Proszę o potwierdzenie, że w przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, nie ma obowiązku jego składania. Proszę o informację, czy w takim przypadku koni

W przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, nie ma obowiązku jego składania. Kandydat zobowiązany jest w takim wypadku, zgodnie z brzmieniem art. 474 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742). Treść oświadczenia została zamieszczona w formularzu „Zgłoszenie kandydata na członka Krajowej Izby Odwoławczej” zamieszczonym na stronie internetowej UZP i KIO w zakładce „Postępowanie kwalifikacyjne”.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00