Komunikaty na temat numerów kont i wysokości opłat

Wpis od odwołania

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w  sprawie kwot wartości oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro  stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2477) zmianie uległy kwoty, od których jest uzależniony obowiązek  przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz średni kurs  złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówienia.

Do postępowań o udzielnie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszych rozporządzeń stosuje się przepisy dotychczasowe.

I. Wysokość wpisu od odwołania jest zróżnicowana i zależy od wartości zamówienia oraz jego rodzaju.

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy lub usługi oraz w konkursie, którego wartość jest:

1) mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 7.500 zł;

2) równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 15.000 zł.

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, którego wartość jest:

1) mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane, wynosi 10.000 zł;

2) równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane, wynosi 20.000 zł.

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 15.000 zł.

II. Ustalenie wysokości wpisu jest ściśle powiązane z wartością zamówienia. Odwołujący się musi wiedzieć, czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach, czy też jest to postępowanie oszacowane poniżej tychże kwot.
Kwoty te są określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479). Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się, jeżeli wartość zamówień:

1)  udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3-5, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 144.000 euro - dla dostaw lub usług,
b) 5.548.000 euro - dla robót budowlanych;

2)  udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3-5, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 221.000 euro - dla dostaw lub usług,
b) 5.548.000 euro - dla robót budowlanych;

3)  sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 443.000 euro - dla dostaw lub usług,
b) 5.548.000 euro - dla robót budowlanych;

4)  w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 443.000 euro - dla dostaw lub usług,
b) 5.548.000 euro - dla robót budowlanych.

Do postępowań o udzielnie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

III. Przy ustaleniu wartości zamówienia publicznego wyrażonej w euro należy stosować  przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę  przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2477). Zgodnie z Rozporządzeniem średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący  podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117.

IV.Wpis, o którym mowa powyżej należy wpłacać na rachunek bankowy:

Urząd Zamówień Publicznych

NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

Do rozliczeń transgranicznych:

(IBAN) PL 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

SWIFT/BIC NBPLPLPW

Opłata od skargi

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2014 r. ogłoszony został w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 545) wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r., wydany w sprawie oznaczonej (sygn. akt SK 12/13).

Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż przepis art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.), dotyczący opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym opłata sądowa od skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące każdej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest opłatą stałą, której wartość wynosi:

  1. 37 500 zł – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy lub usługi o wartościach mniejszych od progów unijnych (134 000 i 207 000 euro),
  2. 75 000 zł – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy lub usługi o wartościach równych lub wyższych od progów unijnych (134 000 i 207 000 oraz 414 000 euro dla zamawiających udzielających zamówień sektorowych oraz
    w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa),
  3. 50 000 zł – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach mniejszych od progu unijnego (5 186 000 euro),
  4. 100 000 zł – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach równych lub wyższych od ww. progu unijnego.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2007 r. wysokość opłaty od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów i kopii wynosi 17 złotych.
Organem podatkowym właściwym miejscowo jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
W związku z tym opłatę skarbową od pełnomocnictwa do występowania przed Krajową Izbą Odwoławczą należy uiszczać na konto Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Rachunek opłaty skarbowej:
Nazwa:
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27
nr konta:
18 1030 1508 0000 0005 5002 3113 (opłata skarbowa za…..)

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00