Biuro Odwołań - zadania

Biuro Odwołań realizuje zadania związane z kompetencjami Prezesa Urzędu w zakresie zapewnienia funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej, w tym zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej Krajowej Izby Odwoławczej związanej z wykonywaniem przez Izbę jej ustawowych zadań.

Do zadań Biura należy w szczególności:

1) wykonywanie czynności organizacyjno-technicznych związanych z rozpoznawaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołań, w szczególności:

a) weryfikacja kompletności odwołań,

b) przygotowywanie projektów zarządzeń, postanowień oraz innych pism w postępowaniu odwoławczym podpisywanych przez Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

c) przygotowywanie akt odwoławczych i przekazywanie ich przewodniczącemu składu orzekającego,

d) protokołowanie posiedzeń i rozpraw Krajowej Izby Odwoławczej,

e) przekazywanie odpisów orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej,

f) współpraca z Biurem Organizacyjno-Finansowym w zakresie rozliczania kosztów postępowania odwoławczego,

g) zamieszczanie orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej w serwisie internetowym Urzędu,

h) archiwizowanie i udostępnianie akt spraw odwoławczych;

2) obsługa organizacyjno-techniczna Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie wydawania przez Izbę opinii w sprawie zastrzeżeń do wyników kontroli;

3) prowadzenie komputerowej bazy danych w zakresie spraw rozpoznawanych przez Krajową Izbę Odwoławczą oraz prowadzenie repertorium tych spraw dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursów wszczętych przed dniem 18 stycznia 2017 r.

4) prowadzenie komputerowej bazy danych dotyczącej skarg wnoszonych na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

5) przesyłanie skarg wnoszonych na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej do właściwych sądów okręgowych wraz z aktami postępowania odwoławczego;

6) prowadzenie i ogłaszanie na stronie internetowej Urzędu listy organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej;

7) gromadzenie, opracowywanie i analiza danych statystycznych w zakresie środków ochrony prawnej,

8) koordynowanie zadań związanych z obsługą postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00