Komunikaty na temat numerów kont i wysokości opłat

Wpis od odwołania

I. Wysokość wpisu od odwołania jest zróżnicowana i zależy od wartości zamówienia oraz jego rodzaju.

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy lub usługi oraz w konkursie, którego wartość jest:

1) mniejsza niż progi unijne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, wynosi 7.500 zł;

2) równa lub przekracza progi unijne określone w przepisach wydanych na podstawie art. art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, wynosi 15.000 zł.

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, którego wartość jest:

1) mniejsza niż progi unijne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, wynosi , wynosi 10.000 zł;

2) równa lub przekracza progi unijne określone w przepisach wydanych na podstawie art. art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, wynosi 20.000 zł.

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi:

  1. O których mowa w art. 359 pkt 2 ustawy, wynosi 7.500 zł.
  2. O których mowa w art. 359 pkt 1 ustawy, wynosi 15.000 zł

Wysokość wpisu wnoszonego w postępowaniu odwoławczym dotyczącym zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo, że zamawiający był do tego obowiązany wynosi:

  1. 7.500 zł – w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi lub w konkursie
  2. 10.000 zł – w przypadku zamówienia na roboty budowlane

II. Ustalenie wysokości wpisu jest ściśle powiązane z wartością zamówienia. Odwołujący się musi wiedzieć, czy wartość zamówienia przekracza progi unijne.
Kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust 1 ustawy uregulowane są w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. poz. 11) ,i kształtują się następująco:

l.p.

Rodzaj zamówienia

Wartość progu unijnego

1.

W przypadku zamówień klasycznych na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających publicznych

5 350 000 euro

2.

W przypadku zamówień klasycznych na dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy, będących jednostkami sektora finansów publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także przez zamawiających publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy, będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej

139 000 euro

3.

W przypadku udzielania zamówień klasycznych na dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających publicznych, innych niż określeni w pkt 2

214 000 euro

4.

W przypadku zamówień publicznych na dostawy udzielanych przez zamawiających określonych w pkt 2 działających w dziedzinie obronności, gdy zamówienia te dotyczą produktów nieobjętych załącznikiem III do dyrektywy 2014/24/UE

214 000 euro

5.

W przypadku zamówień klasycznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 pkt 1 ustawy, udzielanych przez zamawiających publicznych

750 000 euro

6.

W przypadku zamówień klasycznych na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 ustawy

5 350 000 euro

7.

W przypadku udzielania zamówień klasycznych na usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 ustawy oraz które związane są z zamówieniem na roboty budowlane, o którym mowa w pkt 1

214 000 euro

8.

W przypadku udzielania zamówień sektorowych, o których mowa w art. 7 pkt 35 ustawy, zwanych dalej „zamówieniami sektorowymi”, na dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających sektorowych

428 000 euro

9.

W przypadku zamówień sektorowych na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających sektorowych

5 350 000 euro

10.

W przypadku zamówień sektorowych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 392 ust. 1 ustawy, udzielanych przez zamawiających sektorowych

1 000 000 euro

11.

W przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 7 pkt 36 ustawy, na dostawy i usługi udzielanych przez zamawiających publicznych lub zamawiających sektorowych

428 000 euro

12.

W  przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 7 pkt 36 ustawy, na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających publicznych lub zamawiających sektorowych

5 350 000 euro

III. Przy ustaleniu wartości zamówienia publicznego wyrażonej w euro należy stosować  obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. poz. 1177) Zgodnie z obwieszczeniem średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący  podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych lub konkursów wynosi 4,4536.

IV. Wpis, o którym mowa powyżej należy wpłacać na rachunek bankowy:

Urząd Zamówień Publicznych

NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

Do rozliczeń transgranicznych:

(IBAN) PL 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

SWIFT/BIC NBPLPLPW

Opłata od skargi

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2014 r. ogłoszony został w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 545) wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r., wydany w sprawie oznaczonej (sygn. akt SK 12/13).

Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż przepis art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.), dotyczący opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym opłata sądowa od skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące każdej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest opłatą stałą, której wartość wynosi:

  1. 37 500 zł – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy lub usługi o wartościach mniejszych od progów unijnych (134 000 i 207 000 euro),
  2. 75 000 zł – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy lub usługi o wartościach równych lub wyższych od progów unijnych (134 000 i 207 000 oraz 414 000 euro dla zamawiających udzielających zamówień sektorowych oraz
    w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa),
  3. 50 000 zł – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach mniejszych od progu unijnego (5 186 000 euro),
  4. 100 000 zł – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach równych lub wyższych od ww. progu unijnego.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2007 r. wysokość opłaty od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów i kopii wynosi 17 złotych.
Organem podatkowym właściwym miejscowo jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
W związku z tym opłatę skarbową od pełnomocnictwa do występowania przed Krajową Izbą Odwoławczą należy uiszczać na konto Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Rachunek opłaty skarbowej:

Nazwa: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 (opłata skarbowa za…..)

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00