Proszę o wskazanie jakie dokumenty uznawane są za potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie zamówień publicznych oraz prawa cywilnego

Dokumentami potwierdzającymi wymagane minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych oraz prawa cywilnego będą np. świadectwa pracy, zaświadczenia, zakresy obowiązków lub inne, z których wynikać będzie doświadczenie w wymaganym obszarze i czas jego trwania.

Jednocześnie Urząd Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że ostatecznej oceny dokumentów składanych przez kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej dokonywać będzie upoważniona do tego komisja kwalifikacyjna powołana przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00