postępowanie oszacowane poniżej tychże kwot.
Kwoty te są określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2450). Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się, jeżeli wartość zamówień:

1)  udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3-5, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a) 139.000 euro - dla dostaw lub usług,
b) 5.350.000 euro - dla robót budowlanych;

2)  udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3-5, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 214.000 euro - dla dostaw lub usług,
b) 5.350000 euro - dla robót budowlanych;

3)  sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 428.000 euro - dla dostaw lub usług,
b) 5.350.000 euro - dla robót budowlanych;

4)  w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 428.000 euro - dla dostaw lub usług,
b) 5.350.000 euro - dla robót budowlanych.

III. Przy ustaleniu wartości zamówienia publicznego wyrażonej w euro należy stosować  przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę  przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453). Zgodnie z Rozporządzeniem średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący  podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693.

IV.Wpis, o którym mowa powyżej należy wpłacać na rachunek bankowy:

Urząd Zamówień Publicznych

NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

Do rozliczeń transgranicznych:

(IBAN) PL 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

SWIFT/BIC NBPLPLPW

Opłata od skargi

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2014 r. ogłoszony został w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 545) wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r., wydany w sprawie oznaczonej (sygn. akt SK 12/13).

Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż przepis art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.), dotyczący opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym opłata sądowa od skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące każdej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest opłatą stałą, której wartość wynosi:

  1. 37 500 zł – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy lub usługi o wartościach mniejszych od progów unijnych (134 000 i 207 000 euro),
  2. 75 000 zł – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy lub usługi o wartościach równych lub wyższych od progów unijnych (134 000 i 207 000 oraz 414 000 euro dla zamawiających udzielających zamówień sektorowych oraz
    w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa),
  3. 50 000 zł – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach mniejszych od progu unijnego (5 186 000 euro),
  4. 100 000 zł – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach równych lub wyższych od ww. progu unijnego.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2007 r. wysokość opłaty od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów i kopii wynosi 17 złotych.
Organem podatkowym właściwym miejscowo jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
W związku z tym opłatę skarbową od pełnomocnictwa do występowania przed Krajową Izbą Odwoławczą należy uiszczać na konto Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Rachunek opłaty skarbowej:
Nazwa: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 (opłata skarbowa za…..)

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00