Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - Aktualne

W dniu 15 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu na: „zakup kompleksowej usługi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Numer referencyjny: ZP.261.16.2020” (sygn. akt: KIO 3514/20).

W dniu 15 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Red Stack Poland Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „zaprojektowanie oraz wdrożenie architektury bazodanowej opartej o dwa niezależne serwery bazujące na technologii Oracle Real Application Clusters lub równoważny oraz migracja dwóch niezależnych systemów bazodanowych Oracle z wersji 11g do 12c”, w ramach projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” w celu szczegółowym 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w perspektywie finansowej na l” (sygn. akt: KIO 3368/20).

W dniu 15 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOM-EKO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Niemce na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Niemce od dnia 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022r. Numer referencyjny: IZP: 271.21.2020” (sygn. akt: KIO 3506/20).

W dniu 15 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Kujawsko-Pomorskie w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na: „usługi zimowego utrzymania dróg administrowanych przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w sezonach zimowych 2020/2021,2021/2022, 2022/2023 roku. Numer referencyjny: O3.N4.361.02.2020” (sygn. akt: KIO 3337/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WIKSBUD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy na: „zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: Komisariat Policji w Brześciu Kujawskim – przystosowanie obiektów - Stary Brześć 23, dz. nr ew. 48/2 Numer referencyjny: SZPiFP-128-20” (sygn. akt: KIO 3416/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku na: „przetarg nieograniczony na dostarczenie i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w części
administracyjnej wraz z Portalem Pracownika oraz wykonanie usługi integracji zakupionego oprogramowania z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS produkcji Asseco Poland S.A. wraz z migracją danych z systemu SIMPLE.ERP i wdrożenie oprogramowania, udzielenie licencji i objęcie nadzorem autorskim. Numer referencyjny: DZP.2344.53.2020” (sygn. akt: KIO 3412/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IT V-WAYS Piotr Piotrowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na: „administrowanie kolokowanymi w Centrum Przetwarzania Danych MRPiPS instancjami Oprogramowania SyriuszStd oraz migracja z PUP do MRPiPS. Numer referencyjny: 24/DI/PN/2020” (sygn. akt: KIO 3520/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PHU AVI SYSTEM Arkadiusz Maciejowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: „świadczenie usług napraw i ekspertyz sprzętu drukującego. Numer referencyjny: BZA.2600.920.2019” (sygn. akt: KIO 3433/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Catermed S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Postęp” Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na: „świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków stanowiących całodziennie wyżywienie dla pacjentów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie” (sygn. akt: KIO 3478/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Cyców na: „odnawialne źródła energii w gminie Cyców. Numer referencyjny: Gk.271.11.2020” (sygn. akt: KIO 3504/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EKOLAND Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Zakrzówek na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Zakrzówek. Numer referencyjny: ZP.271.14.2020” (sygn. akt: KIO 3431/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mikor Inżyniering Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Kultury 105 w Koszalinie na: „wyposażenie meblowe, scenotechniczne i nagłośnienie Amfiteatru im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie. Numer referencyjny: ZP/PN/01/11/2020” (sygn. akt: KIO 3454/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów reprezentowane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie na: „rozbudowę, modernizację i rozwój systemu Zefir 2. Numer referencyjny: 1201-ILL-5.260.58.2020” (sygn. akt: KIO 3505/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na: „świadczenie usług przesyłu danych z wykorzystaniem łączy z podziałem na 45 części. Numer referencyjny: 266/PAŻP/2020/AZP” (sygn. akt: KIO 3384/20).

W dniu 13 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "KONCEPT" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Śląski w Katowicach na: „sukcesywną dostaęa notebooków. Numer referencyjny: DZP.381.094.2020.DW” (sygn. akt: KIO 3292/20).

W dniu 13 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin na: „budowę nowego przedszkola publicznego przy ul. Przygodnej w Szczecinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: BZP/67/20” (sygn. akt: KIO 3367/20).

W dniu 13 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na: „remonty cząstkowe nawierzchni dróg krajowych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego oraz nakładki w podziale na trzy zadania. Numer referencyjny: O/OL.D-3.2412.27.2020” (sygn. akt: KIO 3476/20).

W dniu 13 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ECO - ABC Sp. z o.o., Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na: „usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania –spalania zakaźnych odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Numer referencyjny: NA-26/15 P-15” (sygn. akt: KIO 3375/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Megatherm Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ANN-POL" Anna Śmigiel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy na: „utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek. Numer referencyjny:ZGN-P-29/20” (sygn. akt: KIO 3472/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie na: „dostawę tomografu komputerowego i aparatu RTG cyfrowego do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Numer referencyjny: SZP/27/2020” (sygn. akt: KIO 3502/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej na: „termomodernizację budynku głównego Szpitala w Czeladzi (segment A, segment B, segment C) w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w ramach działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Numer referencyjny: DZA.381.32.2020” (sygn. akt: KIO 3391/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Żagański na: „przebudowę drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych” (sygn. akt: KIO 3498/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "EUROTRONIC" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna na: „rozbudowę systemu monitorowania jakości energii elektrycznej. Numer referencyjny: 2020/WNP-0322” (sygn. akt: KIO 3394/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: LIRECO Sp. z o.o., LIRECO ECO Magda Komajda w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na: „kompleksowe świadczenie usługi, polegającej na: 1) obsłudze technicznej: instalacji technologicznych basenów; instalacji technologicznych urządzeń wentylacyjnych hali basenowej, widowni, basenowych szatni i pomieszczeń technicznych, suszarek w szatniach; instalacji technologicznych łaźni parowej; instalacji technologicznych fontanny w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK w Toruniu; 2) uzdatnianiu wody basenowej do wskaźników jakości wody zgodnych z obowiązującym podczas świadczenia usługi stanem prawnym, wraz z zakupem i sukcesywną dostawa chemii basenowej; 3) systematycznych i udokumentowanych badaniach jakości wody, prowadzonych zgodnie z zakresem i harmonogramem wynikającym z obowiązującego podczas świadczenia usługi stanu prawnego; 4) przeprowadzeniu i obsłudze przerwy technologicznej. Numer referencyjny: ZP-187.2020” (sygn. akt: KIO 3500/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: RDF Sp. z o. o., MPK Pure Home Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Ząbki na: „usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie miasta Ząbki. Numer referencyjny: ZPU.271.24.2020” (sygn. akt: KIO 3424/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Climamedic sp. z o.o. Sp. k., EKSA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Łodzi na: „przebudowę i rozbudowę Centrum Badań In Vivo w formule zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: ZP/93/2020” (sygn. akt: KIO 3273/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MMK-INŻ. Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich na: „przebudowę ul. Moniuszki w Łodzi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza. Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.21.2020” (sygn. akt: KIO 3291/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Łódzkie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi na: „rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 715 na odcinku od km 8+200 do km 9+040 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach” (sygn. akt: KIO 3423/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS sp. z.o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto i Gmina Gołańcz na: „odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Gołańcz. Numer referencyjny: ZP.271.14.2020” (sygn. akt: KIO 3326/20).

W dniu 11 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kąty Wrocławskie na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Numer referencyjny: ZP.271.46.2020” (sygn. akt: KIO 3282/20).

W dniu 11 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie na: „3A.5 budowę wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla Huty im. Sendzimira. Numer referencyjny: 2785/JRP/2020” (sygn. akt: KIO 3245/20).

W dniu 11 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Meden-Inmed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na: „dostawę aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Pionu Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/ 58 /2020” (sygn. akt: KIO 3369/20).

W dniu 11 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Gniew na: „rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Gniew w miejscowościach Rakowiec, Małe Wyręby, Wielkie
Wyręby. Numer referencyjny: RIN.271.10.2020” (sygn. akt: KIO 3377/20).

W dniu 8 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Śląskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne "ATUT" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Wydobycie S.A. na: „dostawę i modernizację ciągników spalinowych podwieszanych oraz dostawa ciągników manewrowych dla Tauron Wydobycie S.A. Numer referencyjny: 2020/TWD/TWD/01198/L/120/P/PR” (sygn. akt: KIO 3239/20).

W dniu 8 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Budir System Sp. z o.o. Sp. k., PPHU IRMA- Ireneusz Załęski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Terespol na: „budowę przychodni w Gminie Terespol. Numer referencyjny: I-IM.7011.4.2020.AD” (sygn. akt: KIO 3449/20).

W dniu 8 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina na: „usługi transportu pacjentów dializowanych, transportu sanitarnego pacjentów oraz transportu materiałów biologicznych, przewozu krwi i jej składników. Numer referencyjny: ZP.261.3-T-E.2020, Postępowanie nr 85” (sygn. akt: KIO 3318/20).

W dniu 8 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy adrium BHP Adrian Robak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie na: „kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w roku 2021 samorządowych jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków. Numer referencyjny: MCOO/ZP/R/35/20” (sygn. akt: KIO 3403/20).

W dniu 8 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Getinge Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „zakup stołów operacyjnych, łóżek transportowych oraz łóżek anestezjologicznych na Blok Operacyjny w lokalizacji Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni. Numer referencyjny: D25M/251/N/37-69rj/20” (sygn. akt: KIO 3430/20).

W dniu 7 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „budowę i wdrożenie systemów informatycznych zwiększających dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach projektu e-Pacjent w Szpitalu Wolskim. Numer referencyjny: EP/96/2020” (sygn. akt: KIO 3329/20).

W dniu 7 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: RDF Sp. z o. o., MPK Pure Home Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Różan na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Różan. Numer referencyjny: PIOŚ.271.12.2020” (sygn. akt: KIO 3441/20).

W dniu 7 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na: „dostawę łóżek wielofunkcyjnych i narzędzi. Numer referencyjny: DZPUCK.262.145.2020” (sygn. akt: KIO 3355/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CHMAJ I WSPÓLNICY Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej na: „obsługę prawną w związku z aukcją na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Numer postępowania: BA.WZP.26.48.2020” (sygn. akt: KIO 3371/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: „transport pacjentów bez opieki medycznej. Numer referencyjny: ZP-20-135UN” (sygn. akt: KIO 3359/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kanwa Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna na: „dostawę łączników rurowych oraz łączników rurowo kołnierzowych – uniwersalnych (dla stali, żeliwa, A-C, PCV, PE) w zakresie średnic od DN 50 do DN 600 mm” (sygn. akt: KIO 3420/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowe "HETMAN" Sp. z o.o., PN-WMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na: „zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 55 690 Mg. Numer referencyjny: ZA.ZOZ.27.23.2020.LK” (sygn. akt: KIO 3216/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. na: „dzierżawę analizatorów immunologicznych oraz analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych, zakup pasków testowych do moczu oraz odczynników. Numer referencyjny: ZP/65/ODCZYNNIKI/2020/UE” (sygn. akt: KIO 3311/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na: „rewitalizację obszaru obejmującego kwartał śródmiejski oznaczony numerem 36 ograniczony aleją Wojska Polskiego oraz ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Bł. Królowej Jadwigi, Małkowskiego, ks. Bogusława X w Szczecinie. Numer referencyjny: Pn 78/DI/2020” (sygn. akt: KIO 3366/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na: „wdrożenie oprogramowania do usługi teleopieki wraz z urządzeniami dla uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!”. Numer referencyjny: ZP/09/2020” (sygn. akt: KIO 3246/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pracownie Konserwacji Zabytków nad Łódką Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi na: „wykonanie remontu dachów w budynkach mieszkalnych nieruchomości administrowanych przez ZLM w Łodzi, w podziale na 2 części. Numer referencyjny: DZP.26.1.339.2020” (sygn. akt: KIO 3259/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Aleksandrów Łódzki na: „odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów Łódzki Numer referencyjny: ZP.271.23.2020” (sygn. akt: KIO 3405/20).

W dniu 31 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie na: „projekt i budowę autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór’’ (z węzłem), odcinek VIII od km ok 598+216 do km ok. 610+722 o długości około 12,506 km. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.57.2020,” (sygn. akt: KIO 3427/20).

W dniu 30 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „projekt i budowę obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20, Numer referencyjny: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.52.2020” (sygn. akt: KIO 3322/20).

W dniu 30 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Matki i Dziecka na: „meble i wyposażenie dla Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży. Numer referencyjny: A/ZP/SZP.261-98/20” (sygn. akt: KIO 3314/20).

W dniu 30 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Odnawialna S.A. na: „wykonanie w trybie generalnego realizatora inwestycji modernizacji części technologicznej ESP Porąbka-Żar. Numer referencyjny: POST/EOD/EOD/BM/00178/2020” (sygn. akt: KIO 3325/20).

W dniu 30 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej na: „sprzęt medyczny jednorazowego użytku. Numer referencyjny: ZP 8/2020” (sygn. akt: KIO 3206/20).

W dniu 30 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ARPOL Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „dostawę zestawów narzędzi i wyposażenia do napraw urządzeń zasilających - sprawa nr 99/2020. Numer referencyjny: 99/2020” (sygn. akt: KIO 3255/20).

W dniu 30 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska. Numer referencyjny: O.Gd.KP-9.2410.09.2020” (sygn. akt: KIO 3285/20).

W dniu 30 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Opole Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Opole na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola. Numer referencyjny: ZP.271.2.20.2020” (sygn. akt: KIO 3191/20).

W dniu 30 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Sweco Consulting Sp. z o.o., Sweco Engineering Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zabrze – Prezydent Miasta na: „opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania pn.: „Budowa drogi łączącej KSSE (ul. Goduli) z autostradą A1 w Zabrzu (ul. Witosa)”. Numer referencyjny: BZP.271.58.2020.EK” (sygn. akt: KIO 3386/20).

W dniu 30 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie na: „termomodernizację budynku Polikliniki w Siedlcach. Numer referencyjny:
CSKDZP-2375/15/07/01/2020” (sygn. akt: KIO 3350/20).

W dniu 29 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Usługi Leśne Jan Koronkiewicz, Redosz Wojciech Andrzej, Usługi Leśne Jolanta Pul w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nadleśnictwo Krynki na: „wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krynki w roku 2021.
Numer referencyjny: SA.270.6.2020” (sygn. akt: KIO 3354/20).

W dniu 29 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę układów sterujących hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny – nr grupy 295-27-17. Numer referencyjny: 512000772” (sygn. akt: KIO 3388/20).

W dniu 29 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRO-ECO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kleczew na: „dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy i miasta Kleczew. Numer referencyjny: IGN.271.7.2020” (sygn. akt: KIO 3317/20).

W dniu 29 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CONTROL PROCESS S.A., STC Power S.r.l., Control Process EPC2 sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. na: „realizację pod klucz elektrociepłowni gazowo-parowej dla Kogeneracja S.A. w Siechnicach” (sygn. akt: KIO 3351/20).

W dniu 29 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sygnity S.A.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na: „usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju systemu e-PFRON2. Numer referencyjny: ZP/08/20” (sygn. akt: KIO 3243/20).

W dniu 29 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów reprezentowane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie na: „rozbudowę, modernizację i rozwój systemu Zefir 2. Numer referencyjny: 1201-ILL-5.260.58.2020” (sygn. akt: KIO 3290/20).

W dniu 29 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SPIDER Mateusz Pająk  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2021 rok dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy". Numer referencyjny: ZP-M-0019/20” (sygn. akt: KIO 3316/20).

W dniu 29 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bcoders S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych na: „zakup maszyn do migracji stosu aplikacyjnego systemu SZarP . Numer referencyjny: ZP/TITT/130/2020” (sygn. akt: KIO 3263/20).

W dniu 28 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MEGAMASZYNY Rafał Pajek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie na: „dostawę sprzętów i narzędzi mechanicznych do Placówek oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer referencyjny: MCOO/ZP/CKZ/20/20” (sygn. akt: KIO 3330/20).

W dniu 28 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsbud Audio Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Płocka na: „pełnienie funkcji doradcy akustycznego i elektroakustycznego wraz z systemami technologii scenicznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”. Numer referencyjny: WZP 271.1.117.2020.AK” (sygn. akt: KIO 3249/20).

W dniu 28 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Stekop S.A., Stekop-Ochrona Sp. z o.o., Silezjan System Security Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie na: „usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitorowanie, świadczone przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną (SUFO) w całodobowym systemie zmianowym (obiektów i obszaru) kompleksu wojskowego (kw ...) na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (17WOG) w Koszalinie” (sygn. akt: KIO 3289/20).

W dniu 28 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELESIS Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Częstochowska na: „dostawę i montaż wraz usługą konfiguracji cyfrowej centrali telefonicznej dla Politechniki Częstochowskiej
Numer referencyjny: ZP/D-18/20” (sygn. akt: KIO 3265/20).

W dniu 23 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Berger Bau Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Lubin na: „przebudowę ul. Wierzbowej w Lubinie” (sygn. akt: KIO 3272/20).

W dniu 23 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - CPKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 22 Etap II” (...). Numer referencyjny: 9090/IRZR3/22825/06020/20/P” (sygn. akt: KIO 3232/20).

W dniu 23 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Transportowe Marek Włastowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" na: „świadczenie usług przewozu osób z niepełnosprawnością na terenie m.st. Warszawy. Numer referencyjny: CUS/ZP/4/2020” (sygn. akt: KIO 3378/20).

W dniu 23 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Partner Sp. z o.o. sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto i Gmina Serock na: „odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021. Numer referencyjny: PRI.271.2.26.2020” (sygn. akt: KIO 3247/20).

W dniu 23 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medlab Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na: „DOSTAWĘ ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO POBIERANIA KRWI WRAZ Z NAKŁUWACZAMI. Numer referencyjny: FSZ.242.40.2020” (sygn. akt: KIO 3268/20).

W dniu 22 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Puck na: „rozbudowę i przebudowę portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich (etap I). Numer referencyjny: RGKiM.271.10.2020.ACH” (sygn. akt: KIO 3177/20).

W dniu 22 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Częstochowska na: „dostawę i montaż wraz usługą konfiguracji cyfrowej centrali telefonicznej dla Politechniki Częstochowskiej. Numer referencyjny: ZP/D-18/20” (sygn. akt: KIO 3261/20).

W dniu 22 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mota-Engil Central Europe S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach na: „rozbudowę istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w miejscowości Sandomierz w ciągu drogi krajowej nr 77. Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2412.22.2020.jr” (sygn. akt: KIO 3240/20).

W dniu 22 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach na: „rozbudowę istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w miejscowości Sandomierz w ciągu drogi krajowej nr 77. Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2412.22.2020.jr” (sygn. akt: KIO 3233/20).

W dniu 22 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BIO-EKOS Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Tychy Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach na: „zakładanie i utrzymanie rabat sezonowych na terenie miasta Tychy w 2021 r.”. Numer referencyjny: TZUK.271.32.2020” (sygn. akt: KIO 3241/20).

W dniu 21 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ADVATECH Sp. z o.o., EGIDA IT SOLUTIONS Sp. z o.o., SUNTAR Sp. z o.o., IMMITIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Krajowa na: „dostawę drukarek biurkowych, skanerów, drukarek i czytników kodów kreskowych w ramach projektu „Rozwój systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)”. Numer referencyjny: PK XF 261.9.2020” (sygn. akt: KIO 3116/20).

W dniu 21 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Krajowa na: „dostawę drukarek biurkowych, skanerów, drukarek i czytników kodów kreskowych w ramach projektu „Rozwój systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)”. Numer referencyjny: PK XF 261.9.2020” (sygn. akt: KIO 3115/20).

W dniu 21 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STANISŁAWSKI - Jerzy Stanisławski w spadku w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Rozdrażew na: „budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice, gmina Rozdrażew. Numer referencyjny: PROW.271.2.2020.A.K.” (sygn. akt: KIO 3238/20).

W dniu 21 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: „zakup sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: BZA.2600.107.2019” (sygn. akt: KIO 3327/20).

W dniu 21 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na: „budowę Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej oraz Centrum Genomu wraz z zagospodarowaniem terenu ,przebudową sieci podziemnych, rozbiórką budynku byłej pralni i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Numer referencyjny: AZP.25.3.11.2020” (sygn. akt: KIO 3345/20).

W dniu 21 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eco-Plan S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenach zewnętrznych w Grudziądzu, Gardei, Grupie, Brodnicy, Chełmnie i Grubnie – sprawa nr 45/2020. Numer referencyjny: 45/2020” (sygn. akt: KIO 3236/20).

W dniu 18 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Usługowy Zakład Robót Melioracyjnych Jan Nowak, Kasjan Nowak Melior w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów inżynierskich w latach 2021–2024 na drogach krajowych GDDKiA Oddział w Szczecinie z podziałem na 7 części. Numer referencyjny: GDDKiA O.Sz.D-3.2413.29.2020” (sygn. akt: KIO 3203/20).

W dniu 17 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KONSORCJUM BIURO KLUB Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie na: „dostawę materiałów biurowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej. Numer referencyjny: F-271-63/2020” (sygn. akt: KIO 3262/20).

W dniu 17 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JM DATA Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Warszawska na: „dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek PW, nr postępowania: ZP.D.SE.7.2020. Numer referencyjny: ZP.D.SE.7.2020” (sygn. akt: KIO 3100/20).

W dniu 17 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ELEKTROMEX Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kępno na: „przebudowę ulicy Armii Krajowej w Kępnie. Numer referencyjny: WR.271.15.2020” (sygn. akt: KIO 3140/20).

W dniu 17 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Most Spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich w Koninie na: „przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie. Numer referencyjny: ZDM.IV.ZP.221.23.2020” (sygn. akt: KIO 3226/20).

W dniu 17 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: „świadczenie usług transportu medycznego. Numer referencyjny: DZ.3321.227.2020” (sygn. akt: KIO 3139/20).

W dniu 16 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AG-COMPLEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto st. Warszawa Dzielnica Ursynów na: „utrzymanie placów zabaw na terenie dzielnicy Ursynów w Warszawie. Numer referencyjny: KZP-XII-WZP.271.68.2020” (sygn. akt: KIO 3172/20).

W dniu 16 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Doosan Babcock Energy Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - TAURON Wytwarzanie S.A. na: „remont średni kotła CFB-1300 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie z podziałem na części” (sygn. akt: KIO 3234/20).

W dniu 16 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy B-Act Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Wejherowa na: „pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej »Wodne Ogrody« w Wejherowie z opcją”. Numer referencyjny: ZZP.271.25.2020.BJ” (sygn. akt: KIO 3235/20).

W dniu 16 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MS-EKO Sp. z o.o., EKO MAX RECYKLING Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Nieporęt na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Nieporęt oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Nieporęcie. Numer referencyjny: ZF.271.27.2020” (sygn. akt: KIO 3260/20).

W dniu 16 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ekom Maciejczyk Sp. J. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Inowłódz na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Inowłódz w 2021 r. Numer referencyjny: RI.271.11.2020” (sygn. akt: KIO 3267/20).

W dniu 16 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Gminy Siemiątkowo na: „odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Siemiątkowo w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Numer referencyjny: 271.6.2020” (sygn. akt: KIO 3228/20).

W dniu 16 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Kłodzko na: „usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy miejskiej Kłodzko. Numer referencyjny: ZP II.271.19.2020” (sygn. akt: KIO 3256/20).

W dniu 16 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PreZero Service Zachód Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sulechów na: „odbiór, transport i zagospodarowanie (odzyski i lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Sulechów. Numer referencyjny: ZPB.271.24.2020” (sygn. akt: KIO 3271/20).

W dniu 16 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Bechtel Polska Sp. z o.o., JSK Architekci Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na: „świadczenie usług biznesowo-technicznych ds. zintegrowanego zarządzania programem (Integrator) dla Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. Numer referencyjny: 107/20/LDR/3/PZP/60” (sygn. akt: KIO 3220/20).

W dniu 15 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kleszczewo na: "dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na terenie gminy Kleszczewo oraz gminy Krzykosy. Numer referencyjny: ZP.271.12.2020" (sygn. akt: KIO 3169/20).

W dniu 15 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kleszczewo na: "dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na terenie gminy Kleszczewo oraz gminy Krzykosy. Numer referencyjny: ZP.271.12.2020" (sygn. akt: KIO 3160/20).

W dniu 15 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na: "remont estakady w ciągu drogi krajowej nr 81 w km 62+780 - jezdnia prawa i lewa - w miejscowości Skoczów. Numer referencyjny: O.KA.D-3.2412.44.2020" (sygn. akt: KIO 3167/20).

W dniu 15 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pracownie Konserwacji Zabytków "ARKONA" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu na: "opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i prac konserwatorskich zabytkowych bloków o numerach inwentaryzacyjnych A-8 i A-9 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (...)" (sygn. akt: KIO 3196/20).

W dniu 15 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CELMAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach na: "roboty budowlane związane z montażem małej architektury w związku z budową placu zabaw przy ul. Kozielskiej w Gliwicach. Numer referencyjny: MZUK.EPZ.50.37.2020" (sygn. akt: KIO 3067/20).

W dniu 14 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Komunalnych EKOGAB s.c. Gabriel Kropidłowski, Daniel Piąstka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Uniejów na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, na terenie gminy Uniejów w2021 r. Numer referencyjny: ZP.271.24.2020 EL" (sygn. akt: KIO 3188/20).

W dniu 14 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.H.U. GAMMA Andrzej Zakrzewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na: "usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność 100 % m.st. Warszawy, zarządzanych przez ZGN Wola, położonych w obrębie TZOM Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa w okresie od 12.2020–9.2021. Numer referencyjny: ZP.26.136.2020.ŁU" (sygn. akt: KIO 3114/20).

W dniu 14 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.I.W. CAMCO Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na: "dostawę, instalację i uruchomienie centralnego urządzenia podtrzymującego zasilanie systemów komputerowych oraz utylizacja zdemontowanych urządzeń. Numer referencyjny: Z-2502-13/20" (sygn. akt: KIO 3044/20).

W dniu 14 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji na: "zakup i dostawę telefonów komórkowych wraz z kartami SIM, zakup kart SIM i świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do internetu, dostawa kart telemetrycznych SIM i świadczenie usług wymiany danych informatycznych z zastosowaniem transmisji pakietowej GPRS (telemetria) dla Policji woj. zachodniopomorskiego. Numer referencyjny: ZZ-2380-63/20" (sygn. akt: KIO 3093/20).

W dniu 14 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na: "wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15. Numer referencyjny: WR.ROZ.2810.73.2020" (sygn. akt: KIO 3145/20).

W dniu 11 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach na: "dostawę sprzętu i materiałów zużywalnych do hemodializy. Numer referencyjny: FZAP-380-21/20" (sygn. akt: KIO 3129/20).

W dniu 11 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Technicznych "ANBUD" Andrzej Budziński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kamieniec Ząbkowicki na: "pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą „Rewitalizacja i adaptacja oficyny …” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pt. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza zarejestrowany pod numerem CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836. Numer referencyjny: 08/BGP-7a/PN-U/2020" (sygn. akt: KIO 3096/20).

W dniu 11 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy 4system Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet w Białymstoku na: "dostawę i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu. Numer referencyjny: Dzp-391/11/D/2020" (sygn. akt: KIO 3149/20).

W dniu 11 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Miejskich "PUM" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina-Miasto Grudziądz na: "odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy – miasto Grudziądz (sektory: I, II, III, IV i V). Numer referencyjny: GSO.271.11.2020" (sygn. akt: KIO 3074/20).

W dniu 11 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Dominex Sp. z o.o., Recycling Logo Group Sp. z o.o. Sp. k., Trakt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "„Likwidację szybu wentylacyjnego Południowy wraz z przynależną infrastrukturą w SRK S.A Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Zadanie 1 - Likwidacja szybu wentylacyjnego Południowy Zadanie 2 –Rozbiórka wieży szybowej szybu Południowy Zadanie 3 –Rozbiórka budynku wciągarki szybu Południowy Zadanie 4 – Wykonanie płyty zamykającej szyb Południowy. Numer referencyjny: ZP-M-0007/20" (sygn. akt: KIO 3011/20).

W dniu 11 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych na: "świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Chorzów. Numer referencyjny: RZP.271.385.2020" (sygn. akt: KIO 3105/20).

W dniu 11 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Security Partner Sp. z o.o., DGP PROVIDER Sp. z o.o., DERSŁAW Sp. z o.o., 7 MG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "usługę bezpośredniej ochrony fizycznej realizowanej przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w jednostkach i instytucjach będących na zaopatrzeniu 15 WOG" (sygn. akt: KIO 3158/20).

W dniu 10 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Security Partner Sp. z o.o., DGP PROVIDER Sp. z o.o., DERSŁAW Sp. z o.o., 7 MG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "usługę bezpośredniej ochrony fizycznej realizowanej przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w jednostkach i instytucjach będących na zaopatrzeniu 15 WOG" (sygn. akt: KIO 3111/20).

W dniu 10 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BUDOWNICTWO Michał Lidner w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na: "opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie podestów technologicznych na dachu budynku A i B przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie, dzielnica Śródmieście. Numer referencyjny: 01347/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/2020" (sygn. akt: KIO 3176/20).

W dniu 10 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o. na: "przetarg nieograniczony na usługi transportu sanitarnego . Numer referencyjny: 21/PN/2020" (sygn. akt: KIO 3181/20).

W dniu 10 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Chełm na: "dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu pn.:”Chełmski Łańcuch Kreatywności” – kompleksowa modernizacja Amfiteatru Kumowa Dolina wraz z otoczeniem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Numer referencyjny: DIR-ZP.271.8.58.2020" (sygn. akt: KIO 3153/20).

W dniu 10 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PLUS INWEST P. Żygadło Sp. Jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na: "bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA, Oddział we Wrocławiu, Rejon we Wrocławiu w latach 2020–2021 z podziałem na zadania. Numer referencyjny: O.WR.D-3.2413.152.2020" (sygn. akt: KIO 3163/20).

W dniu 10 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na: "kompleksową usługę żywienia pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z dzierżawą kuchni i prowadzeniem bufetu. Numer referencyjny: 5/USP/WU/2020" (sygn. akt: KIO 3110/20).

W dniu 10 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "DERSŁAW" Sp. z o.o., 7 MG Sp. z o.o., Partner Medica Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 43 WOG na: "usługę utrzymania porządku powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych na terenie obiektów administrowanych przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Numer referencyjny: 56/PN/2020" (sygn. akt: KIO 3042/20).

W dniu 9 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Turystyczno-Usługowa Śladowski Damian w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jerzmanowice-Przeginia na: "świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w okresie od 01.10.2020r. do 25.06.2021r. Numer referencyjny: IR.271.1.11.2020.JRM" (sygn. akt: KIO 2838/20).

W dniu 9 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Aleksandrów Łódzki na: "odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów Łódzki. Numer referencyjny: ZP.271.23.2020" (sygn. akt: KIO 3170/20).

W dniu 9 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie na: "dostawę sprzętów i narzędzi mechanicznych do Placówek oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer referencyjny: MCOO/ZP/CKZ/20/20" (sygn. akt: KIO 3134/20).

W dniu 9 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MEGAMASZYNY Rafał Pajek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie na: "dostawę sprzętów i narzędzi mechanicznych do Placówek oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer referencyjny: MCOO/ZP/CKZ/20/20" (sygn. akt: KIO 3082/20).

W dniu 9 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie na: "dostawę sprzętów i narzędzi mechanicznych do Placówek oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer referencyjny: MCOO/ZP/CKZ/20/20" (sygn. akt: KIO 3043/20).

W dniu 9 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "„przebudowę peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach projektu nr 2015-PL-TM-0001-W. Numer referencyjny: IREZA3c-216-03/2020;9090/IREZA3/15181/04013/20/P" (sygn. akt: KIO 3101/20).

W dniu 9 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BIO-EKOS sp. z o.o. sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Tychy Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach na: "utrzymanie rabat stałych na terenie miasta Tychy w 2021 roku. Numer referencyjny: TZUK.271.27.2020" (sygn. akt: KIO 3076/20).

W dniu 8 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: PSI Polska Sp. z o.o., PSI Software AG, Apator Elkomtech S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa-Operator SA na: "wdrożenie centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA." (sygn. akt: KIO 3165/20).

W dniu 8 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Soflab Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum e-Zdrowia na: "wsparcie Zamawiającego w realizacji testów systemu P1 w ramach projektu „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych” (projekt P1) oraz innych systemów Zamawiającego. Numer referencyjny: WZ.270.202.2020" (sygn. akt: KIO 3007/20).

W dniu 8 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Baxter Polska Sp. z o.o. na: "dostawę produktów leczniczych do apteki szpitalnej. Numer referencyjny: EZP-271-2-124/PN/2020" (sygn. akt: KIO 3030/20).

W dniu 8 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: GLOBALTERM Sp. z o.o., Grzegorz Wieczorek P.H.U. "Ciepło-Wiga" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Rogów na: "modernizację systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku Dużym z wykorzystaniem OZE. Numer referencyjny: IRG.271.09.2020" (sygn. akt: KIO 3071/20).

W dniu 8 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kornowac na: "dostawę i montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych w ramach Projektu „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”. Numer referencyjny: RI.271.4.2018.SŻ" (sygn. akt: KIO 3052/20).

W dniu 8 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ECON Trader sp. z o.o., EkoPartner Recykling Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na: "odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 1211" (sygn. akt: KIO 3036/20).

W dniu 8 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Blue Brain Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie na: "zakup kompleksowej usługi obsługi urządzeń drukujących i kopiujących poleg. na zapewnieniu prawidł. pracy urządz. wraz z dostawą mat. ekspl., serwisem, wdroż wydruku podążaj i dierż. urządz. do 18.1.2024. Numer referencyjny: 0800 OP.261.11.2020" (sygn. akt: KIO 3080/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych. Numer referencyjny: INFR/735/2020" (sygn. akt: KIO 3087/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ARCUS Systemy Informatyczne Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Radio S.A. na: "zakup albo modernizację systemu ERP. Numer referencyjny: BZP.B5.19.2020" (sygn. akt: KIO 3029/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Ogólnobudowlany Grinbud Dominika Sieszchuła w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Rogowo na: "zagospodarowanie brzegu jeziora Rogowskiego Dużego na cele rozwoju społecznego wraz z przebudową ciągów pieszo rowerowych". Numer referencyjny: ZP-INW.271.1.7.2020" (sygn. akt: KIO 3024/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SNP Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Warszawski na: "usługę opieki serwisowej licencji SAP dla potrzeb zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Numer referencyjny: DZP 361-106/2020" (sygn. akt: KIO 3092/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Xerox Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polregio Sp. z o.o. na: "dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z usługą druku podążającego i obsługą serwisową. Numer referencyjny: PZP1-25-2/2020" (sygn. akt: KIO 3056/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie na: "projekt i budowę autostrady A2 Warszawa–Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem), odcinek IX od km ok 610+722 do km ok 624+830 z węzłem „Cicibór” o długości około 14,108 km. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.58.2020" (sygn. akt: KIO 3137/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MRC System Marcin Malinowski sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa na: "wykonanie robót budowlanych w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku celem przystosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy ulicy Olbrachta 48/56 w Warszawie”" (sygn. akt: KIO 2954/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo "SOLGRUD" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Płużnica na: "budowę przedszkola w miejscowości Płużnica. Numer referencyjny: GPI.271.30.2020" (sygn. akt: KIO 3085/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 4 Regionalna Baza Logistyczna na: "zakup wraz z dostawą wyrobów papierniczych, rękawic ochronnych, produktów, preparatów i substancji chemicznych, produktów lakierniczych, farb kamuflażowych i innych produktów TECH/83/U/2020. Numer referencyjny: TECH/83/U/2020" (sygn. akt: KIO 3133/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Catering Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na: "catering – przygotowanie oraz dostawę całodziennego wyżywienia dla pacjentów WOTUiW w systemie tacowym na rok 2021
Numer referencyjny: WOTUiW1/11/2020" (sygn. akt: KIO 3065/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMA Olsztyn Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto i Gmina Sztum na: "odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Sztum. Numer referencyjny: GKiB.271.26.2020" (sygn. akt: KIO 3062/20).

W dniu 4 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na: "dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Zandka oraz Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu. Numer referencyjny: ADM.260.18.2020.KJK" (sygn. akt: KIO 3075/20).

W dniu 4 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Pajęczno na: "odnawialne Źródła Energii w gminie Pajęczno. Numer referencyjny: ZPF.271.1.2020" (sygn. akt: KIO 3032/20).

W dniu 4 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Mazowieckie na: "dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego dla szkół w ramach RPO WM na lata 2014–2020. Numer referencyjny: ES-NR-IV.ZP.D.272.42.2020.LB" (sygn. akt: KIO 3064/20).

W dniu 4 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: "projekt i budowę autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór’’ (z węzłem), odcinek VIII od km ok 598+216 do km ok. 610+722 o długości około 12,506 km. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.57.2020" (sygn. akt: KIO 3051/20).

W dniu 4 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ekotrade Sp.z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na: "usługi ochrony osób i mienia oraz konserwacji w obiektach PAŻP. Numer referencyjny: 164/PAŻP/2020/AZP" (sygn. akt: KIO 2975/20).

W dniu 4 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy VITRONIC Machine Vision Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: "dostawę pojazdów mobilnych jednostek kontrolnych oraz mobilnych punktów kontrolnych wraz ze świadczeniem usług w zakresie ich utrzymania, serwisu, napraw bieżących i mycia. Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.36.2020" (sygn. akt: KIO 3164/20).

W dniu 4 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GUTBRUK inż. Tomasz Gutowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Ciechanowski-Starostwo Powiatowe na: "budowę ścieżki rowerowej Ciechanów- Gołotczyzna Numer referencyjny: WO-ZP.272.3.16.2020" (sygn. akt: KIO 3094/20).

W dniu 4 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii na: "dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI). Numer referencyjny: EZP-252-22/2020" (sygn. akt: KIO 3053/20).

W dniu 4 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa-Zarząd Dróg Miejskich na: "konserwację oświetlenia ulicznego w tunelach na terenie m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/78/PN/69/20" (sygn. akt: KIO 3009/20).

W dniu 3 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Sp. z o.o. Budownictwo Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa-Zarząd Dróg Miejskich na: "wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa tzw. Placu Pięciu Rogów”. Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/63/PN/55/20" (sygn. akt: KIO 3154/20).

W dniu 3 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "IZAN +" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na: "usługę kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Numer referencyjny: ZP/10/2020" (sygn. akt: KIO 2989/20).

W dniu 3 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nowator Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Łodzi na: "przebudowie nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 88. Numer referencyjny: 1001-ILZ.260.30.2020" (sygn. akt: KIO 3135/20).

W dniu 3 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eyzee S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum e-Zdrowia na: "„zapewnienie zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby CeZ”, znak sprawy: WRZ.270.129.2020" (sygn. akt: KIO 3099/20).

W dniu 3 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CATERMED S.A., JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 na: "usługę przygotowania i dystrybucji posiłków dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu" (sygn. akt: KIO 3073/20).

W dniu 3 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Gniew na: "rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Gniew w miejscowościach Rakowiec, Małe Wyręby, Wielkie Wyręby. Numer referencyjny: RIN.271.10.2020" (sygn. akt: KIO 3017/20).

W dniu 3 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Meran Point Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: "zakup i dostawę komputerów przenośnych z systemem operacyjnym. Numer referencyjny: TZ/271/62/20" (sygn. akt: KIO 3034/20).

W dniu 2 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRINT-SOL PRINTING SOLUTIONS AND SERVICE Anna Soldak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Łodzi na: "usługi serwisowe oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Numer referencyjny: ZP/95/2020" (sygn. akt: KIO 2966/20).

W dniu 2 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Constructo Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Metali Nieżelaznych - Oddział w Poznaniu - Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw na: "modernizację Laboratorium przy ul Fortecznej 12 - Rozbudowa budynków przynależnych do budynku „B”. Numer referencyjny: 6/PN/2020" (sygn. akt: KIO 3015/20).

W dniu 2 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy " ECLER" Wywóz Nieczystości Dariusz Gałan w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Susiec na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Susiec. Numer referencyjny: ZP.271.11.2020" (sygn. akt: KIO 3057/20).

W dniu 2 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Grifols Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. na: "DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, SPRZĘTU DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH
WYKONYWANYCH ZA POMOCĄ METOD Z UŹYCIEM TECHNOLOGII AGLUTYNACJI MIKROKOLUMNOWEJ. Numer referencyjny: ZP-2200-17/20" (sygn. akt: KIO 2934/20).

W dniu 2 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Daniel Mróz, Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Oczyszczania Miasta na: "opróżnianie koszy na terenie m. st. Warszawy. Numer referencyjny: ZOM/KP/4/20" (sygn. akt: KIO 2987/20).

W dniu 2 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sygnity Business Solutions S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne na: "zakup usług specjalistycznych związanych z oprogramowaniem Oracle. Numer referencyjny: C/328/20/DI/B/302" (sygn. akt: KIO 2998/20).

W dniu 2 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: "dostawę licencji oprogramowania: 158 szt. Microsoft SQL Server Enterprise Edition lub równoważnych oraz 81 szt. Microsoft SQL Server Standard Edition lub równoważnych wraz z gwarancją na okres 36 miesięcy. Numer referencyjny: PN/51/20/HCKY," (sygn. akt: KIO 3108/20).

W dniu 1 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "KC Consulting" Jerzy Wawryszczuk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia na: "dostawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących oraz materiałów eksploatacyjnych do wielofunkcyjnych urządzeń drukujących. Numer referencyjny: BAG-SZP.261.1.31.2020" (sygn. akt: KIO 2930/20).

W dniu 1 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: BADER-DROG Sp.z.o.o. Sp.k., "BADERA” Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Tadeusz Badera w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu na: "całoroczne kompleksowe utrzymanie w systemie wskaźnikowym drogi ekspresowej S5 na odcinku węzeł Mosina – węzeł Rydzyna oraz DK 12u. Numer referencyjny: O.PO.D-3.2413.76.2020" (sygn. akt: KIO 2996/20).

W dniu 1 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: PSI Polska Sp. z o.o., PSI Software AG, Apator Elkomtech S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa-Operator S.A. na: "wdrożenie centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA. Numer referencyjny: P/1/0121/2018" (sygn. akt: KIO 3081/20).

W dniu 1 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Elemont Sp. z o.o., Econstruction Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energetyka Cieplna Opolszczyzny S. A. na: "budowę/przystosowanie instalacji odpylania i budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów węglowych WR-25 nr 3 i OR-50N zainstalowanych w elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej" (sygn. akt: KIO 3055/20).

W dniu 1 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TTS Company Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Zdrowia na: "zakup oprogramowania. Numer referencyjny: ADR.250.265.2020" (sygn. akt: KIO 2944/20).

W dniu 1 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HIGIENA-KATOWICE Grzegorz Łagan w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu na: "dostawę środków ochrony osobistej z listy pakietów, transportem Wykonawcy lub na jego koszt. Numer referencyjny: BZP.3810.48.2020.JU" (sygn. akt: KIO 3086/20).

W dniu 1 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POLLIGHT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Chełmno na: "modernizację systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020. Numer referencyjny: TI.271.1(2).2020.MM" (sygn. akt: KIO 2999/20).

W dniu 1 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Oława na: "budowę wodociągu Siedlce-Stanowice w gminie Oława. Numer referencyjny: RG.271.14.2020.ZP" (sygn. akt: KIO 2955/20).

W dniu 30 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Spire Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów przenośnych, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowani. Numer referencyjny: 161/BŁiI/20/AK" (sygn. akt: KIO 2935/20).

W dniu 30 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: "dostarczanie odczynników i materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatora głównego oraz analizatora dyżurnego back-up do badań immunochemicznych wraz z dostosowaniem pomieszczenia. Numer referencyjny: 192/ZP/2020" (sygn. akt: KIO 2946/20).

W dniu 30 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: "dostarczanie odczynników i materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatora głównego oraz analizatora dyżurnego back-up do badań immunochemicznych wraz z dostosowaniem pomieszczenia. Numer referencyjny: 192/ZP/2020" (sygn. akt: KIO 2943/20).

W dniu 30 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku na: "budowę kwatery nr 4 (kwatera nr 3,etap III) w ramach inwestycji pn. Budowa III etapu wysypiska odpadów komunalnych dla m. Kielce w Promniku. Numer referencyjny: PGO/03/09/2020" (sygn. akt: KIO 3023/20).

W dniu 30 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PreZero Service Wschód Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Iłża na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża. Numer referencyjny: RGN.271.1.2020" (sygn. akt: KIO 3027/20).

W dniu 30 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Małopolskie Sp. z o.o. na: "wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) i prac dodatkowych dla pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu 32WE serii EN77 o numerach inwentarzowych 001, 002, 003, 004 i 005. Numer referencyjny: KMDL/251/11/2020" (sygn. akt: KIO 2931/20).

W dniu 30 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu na: "budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Numer referencyjny: PU-2380-167-057-134/2020/MR" (sygn. akt: KIO 2981/20).

W dniu 27 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IT Business Group Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum na: "dostawę wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami dla potrzeb Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM i CIEM CM w Krakowie. Numer referencyjny: 141.2711.44.2020" (sygn. akt: KIO 3008/20).

W dniu 27 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comtel Robert Cylny w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Psychiatrii i Neurologii na: "usługę konserwacji systemu elektroenergetycznego oraz sanitarnego w obiektach Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego 9 w Warszawie. Numer referencyjny: DZP/PN/55/43/2020" (sygn. akt: KIO 2949/20).

W dniu 27 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: NBQ Sp. z o.o.; SAFEGE S.A.S. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie na: "pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”. Numer referencyjny: PO.II.260.25.20" (sygn. akt: KIO 2920/20).

W dniu 27 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o. o.; FB Serwis Kamieńsk Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Numer referencyjny: AZLZ.26.367.2020" (sygn. akt: KIO 2960/20).

W dniu 26 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Świerzawa na: "budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobków etap II. Numer referencyjny: INGK.Kr.271.10.1.2020" (sygn. akt: KIO 2924/20).

W dniu 26 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k., BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Zdziebłowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na: "rozbudowę i modernizację Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyki i leczenia. Numer referencyjny: WZP.272.24.2020" (sygn. akt: KIO 2992/20).

W dniu 26 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Arkom PS Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej na: "dostawę 4 szt. trenażerów do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej. Numer referencyjny: ST.2370.19.2020" (sygn. akt: KIO 2985/20).

W dniu 26 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Grifols Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba na: "dostawę odczynników do badań serologicznych wraz z dzierżawą sprzętu pomocniczego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Numer referencyjny: SZP.270-4/2020" (sygn. akt: KIO 2889/20).

W dniu 26 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: "zakup macierzy klasy enterprise na potrzeby systemów aplikacyjnych ARiMR. Numer referencyjny: DPIZP.2610.16.2020" (sygn. akt: KIO 2888/20).

W dniu 25 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: "budowę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wraz ze świadczeniem serwisu utrzymaniowego i usług rozwoju. Numer referencyjny: KZGW/KGF/133/2020" (sygn. akt: KIO 2861/20).

W dniu 25 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMPOSTECH Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Gorlice na: "odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Numer referencyjny: OR-III.271.2.34.2020" (sygn. akt: KIO 2828/20).

W dniu 25 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Martina Catering Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eksport-Import "Martina" Mirosław Walczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: "całodzienne żywienie pacjentów hospitalizowanych we wszystkich jednostkach Zamawiającego. Wytwarzanie posiłków poza Szpitalem wraz z dystrybucją na oddziały szpitalne do wszystkich jednostek, bezpośrednio do kuchenek oddziałowych. Numer referencyjny: EZP/146/20" (sygn. akt: KIO 2970/20).

W dniu 25 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Borowicz Krzysztof w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na: "rewitalizacje terenów nadbrzeży Wisły w Starym Fordonie w ramach zadania: „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – ETAP I". Numer referencyjny: 058/2020" (sygn. akt: KIO 2940/20).

W dniu 25 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tree Capital Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "„likwidację 3-ch osadników betonowych wód popłuczkowych Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu.” Numer referencyjny: ZP-M-0018/20" (sygn. akt: KIO 2952/20).

W dniu 25 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IRIS INVESTMENTS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. na: "REMONT I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU BIUROWEGO. Numer referencyjny: ZP/PN/01/2020" (sygn. akt: KIO 2884/20).

W dniu 25 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: SPEC-BRUK Sp. z o. o. Sp. k., PROGREG Budownictwo Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tramwaje Śląskie S.A. na: "przebudowę torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w Sosnowcu w ciągu ulic: ul. gen. W. Andersa od ul. Wojska Polskiego do Ronda Ludwik, ul. 1 Maja od Ronda Ludwik do Ronda E. Gierka – zadanie 2.8.1. Numer referencyjny: UE/JRP/B/399/2020" (sygn. akt: KIO 2901/20).

W dniu 25 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMBUD" S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych na: "przebudowę i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach. Numer referencyjny: DZP.381.004.2020.RB" (sygn. akt: KIO 2802/20).

W dniu 24 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Borowicz Krzysztof w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na: "rewitalizacje terenów nadbrzeży Wisły w Starym Fordonie w ramach zadania: „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – ETAP I".Numer referencyjny: 058/2020" (sygn. akt: KIO 2939/20).

W dniu 24 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "wykonanie robót rozbiórkowych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej wybranych obiektów SRK S.A. oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu, ul. Makoszowska 24. Numer referencyjny: ZP-M-0020/20" (sygn. akt: KIO 2877/20).

W dniu 24 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gastro Serwis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź- Urząd Miasta Łodzi na: "usługi restauracyjne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Spadkowa 4/6. Nr sprawy : ZP/US/1/2020" (sygn. akt: KIO 3020/20).

W dniu 24 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów reprezentowane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie na: "rozwój, modernizację i utrzymanie komponentów SISC w obszarze obrotu towarowego z krajami trzecimi i przemieszczeń akcyzowych. Numer referencyjny: 1201-ILL-5.260.48.2020" (sygn. akt: KIO 2915/20).

W dniu 24 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów reprezentowane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie na: "rozwój, modernizację i utrzymanie komponentów SISC w obszarze obrotu towarowego z krajami trzecimi i przemieszczeń akcyzowych. Numer referencyjny: 1201-ILL-5.260.48.2020" (sygn. akt: KIO 2915/20).

W dniu 24 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KONSORCJUM BIURO KLUB Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: "dostawę artykułów biurowych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Zarządów Zlewni. Numer referencyjny: WR.ROZ.2810.67.2020" (sygn. akt: KIO 2912/20).

W dniu 24 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel Defender Sp. z o.o., Impel Safety Sp. z o.o., Impel Provider Sp. z o. o., Impel Facility Services Sp. z o.o., Impel Technical Security Sp. z o. o., ITM Poland S.A., Seris Konsalnet Security Sp. z o.o., Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "usługi w zakresie ochrony terenów, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i porządku na terenie chronionym, realizowane przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO)" (sygn. akt: KIO 2768/20).

W dniu 24 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HIGIENA-KATOWICE Grzegorz Łagan w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s. p. z. o. z. na: "dostawę środków dezynfekcyjnych - II. Numer referencyjny: AZP/21/P/2020" (sygn. akt: KIO 2887/20).

W dniu 24 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tree Capital Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. na: "wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych wraz z obiektami gospodarczymi położonymi przy ul. Opolskiej 4, 6, 8 we Wrocławiu. Numer referencyjny: WM/SZP/PN/68/2020/G" (sygn. akt: KIO 2762/20).

W dniu 24 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy mToilet Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie na: "najem wraz z obsługą serwisową mobilnych urządzeń sanitarnych - Mirosławiec. Numer referencyjny: ZP/54/2020" (sygn. akt: KIO 3014/20).

W dniu 23 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Nakło nad Notecią na: "przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią” polegającego na wykonaniu aplikacji mobilnej w zakresie podstawy-bazy wraz z dodatkowym modułem. Numer referencyjny: ZP.271.37.2020" (sygn. akt: KIO 2938/20).

W dniu 23 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GRIFFIN GROUP S.A. MARINE Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa – 1. Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu na: "dostawę 10 – osobowych tratw ratunkowych w wariancie wyposażenia „Solas a Pack” w pojemnikach sztywnych. Numer referencyjny: 62/2020" (sygn. akt: KIO 2951/20).

W dniu 23 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Żory na: "budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Dworcowej w Żorach wraz budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. a w km 14,114 linii kolejowej nr 159" (sygn. akt: KIO 2957/20).

W dniu 23 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "BUDCHEM" Arkadiusz Lewicki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z o.o. na: "remont części wspólnych budynków zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy 17 Marca 21 w Malborku. Numer referencyjny: 06/rew/2020" (sygn. akt: KIO 2986/20).

W dniu 23 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "STAR-SAN-DUO" Dominik Pater w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 4 Regionalna Baza Logistyczna na: "usługę naprawy głównej uniwersalnej maszyny inżynieryjnej UMI 9.50(TECH/211/U/2020). Numer referencyjny: TECH/211/U/2020" (sygn. akt: KIO 2896/20).

W dniu 23 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Kształcenia Zawodowego na: "dostawę fabrycznie nowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu TIK do 2 przedszkoli Gminy Wrocław - w podziale na 7 Zadań. Numer referencyjny: 11/PN/J/2020" (sygn. akt: KIO 2868/20).

W dniu 23 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: UTILA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, "EU-CONSULT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa-Zarząd Dróg Miejskich na: "wykonanie dzieła w postaci przygotowania sprawozdania wraz z oświadczeniem o osiągnięciu wskaźników rezultatu, które zostanie opracowane po przeprowadzeniu czynności w zakresie: (1) wykonania pomiarów ruchu, (2) opracowania i zweryfikowania modelu ruchu, (3) oszacowania korzyści w pracy przewozowej i (4) oszacowania korzyści z oszczędności i czasów w przewozach pasażerskich, dla projektów. Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/95/PN/84/20" (sygn. akt: KIO 2916/20).

W dniu 23 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ALMAX - DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" na: "Dostawę artykułów spożywczych i mrożonek oraz świeżych warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Warszawie. Numer referencyjny: ZP 1-2020" (sygn. akt: KIO 2908/20).

W dniu 20 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DROGOMAX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Świerklaniec na: "budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Świerklaniec – etap II Tranzyt. Numer referencyjny: IZ.271.2.13.2020" (sygn. akt: KIO 2902/20).

W dniu 20 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Immitis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na: "dostawy sprzętu komputerowego i asortymentu informatycznego. Numer referencyjny: 273/2020/C" (sygn. akt: KIO 2872/20).

W dniu 20 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polskie Linie Oceaniczne S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - LOTOS Petrobaltic S.A. na: "postępowanie publiczne mające na celu zawarcie umowy ramowej na dostawy żywności na potrzeby platform wiertniczo-wydobywczych zamawiającego. Numer referencyjny: LPB/ZP-2/2020" (sygn. akt: KIO 2890/20).

W dniu 20 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Solid Security Sp. z o. o., Solid Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Portu Wojennego Świnoujście na: "całodobową, bezpośrednią fizyczną ochronę mienia i osób mieszczących się w obiektach KPW Świnoujście i jednostkach będących na jej zaopatrzeniu z podziałem na części" (sygn. akt: KIO 2984/20).

W dniu 20 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma we Władysławowie na: "przebudowę boiska piłkarskiego poprzez wymianę nawierzchni i wykonanie systemu podgrzewania murawy w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie. Numer referencyjny: 24/2020" (sygn. akt: KIO 2886/20).

W dniu 20 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na: "usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym krytej pływalni WODNIK Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach – Dziedzicach" (sygn. akt: KIO 2922/20).

W dniu 19 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów na: "przebudowę drogi w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych w podziale na zadania: Zad. Nr 1 - Przebudowa ulicy Czerwonych Beretów w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych (Czerwonych Beretów 14); Zad. Nr 2 - Przebudowa ulicy Czerwonych Beretów w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych (Czerwonych Beretów 6); Zad. Nr 3 - Przebudowa ulicy Frontowej w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych (Frontowa 8)
Numer referencyjny: UD-VIII-WZP.271.14.2020" (sygn. akt: KIO 2841/20).

W dniu 19 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eco-Plan S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenach zewnętrznych w Grudziądzu, Gardei, Grupie, Brodnicy, Chełmnie i Grubnie – sprawa nr 45/2020. Numer referencyjny: 45/2020” Numer referencyjny: CKE/ 10 /2020" (sygn. akt: KIO 2926/20).

W dniu 19 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sygnity S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralna Komisja Egzaminacyjna na: "ocenianie na ekranie: „Opracowanie systemu do oceniania prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej”
Numer referencyjny: CKE/ 10 /2020" (sygn. akt: KIO 2905/20).

W dniu 19 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala na: "zakup komputerów AIO i urządzeń wielofunkcyjnych (w podziale na części). Numer referencyjny: 0000-ZP.261.17.2020" (sygn. akt: KIO 2783/20).

W dniu 19 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KAFAR Bartłomiej Sztukiert w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "dostawę piecyków grzewczych na paliwo płynne do ogrzewania kontenerów i namiotów w warunkach polowych. Numer referencyjny: P/44/IW/20" (sygn. akt: KIO 3002/20).

W dniu 19 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Aero-GSE Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o. o. na: "zakup i dostawę fabrycznie nowej zamiatarki lotniskowej do oczyszczania nawierzchni utwardzonych w 2021 roku. Numer referencyjny: MPL/PF/FZ/241/3/02/20" (sygn. akt: KIO 2885/20).

W dniu 19 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DXC Technology Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralna Komisja Egzaminacyjna na: "ocenianie na ekranie: „Opracowanie systemu do oceniania prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej”.
Numer referencyjny: CKE/ 10 /2020" (sygn. akt: KIO 2903/20).

W dniu 19 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TRANSPRZĘT Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na: "usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07. Numer referencyjny: IDZ.261.1.1.2020" (sygn. akt: KIO 2881/20).

W dniu 19 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biuro Architekt Kaczmarczyk s.c. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr im. Wandy Siemaszkowej na: "wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności, wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego. Realizacja w ramach zadania pn.: Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej – Etap V. Numer referencyjny: AG-270-1-2020" (sygn. akt: KIO 2767/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: "dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla Pracowni Biochemii. Numer referencyjny: PN/16/20" (sygn. akt: KIO 2760/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Infover S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na: "dostawę systemu telekomunikacyjnego - centrali telefonicznej wraz z wdrożeniem w środowisku Zamawiającego. Numer referencyjny: 44/20/PN/P32" (sygn. akt: KIO 2873/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Getinge Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na: "dostawę stołów operacyjnych i sprzętu medycznego. Numer referencyjny: DZP/34/PN/2020" (sygn. akt: KIO 2956/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MBA System Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Klimatu na: "zakup 100 sztuk laptopów typ I - część I; Zakup30 sztuk laptopów typ II - część II. Numer referencyjny: BDG-wzp-260/22/2020/AM" (sygn. akt: KIO 2782/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ronomed Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital św. Anny w Miechowie na: "zakup i dostawę łóżek szpitalnych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie. Numer referencyjny: 27/2020" (sygn. akt: KIO 2921/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.H.U. ILMAR Mariusz Ilnicki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kąty Wrocławskie na: "zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2020/2021
Numer referencyjny: ZP.271.37.2020" (sygn. akt: KIO 2929/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sportdata Serwis Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy na: "modernizację urządzeń elektronicznych stanowiących elementy infrastruktury Systemu Kontroli Biletów na Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu. Numer referencyjny: ZP.240.39.2020" (sygn. akt: KIO 2875/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Madkom S.A w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Otwock na: "dostawę i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Otwocku”. Numer referencyjny: WZP.271.22.2020" (sygn. akt: KIO 2769/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Włodzimierz Meres Firma Handlowo-Usługowa "SANIT-BUD” w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Imielin na: "„termomodernizację budynków zaplecza sportowego przy ulicy Hallera 37A w Imielinie.” Część nr 2 – Roboty instalacyjne związane z systemem centralnego ogrzewania. Numer referencyjny: GK.271.29.2020" (sygn. akt: KIO 2837/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NDI Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Gospodarki Nieruchomościami na: "wsparcie mobilności miejskiej miasta Zabrze poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Numer referencyjny: ZP.340.43.II-17.2020" (sygn. akt: KIO 2770/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy na: "dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów, według 8 pakietów. Numer referencyjny: EA/21/2020" (sygn. akt: KIO 2797/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eurovia Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "zaprojektowanie i budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22.Numer referencyjny: O.ZG.D-3.2411.10.2020" (sygn. akt: KIO 2764/20).

W dniu 17 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami z podziałem na dwie części. Numer referencyjny: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.16/17.2020" (sygn. akt: KIO 2765/20).

W dniu 17 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "projekt i budowę drogi S19 na odcinku Malewice–Chlebczyn. Numer referencyjny: O.BI.D-3.2410.11.2020" (sygn. akt: KIO 2824/20).

W dniu 17 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eltel Networks Energetyka S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na: "rozbudowę stacji 220/110 kV Chełm. Numer referencyjny: 2020/WNP-0281" (sygn. akt: KIO 2775/20).

W dniu 17 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Inwestycji Miejskich na: "budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Asfaltowej 6 we Wrocławiu. Numer referencyjny: NZ.362.72.ZSP_Asfaltowa.2020" (sygn. akt: KIO 2826/20).

W dniu 17 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem na: "zakup oprogramowania typu HIS. Numer referencyjny: A.ZP-271-19/20" (sygn. akt: KIO 2867/20).

W dniu 17 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ESKOM IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na: "rozbudowę posiadanej przez zamawiającego infrastruktury sieciowych przełączników szkieletowych. Numer referencyjny: DZA-DZAZZP.2610.34.2020" (sygn. akt: KIO 2763/20).

W dniu 16 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich na: "przebudowę i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi. Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.40.2020" (sygn. akt: KIO 2796/20).

W dniu 16 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak" Spółka Jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa na: "sukcesywną dostawę tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek na potrzeby Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. Numer referencyjny: OG-26-1-7/20" (sygn. akt: KIO 2840/20).

W dniu 16 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Uni-Lux" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Śląskie na: "dostawę oczyszczaczy powietrza do przedszkoli na terenie województwa śląskiego. Numer referencyjny: OR-ZN.272.1.48.2020.MKC" (sygn. akt: KIO 2805/20).

W dniu 16 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jabłonna Lacka na: " dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminach nadbużańskich Jabłonna Lacka, Ceranów”. Numer referencyjny: SG.271.5.2020" (sygn. akt: KIO 2818/20).

W dniu 16 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Infradata Polska Sp. z o.o., NOMIOS SAS w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne na: " „zakup licencji Data Loss Protection DLP wraz z usługami konfiguracji, wdrożenia, warsztatami oraz wsparciem
Numer referencyjny: C/279/20/DI/B/166" (sygn. akt: KIO 2899/20).

W dniu 13 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Catermed S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na: " „świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków stanowiących całodzienne wyżywienie dla pacjentów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie”. Nr ref.: ZP 1313/20" (sygn. akt: KIO 2858/20).

W dniu 13 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii na: " PN-27/20 kompleksowe utrzymanie czystości wraz z usługami w zakresie pomocy przy pacjentach i transportu wewnętrznego. Numer referencyjny: PN-27/20" (sygn. akt: KIO 2854/20).

W dniu 13 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Palmett Sp. z o.o. s.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: " dostawę kosiarki zdalnie sterowanej samojezdnej gąsienicowej z osprzętem dla PGW WP w ilości 23 sztuk. Numer referencyjny: KZGW/KP/222/2020" (sygn. akt: KIO 2836/20).

W dniu 13 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy B-Act Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na: " inżynier kontraktu/inwestor zastępczy inwestycji pod nazwą: „Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9–11 w Bydgoszczy”. Numer referencyjny: PN-ZP/16/A2020/2020" (sygn. akt: KIO 2779/20).

W dniu 13 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: IMPEL Defender Sp. z o.o., IMPEL Safety Sp. z o.o., IMPEL Provider Sp. z o.o., IMPEL Facility Services Sp. z o.o., IMPEL Technical Security Sp. z o.o., ITM Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: " usługę w zakresie ochrony osób i mienia realizowana przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w latach 2021–2023 na rzecz 6. Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu" (sygn. akt: KIO 2753/20).

W dniu 13 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Farmator Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. na: " sukcesywną dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do pracowni serologii wraz z dzierżawą aparatury oraz sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego Numer referencyjny: ZP/17/20" (sygn. akt: KIO 2807/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na: " opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla Zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego starego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu – I. Numer referencyjny: WZP.272.25.2020" (sygn. akt: KIO 2738/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na: " opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla Zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego starego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu – I. Numer referencyjny: WZP.272.25.2020" (sygn. akt: KIO 2736/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny Nr 1 na: " pomoc pod nadzorem personelu medycznego w opiece przy pacjencie, zapewnienie transportu wewnętrznego oraz kompleksowe sprzątanie obiektów dla Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Numer referencyjny: ZP/PN/18/2020" (sygn. akt: KIO 2852/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "IZAN +" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na: " usługę kompleksowego utrzymania czystości w szpitalu, pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowane, transport wewnętrzny oraz usługi dodatkowe. Numer referencyjny: MSS-TZP-ZPP-26-33-20," (sygn. akt: KIO 2851/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DGP Security Partner Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: " świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń przez specjalistyczne, uzbrojone formacje obronne w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Oddział KWK Murcki – Staszic. Numer referencyjny: 622000773" (sygn. akt: KIO 2845/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Katowickie Centrum Onkologii na: " zakup i dostarczanie leków 476 Pakietów. Numer referencyjny: KCO/PN/18/2020" (sygn. akt: KIO 2834/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ameco M. Chłostecki J. Dębkowski T. Kądziela Sp. J. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum e-Zdrowia na: " dostawę mebli gabinetowych. Numer referencyjny: WRZ.270.71.2020" (sygn. akt: KIO 2823/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy UNIBEP S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Sejny na: " uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny. Numer referencyjny: RPG.271.20.2020.DL" (sygn. akt: KIO 2750/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Kalisz na: " odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Kalisza. Numer referencyjny: WGOŚ.271.01.0009.2020" (sygn. akt: KIO 2735/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Transport Osobowy Stepaniuk Marcin Stepaniuk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Banie Mazurskie na: " „dowożenie uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Banie Mazurskie do szkoły w Baniach Mazurskich w okresie od 2 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. w formie zakupu biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w czasie ich przewozu”- PONOWNA PROCEDURA. Numer referencyjny: GKIŚ.ZP.271.4.2020" (sygn. akt: KIO 2897/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Econ Trader Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Chojnów na: " zagospodarowanie odpadów komunalnych – część I: odbiór i transport odpadów komunalnych, część II od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta. Numer referencyjny: RG.271.13.2020" (sygn. akt: KIO 2870/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Solartime Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Susiec na: " dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Susiec
Numer referencyjny: ZP.271.6.2020" (sygn. akt: KIO 2814/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: IMPEL Defender Sp. z o.o., IMPEL Safety Sp. z o.o., IMPEL Provider Sp. z o.o., IMPEL Facility Services Sp. z o.o., IMPEL Technical Security Sp. z o.o., ITM Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: " usługę w zakresie ochrony osób i mienia realizowana przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w latach 2021–2023 na rzecz 6. Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu" (sygn. akt: KIO 2853/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Focus Dental Mirela Bartoszek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej na: " dostawę unitów stomatologicznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Numer referencyjny: OI/IR.2232.1.2020.AG" (sygn. akt: KIO 2743/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu na: "budowę wielofunkcyjnej treningowej hali sportowej" (sygn. akt: KIO 2786/20).

W dniu 10 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Krzysztof Momot - Usługi Leśno-Budowlane "DREWBUD" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – Departament Zakupów na: " kompleksowe prace wycinkowe na liniach przesyłowych najwyższych napięć w latach 2021-2022
Numer referencyjny: 2019-WNP-0548-DU-KKO" (sygn. akt: KIO 2833/20).

W dniu 10 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Greenpol" Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na: " dostawę maceratorów. Numer referencyjny: ZP 1294/20" (sygn. akt: KIO 2791/20).

W dniu 10 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Data Experts Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kęty na: " dostawę oraz instalacja sprzętu serwerowego oraz oprogramowania dla Gminy Kęty w 2020 r. Numer referencyjny: IN.271.48.2020.MR" (sygn. akt: KIO 2785/20).

W dniu 10 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie na: " kompleksowe przygotowanie dokumentacyjne zadania nr 91669 pn. „Nadbudowa budynku głównego szpitala z przeznaczeniem na oddział neurochirurgii, kardiologii oraz rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej” ujętego w Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych MON. Numer referencyjny: DZP/PN/41/2020" (sygn. akt: KIO 2347/20).

W dniu 10 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z  o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej na: " zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Numer referencyjny: SPZZOZ.XII.381.19/2020," (sygn. akt: KIO 2843/20).

W dniu 09 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OPTeam S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych na: " dostawę, uruchomienie i konfiguracja wysokowydajnego sprzętu komputerowego na potrzeby badań nad ludzkim genomem oraz zagadnień Data Science prowadzonych na Wydziale MiNI PW. Numer referencyjny: WMiNI 39/217/20" (sygn. akt: KIO 2660/20).

W dniu 06 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MBA System Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: " dostawę sprzętu komputerowego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Numer referencyjny: KZGW/KIT/120/2020" (sygn. akt: KIO 2737/20).

W dniu 06 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LUKTRANS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. na: "usługę transportu sanitarnego realizowanego karetką typu „S” i „T”. Numer referencyjny: PN 69/2020" (sygn. akt: KIO 2752/20).

W dniu 06 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Węglokoks S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na: "dostawę miału węgla kamiennego na potrzeby miejskiej ciepłowni w Koluszkach. Numer referencyjny: O/340/WC/63/2020" (sygn. akt: KIO 2720/20).

W dniu 06 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TDC Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr Dramatyczny m.st.Warszawy na: "dostawę sprzętu multimedialnego dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy" (sygn. akt: KIO 2697/20).

W dniu 5 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NBQ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Świnoujście na: „pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania „Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Świnoujściu”. Numer referencyjny: WIM.271.1.15.2020” (sygn. akt: KIO 2587/20).

W dniu 5 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LUKPOL Krzysztof Łuczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wartkowice na: „„rozbudowę drogi gminnej nr 111232E Sucha". Numer referencyjny: ZP.271.16.2020” (sygn. akt: KIO 2641/20).

W dniu 5 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P. P. H. U. ROTERM Krzysztof Roguski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „dostawę piecyków grzewczych na paliwo płynne dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Numer referencyjny: 84/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2808/20).

W dniu 5 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Network Experts Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „zakup urządzeń sieciowych i firewall dla PGWWP. Numer referencyjny: KZGW/KIT/228/2020” (sygn. akt: KIO 2758/20).

W dniu 5 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Handlowo Usługowa Mruk Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ogród Zoologiczny na: „dostawę siana i słomy. Numer referencyjny: SZ/271/14/2020” (sygn. akt: KIO 2628/20).

W dniu 5 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A.w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego na: „budowę budynku Collegium Humanum – Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Numer referencyjny: PN-78/20” (sygn. akt: KIO 2732/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Interplastic Roger Żółtowski" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Gdańska na: „wykonanie, dostawę, rozmieszczenie i montaż gablot ekspozycyjnych w Muzeum Bursztynu w Gdańsku w ramach projektu ER/1/035/2018 dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej P... Numer referencyjny: NZP.26.5.2020(ZP-PN/03” (sygn. akt: KIO 2616/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "DRESŁAW" Sp. z o.o., DGP PROVIDER Sp. z o.o., SEKRET OCHRONA OSÓB I MIENIA W.GŁOWACKI I T. WOŹNIAK Sp.J., ARGUS OCHRONA OSÓB I MIENIA GRZEGORZ WOŹNIAK Sp.J., ZAKŁAD USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA „KONWÓJ-SECURITY”DARIUSZ WIELGOLIŃSKI I ELŻBIETA WIELGOLIŃSKA Sp.J., EKOTRADE Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Portu Wojennego Świnoujście na: „całodobową, bezpośrednią fizyczną ochronę mienia i osób mieszczących się w obiektach KPW Świnoujście i jednostkach będących na jej zaopatrzeniu z podziałem na części” (sygn. akt: KIO 2585/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POLLIGHT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sandomierz na: „modernizację miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierza etap I i II” realizowanego w ramach naboru nr RPSW.03.04.00-IŻ.00-26-136/17 dla Działania 3.4 Strategia” (sygn. akt: KIO 2569/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konwerga Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu na: „rozbudowę i dostosowanie sieci LAN/WAN dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia”
Numer referencyjny: ZP.261.11.2020” (sygn. akt: KIO 2715/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o. na: „świadczenie usług transportu medycznego dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. oraz usług ratowniczych na Izbie Przyjęć w godzinach pracy POZ-NS. Numer referencyjny: 15/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2709/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Secure-Soft ANGELIKA MALLY Wytwórnia Cukierków "Mleczna Krówka" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Mazowieckie na: „świadczenie usługi pakietowej transmisji danych wraz z routerem mobilnym wifi za pomocą sieci telefonii
komórkowej w technologii LTE w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” dofinansowanego ze środków RPO WM na lata 2014-2020. Numer referencyjny: ES-NR-IV.ZP.U.272.51.2020.LB” (sygn. akt: KIO 2708/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FXGrail Sp. z o.o. w restrukturyzacji w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Mazowieckie na: „świadczenie usług informatycznego doradztwa technicznego w ramach projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2”” (sygn. akt: KIO 2704/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usługowo-Produkcyjny "EMITER" Spółka Jawna Stanisław Bieda Piotr Lis w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - ENEA Operator Sp. z o.o. na: „dostawę wnętrzowych rozdzielnic nn dla Enea Operator Sp. z o.o. w 2019 r i 2020 r. - 2 zadania. Numer referencyjny: RPUZ/P/0500/2019/DL/LZ” (sygn. akt: KIO 2707/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego na: „dostawę wraz z montażem i uruchomieniem tomografu komputerowego oraz aparatu do USG z gwarantowanym finansowaniem instrumentem finansowym dostawy przez Wykonawcę.Numer referencyjny: 22/8/2020” (sygn. akt: KIO 2711/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. J. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Czerwonak na: „zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czerwonak w sezonie zimowym 2020/2021. Numer referencyjny: BZ.271.18.2020” (sygn. akt: KIO 2794/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Chełm na: „dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu pn. :”Chełmski Łańcuch Kreatywności” — kompleksowa modernizacja Amfiteatru Kumowa Dolina wraz z otoczeniem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Numer referencyjny: DIR-ZP.271.8.58.2020” (sygn. akt: KIO 2696/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Pomorskie na: „budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR. Numer referencyjny: DAZ-ZP.272.57.2019” (sygn. akt: KIO 2724/20).

W dniu 3 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: „„dostawę urządzeń pełniących rolę mobilnych terminali noszonych”. Numer referencyjny: 129/BŁiI/20/EZ/PMP” (sygn. akt: KIO 2588/20).

W dniu 3 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Solid Security Sp. z o. o., Solid Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Galeria Miejska bwa na: „ochronę mienia Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. Numer referencyjny: ZP-1/2020” (sygn. akt: KIO 2690/20).

W dniu 3 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PreZero Service Centrum Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Strzelno na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzelno” (sygn. akt: KIO 2570/20).

W dniu 3 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Kraków S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Gdyni na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej” (sygn. akt: KIO 2723/20).

W dniu 3 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NMG S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na: „wykonanie systemu rozliczania mediów wraz z systemem monitoringu ciepłomierzy wZarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A. Numer referencyjny: NPR/FIT/2020/024” (sygn. akt: KIO 2721/20).

W dniu 3 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Catering Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY S.A. NZOZ SZPITAL IM. DR B. HAGERA na: „kompleksową usługę żywienia w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach” (sygn. akt: KIO 2799/20).

W dniu 3 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MAXTO ITS Sp. z o.o. Sp. k.; MAXTO Sp. z o.o. S. K. A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Warszawie na: „dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji warszawskiej” (sygn. akt: KIO 2589/20).

W dniu 3 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer na: „budowę ul. Bylicowej i ul. Trzykrotki oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Bylicowej i ul. Trzykrotki w Warszawie. Numer referencyjny: UD-XIII-ZZP.271.38.2020.LCI” (sygn. akt: KIO 2604/20).

W dniu 3 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sprint S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: „zaprojektowanie, budowa i utrzymanie Punktów Kontroli dla Systemu Kontroli w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej. Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.35.2020” (sygn. akt: KIO 2658/20).

W dniu 2 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie na: „dostawę leków, gazików do dezynfekcji, podłoży transportowych oraz zrównoważonego roztworu soli fizjologicznej dla okulistyki” (sygn. akt: KIO 2574/20).

W dniu 2 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POLLIGHT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. na: „zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenach gminnych województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego Numer referencyjny: 14/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2669/20).

W dniu 2 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SMCE Europe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach na: „wykonanie inwestycji pn. Instalacja odzysku energii (IOE) w Starachowicach” (sygn. akt: KIO 2670/20).

W dniu 2 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HaskoningDHV Polska Sp. z o.o.(poprzednio DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „budowę lewego wału na rzece Stradomce w km 17+400-17+800 oraz 17+800-18+400Przebudowa lewego wału na Stradomce w km 16+000-17+400” – dokumentacja projektowa. Numer referencyjny: 1523/ZZK/2020” (sygn. akt: KIO 2677/20).

W dniu 2 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy VIA-LUK Łukasz Wiśniewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Piła na: „pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile w ramach projektu „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”. Numer referencyjny: BZP 271.18.2020” (sygn. akt: KIO 2511/20).

W dniu 2 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PreZero Service Centrum Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Koło na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy miejskiej Koło. Numer referencyjny: ZP.271.13.2020” (sygn. akt: KIO 2691/20).

W dniu 2 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na: „dostawę urządzeń medycznych w ramach realizacji zadania pn. pn.: „Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie”. Numer referencyjny: ZP/2501/90/20” (sygn. akt: KIO 2612/20).

W dniu 30 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biachem Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na: „dostawę środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu w związku z COVID-19 w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój na lata 2014–2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” (sygn. akt: KIO 2665/20).

W dniu 30 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ekotrade Sp.z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na: „usługę ochrony osób i mienia oraz konserwacji w obiektach PAŻP. Numer referencyjny: 164/PAŻP/2020/AZP” (sygn. akt: KIO 2646/20).

W dniu 30 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FOXMET Monika Czaplińska; FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację wybranych obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem położonych w rejonie szybu „Poniatowski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. Numer referencyjny: ZP-WII-0002/20” (sygn. akt: KIO 2627/20).

W dniu 30 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury na: „budowę infrastruktury warsztatowo-magazynowej systemu Sico-Wisła” (sygn. akt: KIO 2459/20).

W dniu 30 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu na: „dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia oddziałów szpitalnych w ramach projektu: Zakup sprzętu medycznego, zakup wyposażenia oddziałów szpitalnych, zakup ambulansu, zakup sprzętu komputerowego, zakup urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych. Numer referencyjny: 89/PNE/DOT/2020” (sygn. akt: KIO 2671/20).

W dniu 30 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BSG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich na: „przebudowę i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi. Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.40.2020” (sygn. akt: KIO 2644/20).

W dniu 30 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INTARIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy na: „dostawę sprzętu i urządzeń informatycznych dla izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej oraz Krajowej Szkoły Skarbowości. Numer referencyjny: 0401-ILZ.260.2.05.2020,” (sygn. akt: KIO 2599/20).

W dniu 30 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Stołeczna Policji na: „dostawy telefonów komórkowych. Numer referencyjny: WZP-4776/20/288/Ł” (sygn. akt: KIO 2712/20).

W dniu 30 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina i Miasto Koziegłowy na: „budowę ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy, jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. Numer referencyjny: RIGK. 271.08 .2018” (sygn. akt: KIO 2656/20).

W dniu 29 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Comarch S.A., Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowa Agencja Atomistyki na: „stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego, składającego się z bazy danych monitoringu radiacyjnego oraz narzędzi do analizy i raportowania na potrzeby Centrum Analizy Danych Centrum ds. Zdarzeń. Numer referencyjny: 101/2020/CEZAR” (sygn. akt: KIO 2375/20).

W dniu 29 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo GRESAN Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Ustroń na: „budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Łącznej i Bładnickiej w Ustroniu. Numer referencyjny: ZP.271.1.35.2020” (sygn. akt: KIO 2560/20).

W dniu 29 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku na: „rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Numer referencyjny: PN-36/20/27” (sygn. akt: KIO 2650/20).

W dniu 29 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Warbud S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku na: „rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Numer referencyjny: PN-36/20/27” (sygn. akt: KIO 2659/20).

W dniu 29 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: WORK TEMPS Elżbieta Baran, WORK TEMPS GROUP Dorota Zwierzyńska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na: „świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej” (sygn. akt: KIO 2398/20).

W dniu 29 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „budowę Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części. Numer referencyjny: O.GD.KP-6.2410.02.2020” (sygn. akt: KIO 2714/20).

W dniu 29 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Śmigiel Przemysław, Śmigiel Anna "ANN-POL" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 44 WOG na: „wykonywanie obsługi kotłów wodnych i parowych kotłowni sezonowych na paliwo stałe wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi przynależnymi do kotłowni. Numer referencyjny: 46/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2567/20).

W dniu 29 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Multiconsult Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w imieniu której działa Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski na: „pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 naodc. Chorzów Batory – CD Sekcja 2.14. Numer referencyjny: IREZA4/1c-216-04/2019 – POIiŚ 5.1-14” (sygn. akt: KIO 2528/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma P.T. TravelWorld Tomasz Szymańczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminny Zespół Obsługi Szkół w Walimiu na: „dowóz zamieszkałych w Gminie Walim do szkół w roku szkolnym 2020/2021. Numer referencyjny:Przewozy ZP.271.3.2020” (sygn. akt: KIO 2629/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy APIUS TECHNOLOGIES S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Lublinie na: „dostawę urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci na rzecz Sądu Apelacyjnego w Lublinie wraz z usługą wdrożenia. Numer referencyjny: Zp 2130-227/20” (sygn. akt: KIO 2682/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy APIUS TECHNOLOGIES S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Lublinie na: „dostawę urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci na rzecz Sądu Apelacyjnego w Lublinie wraz z usługą wdrożenia. Numer referencyjny: Zp 2130-227/20” (sygn. akt: KIO 2492/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Multiconsult Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na: „opracowanie studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania »Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72«. Numer referencyjny: O.Ł.D3.2413.9.2020” (sygn. akt: KIO 2530/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Multiconsult Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na: „opracowanie studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania »Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72«. Numer referencyjny: O.Ł.D3.2413.9.2020” (sygn. akt: KIO 2529/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Partner Sp. z o.o. sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Myszyniec na: „odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Myszyniec w 2021r. Numer referencyjny: IN.271.18.2020.OŚ” (sygn. akt: KIO 2618/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe na: „zakup i dostawę mebli dla ZLO przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie. Numer referencyjny: SZPZLO/ZP/09/20” (sygn. akt: KIO 2639/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AGRO-MAREK Wiesław Marek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna sp. z o.o. na: „zakup ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków i osadów komunalnych. Numer referencyjny: PUK-5/2020/PN” (sygn. akt: KIO 2632/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "IZAN +" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na: „świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno-higienicznego oraz transportu odpadów medycznych i komunalnych świadczona dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyn.... Numer referencyjny: 61/20” (sygn. akt: KIO 2643/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy VARIMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej na: „dostawę aparatu RTG z wyposażeniem oraz wykonaniem budowlanych robót adaptacyjnych, kolumn zasilających, lamp zabiegowych oraz zestawu endoskopowego w podziale na 4 części. Numer referencyjny: ZP.3520/31/20” (sygn. akt: KIO 2536/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SANTEX Kazimierz Czapka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ropczyce na: „budowę wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I. Numer referencyjny: PPZP.271.19.2020” (sygn. akt: KIO 2557/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Introl - Energomontaż Sp. z o.o.; Bergen Engines AS w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. na: „program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych. Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZSR/00947/2020” (sygn. akt: KIO 2614/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NETWORKERS.PL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Ignatianum w Krakowie na: „dostawę firewalli, monitorów, switchy, szafy montażowej typu rack, zasilacza awaryjnego ups, systemu taśm LTO. Numer referencyjny: 211/BZP/2020” (sygn. akt: KIO 2596/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa-Zarząd Dróg Miejskich na: „konserwację oświetlenia ulicznego w tunelach na terenie m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/78/PN/69/20” (sygn. akt: KIO 2630/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina i Miasto Szadek na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta Szadek w okresie 1.1.2020–31.12.2020. Numer referencyjny: RG.271.19.2020” (sygn. akt: KIO 2433/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RATOWNIK-AMBULANSE Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego na: „DOSTAWĘ AMBULANSU SANITARNEGO TYPU A2 dla potrzeb Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga- Północ. Numer referencyjny: 32/ZP/2020” (sygn. akt: KIO 2636/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Multiconsult Polska Sp. z o.o., ARCADIS Sp. z o.o., Transprojekt Gdański Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Regiona Śląski na: „opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadania pn. LOT B - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800) oraz zaprojektowanie podstacji trakcyjnych PT Boronów, PT Miasteczko Śląskie i infrastruktury kolejowej na linii kolejowej nr 131 i 144. Numer referencyjny: 9090/IREZA4DZ/12813/04161/20/P” (sygn. akt: KIO 2571/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nersen.pl Jacek Potwora w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Rzeszów, Urząd Miasta Rzeszowa, postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie na: „bieżące utrzymanie i konserwacja znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach zlokalizowanych w granicach administracyjnych Rzeszowa. Numer referencyjny: CZ-I.271.55.155.2020” (sygn. akt: KIO 2490/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. na: „naprawy w poziomie utrzymania P4 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii 45WE. Numer referencyjny: MWZ7-26-64-2020” (sygn. akt: KIO 2640/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Przemyśl na: „zaprojektowanie, dostawa i montaż gazowych kotłów kondensacyjnych do zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.:...Numer referencyjny: ZP.271.2.6.2020” (sygn. akt: KIO 2454/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy A.P.N. Promise S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Krajowa na: „dostawę licencji, aktualizację licencji i subskrypcji oprogramowania oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych w ramach programu licencjonowania grupowego dla podmiotów rządowych. Numer referencyjny: PK XF 261.35.2019” (sygn. akt: KIO 2383/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NETIA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych na: „świadczenie usługi wdrożenia i utrzymania sieci WAN. Numer referencyjny: BDG-WO.261.5.2020” (sygn. akt: KIO 2609/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NETIA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych na: „świadczenie usługi wdrożenia i utrzymania sieci WAN. Numer referencyjny: BDG-WO.261.5.2020” (sygn. akt: KIO 2609/20).

W dniu 26 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Gespar" G. Pyjor, A. Olszewski, M. Sutkowski-Spółka Jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania: „sukcesywne dostawy pieluchomajtek, podkładów higienicznych i ginekologicznych dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Numer referencyjny: D25C/251/N/19-30rj/20” (sygn. akt: KIO 2681/20).

W dniu 26 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na: „wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania: „wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania: „Rozbudowa ul. św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Al.Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Al.Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności. Numer referencyjny: PIM/07/20/ZP39/2020-270” (sygn. akt: KIO 2542/20).

W dniu 26 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GISPRO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni na: „wykonanie monitoringu brzegów morskich na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego LIDAR, ortofotomapy oraz profili poprzecznych brzegu morskiego. Numer referencyjny: Nr sprawy: ZP.371.16.2020.KC” (sygn. akt: KIO 2407/20).

W dniu 26 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Luxury Medical Care Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu na: „usługę transportu pacjentów. Numer referencyjny: Szp/FZ – 3C /2020" (sygn. akt: KIO 2518/20).

W dniu 26 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Strabag Sp. z o.o., Ed. Züblin A.G. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie na: „budowę wielofunkcyjnej hali sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20. Numer referencyjny: KC-zp.272-255/20” (sygn. akt: KIO 2532/20).

W dniu 26 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn na: „świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta Stawiszyn. Numer referencyjny: PFiZP 271.9.2020” (sygn. akt: KIO 2594/20).

W dniu 26 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Depol Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego na: „dostawę żywienia dojelitowego w warunkach domowych wraz z transportem do domu pacjenta. Numer referencyjny: 11/8/2020” (sygn. akt: KIO 2368/20).

W dniu 23 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na: „wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15” (sygn. akt: KIO 2553/20).

W dniu 23 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Blizanów na: „odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Blizanów. Numer referencyjny: B.271.12.2020” (sygn. akt: KIO 2592/20).

W dniu 23 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CATERMED S.A., JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie na: „świadczenie usługi żywienia pacjentów oraz prowadzenia barku wraz z dzierżawą pomieszczeń i sprzętu w SP ZOZ MSWiA w Lublinie. Numer referencyjny: ZP/10/2020" (sygn. akt: KIO 2200/20).

W dniu 23 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BBF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Olsztynie na: „inżyniera kontraktu podmiotu publicznego wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz kotłownią szczytową przy ul. Lubelskiej. Numer referencyjny: MPEC/PE-EZ/55/20” (sygn. akt: KIO 2622/20).

W dniu 23 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce na: „dostawę sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne w ramach programu inwestycyjnego „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZOZ w Sokółce". Numer referencyjny: Znak sprawy: SPZOZ APMED 3/2020” (sygn. akt: KIO 2611/20).

W dniu 23 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Śmigiel Przemysław w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „świadczenie usługi utrzymania czystości w wybranych lokalizacjach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A. Numer referencyjny: 6060/ILG 7/03981/01545/20/P" (sygn. akt: KIO 2341/20).

W dniu 23 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Optima Centrum Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury na: „modernizację instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków na działce nr 446/14, 446/8 obr. 5 Śródmieście  Numer referencyjny: BD-V.2611.20.2020" (sygn. akt: KIO 2484/20).

W dniu 23 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego na: „SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MEBLI NA POTRZEBY CMKP (nr sprawy ZP-705/2020). Numer referencyjny:ZP-705/2020” (sygn. akt: KIO 2608/20).

W dniu 22 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Apex.IT Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Radio S.A. na: „modernizację repozytorium danych. Numer referencyjny: BZP.B5.28.2020” (sygn. akt: KIO 2668/20).

W dniu 22 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Neomed Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów na: „dostawę medycznych środków materiałowych przeznaczonych do odświeżania zestawów ratownictwa taktycznego – sprawa WOFiTM/16/2020” (sygn. akt: KIO 2509/20).

W dniu 22 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AGROS Maciej Trzewik w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” na: „dostawę artykułów spożywczych – warzywa i owoce. Numer referencyjny: ZP/CZD/0122/20” (sygn. akt: KIO 2502/20).

W dniu 22 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Firma Transportowa "OMEGA" Agnieszka Ignacyk; Gremedig Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: „usługę transportu krwi i materiałów biologicznych - II Numer referencyjny: ZP-20-099 BN” (sygn. akt: KIO 2327/20).

W dniu 22 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Innergo Systems sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie na: „„dostawę infrastruktury sieciowej i serwerowej wraz z zabezpieczeniami oraz systemami uwierzytelniania i backupu” Numer referencyjny: DZ.381.UE-1/20” (sygn. akt: KIO 2428/20).

W dniu 22 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "PROJMORS" Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stołeczny Zarząd Infrastruktury na: „wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego wraz z opz oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań inwest. realizowanych w kompleksie wojskowym w Sochaczewie” (sygn. akt: KIO 2357/20).

W dniu 22 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KONSULTANT IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Katowickie Centrum Onkologii na: „zakup, dostawę, wdrożenie systemu informatycznego do obsługi pracowni cytostatyków dla Katowickiego Centrum Onkologii. Numer referencyjny: K.C.O./PN/44 /2020” (sygn. akt: KIO 2539/20).

W dniu 22 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. na: „sukcesywne dostawy taśm przenośnikowych i innych elementów gumowych dla PGE Energia Ciepła S.A. i Kogeneracja S.A. Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZCI/00953/2020” (sygn. akt: KIO 2503/20).

W dniu 21 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wspólnicy spółki MANTICORA s.c. Łukasz Łydka WEBCREATIVE, Sesibon Dariusz Wieczorek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi na: „dostawę i montaż urządzeń rejestrujących do samochodów będących w dyspozycji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. Numer referencyjny: WORD/DO/2300/10/20” (sygn. akt: KIO 2558/20).

W dniu 21 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Synektik S. A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na: „dostawę angiografu, wraz z adaptacją pomieszczeń Pracowni Hemodynamicznej. Numer referencyjny: ZP/2501/47/20” (sygn. akt: KIO 2583/20).

W dniu 21 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tree Capital Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „„likwidację obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji – Rejon Polikwidacyjny Brzeszcze Wschód”. Numer referencyjny: ZP-KCL-20/20” (sygn. akt: KIO 2471/20).

W dniu 21 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: EUVIC Sp. z o.o.; People More Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Telewizja Polska S.A. na: „zawarcie umowy ramowej na usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowania. Numer referencyjny: ZP/TITT/27/2020” (sygn. akt: KIO 2286/20).

W dniu 21 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DGP Security Partner Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Śląski w Katowicach na: „usługę ochrony obiektów Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Katowicach/Boguchwałowicach, Sosnowcu, Chorzowie, Cieszynie. Numer referencyjny: DZP.381.041.2020.UG” (sygn. akt: KIO 2579/20).

W dniu 21 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AARSLEFF Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Giżycko na: „przebudowę Pirsu nr 1 w ramach zadania pn.: Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin od Kanału Giżyckiego do molo poprzez „Przebudowę nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych (MBSW) przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku” w ramach projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”.  Numer referencyjny: ZP.271.1.23.2020.GW” (sygn. akt: KIO 2478/20).

W dniu 21 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "ARKUS" Marta Węgiel-Mandrak Artur Mandrak s.c. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 6021 na: „dostawę sprzętu informatycznego i warsztatowego dla Jednostki Wojskowej nr 6021.Numer referencyjny: 15/2020/PN/Ł” (sygn. akt: KIO 2561/20).

W dniu 21 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie na: „3D.2/2 rozbudowę lewego i prawego wału rzeki Biała w gm. Tarnów w m. Tarnów. Numer referencyjny: 2096/JRP/2020” (sygn. akt: KIO 2373/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Computex Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Lublinie na: „dostawę pamięci masowych na rzecz Sądu Apelacyjnego w Lublinie wraz z usługą wdrożenia. Numer referencyjny: Zp 2130-221/20” (sygn. akt: KIO 2469/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Philips Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na: „dostawę aparatury medycznej dla UCK. Numer referencyjny: 137/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2269/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. na: „odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie sektora III – Fabryczna. Numer referencyjny: 20/2019” (sygn. akt: KIO 2409/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGNiG TERMIKA SA na: „budowę kotłowni gazowo-olejowej (KGO) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn. Numer referencyjny: 19DOZZ493” (sygn. akt: KIO 2615/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: „świadczenie przez Wykonawcę usługi transmisji danych na rzecz Zamawiającego w lokalizacjach przez niego wskazanych oraz świadczenie usług towarzyszących. Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.34.2020” (sygn. akt: KIO 2655/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ATTIS s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K. Lewandowska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego na: „przygotowanie i realizacje 8-dniowego wyjazdu studyjnego do Włoch. Znak sprawy: ZG.261.01.2020” (sygn. akt: KIO 2499/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Archimmodicus Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej na: „wykonanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej” (sygn. akt: KIO 2441/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na: „dostawę wyrobów jednorazowych dla UCK. Numer referencyjny: 84/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2559/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Catermed S.A.; JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy na: „usługę całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Numer referencyjny: 20/2020” (sygn. akt: KIO 2424/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na: „wytworzenie, dostawę, wdrożenie narzędzi dla rozwiązań dziedzinowych, portali, uruchomienie e-usług, dostawę infrastruktury sprzętowo-programowej oraz teleinformatycznej dla Urzędu Marszałkowskiego i  Partnerów Projektu wraz z usługą wdrożenia i utrzymania, szkolenia pracowników z obsługi systemu RIIP WZ i niezbędnych narzędzi do świadczenia e-usług. Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.31.2020.PW” (sygn. akt: KIO 2385/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy InterHall Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na: „zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni. Numer referencyjny:  DOSiR/5/N/2020” (sygn. akt: KIO 2384/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na: „dostawę 80 sztuk fabrycznie nowych komputerów (stacji roboczych) wraz z zainstalowanymi systemami operacyjnymi dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Numer referencyjny: TZ-PNK.260.69.2020” (sygn. akt: KIO 2610/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Econ Trader Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Chojnów na: „zagospodarowanie odpadów komunalnych – część I: odbiór i transport odpadów komunalnych, część II od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta. Numer referencyjny: RG.271.13.2020” (sygn. akt: KIO 2626/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BITSTREAM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych na: „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do budowy sieci informatycznych. Numer referencyjny: 2616.28.2020.EW” (sygn. akt: KIO 2545/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: FBSerwis Wrocław Sp. z o.o., FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. na: „odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie sektora IV – Psie Pole. Numer referencyjny: 21/2019” (sygn. akt: KIO 2435/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: BBF Sp. z o.o., IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn. „Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów” w ramach projektu pn. ...Numer referencyjny: 9090/IRZU/17619/06457/19/P” (sygn. akt: KIO 2423/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu na: „świadczenie usług porządkowych na obiektach wojskowych administrowanych przez 42Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w latach 2021–2022. Numer referencyjny: 14/PN-E/2020” (sygn. akt: KIO 2580/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: „dostawę sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: DZZK/95/DI/2020” (sygn. akt: KIO 2619/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medlab Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu na: „dostawę odczynników i sprzętu laboratoryjnego do wykonywania badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą aparatów. Numer referencyjny: 62/PNE/SW/2020” (sygn. akt: KIO 2572/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: General Aviation Service Sp. z o. o.; Heli Holland Air Service B.V. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - LOTOS Petrobaltic S.A. na: „świadczenie usług transportu lotniczego na platformy Zamawiającego. Numer referencyjny: LPB/ZP-20/2019” (sygn. akt: KIO 2457/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Heli Service International GmbH w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - LOTOS Petrobaltic S.A. na: „dostawę produktów leczniczych przeznaczonych do odświeżenia zestawów medycznych poziomu 1 z przeznaczeniem dla RBZMED – WOFiTM/40/2020/PN. Numer referencyjny: WOFiTM/40/2020/PN” (sygn. akt: KIO 2126/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MERCANT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej na: „dostawę produktów leczniczych przeznaczonych do odświeżenia zestawów medycznych poziomu 1 z przeznaczeniem dla RBZMED – WOFiTM/40/2020/PN. Numer referencyjny: WOFiTM/40/2020/PN” (sygn. akt: KIO 2647/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy VARIMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie na: „dostawę zestawu do echoendoskopii oraz generatora RF z pompą chłodzącą do generatora zgodnie z projektem pt.: „Poprawa jakości diagnostyki oraz wdrożenie nowych metod leczenia chorób nowotworowych ukł... Numer referencyjny: 7/2020” (sygn. akt: KIO 2260/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SMCE Europe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach na: „wykonanie inwestycji pn. Instalacja odzysku energii (IOE) w Starachowicach. Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020” (sygn. akt: KIO 2525/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SAFEGE S.A.S. Société par Actions Simplifiée (spółka akcyjna uproszczona) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. na: „pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI Sp. z o.o. w latach 2020–2024 Etap 1. Numer referencyjny: BZU.2291.5.20” (sygn. akt: KIO 2361/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel Defender Sp. z o.o., Impel Safety Sp. z o.o., Impel Provider Sp. z o. o., Impel Facility Services Sp. z o.o., Impel Technical Security Sp. z o. o., ITM Poland S.A., Seris Konsalnet Security Sp. z o.o., Seris Konsalnet Ochrony Sp. z o.o.,Poczta Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia przez SUFO w kompleksach w Grudziądzu, Chełmnie i Grubnie, Brodnicy, Jamach” (sygn. akt: KIO 2534/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WARPOL.INFO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Pomorskie na: „budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR. Numer referencyjny: DAZ-ZP.272.57.2019” (sygn. akt: KIO 2333/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MOPLI Sp. z o.o.; TIMSI Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala na: „wykonanie Modułu Obsługi Sprawozdawczości i Kontroli MOPSIK. Numer referencyjny: BAG-SZP.261.1.12.2020” (sygn. akt: KIO 2216/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eksploterm Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „dostawę ciepła do systemów ciepłowniczych zlokalizowanych na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy, w latach 2020/2023. Numer referencyjny: 18/INFR/20” (sygn. akt: KIO 2446/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Asseco Data Systems S.A., AEP Ticketing Solutions s.r.l. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Innobaltica Sp. z o.o. na: „wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskim. Numer referencyjny: ZP/PN/03/19” (sygn. akt: KIO 2154/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Saferoad Grawil Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na: „roboty w zakresie napraw i utrzymania obiektów inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w
Katowicach Rejon w Zawierciu. Numer referencyjny: O.KA.D-3.2412.39.2020” (sygn. akt: KIO 2527/20).

W dniu 16 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WASKO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na: „bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie m. Wrocławia z podziałem na zadania: zad. 1 – obszar A i zad. 2 – obszar B. Numer referencyjny: TXU/EIS/206/2020” (sygn. akt: KIO 2395/20).

W dniu 16 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na: „bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie m. Wrocławia z podziałem na zadania: zad. 1 – obszar A i zad. 2 – obszar B. Numer referencyjny: TXU/EIS/206/2020” (sygn. akt: KIO 2377/20).

W dniu 16 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: FOXMET Sp. z o.o.; Universal Energy Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację obiektów budowlanych SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Część I - Wykonanie rozbiórki wybranych obiektów budowlanych przy szybie „Gigant” Etap I i Etap II dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Pompownia „Pstrowski” Zabrze. Część II - Wykonanie rozbiórki wybranych obiektów budowlanych przy szybie „Staszic” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Pompownia „Pstrowski” Zabrze. Część III - Rozbiórka budynków oraz przebudowa zbiornika powierzchniowego p. poż. - Pompownia „Dębieńsko” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Pompownia „Dębieńsko” Czerwionka Leszczyny. Numer referencyjny: ZP-CZOK-0009/20” (sygn. akt: KIO 2325/20).

W dniu 16 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MEDAN Sp. j. PAWLAK i S-ka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego na: „dostawy płynów infuzyjnych. Numer referencyjny: Z/31/PN/20” (sygn. akt: KIO 2477/20).

W dniu 16 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Praxima Krakpol Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka na: „pranie odzieży i bielizny szpitalnej, dzierżawa pościeli, fartuchów, ubrań chirurgicznych i prześcieradeł barierowych oraz dzierżawa wraz z usługą sterylizacji fartuchów operacyjnych wzmocnionych. Numer referencyjny: A.I.271-22/20” (sygn. akt: KIO 2522/20).

W dniu 16 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Cora New sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: „realizację opróżnienia wnętrz budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego przy Alejach Jerozolimskich 7 w Warszawie, polegającego na kompleksowym wykonaniu kompletnych pod każdym względem prac demontażowych z elementów współczesnego wyposażenia budowlano-instalacyjnego obiektu oraz wyposażenia meblowego wraz z wyposażeniem AGD, wraz z wywiezieniem i utylizacją zdemontowanego wyposażenia. Numer referencyjny: DZZK/25/DLA/2020” (sygn. akt: KIO 2173/20).

W dniu 15 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na: „dostawę sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr R. Ostrzyckiego w Koninie. Numer referencyjny: WSZ-EP-20/2020” (sygn. akt: KIO 2380/20).

W dniu 15 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KONSORCJUM BIURO KLUB Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny na: „sprzedaż i dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Numer referencyjny: BOR11.2610.04.2020.ŁZ” (sygn. akt: KIO 2554/20).

W dniu 15 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NETIA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: „zapewnienie Kolokacji Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych oraz jego fizycznego połączenia z Podstawowym Centrum Przetwarzania Danych w ramach Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat. Numer referencyjny: R/5/20/PO/G/413” (sygn. akt: KIO 2191/20).

W dniu 15 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CLIMATIC Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa na: „roboty budowlane w formule zaprojektuj-zbuduj polegające na budowie żłobka i przedszkola w technologii modułowej na osiedlu Budziwój w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadań inwestycyjnych: ,,Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie’’, ,,Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie”. Numer referencyjny: CZ-A.271.54.166.2020” (sygn. akt: KIO 2485/20).

W dniu 15 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IMMITIS Spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Stołeczna Policji na: „dostawy zestawów komputerowych. Numer referencyjny: WZP-4210/20/225/Ł” (sygn. akt: KIO 2442/20).

W dniu 15 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PW Krystian sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. na: „dostawę odzieży ochronnej dla pracowników PGNIG SA w latach 2021–2022. Numer referencyjny: ZP/PGNG/20/0081/CS/CA” (sygn. akt: KIO 2293/20).

W dniu 15 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „budowę Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części. Numer referencyjny: O.GD.KP-6.2410.02.2020” (sygn. akt: KIO 2458/20).

W dniu 15 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Virtual Technologies IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji na: „postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla szkół na terenie województwa opolskiego na potrzeby projektu 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. Numer referencyjny: 18/ZP/RZPWE/9.2.1/2020” (sygn. akt: KIO 2498/20).

W dniu 15 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na: „świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym transmisji danych, wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Numer referencyjny: BOU-OA.471.9.2020” (sygn. akt: KIO 2317/20).

W dniu 15 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto i Gmina Olkusz na: „system gospodarki odpadami komunalnymi – wywóz odpadów. Numer referencyjny: OA.271.2.20.2020” (sygn. akt: KIO 2467/20).

W dniu 14 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba na: „dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Numer referencyjny: SZP.270-3/2020” (sygn. akt: KIO 2541/20).

W dniu 14 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: GMT Sp. z o.o., Gunnebo Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie na: „dostawę bramek ABC zintegrowanych z systemem informatycznym Straży Granicznej służącym do kontrolowania osób przekraczających granicę państwową. Numer referencyjny: WL-IV.272.19.2020” (sygn. akt: KIO 2305/20).

W dniu 14 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MGGP S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj.świętokrzyskiego do Krakowa. Numer referencyjny: O.KR.D-3.2410.3.2020” (sygn. akt: KIO 2391/20).

W dniu 14 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: INKO Consulting Sp. z o.o., MP Consulting Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj.świętokrzyskiego do Krakowa. Numer referencyjny: O.KR.D-3.2410.3.2020” (sygn. akt: KIO 2386/20).

W dniu 14 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Doosan Babcock Energy Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. na: „modernizację turbozespołów bloków nr 3 i 8. Numer referencyjny: KZP-PT.2103.3.2020” (sygn. akt: KIO 2427/20).

W dniu 14 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Veolia Energia Warszawa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy na: „dostawę energii cieplnej obejmująca dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół iplacówek oświatowych w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na okres trzech lat(2021–2023). Numer referencyjny: DBFO.WAO.26.3.1.ZP.2020.1.DG” (sygn. akt: KIO 2526/20).

W dniu 14 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Ingrifo Sp. z o.o. Sp. k., Betacom S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: „zakup usługi wsparcia i rozwoju systemu Centralny Service Desk w oprogramowaniu HPSM. Numer referencyjny: C/77/20/DI/B/38” (sygn. akt: KIO 2233/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Spraw Zagranicznych na: „zakup mobilnych usług telekomunikacyjnych. Numer referencyjny: BDG.741.035.2020” (sygn. akt: KIO 2504/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: IMPEL Defender Sp. z o.o.; IMPEL Safety Sp. z o.o.; IMPEL Provider Sp. z o.o.; IMPEL Facility Services Sp. z o.o.; IMPEL Technical Security Sp. z o.o.; ITM Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu na: „świadczenie usługi polegającej na całodobowej, stałej i bezpośredniej ochronie fizycznej osób, mienia i obiektów, realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne, w kompleksie wojskowym w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70, będącego na zaopatrzeniu gospodarczym 32WOG w Zamościu” (sygn. akt: KIO 2453/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PPH Margo Małgorzata Lewandowska-Szpak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. na: „dostawę odzieży ochronnej dla pracowników PGNIG SA w latach 2021–2022. Numer referencyjny: ZP/PGNG/20/0081/CS/CA” (sygn. akt: KIO 2566/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lądek-Zdrój na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój. Numer referencyjny: WR.271.12.2020.206” (sygn. akt: KIO 2497/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CT Alfa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na: „dostawę zestawów laptopów dla Biura KRRiT. Numer referencyjny: ZP/5/DA/2020” (sygn. akt: KIO 2412/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Okręgowy w Olsztynie na: „przebudowę budynków Sądu Rejonowego w Bartoszycach przy ul. Warszawskiej 3 i 7. Numer referencyjny: ZP-2131-15/2020” (sygn. akt: KIO 2514/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Włodzimierz Meres Firma Handlowo-Usługowa "SANIT-BUD” w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Imielin na: „termomodernizację budynków zaplecza sportowego przy ulicy Hallera 37A w Imielinie.” Część nr 2 – Roboty instalacyjne związane z systemem centralnego ogrzewania. Numer referencyjny: GK.271.29.2020” (sygn. akt: KIO 2515/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PHU Komunalnik Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Stronie Śląskie na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie gminy Stronie Śląskie na okres od 1.12.2020 – do 31.5.2023. Numer referencyjny: GKP.271.34.2020.JC” (sygn. akt: KIO 2550/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nexus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na: „dostawę, instalację i wdrożenie lokalnego oprogramowania komunikacyjnego oraz dostawa systemu autoryzacji – etap I. Numer referencyjny: SzW/2/2020” (sygn. akt: KIO 2337/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KAMSOFT S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na: „dostawę, instalację i wdrożenie lokalnego oprogramowania komunikacyjnego oraz dostawa systemu autoryzacji – etap I. Numer referencyjny: SzW/2/2020” (sygn. akt: KIO 2335/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o., Grupa Azoty Polskie PROREM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na: „budowę międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w zakresie dostosowania Tłoczni Gazu Hołowczyce IIdo pracy przy ciśn. tłoczenia 8,4 MPa. Numer referencyjny: ZP/2020/06/0130/PI” (sygn. akt: KIO 2448/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”. Numer referencyjny: IREZA3c-216-03/2020; 9090/IREZA3/11107/02977/20/P” (sygn. akt: KIO 2339/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne na: „zakup usług specjalistycznych związanych z oprogramowaniem Oracle. Numer referencyjny: C/328/20/DI/B/302” (sygn. akt: KIO 2209/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne na: „zakup usług specjalistycznych związanych z oprogramowaniem Oracle. Numer referencyjny: C/328/20/DI/B/302” (sygn. akt: KIO 2218/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comp S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne na: „zakup usług specjalistycznych związanych z oprogramowaniem Oracle. Numer referencyjny: C/328/20/DI/B/302” (sygn. akt: KIO 2208/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Exclusivio Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia na: „sukcesywne dostawy kart telefonicznych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na cztery części. Numer referencyjny: 1/09/2020/D” (sygn. akt: KIO 2516/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”. Numer referencyjny: IREZA3c-216-03/2020; 9090/IREZA3/11107/02977/20/P” (sygn. akt: KIO 2339/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na: „rozbudowę i przebudowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz Stacji obsługi technicznej (SOT) wraz z budową strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca – FATO położonych przy ul. Książęcej 5, wraz z rozbiórką i elementów zagospodarowania terenu. obiektów budowlanych Numer referencyjny: ZP/4/V/2020” (sygn. akt: KIO 2365/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Poznańska na: „dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej. Numer referencyjny: AD/ZP/17/2020” (sygn. akt: KIO 2523/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Malarsko-Drogowych A. Sarata, J. Sarata Sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Nowy Sącz na: „rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – roboty drogowe – przebudowa układu dróg publicznych przylegających do terenu parku wraz z budową miejsc postojowych oraz wydzielonego parkingu. Numer referencyjny: BZP.271.9.2020” (sygn. akt: KIO 2268/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ML System S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Nowy Targ na: „montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Nowy Targ, miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia. Numer referencyjny: GPI-ZPI.271.3.3.2019” (sygn. akt: KIO 2551/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Okręgowy w Olsztynie na: „dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na wskazanych salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Olsztynie wraz ze świadczeniem usługi serwisu oraz wsparcia technicznego Systemu. Numer referencyjny: ZP-2131-16/2020” (sygn. akt: KIO 2564/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DOMINEX Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „rozbiórkę budynku Związków Zawodowych byłej KWK „Kazimierz – Juliusz” w Sosnowcu przy ul. Ogrodowej (dz. nr 1492/2) dla SRK S.A. Oddział KWK w Całkowitej Likwidacji”. Numer referencyjny: ZP-KCL-0010/20” (sygn. akt: KIO 2153/20).

W dniu 9 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe "ELDOR" Łukasz Baranowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 31 Baza Lotnictwa Taktycznego na: „dostawę materiałów elektrycznych. Numer referencyjny: ZP 37/VI/20” (sygn. akt: KIO 2436/20).

W dniu 9 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Security Partner Sp. z o. o., DGP Provider Sp. z o.o., 7 MG Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia przez SUFO w kompleksach w Grudziądzu, Chełmnie i Grubnie, Brodnicy, Jamach” (sygn. akt: KIO 2421/20).

W dniu 9 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BonaSoft Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Małopolskie na: „przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie platformy MSIM w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”. Numer referencyjny: IS-I.272.7.2019” (sygn. akt: KIO 2482/20).

W dniu 9 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o. o.; IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U.; HIQE Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn – Gutkowo – Dobre Miasto” (sygn. akt: KIO 2452/20).

W dniu 9 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „usługę dedykowanej transmisji danych DWDM. Numer referencyjny: PN/31/20/VBC” (sygn. akt: KIO 2466/20).

W dniu 9 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOSMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na: „dostawę aparatury naukowej. Numer referencyjny: ADP.2301.30.2020” (sygn. akt: KIO 2430/20).

W dniu 9 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Luxury Medical Care Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego na: „usługę samochodowego transportu sanitarnego. Numer referencyjny: ZP 44/20” (sygn. akt: KIO 2366/20).

W dniu 9 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Farmator Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku na: „dostawę odczynników do badań dla pacjentów z zakresu serologii grup krwi mikrometodą kolumnową oraz krwinek wzorcowych do techniki mikrokolumnowej żelowej służące do wykrywania i ustalenia swoistości przeciwciał antyerytrocytarnych mające zastosowanie w badaniach dla pacjentów i do kontroli tych badań wraz z dzierżawą wirówek. Numer referencyjny: 1/2020” (sygn. akt: KIO 2058/20).

W dniu 9 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&A Service Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „usługę sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków w jednostkach i instytucjach administrowanych przez 2. WOG. Numer referencyjny: INFR/585/2020” (sygn. akt: KIO 2431/20).

W dniu 8 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Solve Medical Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na: „dostawę urządzeń medycznych: 1. tomografu komputerowego, wraz z adaptacją pomieszczeń; 2. rezonansu magnetycznego, wraz z adaptacją pomieszczeń; 3. aparatu rtg, wraz z adaptacją pomieszczeń. Numer referencyjny: ZP/2501/75/20” (sygn. akt: KIO 2306/20).

W dniu 8 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: IGEKA - Usługi geodezyjne i informatyczne Daniel Jasiurkowski; UNIMAP S.C. J. Bryk D. Malcharek, Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Vertical Sp. z o.o.; GEOMATYKA-KRAKÓW S.C. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zabrze – Prezydent Miasta na: „modernizację i rozbudowę TIK – e-usługi i szkolenia oraz modernizacja i rozwój treści cyfrowych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług (...). Numer referencyjny: BZP.271.14.2020.MK” (sygn. akt: KIO 2261/20).

W dniu 8 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych „Rewitalizacja linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzymałowo – Wolsztyn” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Numer referencyjny: IREZA5i-216-02/20 oraz 9090/IREZA5/16791/04425/20/P” (sygn. akt: KIO 2222/20).

W dniu 8 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Multidekor Sp. z o.o. Sp. K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na: „wykonanie iluminacji świątecznej we Wrocławiu w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.
Numer referencyjny: TXU/EEIM/194/2020” (sygn. akt: KIO 2311/20).

W dniu 7 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROBUD Jarosław Dąbrowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod.-Kan." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: „Kontrakt 05 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej w Bełchatowie”.
Numer referencyjny: JRPII.ZP-1/2020” (sygn. akt: KIO 2400/20).

W dniu 7 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Białostocka na: „dostawę, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP dla Politechniki Białostockiej”. Numer referencyjny: ZK-DZP.262.9.2020” (sygn. akt: KIO 2242/20).

W dniu 7 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&A Service Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „usługę sprzątania zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania terenów zielonych. Numer referencyjny: INFR/574/2020” (sygn. akt: KIO 2359/20).

W dniu 7 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Computex Sp. z o.o. Sp. k.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Cyfryzacji na: „zakup laptopów 192 szt. wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz gwarancją na okres minimum 36 miesięcy. Numer referencyjny: BDG-WZP.263.26.2020” (sygn. akt: KIO 2237/20).

W dniu 7 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ulman Dariusz Małek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację wybranych obiektów budowlanych Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu Numer referencyjny: ZP-M-0010/20” (sygn. akt: KIO 2323/20).

W dniu 7 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Multiconsult Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Numer referencyjny: KZGW/KPP/77/2020” (sygn. akt: KIO 2131/20).

W dniu 7 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na: „dostawę produktów do żywienia pozajelitowego dla UCK. Numer referencyjny: 148/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2496/20).

W dniu 7 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Stella Building Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Koło na: „BUDOWĘ NAWIERZCHNI DROGI I BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICY L. STAFFA W M. KOLE. Numer referencyjny: ZP.271.8.2020” (sygn. akt: KIO 2303/20).

W dniu 7 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej na: „zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej. Numer referencyjny: PN XVI/2020” (sygn. akt: KIO 2397/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Łomianki na: „dostawę olejów, płynów eksploatacyjnych i smarów do pojazdów KWP w Bydgoszczy. Numer referencyjny: SZPiPF-32-20” (sygn. akt: KIO 2411/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Łomianki na: „rozbudowę ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową niezbędnej infrastruktury wod – kan, energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Fabrycznej” – zad. 2016/03. Numer referencyjny: RZP.271.32.2020” (sygn. akt: KIO 2403/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Verde Sp. z o.o. Sp. k.; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROADBUD Roman Leniarski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kampinoski Park Narodowy na: „wykonanie działań ochronnych na obszarze projektu w Kampinoskim Parku Narodowym w latach 2020–2021. Numer referencyjny: 5/2020” (sygn. akt: KIO 2258/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Gminy Kobierzyce na: „świadczenie usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu, transporcie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce oraz zagospodarowanie tych odpadów. Numer referencyjny: RŚZiZP.271.24.2020” (sygn. akt: KIO 2336/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: 1) Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Krynice (od istn. DK65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zach. (...). Numer referencyjny: O.Ł.D3.2410.1.2020II.1.2)” (sygn. akt: KIO 2270/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Marcin Szopa Poke Yoke w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr Dramatyczny m.st.Warszawy na: „dostawę sprzętu multimedialnego dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy” (sygn. akt: KIO 2415/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: „świadczenie przez Wykonawcę usługi transmisji danych na rzecz Zamawiającego w lokalizacjach przez niego wskazanych oraz świadczenie usług towarzyszących Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.34.2020” (sygn. akt: KIO 1919/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa na: „dostawę subskrypcji usług standardowych i oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usługowo-wdrożeniowych w ramach umowy obowiązującej przez 36 miesięcy. Numer referencyjny: PN 22/2020” (sygn. akt: KIO 2390/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GRAPH'IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej na: „wykonanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej” (sygn. akt: KIO 2451/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Philips Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu na: „przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tomografu komputerowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. Numer referencyjny: 22/22PN/2020” (sygn. akt: KIO 1986/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sorted Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na: „dostawę i posadzenie bylin, roślin cebulowych i krzewów na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją. Numer referencyjny: 32/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2493/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji ABIES Maciej Osieleniec w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – Departament Zakupów na: „kompleksowe prace wycinkowe na liniach przesyłowych najwyższych napięć w latach 2021-2022. Numer referencyjny: 2019-WNP-0548-DU-KKO” (sygn. akt: KIO 2100/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FITNET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu na: „przetarg nieograniczony na aktualizację instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” oraz „Błękitna Fala”. Numer referencyjny: DZP.231.8.2020” (sygn. akt: KIO 2134/20).

W dniu 5 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego na: „usługę przeprowadzenia szkoleń w obszarze symulacji medycznej na potrzeby uruchomienia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego. Numer referencyjny: 3/2020” (sygn. akt: KIO 2238/20).

W dniu 5 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comtel Robert Cylny w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Psychiatrii i Neurologii na: „usługę konserwacji systemu elektroenergetycznego oraz sanitarnego w obiektach Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego 9 w Warszawie. Numer referencyjny: DZP/PN/42/43/2020” (sygn. akt: KIO 2328/20).

W dniu 5 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Constructo Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wójt Gminy Tarnowo Podgórne na: „budowę Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie. Numer referencyjny: WOP.271.22.2020” (sygn. akt: KIO 2462/20).

W dniu 5 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowego przenośnika taśmowego specjalnego o szerokości taśmy 1 400 mm dla odstawy głównej KWK ROW Ruch Chwałowice” (sygn. akt: KIO 2463/20).

W dniu 5 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "BYŚ" Wojciech Byśkiniewicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Żyrardów na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Miasta Żyrardowa z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Numer referencyjny: ZP.271.2.28.2020.JM” (sygn. akt: KIO 2235/20).

W dniu 5 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Opole Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Dróg w Opolu na: „oczyszczanie miasta w zakresie: całoroczne oczyszczanie pasów drogowych rejonu I i II, w tym oczyszczanie chodników, placów, terenów zieleni, ciągów pieszych i pieszorowerowych oraz przejść podziemny. Numer referencyjny: NP.260.47.2020.P” (sygn. akt: KIO 2190/20).

W dniu 5 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na: „dostawę i wdrożenie eUsług i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego wraz z usługą migracji danych do nowego środowiska bazodanowego – DZPUCK.262.108.2020. Numer referencyjny: DZPUCK.262.108.2020” (sygn. akt: KIO 2291/20).

W dniu 5 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MBA System Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu na: „dostawę fabrycznie nowych notebooków wraz z dodatkowym oprogramowaniem i
wyposażeniem w ramach umowy ramowej w ilości 410. Numer referencyjny: PU-2380-106-016-081/2020/IR” (sygn. akt: KIO 2227/20).

W dniu 2 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Przerwa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Karczew na: „dowóz uczniów (dzieci) niepełnosprawnych wraz z opieką nad uczniami w czasie przewozu, z terenu Gminy Karczew do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. Numer referencyjny: ZP.271.7.2020” (sygn. akt: KIO 2443/20).

W dniu 2 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Stołeczna Policji na: „budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Jana Łupińskiego 42. Numer referencyjny: WZP-4789/20/290/IR” (sygn. akt: KIO 2363/20).

W dniu 2 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Eksametr Sp. z o. o., Miliarium Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na: „pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579”. Numer referencyjny: 089/20” (sygn. akt: KIO 2408/20).

W dniu 1 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bytomia na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bytom. Numer referencyjny: PA.271.1.20.2020” (sygn. akt: KIO 2030/20).

W dniu 1 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bytomia na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bytom. Numer referencyjny: PA.271.1.20.2020” (sygn. akt: KIO 2029/20).

W dniu 1 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy REMONDIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz na: „utrzymanie zieleni niskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie parków, skwerów i zieleńców administrowanych przez Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy od 1 lutego 2021 r. do 21 grudnia 2023 r. Numer referencyjny: UD-XVIII-WZP.271.6.2020” (sygn. akt: KIO 2144/20).

W dniu 1 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WUPRINŻ S. A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na: „opracowanie dokumentacji technicznej i realizację robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na osiedlu Kiekrz”” Numer referencyjny: PIM/06/20/ZP34/2019-236” (sygn. akt: KIO 2267/20).

W dniu 1 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EuroLinux Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Informatyki na: „przedłużenie wsparcia technicznego oprogramowania Red Hat JBoss wraz z dostawą subskrypcji. Numer referencyjny: COI-ZAK.262.24.2020” (sygn. akt: KIO 2294/20).

W dniu 1 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej na: „zaprojektowanie, budowa i wdrożenie oprogramowania dla stacji pomiarowych wraz z usługami jego utrzymania i rozwoju
Numer referencyjny: BA.WZP.26.58.2019” (sygn. akt: KIO 1955/20).

W dniu 1 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Malczyce na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Malczyce.Numer referencyjny: ORG.271.10.2020” (sygn. akt: KIO 2263/20).

W dniu 30 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gonar-Bis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę noży kombajnowych do organów urabiających dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-9. Numer referencyjny: 702000045-1” (sygn. akt: KIO 2236/20).

W dniu 30 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WhyNotTravel Sp. z o. o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa nr 3964 na: „usługę zakupu międzynarodowych biletów na przewozy lotnicze, kolejowe i promowe. Numer referencyjny: 10/2020/Z” (sygn. akt: KIO 2334/20).

W dniu 30 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GISPartner Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na: „wytworzenie, dostawę, wdrożenie narzędzi dla rozwiązań dziedzinowych, portali, uruchomienie e-usług, dostawę infrastruktury sprzętowo-programowej oraz teleinformatycznej dla Urzędu Marszałkowskiego i  Partnerów Projektu wraz z usługą wdrożenia i utrzymania, szkolenia pracowników z obsługi systemu RIIP WZ i niezbędnych narzędzi do świadczenia e-usług. Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.31.2020.PW” (sygn. akt: KIO 2187/20).

W dniu 30 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SLX sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Śląskie na: „zakup projektorów – wyposażenie multimedialne w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”. Numer referencyjny: ZN-ZP.272.1.9.2020.RK” (sygn. akt: KIO 2184/20).

W dniu 30 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum na: „„modernizację i rozbudowę istniejącego Kampusu UJ CM w Krakowie – Prokocimiu – etap I”. Numer referencyjny: 141.2711.43.2020” (sygn. akt: KIO 2103/20).

W dniu 30 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ekotrade Sp.z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa nr 2063 na: „dozór i ochronę mienia siedziby Wojskowego Biura Emerytalnego przy ul. Złotej 5 oraz Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii przy ul. Radiowej 2 w Warszawie. Numer referencyjny: 27/20” (sygn. akt: KIO 1876/20).

W dniu 30 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w imieniu której działa Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski na: „opracowanie dok. dla zadania prace na odc. Katowice Zawodzie – Mysłowice – Sosnowiec Jęzor wraz z dobudową torów aglomeracyjnych oraz na obw. Tow. GOP na odc. K-ce Muchowiec – Chorzów Stary – Piekary Śl. Numer referencyjny: 9090/IREZA4DZ/00227/01749/20/P” (sygn. akt: KIO 2284/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Drogowych i Komunalnych "DROMAR" Marian Kaliściak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Knurów na: „usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych. Numer referencyjny: ZP.271.2.39.2020” (sygn. akt: KIO 2355/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: BUD-AN Sp. z o.o.; WODPOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na: „budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie po byłych Zakładach Mechanicznych Ursus, w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Numer referencyjny: 00127/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2020” (sygn. akt: KIO 1954/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Aktywów Państwowych na: „zakup 75 szt. laptopów z oprogramowaniem. Numer referencyjny: BA.V.270.2.2020” (sygn. akt: KIO 2220/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy E-mocja Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach na: „zakup wyposażenia i sprzętu medycznego - wsparcie dla Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach w zwalczaniu epidemii i chorób zakaźnych w tym COVID-19 i gruźlicy. Numer referencyjny: 22/ZP/2020/P” (sygn. akt: KIO 2329/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: „dostawę leków i preparatów leczniczych. Numer referencyjny: 13/ZP/2020” (sygn. akt: KIO 2315/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanimax - Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Słupno na: „dostawę biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupno oraz usługa przewozów okazjonalnych na potrzeby szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Słupno w okresie 01.09.2020r. – 30.06.2021r. oraz 01.09.2021r. – 30.06.2022r. Numer referencyjny: SZP.271.1.10.2020” (sygn. akt: KIO 2119/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Służby Pożarniczej na: „dostawę systemu zabezpieczeń sieci komputerowych typu next generation firewall. Numer referencyjny: PN 15/20” (sygn. akt: KIO 2308/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Grzegorz Buczyński Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "RED HOUSE"; "DACH SYSTEM" Mariusz Drej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu na: „odtworzenie dachu w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Numer referencyjny: SZP-26-3/2020,” (sygn. akt: KIO 2289/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „modernizację 21 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Opoczno Płd. – Pilichowice w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” (sygn. akt: KIO 2342/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KD INVEST GROUP Konrad Warda w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Pruszcz Gdański na: „dostawę mebli do budynku Administracyjnego Urzędu Gminy w Juszkowie. Numer Referencyjny: Zp.271.26.2020” (sygn. akt: KIO 2245/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Fehlings Krug Polska" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa na: „wielowariantową koncepcję budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw. Numer referencyjny: OR-10.271.43.2020” (sygn. akt: KIO 2206/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MGGP S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem: Projekt i budowa S-61Ostrów Mazowiecka–Szczuczyn, odcinek: węzeł Podborze (z węzłem)–węzeł Śniadowo (bez węzła). Numer referencyjny: O.BI.D-3.2410.2.2020” (sygn. akt: KIO 2292/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz, Probudowa.com Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. na: „remont stawu osadowego nr 2 na ZPW MD. Numer referencyjny: PN/068/U/2020/1” (sygn. akt: KIO 2301/20).

W dniu 28 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Boxmet Medical Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów na: „dostawę Indywidualnego pakietu medycznego (zestaw komponentów do IPMed oraz torba do IPMed) – sprawa nr WOFiTM/22/2020/PN. Numer referencyjny: WOFiTM/22/2020/PN” (sygn. akt: KIO 2344/20).

W dniu 28 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Pro Air Sp. z o.o., Tes Yacht Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Inter-G Krystyna Ginter, PPHU "System-Mast" Mariusz Dziedzic w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Pruszcz Gdański na: „dostawę łodzi żaglowych. Numer referencyjny: ZP.271.22.2020” (sygn. akt: KIO 2228/20).

W dniu 28 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. Sp.k., KPW Audytor Sp. z o.o., POL-TAX 2 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2020 i 2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Numer referencyjny: KZGW/KGF/114/2020,” (sygn. akt: KIO 2382/20).

W dniu 28 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku na: „dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku. Numer referencyjny: PN XX/2020” (sygn. akt: KIO 2349/20).

W dniu 28 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MMCITÉ4 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu na: „dostawę i montaż koszy do śmieci na wybranych obiektach na terenie miasta Poznania. Numer referencyjny: ZZM.ZP/252-10/2020P” (sygn. akt: KIO 2320/20).

W dniu 28 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NTT Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie na: „modernizację sprzętu klienckiego w ramach realizacji projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”. Numer referencyjny: ZP.48.2020” (sygn. akt: KIO 2273/20).

W dniu 25 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na: „dostawę sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: p/106/BI/2020” (sygn. akt: KIO 2118/20).

W dniu 25 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy:Eduline sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet w Białymstoku na: „ddostawę i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu
Numer referencyjny: Dzp-391/11/D/2020” (sygn. akt: KIO 2186/20).

W dniu 25 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: „świadczenie przez Wykonawcę usługi transmisji danych na rzecz Zamawiającego w lokalizacjach przez niego wskazanych oraz świadczenie usług towarzyszących Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.34.2020” (sygn. akt: KIO 1919/20).

W dniu 25 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Control Net Sp. z o.o., Usługi Sprzętowo – Transportowe REMIKOP Paweł Zieliński  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury na: „budowę obwałowań na terenie technicznym składu w kompleksie wojskowym 2069 w Toruniu – zadanie 11755. Numer referencyjny: WIB/PN/6/R/4” (sygn. akt: KIO 1989/20).

W dniu 25 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Control Net Sp. z o.o., Usługi Sprzętowo – Transportowe REMIKOP Paweł Zieliński  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury na: „budowę obwałowań na terenie technicznym składu w kompleksie wojskowym 2069 w Toruniu – zadanie 11755. Numer referencyjny: WIB/PN/6/R/4” (sygn. akt: KIO 1989/20).

W dniu 24 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sygnity S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na: „usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju systemu e-PFRON2. Numer referencyjny: ZP/08/20” (sygn. akt: KIO 1764/20).

W dniu 24 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STE CAPITAL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa) na: „„budowę krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”. Numer referencyjny: RIR.III.271.4.2020” (sygn. akt: KIO 2165/20).

W dniu 24 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: 13p Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Poronin na: „dostawę z montażem wyposażenia pracowni do realizacji zajęć w ramach projektu „Wiem i potrafię”. Numer referencyjny: ZP.271.10.2020” (sygn. akt: KIO 2120/20).

W dniu 23 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Altvater Piła Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w 2021. Numer referencyjny: PZP.271/48/2020” (sygn. akt: KIO 2276/20).

W dniu 23 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: F.H.U. "Horyzont" Krzysztof Lech w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny na: „zakup sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Numer referencyjny: DEZ.26.060.2020” (sygn. akt: KIO 1956/20).

W dniu 23 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Linde Gaz Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli. Numer referencyjny: ZP/16/2020” (sygn. akt: KIO 2249/20).

W dniu 23 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Eduline sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na: „dostawę, wdrożenie wraz ze szkoleniami oraz utrzymanie platformy e-learningowej (LMS) na potrzeby kształcenia na odległość na kierunkach Lekarsko-Dentystycznym i Techniki Dentystyczne na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Numer referencyjny: AZP.25.1.58.2020” (sygn. akt: KIO 2111/20).

W dniu 23 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych na: „dostawę sprzętu teleinformatycznego na potrzeby jednostek Gminy Stalowa Wola. Numer referencyjny: ZP – II.271.70.2020” (sygn. akt: KIO 2136/20).

W dniu 23 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Althea Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika na: „usługę serwisową aparatów medycznych. Numer referencyjny: TP.382.106.2020 BS” (sygn. akt: KIO 2253/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: WORKS 11 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „dostawę 7,62 x 51 mm nabojów DA165 do karabinów maszynowych M134” (sygn. akt: KIO 2232/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: MIRANEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 43 WOG na: „dostawę materiałów biurowych dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Numer referencyjny: 52/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2179/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o., Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy Gliwice na: „zakup i dostawę akcesoriów samochodowych oraz środków chemicznych w podziale na 2 zadania. Numer referencyjny: 4WOG.1200.2712.57.2020” (sygn. akt: KIO 1811/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Philips Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na: „dostawę tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego dla UCK. Numer referencyjny: 150/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2031/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe na: „dostawę mebli dla Przychodni ZLO przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie. Numer referencyjny: SZPZLO/ZP/06/20” (sygn. akt: KIO 2226/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: JOPEL TRANS EU Łukasz Małetko w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Oczyszczania Miasta na: „opróżnianie recyklomatów na terenie m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZOM/KP/6/20” (sygn. akt: KIO 2224/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Aerzen Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. na: „modernizację nadrzędnego systemu sterowania (NSS) procesami w komorach osadu czynnego w Oczyszczalni Ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73” (sygn. akt: KIO 2205/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: ALMA S.A., VOL SYSTEM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Poznańska na: „dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej, wraz ze szkoleniem w siedzibie zamawiającego, z podziałem na 2 części (pakiety). Numer referencyjny: AD/ZP/28/20” (sygn. akt: KIO 2157/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: "Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie na: „usługę odbioru i zagospodarowania odpadu - kompost nieodpowiadający wymaganiom ( kod odpadu 19 05 03) z Instalacji komunalnej w Woli Pawłowskiej. Numer referencyjny: ZPU/6/2020” (sygn. akt: KIO 2241/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k., BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Zdziebłowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na: „wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla „Nowego Budynku Wydziału Ekonomicznego” SGGW w Warszawie. Numer referencyjny: DI.250.3.2020” (sygn. akt: KIO 1999/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. na: „modernizację Budynku Głównego Szpitala w Rudce. Numer referencyjny: FZP.2810.21.2020” (sygn. akt: KIO 2272/20).

W dniu 21 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych na: „przebudowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8. Numer referencyjny: ZDP-DT.272.1.9.2020.AK” (sygn. akt: KIO 2106/20).

W dniu 21 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku na: „dostawę linii dializacyjnych do Ośrodka Dializ I Kliniki Nefrologii i Transplantologii USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14. Numer referencyjny: 16/SZ/2020” (sygn. akt: KIO 2319/20).

W dniu 21 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.- nr grupy 252-11. Numer referencyjny: 702000572” (sygn. akt: KIO 2264/20).

W dniu 21 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid Czystość sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Wołomiński na: „rozbudowę drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec gm. Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec, gm. Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego. Numer referencyjny: SPW.272.34.2020” (sygn. akt: KIO 2139/20).

W dniu 21 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Poznaniu na: „budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) w zakresie modułów 1, 2a, 2b i 3b w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: PN-52/20” (sygn. akt: KIO 1907/20).

W dniu 21 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Poznaniu na: „budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) w zakresie modułów 1, 2a, 2b i 3b w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: PN-52/20” (sygn. akt: KIO 1913/20).

W dniu 21 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przewóz Osób Robert Opara w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jasieniec na: „świadczenie usług przewozu ze sprzedażą imiennych biletów miesięcznych, z zastosowaniem ulg ustawowych, na przewóz dzieci do szkół i przedszkola z terenu gminy Jasieniec. Numer referencyjny: RG.271.10.2020.BP” (sygn. akt: KIO 2207/20).

W dniu 21 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. na: „budowę trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych B1, B2, B7 oraz jednego budynku biurowego BB wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem przy ul. Gilarskiej w Warszawie. Numer referencyjny: BZP.DIR.69.2020” (sygn. akt: KIO 1830/20).

W dniu 18 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SILTEC Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej na: „dostawę systemów ochrony perymetrycznej w ramach Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina. Numer referencyjny: 4/WŁiI/2020” (sygn. akt: KIO 1962/20).

W dniu 18 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: DGP Clean Partner Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu na: „usługę sprzątania obiektów Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podległych jednostek na terenie woj. wielkopolskiego. Numer referencyjny: 3001-ILZ.260.22.2020” (sygn. akt: KIO 2183/20).

W dniu 18 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Recycling Logo Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „„likwidację obiektów powierzchniowych SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I” Ruch KWK „Boże Dary” Część I, Część II, Część III, Część IV.”. Numer referencyjny: ZP-BD-0006/20” (sygn. akt: KIO 2149/20).

W dniu 18 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ESKULAP" M.Furyk, J. Matłosz sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku na: „dostawę zestawów diagnostycznych do wykrywania i izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 2 części. Numer referencyjny: WIW-a-z.272.13.2020” (sygn. akt: KIO 2204/20).

W dniu 18 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: LIRECO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Portu Wojennego Gdynia na: „konserwację i serwis hydroforni z ujęciem wody oraz dokonywanie napraw i usuwanie awarii związanych z realizacją niniejszej umowy na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia. Numer referencyjny: 51/KPW/INFR/2020” (sygn. akt: KIO 2080/20).

W dniu 18 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Advanced Accelerator Applications Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „dostawę generatora technetowego oraz świadczenie usługi znakowania białka DOTA-TATE izotopem itru 90 i/lub lutetu 177 wraz z dostawą oznakowanego białka. Numer referencyjny: DZP/102/2020” (sygn. akt: KIO 2252/20).

W dniu 17 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: LAS-R Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Zawierciański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego na: „opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów położonych na terenie gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica i Zawiercie - 2 zadania. Numer referencyjny: IZ. 261-0011/20” (sygn. akt: KIO 2278/20).

W dniu 17 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: CATERMED S.A., JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 na: „usługę przygotowania i dystrybucji posiłków dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. Numer referencyjny: DZP - 19/2020” (sygn. akt: KIO 2174/20).

W dniu 17 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: WNW - TRANS Wojciech Wawrzyniak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie na: „zimowe utrzymanie dróg w latach 2020–2023 (trzy sezony zimowe) w administracji Oddziału GDDKiA w Szczecinie z podziałem na 20 części” (sygn. akt: KIO 2171/20).

W dniu 17 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: LIRECO Sp. z o.o., LIRECO ECO Magda Komajda w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na: „kompleksową obsługę urządzeń kotłowni. Numer referencyjny: ZP-1158-2020” (sygn. akt: KIO 2085/20).

W dniu 17 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: MDS Cardio Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na: „dostawę aparatury medycznej dla UCK. Numer referencyjny: 137/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2054/20).

W dniu 17 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: BIUREX Rafał Michniewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów. Numer referencyjny: 48/ZP/20” (sygn. akt: KIO 2150/20).

W dniu 17 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: eMtiM Marek Mazurkiewicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie na: „dostawę skanera do aparatu RTG 2 sztuki. Numer referencyjny: AE/ZP-27-39/20” (sygn. akt: KIO 2055/20).

W dniu 17 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: F.H.U. SANIT-BUD Włodzimierz Meres w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na: „remont instalacji c.o. w pomieszczeniach dydaktycznych i laboratoryjnych hali H-B1B2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-397/20.
Numer referencyjny: KC-zp.272-397/20” (sygn. akt: KIO 2251/20).

W dniu 16 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ZBM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie na: „świadczenie usługi inżyniera kontraktu dla zadania pn. „Budowa budynku dydaktycznego „Centrum Przestrzeni Inwestycyjnej” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy ul. Batorego 8 w Warszawie”. Numer referencyjny: ADZP.25.15.2020” (sygn. akt: KIO 1910/20).

W dniu 16 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki na: „modernizację sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu. Numer referencyjny: 332/01/2020” (sygn. akt: KIO 1905/20).

W dniu 15 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Intertrading Systems Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych na: „zakup oprogramowania DLP i systemu znakowania oraz sprzętu serwerowego. Numer referencyjny: 2616.31.2020.KE” (sygn. akt: KIO 2229/20).

W dniu 15 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: CLOCKWISE Sp. zo.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Informatyki na: „dostawę oraz wdrożenie sprzętowej platformy wirtualizacyjnej Hiper Converged Infrastructure (HCI) wraz z 60-miesięcznym wsparciem technicznym Numer referencyjny: COI-ZAK.262.9.2020” (sygn. akt: KIO 2105/20).

W dniu 15 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Robert Chymkowski ROBSON w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Legionowski na: „zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego w sezonie 2020/2021. Numer referencyjny: ZPU.272.26.2020” (sygn. akt: KIO 1929/20).

W dniu 15 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: "Hymon Energy" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa na: „dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej ene...Numer referencyjny: SZPT/ZP-02/07/2019” (sygn. akt: KIO 2147/20).

W dniu 15 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TRANSPRZĘT Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Zagórz na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zagórz. Numer referencyjny: PZP.271.15.2020” (sygn. akt: KIO 2135/20).

W dniu 15 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Postęp" Sp. z o.o., Vendi Cleaning Sp. z o.o., CATERMED S.A., JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na: „świadczenie usług żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o.o. Numer referencyjny: 23.2020” (sygn. akt: KIO 1721/20).

W dniu 15 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Głubczycki na: „sukcesywną dostawe materiałów budowlanych dla Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach w ramach zadania : "Zmniejszenie zużycia energii w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach poprzez kompleksową termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż pompy ciepła". Numer referencyjny: OR.272.6.2020” (sygn. akt: KIO 2211/20).

W dniu 15 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu na: „dostawę i montaż tomografu komputerowego min. 24 rzędowego w ramach projektu
pn. „Małopolska tarcza antykryzysowa – pakiet medyczny” dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” (sygn. akt: KIO 2219/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Fart-Bis" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie na: „odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie na okres od 01.08.2020 r. do dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wybranym w postępowaniu toczącym się jako przetarg nieograniczony pod znakiem ZP.I.271.6.2020, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2020 r. Numer referencyjny ZP.I.271.7.2020” (sygn. akt: KIO 1810/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Kłodzko na: „usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy miejskiej Kłodzko. Numer referencyjny: ZP II.271.19.2020” (sygn. akt: KIO 2114/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MOTA - ENGIL Central Europe S.A., Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na: „rozbudowę stacji 400/220/110 kV Plewiska. Numer referencyjny: 2019/WNP-0500” (sygn. akt: KIO 1994/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Aleksandra Woyton-Kochanek Jacek Kochanek wspólnicy spółki cywilnej PPHU A`TU SERVICE s.c. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu na: „usługę świadczoną przez Wykonawcę na rzecz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Placówki Zamiejscowej w Obornikach Śl. polegającą na: praniu odzieży pracowniczej, bielizny pościelowej oraz mopów w posiadaniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105 oraz Placówki Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śl. przy ul. Trzebnickiej 3/5 i Dunikowskiego 2-4. Numer referencyjny: BZP.3810.16.2020.JK” (sygn. akt: KIO 1857/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZGO-NOVA Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu na: „usługę świadczoną przez Wykonawcę na rzecz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Placówki Zamiejscowej w Obornikach Śl. polegającą na: praniu odzieży pracowniczej, bielizny pościelowej oraz mopów w posiadaniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105 oraz Placówki Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śl. przy ul. Trzebnickiej 3/5 i Dunikowskiego 2-4. Numer referencyjny: BZP.3810.16.2020.JK” (sygn. akt: KIO 1861/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Zakład Robót Komunikacyjnych-DOM w Poznaniu Sp. z o.o., DOMOST Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POIiŚ 5.1-11.2 pn.: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa–Otwock–Dęblin–Lublin, etap II”” (sygn. akt: KIO 2039/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" na: „wykonanie na terenie lotniska Radom-Sadków w formule projektuj i wybuduj, wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, prac projektowych i budowlanych: obiekt B4 – budynek LSRG i wieża PAŻP oraz prace uzupełniające w rejonie B4. Numer referencyjny: 109/PN/ZP/TLLZP/20” (sygn. akt: KIO 2097/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CEKOM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus na: „budowę budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową fragmentu chodnika przy ul. H. Pobożnego w Warszawie- 2 etap – realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego. Numer referencyjny: UD-XI-WZP.271.19.2020.URY” (sygn. akt: KIO 2006/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MOPLI Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Urząd Geodezji i Kartografii na: „rozbudowę UMM wraz z wdrożeniem i konfiguracją systemu GEOINFO. Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.14.2020.IZ” (sygn. akt: KIO 1802/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Marfina, S.L. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa-Zarząd Dróg Miejskich na: „uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja samoobsługowego systemu najmu rowerów publicznych „Warszawski rower publiczny” sprzętem używanym lub odnowionym. Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/70/PN/61/20” (sygn. akt: KIO 2059/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Krzysztof Kühn w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kętrzyn na: „dowóz dzieci i młodzieży do szkół. Numer referencyjny: RGG.271.60.2020” (sygn. akt: KIO 1886/20).

W dniu 11 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SAFEGE S.A.S. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer w ramach projektu POIiŚ 5.1-11.2 pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa–Otwock–Dęblin–Lublin, etap II” (sygn. akt: KIO 2189/20).

W dniu 11 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ECO-ABC Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie na: „świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie. Numer referencyjny: ZP / 11 / 2020” (sygn. akt: KIO 1875/20).

W dniu 11 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Żagański na: „dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19. Numer referencyjny: ZP.272.10.2020” (sygn. akt: KIO 1925/20).

W dniu 10 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Borowicz Krzysztof w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Bydgoszczy na: „wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nabrzeża o funkcji cumowniczej i rekreacyjnej w ramach inwestycji "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu, Etap I, część 2". przy ul. A. Frycza- Modrzewskiego w Bydgoszczy. Numer referencyjny: WZP.271.27.2020.B” (sygn. akt: KIO 2138/20).

W dniu 10 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tracktech Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica PRI Sp. z o.o.  na: „rewitalizację obszaru zdegradowanego w Wańkowej - roboty budowlane w ramach projektu "Bieszczad-ski - rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica". Numer referencyjny: PRI.271.1.3.2020” (sygn. akt: KIO 1912/20).

W dniu 10 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. na: „wykonanie projektów technicznych (dokumentacji technicznej) tworzących inteligentny system zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia. Numer referencyjny: DSR/DSP- 612/SW/05/2020” (sygn. akt: KIO 1924/20).

W dniu 10 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „opracowanie dokumentacji projektowej z nadzorem autorskim dla „Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew–Czersk” w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów w sieci TEN-T". Numer referencyjny: 9090/IRZU/00831/00246/20/P” (sygn. akt: KIO 2032/20).

W dniu 9 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Chema Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 2 Regionalna Baza Logistyczna na: „dostawę zestawów do oznakowania trenów skażonych ZO-1 na lata 2020–2022” (sygn. akt: KIO 1893/20).

W dniu 9 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Multiconsult Polska Sp. z o.o., Ekocentrum - Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. na: „zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i inwestorskiego) – Inżynier Kontraktu dla inwestycji pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy... Numer referencyjny: WKD10c-27-3/2020” (sygn. akt: KIO 2133/20).

W dniu 9 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Kobierzyce na: „zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych sprzętem mechanicznym na terenie gminy Kobierzyce. Numer referencyjny: RSZiZP.271.28.2020” (sygn. akt: KIO 2156/20).

W dniu 9 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Korczyna na: „dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie gminy Korczyna. Numer referencyjny: EPP.271.7.2020” (sygn. akt: KIO 2141/20).

W dniu 9 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Szepietowo na: „dowóz uczniów z terenu Gminy Szepietowo do Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie, Szkoły Podstawowej im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Kościelnej i Szkoły Podstawowej w Wojnach-Krupach w roku szkolnym 2020/2021. Numer referencyjny: ZB.271.1.2020” (sygn. akt: KIO 2169/20

W dniu 8 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Stella Building Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska  Koło na: „budowę nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy l. Staffa w m. Kole. Numer referencyjny: ZP.271.8.2020” (sygn. akt: KIO 2082/20).

W dniu 8 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych na: „zakup i dostawę tabletów dla szkół w ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła plus”. Numer referencyjny: OR-10.271.68.2020” (sygn. akt: KIO 2160/20).

W dniu 8 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Inżynieria Rzeszów S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Rzeszowa na: „budowę parkingu podziemnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w systemie projektuj i buduj, w ramach budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego oraz przebudowa budynku dworca kolejowego Rzeszowie. Numer referencyjny: CZ-A.271.41.120.2020” (sygn. akt: KIO 2056/20).

W dniu 8 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SHADOK AV Sp. z o.o. sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu na: „zakup ekranu LED z nagłośnieniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu” (sygn. akt: KIO 1806/20).

W dniu 8 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZPUE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa-Operator S.A. na: „sukcesywne dostawy rozłączników napowietrznych SN o budowie zamkniętej z telesterowaniem itelesygnalizacją. Numer referencyjny: P/1/0101/2019” (sygn. akt: KIO 1889/20).

W dniu 8 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przemysław Tomecki PTM Soft w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Badań Edukacyjnych na: wykonanie aplikacji interkonektor „ELA”, (sygn. akt: KIO 2081/20).

W dniu 7 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Usługi Leśne i Szkółkarskie "Budnik" Małgorzata Zolech; Usługi Pilarskie "Drwal" Adam Wyka; Zakład Handlowo-Usługowy Agata Budziak; Zakład Usług Leśnych "Las" Henryk Budziak; Usługi Leśne Artur Wardęga w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, PGL LP, Nadleśnictwo Międzyrzecz na: „wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz w latach 2020–2022. Numer referencyjny: SA.270.1.2019” (sygn. akt: KIO 1946/20).

W dniu 7 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GRIFFIN GROUP Spółka Akcyjna DEFENCE Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „dostawę parków pontonowych” (sygn. akt: KIO 1991/20).

W dniu 4 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mota-Engil Central Europe S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „budowę obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42. Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2412.11.2020.gk” (sygn. akt: KIO 1790/20).

W dniu 4 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MobileMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  na: „usługę budowy dwujęzycznej strony internetowej www.muzeach.pl z systemem zarządzania treścią (CMS) – łącznie zwane “Systemem” i gwarancja jakości na ich prawidłowe działanie oraz opracowanie identyfikacji wizualnej dla projektu ”www.muzeach”. Numer referencyjny: KF.AZ.2401.10.AZ.2020" (sygn. akt: KIO 1931/20).

W dniu 4 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Anna Twaróg SIMPLYQ w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu na: „kompleksową usługę prania bielizny szpitalnej dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Numer referencyjny: DA.271-34/20" (sygn. akt: KIO 2068/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EKO-TRANS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Głusk na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gm. Głusk oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego w Wilczopolu 100. Numer referencyjny: ZP.271.8.2020" (sygn. akt: KIO 2089/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie na: „wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentacji projektowej oraz robót remontowo –budowlanych na zadanie: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myszkowie na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do uruchomienia w strukturach szpitala pięciołóżkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie robót remontowo- budowlanych" (sygn. akt: KIO 1887/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FLEXIPOWER Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa na: „dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej ene...Numer referencyjny: SZPT/ZP-02/07/2019" (sygn. akt: KIO 2021/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WASKO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „rozbudowę infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – dostawa serwerów stelażowych Numer referencyjny: PN/17/20/HCKY" (sygn. akt: KIO 2040/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: NDI Sp. z o.o., NDI SOPOT S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Katowice na: "dokończenie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa trzech basenów w dzielnicach” w lokalizacji Katowice – Ligota – Zadole, ul. Wczasowa. Numer referencyjny: BZP.271.1.34.2020" (sygn. akt: KIO 2042/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KONSULTANT IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Katowickie Centrum Onkologii na: "zakup, dostawę, wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Pracowni Cytostatyków dla Katowickiego Centrum Onkologii. Numer referencyjny: K.C.O./PN/32/2020" (sygn. akt: KIO 1944/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BITUNOVA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na: "wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni metodą Slurry Seal ww ciągu dr. woj. nr 652" (sygn. akt: KIO 2070/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "SPINEL" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki na: " zakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego i urządzeń sieciowych. Numer referencyjny: WNP/332/PN/2020" (sygn. akt: KIO 1902/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WASKO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na: "zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Rejestracji Broni (SRB). Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-1-34-DZIK-PN-TK/2019" (sygn. akt: KIO 1837/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sygnity S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na: "zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Rejestracji Broni (SRB). Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-1-34-DZIK-PN-TK/2019" (sygn. akt: KIO 1840/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na: " zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Rejestracji Broni (SRB). Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-1-34-DZIK-PN-TK/2019" (sygn. akt: KIO 1841/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ANMARO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu na: " dostawę i montaż zasilaczy bezprzerwowych UPS dla jednostek organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Numer referencyjny: 240000/271/9/2020-ZAP" (sygn. akt: KIO 1984/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MEDIX Sławomir Szwed Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: "dostawę mammografu i głowicy wolumetrycznej wraz z oprogramowaniem 3D / 4D" (sygn. akt: KIO 1972/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OPEGIEKA Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Mławski na: " modernizację osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Wieczfnia Kościelna." - inwentaryzacja, projekt i realizacja. Numer referencyjny: zm. publ. 272.1.2020" (sygn. akt: KIO 1762/20).

W dniu 2 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  BBC BEST BUILDING CONSULTANTS Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Toruńskie Towarzystwo Budownictwo Społecznego Sp. z o. o. na: "opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą oraz rozwiązaniem ewentualnych kolizji dla terenów: OM DĘBOWA GÓRA Toruń ul. Batorego – oznaczenie planistyczne 118.09-MW2. Numer referencyjny:2/P/LW/2020" (sygn. akt: KIO 1749/20).

W dniu 2 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Handlowo - Usługowa Mariusz Franków w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polregio Sp. z o.o., Małopolski Zakład w Krakowie na: "zastępczą komunikację autobusową. Numer referencyjny: PRT3-251-4-2020" (sygn. akt: KIO 2050/20).

W dniu 2 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Handlowo - Usługowa Mariusz Franków w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Polregio Sp. z o.o., Małopolski Zakład w Krakowie na: "zastępczą komunikację autobusową. Numer referencyjny: PRT3-251-4-2020" (sygn. akt: KIO 2051/20).

W dniu 2 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Warszawie na: "dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji warszawskiej," (sygn. akt: KIO 2012/20).

W dniu 2 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NETIA S.A.  postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Minister Finansów na: "zapewnienie Kolokacji Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych oraz jego fizycznego połączenia z Podstawowym Centrum Przetwarzania Danych w ramach Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat. Numer referencyjny: R/5/20/PO/G/413" (sygn. akt: KIO 1964/20).

W dniu 2 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IBCOL Sp.z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "dostawę tarcz termalnych. Numer referencyjny: 61/PN/2020" (sygn. akt: KIO 2016/20).

W dniu 2 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DUCTUS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na: " bieżące utrzymanie dróg krajowych A-4, S-3, 3, 94 na terenie Rejonu w Legnicy w latach 2020-2023, Zadanie nr 3 – Utrzymanie oznakowania i urządzeń BRD. Numer referencyjny: O.WR.D-3.2412.109.2020," (sygn. akt: KIO 1992/20).

W dniu 2 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MBA System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Urząd Statystyczny na: " zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnych. Numer referencyjny: 23/ST/SPIS/PN/2020" (sygn. akt: KIO 1717/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KID Krzysztof Fiedorczuk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum na: "dostawę 6 trenażerów chirurgicznych (laparoskopowych). Numer referencyjny: 141.2711.19.2020" (sygn. akt: KIO 1998/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IMMITIS Spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Województwo Mazowieckie na: " dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego dla szkół w ramach RPO WM na lata 2014–2020 Numer referencyjny: ES-NR-IV.ZP.D.272.42.2020.LB" (sygn. akt: KIO 2008/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ekspert Security Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: " świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne na rzecz jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu" (sygn. akt: KIO 1963/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "TAMAX" Szczepan Cieślak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Iwanowice na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy Iwanowice. Numer referencyjny: IGKR.271.3.7.2020.MK" (sygn. akt: KIO 1773/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Luxury Medical Care Sp.z o.o. Sp. k., LMC Trans Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny na: „świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów dializowanych. Numer referencyjny: DEZ.26.032.2020” (sygn. akt: KIO 1822/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Hochtief Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum na: "modernizację i rozbudowę istniejącego Kampusu UJ CM w Krakowie – Prokocimiu – etap I”. Numer referencyjny: 141.2711.43.2020" (sygn. akt: KIO 1753/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Intertrading Systems Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na: " dostawę urządzeń sieciowych, wraz z instalacją i wdrożeniem. Numer referencyjny: 20/DI/PN/2020" (sygn. akt: KIO 2044/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na: " rozbudowę oczyszczalni ścieków – Program dostosowania jednostek wytwórczych PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów do konkluzji BAT. Numer referencyjny: POST/GEK/GEK/PMR-ELT/00716/2020" (sygn. akt: KIO 1603/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: " rozbudowę drogi S3/A6 odc. w. Kijewo (z węzłem) – w. Rzęśnica (bez węzła) – rozbudowa węzła Kijewo – dokończenie robót na węźle Kijewo. Numer referencyjny: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.25.2020" (sygn. akt: KIO 1892/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: PAGIKO Sp. z o.o. Sp. k., CORA NEW Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego na: "przebudowę i remont wybranych pomieszczeń w budynku Domu Nauki CMKP przy ul. Schroegera 82 w Warszawie (numer sprawy: ZP-585/2020)" (sygn. akt: KIO 1812/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Ayesa Polska Sp. z o.o., PROKOM Construction Sp z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie na: "świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zad. pn.: „Rozbudowa al. 29-Listopada na odc. od ul. Opolskiej do granic m-a Krakowa o dł. około 2.6km w form. zaprojektuj-wybuduj–zgodn. z warunkami FIDIC". Numer referencyjny: ZIM.ZP.262.2.1.2020" (sygn. akt: KIO 1920/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FUH Adam-Tours Angela Kuś w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Małopolskie Sp. z o.o. na: "świadczenie usługi obsługi Autobusowych Linii Dowozowych do linii kolejowych Zamawiaja?cego na terenie gmin: Wieliczka, Gdo´w, S´wia?tniki Go´rne poprzez zapewnianie na rzecz Zamawiaja?cego autobuso´w, zwanych dalej „pojazdami” wraz z kierowcami na okres od 01.08.2020 r. do 31.10.2020 r. z prawem opcji od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r." (sygn. akt: KIO 1827/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Transactor Security Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Służba Ochrony Państwa na: "dostawę analizatora gazów, analizatora płynów, urządzenia RTG do kontroli bagażu, ręcznego skanera RTG, wykrywacza materiałów wybuchowych. Numer referencyjny: 18/2020/ZP" (sygn. akt: KIO 2022/20).

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Handlowo - Usługowa  Mariusz Franków w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. na: "autobusowy przewóz osób na odcinku Warszawa–Pilawa–Warszawa. Numer referencyjny: MWZ7-26-32-2020" (sygn. akt: KIO 1490/20).

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: AMISTAD Sp. z o.o.; Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa "INTERPROJEKT" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na: „Opracowanie i wdrożenie koncepcji przebiegu szlaków rowerowych w województwie lubuskim w ramach projektu Odra Velo – Oder Velo, budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim. Numer referencyjny: DA.III.2721.1.6.2020” (sygn. akt: KIO 1945/20).

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Animalab Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk na: „rozbudowę istniejącego systemu klatek do hodowli gryzoni laboratoryjnych z dopuszczeniem składania ofert częściowych. Numer referencyjny: AZP-261-18/2020” (sygn. akt: KIO 1947/20).

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Doosan Babcock Energy Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. na: „modernizację turbozespołów bloków nr 3 i 8. Numer referencyjny: KZP-PT.2103.3.2020” (sygn. akt: KIO 1959/20).

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Drew-Kos Dariusz Różycki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych Numer referencyjny: BD.ROZ.281.51.2019” (sygn. akt: KIO 1795/20).

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Euvic Sp. z o.o., Team Connect Sp. z o.o., Edge One Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. na: „świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT dla spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Numer referencyjny: AKMF/DZA/PZP/06/2019” (sygn. akt: KIO 2015/20).

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Auto GT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi  na: „dostawę samochodów osobowych typu suv w policyjnej wersji oznakowanej. Numer referencyjny: FZ-2380/13/20/KK” (sygn. akt: KIO 2026/20).

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o.o. na: „realizację obiektu Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: NIK.271.1.2020” (sygn. akt: KIO 1982/20).

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: MMCITÉ4 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Skawinie na: „dostawę małej architektury na ulicę Batorego w Skawinie - II przetarg. Numer referencyjny: ZP.271.20-2.IN.2020” (sygn. akt: KIO 1684/20).

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: AG-COMPLEX Sp. z o.o  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Zieleni m.st. Warszawy  na: „dostawę i posadzenie krzewów, pnączy i bylin na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją. Numer referencyjny: 18/PN/2020,” (sygn. akt: KIO 1820/20).

W dniu 27 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -Ministerstwo Finansów na: „zakup usług specjalistycznych związanych z oprogramowaniem Oracle. Numer referencyjny: C/328/20/DI/B/302” (sygn. akt: KIO 1670/20).

W dniu 27 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska na: „budowę przepompowni wspomagającej na kolektorze kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach” (sygn. akt: KIO 1949/20).

W dniu 27 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: „zawarcie umowy ramowej na dostawę produktów i usług firmy Microsoft lub równoważnych. Numer referencyjny: C/223/20/DI/B/134” (sygn. akt: KIO 1756/20).

W dniu 27 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: MIKRONIKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa-Operator S.A. na: „dostawę zestawów telesterowania dla stacji SN/nn 3, 4 i 5 polowych. Numer referencyjny: P/1/0086/2019” (sygn. akt: KIO 1487/20).

W dniu 26 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wręczyca Wielka na: „PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ BOISKA W TRUSKOLASACH. Numer referencyjny: NIP.03.2020.B” (sygn. akt: KIO 1839/20).

W dniu 26 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Usługi Transportowe Andrzej Brzęcki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na: „zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (3 sezony) z podziałem na 19 Zadań. Numer referencyjny: O/OL.D-3.2413.15.2020” (sygn. akt: KIO 1736/20).

W dniu 26 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Philips Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. na: „obsługę serwisowa, przeglądy, konserwacja i naprawy sprzętu medycznego” (sygn. akt: KIO 1935/20).

W dniu 26 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Computex Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: „dostawę sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: DZZK/95/DI/2020” (sygn. akt: KIO 1846/20).

W dniu 26 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: „rozwój i utrzymanie Portalu klienta oraz Szyny usług (ESB) w ramach Platformy usług elektronicznych ZUS. Numer referencyjny: TZ/271/89/19” (sygn. akt: KIO 1809/20).

W dniu 25 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: UMO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa Nr 2305 na: „dostawę jednorazowych wyrzutni pocisków przeciwpancernych” (sygn. akt: KIO 1526/20).

W dniu 24 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu na: „kompleksowe usługa codziennego, całodobowego żywienia pacjentów na bazie kuchni głównej szpitala dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Numer referencyjny: DA.271-29/20” (sygn. akt: KIO 1918/20).

W dniu 24 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Euvic Sp. z o.o., Team Connect Sp. z o.o., Edge One Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. na: „świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT dla spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Numer referencyjny: AKMF/DZA/PZP/06/2019” (sygn. akt: KIO 1901/20).

W dniu 24 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: OFFICE PLUS Rzeszów sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lublin na: „wykonanie, dostarczenie i montaż szafek metalowych wraz z systemem sterowania i zarządzania szafkami dla Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie, przy ul. Berylowej 7. Numer referencyjny: ZP-P-I.271.64.2020” (sygn. akt: KIO 1891/20).

W dniu 24 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie na: „dostawę angiografu i sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Radiologii Interwencyjnej. Numer referencyjny: ZPZ-03/01/20” (sygn. akt: KIO 1828/20).

W dniu 24 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o. o., IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski na: „opracowanie dok. dla zadania prace na odc. Katowice Zawodzie – Mysłowice – Sosnowiec Jęzor wraz zdobudową torów aglomeracyjnych oraz na obw. Tow. GOP na odc. K-ce Muchowiec – Chorzów Stary – PiekaryŚl. Numer referencyjny: 9090/IREZA4DZ/00227/01749/20/P” (sygn. akt: KIO 1825/20).

W dniu 24 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: EMPIREUM Dopieralski Piotr w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „sukcesywne dostawy artykułów medycznych. Numer referencyjny: D25M/251/N/4-15rj/20” (sygn. akt: KIO 1979/20).

W dniu 24 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FUJIFILM Europe GmbH Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta na: „dostawę dwóch cyfrowych aparatów RTG kostno-płucnych do radiologii w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”. Numer referencyjny: RZP-II-WI/9/DZP-1/2020” (sygn. akt: KIO 1888/20).

W dniu 24 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Romil Sp. z o.o., Polbud Partners Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na: „zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, w sezonachzimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (3 sezony) z podziałem na 19 Zadań. Numer referencyjny: O/OL.D-3.2413.15.2020” (sygn. akt: KIO 1719/20).

W dniu 21 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: "MARKPOL" Transport Krajowy i Zagraniczny Marek Rzeźnik w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. na: „autobusowy przewóz osób na odcinku Warszawa–Pilawa–Warszawa. Numer referencyjny: MWZ7-26-32-2020” (sygn. akt: KIO 1563/20).

W dniu 21 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: INKO Consulting Sp. z o.o., MP Consulting Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na: „pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. CPV 71000000-8. Numer referencyjny: NI.2720.129.2019” (sygn. akt: KIO 1896/20).

W dniu 21 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FPN Kartuzy Witold Stec w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego  na: „przetarg na dostawę i montaż foteli w ramach zadania "Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej". Numer referencyjny: 184/NOK/20/PW8” (sygn. akt: KIO 1898/20).

W dniu 21 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: GE Medical Systems Polska
Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza  na: „dostawę tomografu komputerowego. Numer referencyjny: NBO/08/20” (sygn. akt: KIO 1951/20).

W dniu 20 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy:  P.H.U. KAREX-POL Lesław Hrywniak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna  na: „dostawę wkładów filtracyjnych. Numer referencyjny: 66/2020” (sygn. akt: KIO 1708/20).

W dniu 20 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ANN-POL Inwestycje 3 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 44 WOG na: „wykonywanie obsługi kotłów wodnych i parowych kotłowni sezonowych na paliwo stałe wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi przynależnymi do kotłowni. Numer referencyjny: 46/PN/2020” (sygn. akt: KIO 1815/20).

W dniu 20 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Sp. k., Serwis Pojazdów Szynowych ASO Piotr Mieczkowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. na: „naprawy w poziomie utrzymania P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Numer referencyjny: MWZ3-26-94-2019” (sygn. akt: KIO 1879/20).

W dniu 20 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na: „wdrożenie wirtualnego operatora sieci komórkowej w zakresie telemetrii dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.
Numer referencyjny: 2020/W001/WP-002348” (sygn. akt: KIO 1797/20).

W dniu 19 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Świętokrzyskie Centrum Onkologii na: „zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Numer referencyjny: AZP.2411.88.2020.JS” (sygn. akt: KIO 1476/20).

W dniu 19 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Ekoland Sp. z o.o.; Eko-Kras Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Głusk na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gm. Głusk oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego w Wilczopolu 100. Numer referencyjny: ZP.271.8.2020” (sygn. akt: KIO 1922/20).

W dniu 19 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim na: „opracowanie i wdrożenie e-usług wraz z dostawą zestawów telemetrycznych. Numer referencyjny: ZP.371.13.2020” (sygn. akt: KIO 1794/20).

W dniu 19 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FHU Sanit-Bud Włodzimierz Meres w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Łukowica na: „przebudowę budynku kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przyszowej wraz z budową przyłącza do kanału ciepłowniczego. Numer referencyjny: ZP.271.rb/4/PN/4/2020” (sygn. akt: KIO 1903/20).

W dniu 18 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: HEWALEX Spółka z o.o., sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sokołów Podlaski na: „dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Sokołów Podlaski”. Numer referencyjny: IGKOŚiPF.271.2.5.2020” (sygn. akt: KIO 1906/20).

W dniu 18 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa na: „dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej ene... Numer referencyjny: SZPT/ZP-02/07/2019” (sygn. akt: KIO 1816/20).

W dniu 18 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: IT Solution Factor Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „dostawę i wdrożenie Centralnego Systemu Zarządzania i Urządzeń Bezpieczeństwa sieci WAN dla jednostek organizacyjnych resortu finansów. Numer referencyjny: PN/21/20/HGEA” (sygn. akt: KIO 1858/20).

W dniu 18 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Envimet Services Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na: „zakup automatycznych mierników pyłu PM10/PM2.5. Numer referencyjny: ZP/220-29/20/AO” (sygn. akt: KIO 1641/20).

W dniu 18 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ROKOM Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jabłonna na: „wykonanie w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „PD-2” w Dąbrowie Chotomowskiej. Numer referencyjny: ZP.271.1.11.2020” (sygn. akt: KIO 1874/20).

W dniu 18 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SUEZ Zachód Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. na: „odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie sektora IV – Psie Pole. Numer referencyjny: 21/2019” (sygn. akt: KIO 1575/20).

W dniu 18 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: EURO-LIGHT sp. z o.o., GR VISIO sp. z o.o. sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie na: „wykonanie robót termomodernizacyjnych budynków Szpitala. Numer referencyjny: 23/2020” (sygn. akt: KIO 1457/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: „dostawę sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym. Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.33.2020” (sygn. akt: KIO 1883/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SINMED Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Numer referencyjny: AZP.2411.45.2020.JS” (sygn. akt: KIO 1821/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Euvic Sp. z o.o., Team Connect Sp. z o.o., Edge One Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. na: „świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT dla spółki AplikacjeKrytyczne Sp. z o.o. Numer referencyjny: AKMF/DZA/PZP/06/2019” (sygn. akt: KIO 1814/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na: „budowę wielofunkcyjnej hali sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20. Numer referencyjny: KC-zp.272-255/20” (sygn. akt: KIO 1750/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Trecom S.A. Sp. K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Unijnych Projektów Transportowych na: „zakup, dostawę i wdrożenie serwera oraz przełączników sieciowych na potrzeby Centrum Unijnych Projektów Transportowych (dalej „CUPT”). Numer referencyjny: 9.2020.ZAM” (sygn. akt: KIO 1702/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: pegaz90 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina i Miasto Witkowo na: „poprawę stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek. Numer referencyjny: ITz.271.9.2020” (sygn. akt: KIO 1916/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina i Miasto Witkowo na: „poprawę stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek. Numer referencyjny: ITz.271.9.2020” (sygn. akt: KIO 1915/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na: „modernizację kompleksu zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Numer referencyjny: AZ-271-02/2020” (sygn. akt: KIO 1672/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "GP-TERM" M. Gajek & B. Gajek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka na: „modernizację kompleksu zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Numer referencyjny: AZ-271-02/2020” (sygn. akt: KIO 1759/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Moris-Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka na: „modernizację kompleksu zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Numer referencyjny: AZ-271-02/2020” (sygn. akt: KIO 1741/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”” (sygn. akt: KIO 1683/20).

W dniu 14 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: IZAN+ Sp. z o.o.; Naprzód Hospital Sp. z o.o.; Naprzód Service Sp. z o.o.; Vendi Cleaning Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. na: „usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4, wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. Numer referencyjny: ZP/17/2020” (sygn. akt: KIO 1722/20).

W dniu 14 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: P.H.U. KAREX-POL Lesław Hrywniak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 2 Regionalna Baza Logistyczna na: „dostawę wkładów filtrów paliwa z podziałem na 3 zadania. Numer referencyjny: D/93/2020” (sygn. akt: KIO 1760/20).

W dniu 14 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Mazowieckie na: „zaprojektowanie i budowę „Portalu mazowieckich bibliotek pedagogicznych”, tzw. front-office wraz z modernizacją i budową systemów back-office, e-usługami oraz dostosowaniem lub budową nowych stron www ... Numer referencyjny: CG-R-II.ZP.U.272.28.2020.MK” (sygn. akt: KIO 1866/20).

W dniu 14 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach na: „Zachodnią Bramę Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP). Numer referencyjny: ZDM.26.20.2020” (sygn. akt: KIO 1880/20).

W dniu 14 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na: „dostawę, montaż i uruchomienie 64 warstwowego tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń. Numer referencyjny: 453/P/2020” (sygn. akt: KIO 1748/20).

W dniu 13 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sweco Consulting Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury na: „opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej dla zadania 11814 pn.: „Przebudowa sieci sanitarnych oraz oczyszczalni ścieków z dostosowaniem do aktualnych potrzeb oraz wymagań zabezpieczenia przeciwpożarowego i socjalno-sanitarnego REGNY”. Numer referencyjny: WIB/PN/5/U/5” (sygn. akt: KIO 1706/20).

W dniu 13 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego na: „opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem”.  Numer referencyjny: RSS/SZP/P-18/2020” (sygn. akt: KIO 1665/20).

W dniu 13 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej na: „zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej. Numer referencyjny: PN XVI/2020” (sygn. akt: KIO 1833/20).

W dniu 13 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na: „bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wołowie w latach 2020–2022; zadanie 3 – Prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Numer referencyjny: O.WR.D-3.2412.53.2020” (sygn. akt: KIO 1792/20).

W dniu 13 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: BICO Group Sp.z o.o., Three Sixty Project Development Consultants CC w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. na: „zarządzanie realizacją kontraktu na zaprojektowanie, budowę, utrzymanie techniczne i rozbiórkę Pawilonu Polski na wystawie światowej Expo 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Numer referencyjny: BPR.SPED.25.20/2020/PN” (sygn. akt: KIO 1909/20).

W dniu 13 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ITINet R. Wojniusz, R. Wojniusz S.C. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Bytom Odrzański na: „budowę kablowej sieci elektroenergetycznej NN-0,4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego w obrębie Parku Nauk Przyrodniczych w Gminie Bytom Odrzański. Numer referencyjny: ZP.271.4.2020” (sygn. akt: KIO 1848/20).

W dniu 13 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Eskom IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Informatyki na: „dostawę oraz wdrożenie sprzętowej platformy wirtualizacyjnej Hiper Converged Infrastructure (HCI) wraz z 60-miesięcznym wsparciem technicznym. Numer referencyjny: COI-ZAK.262.9.202” (sygn. akt: KIO 1775/20).

W dniu 13 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: PAKO Eugeniusz Milko w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na: „okresowe pomiary instalacji elektrycznych, badanie ochrony przeciwporażeniowej wraz z oględzinami w obiektach i budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Numer referencyjny: ZP/868/U/20” (sygn. akt: KIO 1852/20).

W dniu 13 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Warbud S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Poznaniu na: „budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) w zakresie modułów 1, 2a, 2b i 3b w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: PN-52/20” (sygn. akt: KIO 1872/20).

W dniu 12 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: MMK-INŻ. Sp. z o.o.; Larkbud Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. na: „rozbudowę ul. Traktorowej w Łodzi na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Numer referencyjny: BZU.2291.29.20” (sygn. akt: KIO 1724/20).

W dniu 12 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Inżynieria Rzeszów S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie na: „dokończenie ciągu przetwarzania osadów w ramach zadania Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina. Numer referencyjny: POIS/P/10/2020” (sygn. akt: KIO 1831/20).

W dniu 12 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Strach i Synowie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Zębowice na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zębowice oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników z odpadami z czyszczenia ulic i placów, ich transport i zagospodarowanie” (sygn. akt: KIO 1776/20).

W dniu 12 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Nutricia Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na: „dostawę diet do żywienia dojelitowego, linii do podaży wraz z dzierżawą pomp. DZPUCK.262.040.2020
Numer referencyjny: DZPUCK.262.040.2020” (sygn. akt: KIO 1765/20).

W dniu 12 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: WORKS 11 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „dostawę nabojów zakłócających termicznych MJU-7A/B” (sygn. akt: KIO 1788/20).

W dniu 12 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: MEGMAR Logistics & Consulting Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „dostawę nabojów zakłócających termicznych MJU-7A/B” (sygn. akt: KIO 1532/20).

W dniu 11 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: REMONDIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zduńska Wola na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów na potrzeby Urzędu Miasta Zduńska Wola w okresie od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r. Numer referencyjny: OA.271.167.2020” (sygn. akt: KIO 1859/20).

W dniu 11 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Catermed S.A., Jol-Mark Sp. z o.o, IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Bartoszyce na: „przygotowanie i dostawę posiłków do bartoszyckich przedszkoli. Numer referencyjny: 271.14.2020” (sygn. akt: KIO 1691/20).

W dniu 11 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Envimet Services Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na: „zakup mini stacji pomiarowych pyłu zawieszonego PM10/PM2.5. Numer referencyjny: ZP/220-36/20/MST” (sygn. akt: KIO 1640/20).

W dniu 11 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Medlab-Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na: „dostawę wyrobów diagnostycznych, odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego. Numer referencyjny: DZPZ/333/7UEPN/2020” (sygn. akt: KIO 1571/20).

W dniu 11 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi na: „wykonanie przeglądów sprzętu medycznego. Numer referencyjny: 17/PNP/SW/2020” (sygn. akt: KIO 1853/20).

W dniu 11 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: BAROSZ-GWIMET Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „odbiór, transport kruszywa skalnego RA powstałego na bazie odpadów wydobywczych i wbudowanie w bryłę krajobrazową dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Numer referencyjny: 502000089” (sygn. akt: KIO 1695/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: MIRBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" na: „budowę układu drogowego wraz z włączeniem i przebudową ul. Lubelskiej, włączeniem w al. Wojska Polskiego oraz wykonaniem infrastruktury technicznej, stanowiąca część zadania inwestycyjnego pn.: (...) Numer referencyjny: 48/PN/ZP/TLLZP/20” (sygn. akt: KIO 1659/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie na: „wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadania 1–3 w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Numer referencyjny: PO-II.260.24.20” (sygn. akt: KIO 1751/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sygnity S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowy Instytut Badawczy na: „budowę nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+). Numer referencyjny: PN-106/20/MS” (sygn. akt: KIO 1804/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sygnity S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowy Instytut Badawczy na: „budowę nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+). Numer referencyjny: PN-106/20/MS” (sygn. akt: KIO 1804/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Hochtief Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na: „przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach. Numer referencyjny: DN 499/2020” (sygn. akt: KIO 1720/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: „ALMA” S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie na: „budowę systemu łączności alarmowej na autostradzie A2 w województwie mazowieckim.  Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D 3.2411.41.2020” (sygn. akt: KIO 1685/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: PSI Polska Sp. z o.o., PSI Software AG, Apator Elkomtech S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa-Operator S.A. na: „wdrożenie centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA. Numer referencyjny: P/1/0121/2018” (sygn. akt: KIO 1305/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: MIKRONIKA Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa-Operator S.A. na: „wdrożenie centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA Numer referencyjny: P/1/0121/2018” (sygn. akt: KIO 1299/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: „zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych CPD, tj. CSIP, CSD, ERCDŚ CBŚPiBSW, SIO, SYNAPS, SEWN, SESPOL, SWLP, sieci teleinformatycznej CBŚP, Child Alert, SEŚT, ZSODE. Numer referencyjny: 43/BŁiI/20/AP” (sygn. akt: KIO 1661/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na: „przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach. Numer referencyjny: DN 499/2020” (sygn. akt: KIO 1725/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. na: „odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie sektora II – Krzyki. Numer referencyjny: 19/2019” (sygn. akt: KIO 1569/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie na: „budowę szkoły podstawowej na os. Złocień w Krakowie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Numer referencyjny: MCOO/ZP/R/23/20” (sygn. akt: KIO 1601/20).

W dniu 7 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE PPP Road Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na: „budowę Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: 2/IV/2018” (sygn. akt: KIO 1658/20).

W dniu 7 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nadleśnictwo Olecko na: „dostawę i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Olecko. Numer referencyjny: S.270.1.2020” (sygn. akt: KIO 1511/20).

W dniu 7 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Signea Sp. z o.o. Sp. k.; Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ECTIZ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na: „usługi inżyniera kontraktu w projekcie Zachodniopomorskie e-Zdrowie. Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.10.2020.PR” (sygn. akt: KIO 1807/20).

W dniu 6 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. Sp. k., Piotr Mieczkowski Autoryzowana Stacja Obsługi Serwis Pojazdów Szynowych w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polregio sp. z o.o. Podlaski Zakład w Białymstoku na: „wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4), wraz z pracami dodatkowymi elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AL-1543. Numer referencyjny: PRTL4-251-06/2019” (sygn. akt: KIO 1241/20).

W dniu 6 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ERBUD Operations Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie na: „przebudowę i modernizację pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb oddziału anestezjologii i intensywnej terapii i jednosalowego bloku operacyjno - zabiegowego w SPZOZ w Łukowie Numer referencyjny: 09/20” (sygn. akt: KIO 1404/20).

W dniu 6 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Wioletta Wawrzyniak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie, Dział Gospodarki Materiałowej i Zamówień na: „sprzedaż " tłucznia torowego"” (sygn. akt: KIO 1682/20).

W dniu 6 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: AQUA INSTAL Sabina Śmich; Inter Materials Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Pawłowiczki na: „wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Grodzisku. Numer referencyjny: ZRI.271.4.2020” (sygn. akt: KIO 1370/20).

W dniu 6 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp. J. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa Nr 2305 na: „dostawę anteny Skyray wraz z modyfikacją. Numer referencyjny: ZP-27/2020” (sygn. akt: KIO 1669/20).

W dniu 6 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Control Process Silesia Spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na: „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu. Numer referencyjny: 19/ZP5/DEOŚ/POIIŚ/2020” (sygn. akt: KIO 1782/20).

W dniu 6 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „świadczenie usług w zakresie specjalistycznego sprzątania obiektów szpitalnych Zamawiającego, współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentami, utrzymania w czystości terenów zewnętrznego, świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów oraz świadczenie usług w zakresie transportu wewnątrzszpitalnego w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żorach. Numer referencyjny: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-20-2020” (sygn. akt: KIO 1777/20).

W dniu 6 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: GWS Eco Sp. z o.o., GWS Cleaning Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku na: „sprzątanie pomieszczeń oraz terenu wokół Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Numer referencyjny: DTE.272.3.2020” (sygn. akt: KIO 1757/20).

W dniu 5 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Stanisław Bodzioch Firma Przewozowa "FB" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół na: „dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Raciechowice w roku szkolnym 2020/21 oraz 2021/22 na podstawie zakupu biletów miesięcznych. Numer referencyjny: GZ.26.01.2020” (sygn. akt: KIO 1787/20).

W dniu 5 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: PAROKS Roksana Partyka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości na drogach krajowych na terenie Oddziału w OpoluGDDKiA rejon w Kluczborku w okresie 48 miesięcy od daty podpisania umowy. Numer referencyjny: O.Op.D-3.2413.11.2020 (19” (sygn. akt: KIO 1650/20).

W dniu 5 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Brzeski na: „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – czwarte postępowanie. Numer referencyjny: ZAM. 272.1.1.2020” (sygn. akt: KIO 1579/20).

W dniu 5 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Asseco Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Brzeski na: „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – czwarte postępowanie. Numer referencyjny: ZAM. 272.1.1.2020” (sygn. akt: KIO 1578/20).

W dniu 5 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Brzeski na: „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – czwarte postępowanie. Numer referencyjny: ZAM. 272.1.1.2020” (sygn. akt: KIO 1576/20).

W dniu 5 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Brzeski na: „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – czwarte postępowanie. Numer referencyjny: ZAM. 272.1.1.2020” (sygn. akt: KIO 1574/20).

W dniu 5 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Philips Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota na: „dostawę, montaż i uruchomienie nowego cyfrowego aparatu RTG wraz z pracami instalacyjnymi niezbędnymi do podłączenia aparatu. Numer referencyjny: ZP-2511-09-MDM/2020” (sygn. akt: KIO 1547/20).

W dniu 5 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki na: „rozbudowę ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim. Numer referencyjny: WI.271.1.7.2020.ZP” (sygn. akt: KIO 1723/20).

W dniu 5 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o. na: „świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy miastoElbląg i gmin sąsiadujących. Numer referencyjny: ZP-01/2020” (sygn. akt: KIO 1561/20).

W dniu 4 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski na: „opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (e 30 i e 65) na obszarze śląska, etap Ia, na odcinku Katowice Ligota–Tychy”. Numer referencyjny: 9090/IREZA4DZ/00981/00221/20/P” (sygn. akt: KIO 1302/20).

W dniu 4 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELDOR Łukasz Baranowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „dostawę materiałów elektrycznych i aparatury pomiarowej.Numer referencyjny: 65/ZP/20” (sygn. akt: KIO 1732/20).

W dniu 4 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Kobyłka na: „zakup i dostawę laptopów w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Numer referencyjny: WZP.271.20.2020” (sygn. akt: KIO 1497/20).

W dniu 4 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Usługi Przewozowe Lucjan Brożek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Ruda Śląska na: „transport dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. Numer referencyjny: AP.271.29.2020” (sygn. akt: KIO 1677/20).

W dniu 4 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FASTER Typa Radosław w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach na: „organizację dowozu dzieci szkolnych do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie gminy Piecki. Numer referencyjny: DZ.343.1.2020” (sygn. akt: KIO 1674/20).

W dniu 4 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: COVERTECH Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej na: „dostawę radiotelefonów stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych na potrzeby Żandarmerii Wojskowej. Numer referencyjny: RZP/09/PN/S/2020” (sygn. akt: KIO 1734/20).

W dniu 4 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Granabud Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Gębal w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na: „remont Hali Sportowej nr 5 na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Numer referencyjny: SSZP 371/14/2020” (sygn. akt: KIO 1198/20).

W dniu 4 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Control Process Silesia Spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o. na: „kontrakt 11 / Zadanie 1 Przebudowa stacji uzdatniania gazu dla generatorów prądu na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”. Numer referencyjny: JRP-5/2020” (sygn. akt: KIO 1452/20).

W dniu 4 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Zakład Usług Drogowych i Komunalnych "DROMAR" Marian Kaliściak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Dróg w Opolu na: „oczyszczanie miasta w zakresie: całoroczne oczyszczanie pasów drogowych rejonu I i II, w tym oczyszczanie chodników, placów, terenów zieleni, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz przejść podziemny
Numer referencyjny: NP.260.47.2020.P” (sygn. akt: KIO 1715/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sanimax - Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie na: „dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin z miejsca zamieszkania do szkół prowadzonych przez Gminę Radzymin oraz ze szkół do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem im opieki.
Numer referencyjny: DAO.26.03.2020” (sygn. akt: KIO 1584/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Impel System Sp. z o.o., Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie na: „kompleksową usługę sprzątania Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, plac Małachowskiego 3 oraz pomieszczeń galerii Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3. Numer referencyjny: ZP/01/2020” (sygn. akt: KIO 1582/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Hochtief Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie na: „budowę „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”. Numer referencyjny: 1/Centrum/2020/RB” (sygn. akt: KIO 1517/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie na: „budowę „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”. Numer referencyjny: 1/Centrum/2020/RB” (sygn. akt: KIO 1525/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Słupecki na: „budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowę drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda–Kochowo. Numer referencyjny: BZP.272.4.2020” (sygn. akt: KIO 1406/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach na: „dostawę i montaż kompletnego zestawu rezonansu magnetycznego oraz wykonanie dostosowania wielobranżowego projektu obszaru rezonansu do potrzeb oferowanego urządzenia dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach. Numer referencyjny: 06/PN/2020” (sygn. akt: KIO 1617/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika na: „przebudowę pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, bloku operacyjnego oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. Numer referencyjny: EZ.28.58.2020” (sygn. akt: KIO 1484/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie na: „wykonanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla budowy obwodnicy Limanowej oraz obwodnicy Nowego Targu. Numer referencyjny: O.KR.D-3.2413.19.2020” (sygn. akt: KIO 1523/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ECO-ABC Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie na: „odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych. Numer referencyjny: ZP 3311/31//2020” (sygn. akt: KIO 1664/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: RENOWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Firma Handlowo – Usługowa REMGIPS Piotr Broczek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wieluń na: „remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny:ZP.271.2.26.2019” (sygn. akt: KIO 1548/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Primost Południe Sp. z o.o. , ZBD sp. z o.o. Sp.k w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu na: „remont wiaduktu w ciągu dk nr 11 nad linia PKP w m. Pleszew. Numer referencyjny: O.PO.D-3.2411.34.2020” (sygn. akt: KIO 1586/20).

W dniu 31 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: CSPM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: „dostawę sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym. Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.33.2020” (sygn. akt: KIO 1600/20).

W dniu 31 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki na: „zakup zestawów komputerowych typu All-in-One. Numer referencyjny: WAG.261.3.2.2020” (sygn. akt: KIO 1500/20).

W dniu 31 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. na: „przebudowę Nabrzeża Norweskiego w Porcie Gdynia. Numer referencyjny: ZHB-612/SIWZ-11/TW/AP/2020” (sygn. akt: KIO 1531/20).

W dniu 31 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa na: „dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej ene... Numer referencyjny: SZPT/ZP-02/07/2019” (sygn. akt: KIO 1655/20).

W dniu 30 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zduńska Wola na: „asystę techniczną, usługi serwisowe oraz usługi wsparcia dla oprogramowania dostarczonego w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez miasto Zduńska Wola”. Numer referencyjny: Znak sprawy: OA.I.271.33.2020” (sygn. akt: KIO 1718/20).

W dniu 30 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: STEKOP S.A., STEKOP - OCHRONA sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Łódzka, Dział Zamówień Publicznych na: „część I: Ochronę wybranych obiektów i mienia Politechniki Łódzkiej, monitorowanie systemów alarmowych wraz z ochroną w trakcie imprez; część iI: Ochrona w trakcie imprez masowych w tym Juwenaliów PŁ. Numer referencyjny: RAP.383.06.2020.AGN.U” (sygn. akt: KIO 1552/20).

W dniu 30 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FCC Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nova Sp. z o.o. na: „zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120. Numer referencyjny: NV/V/P_Z/3/2020/2155” (sygn. akt: KIO 1056/20).

W dniu 30 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Systemy Pomiarowe Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na: „Zakup i dostawę aparatury pomiarowej” (sygn. akt: KIO 1485/20).

W dniu 30 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Eyzee S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki na: „zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi dot. wytwarzania lub wdrażania lub utrzymania systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespół informatyczny. Numer referencyjny: C/588/19/DI/B/483” (sygn. akt: KIO 1489/20).

W dniu 30 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: AWIMA Sp. J. B. Wiśniewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie na: „kompleksową usługę sprzątania Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, plac Małachowskiego 3 oraz pomieszczeń galerii Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3. Numer referencyjny: ZP/01/2020” (sygn. akt: KIO 1605/20).

W dniu 29 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: "POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE" S. A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Kołobrzeg na: „przebudowę ul. Rybackiej w Kołobrzegu” (sygn. akt: KIO 1550/20).

W dniu 29 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na: „usługę zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych. Numer referencyjny: EZP/164/2020” (sygn. akt: KIO 1412/20).

W dniu 29 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Byczyna na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu gminy Byczyna oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” (sygn. akt: KIO 1713/20).

W dniu 29 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na: „budowę zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20. Numer referencyjny: PIM/07/20/ZP37/2016-85” (sygn. akt: KIO 1690/20).

W dniu 29 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TELBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych na: „budowę sieci strukturalnej i kanalizacji teletechnicznej w m. Krosno Odrzańskie - wykonanie robót budowlanych. Numer referencyjny: 2610 15 2020 JŁ” (sygn. akt: KIO 1395/20).

W dniu 29 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: InterHall Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Suwałki na: „zaprojektowanie z wybudowaniem hali pneumatycznej na boisko przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach - BO” – część 1 „Zakup i dostawa wyposażenia sportowego dla potrzeb hali pneumatycznej - BO” – część 2. Numer referencyjny: ZP.271.40.2020” (sygn. akt: KIO 1606/20).

W dniu 29 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: IMPEL Defender Sp. z o.o., IMPEL Safety Sp. z o.o., IMPEL Provider Sp. z o.o., IMPEL Facility Services Sp. z o.o., IMPEL Technical Security Sp. z o.o., ITM Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „usługę ochrony mienia realizowana w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej terenów, obszarów,obiektów i urządzeń stanowiących jego wyposażenie (zamówienie z podziałem na 12 części)”. Numer referencyjny: OB4/2020” (sygn. akt: KIO 1710/20).

W dniu 29 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: UMO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: „dostawę policyjnej maski przeciwgazowej pełnotwarzowej wraz z 3 filtropochłaniaczami w ilości 1 870 kpl. Numer referencyjny: 75/Cut/20/KK” (sygn. akt: KIO 1269/20).

W dniu 28 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kondratowice na: „świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r. Numer referencyjny: WI.271.5.2020” (sygn. akt: KIO 1701/20).

W dniu 28 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na: „dostawę produktów farmaceutycznych, wyrobów medycznych, opatrunków i środków dezynfekcyjnych. Numer referencyjny: 13/ZP/2020” (sygn. akt: KIO 1271/20).

W dniu 28 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Inżynieria Rzeszów S.A., CAMBI Solutions AS w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi na: „zad. 5 „Budowę instal. termicznej hydrolizy osadu”, zad. 6 „Budowę instal. do usuwania azotu”, zad. 7 „Budowę instal. do odzysku fosforu z odcieków” w ram. proj. „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi". Numer referencyjny: DOA-ZP-III.271.114.2019” (sygn. akt: KIO 1372/20).

W dniu 28 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na: „świadczenie usług polegających na zapewnieniu pracowników tymczasowych do wykonywania pracy tymczasowej w charakterze personelu pomocniczego na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. Numer referencyjny: 11/2020” (sygn. akt: KIO 1379/20).

W dniu 28 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: NETIA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia na: „połączenie Centrali NFZ i kolokacji z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ zapasową siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu. Numer referencyjny: BAG-SZP.261.1.6.2020” (sygn. akt: KIO 1227/20).

W dniu 28 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TIMKO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: „dostawę sprzętu medycznego do biopsji stereotaktycznej piersi wraz z dzierżawą systemu do biopsji (DFP.271.64.2020.EP). Numer referencyjny: DFP.271.64.2020.EP” (sygn. akt: KIO 1447/20).

W dniu 28 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: DROMAX Piotr Szanser w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Usług Komunalnych na: „pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie przebudowy ulicy Krętej w ramach zadania: „Rewitalizacja – przebudowa ciągów komunikacyjnych – ulica Kręta i Podgórna w Tczewie”. Numer referencyjny: ZUK.271.3.4.2020” (sygn. akt: KIO 911/20).

W dniu 28 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „wykonanie inwestycji pn.: „Zadanie nr 1: Przebudowa i rozbudowa Budynku Głównego dla potrzeb Oddziału Gastroenterologicznego Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań); Zadanie nr 2: Przebudowa pomieszczeń Budynku Głównego na Bloki Operacyjne i Oddziały Pooperacyjne Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań)”, w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 16/20. Numer referencyjny: sygn. postępowania: PN 16/20” (sygn. akt: KIO 1376/20).

W dniu 28 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na: „budowę wielofunkcyjnej hali sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20. Numer referencyjny: KC-zp.272-255/20” (sygn. akt: KIO 1524/20).

W dniu 27 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sevitel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „wymianę odcinka rurociągu wraz z trójnikiem na rurociągu głównego odwadniania DN450 w szybie "Kolejowy I" dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Numer referencyjny: ZP-CZOK-0005/20” (sygn. akt: KIO 1158/20).

W dniu 27 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na: „wdrożenie wirtualnego operatora sieci komórkowej w zakresie telemetrii dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Numer referencyjny: 2020/W001/WP-002348” (sygn. akt: KIO 1386/20).

W dniu 27 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na: „wdrożenie wirtualnego operatora sieci komórkowej w zakresie telemetrii dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Numer referencyjny: 2020/W001/WP-002348” (sygn. akt: KIO 1377/20).

W dniu 27 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na: „dostawę angiografu, wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra Oddziału Kardiologicznego – Pracownia Hemodynamiczna Numer referencyjny: ZP/2501/47/20” (sygn. akt: KIO 1387/20).

W dniu 27 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Philips Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na: „dostawę angiografu, wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra Oddziału Kardiologicznego – Pracownia Hemodynamiczna Numer referencyjny: ZP/2501/47/20” (sygn. akt: KIO 1380/20).

W dniu 27 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Lubawa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Zarząd Służby Więziennej na: „dostawę kamizel i hełmów kuloodpornych oraz kajdanek i kajdanek zespolonych. Numer referencyjny: 12/20/DR” (sygn. akt: KIO 1649/20).

W dniu 24 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Taxus UL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi na: „SIWZ ZP-5/2020 wykonanie nowego operatu – ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych BgPN. Numer referencyjny: ZP-5/2020” (sygn. akt: KIO 1444/20).

W dniu 24 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „budowę drogi S1 Pyrzowice–Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK 1). Numer referencyjny: O.KA.D-3.2410.70.2019” (sygn. akt: KIO 1425/20).

W dniu 24 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: LUG Light Factory Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Skarżysko-Kamienna na: „modernizację oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej. Numer referencyjny: ZP.271.17.2020” (sygn. akt: KIO 1645/20).

W dniu 24 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: American Systems Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na: „dostawę wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania zasobami dla Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Numer referencyjny: AZP-240/PN-p221/020/2019” (sygn. akt: KIO 1469/20).

W dniu 24 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: American Systems Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na: „dostawę wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania zasobami dla Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Numer referencyjny: AZP-240/PN-p221/020/2019” (sygn. akt: KIO 1469/20).

W dniu 24 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie na: „modernizację systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap. Numer referencyjny: 8/2020” (sygn. akt: KIO 1427/20).

W dniu 23 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. na: „budowę turbiny gazowej z kotłem odzyskowym parowo-wodnym oraz gazowoolejowych kotłów rezerwowo-szczytowych, parowo-wodnych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy” (sygn. akt: KIO 1619/20).

W dniu 23 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: PCG Academia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie na: „dostawę oraz wdrożenie oprogramowania Akademickiego Biura Karier i systemu badania losów absolwentów
Numer referencyjny: DZP-262-4/2020” (sygn. akt: KIO 1630/20).

W dniu 23 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: "Taternicki.pl" Anna Krawczyk-Wojciechowska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „dostawę wyposażenia siłowni , sprzętu wspinaczkowego , obuwia sportowego , ubiorów sportowych i sprzętu sportowego dla 31 WOG Zgierz i podległych pododdziałów pozostających na jego zaopatrzeniu. Numer referencyjny: 61/zp/20” (sygn. akt: KIO 1580/20).

W dniu 23 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Immitis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Krakowie  na: „umowę ramową na dostawę monitorów na rzecz sądów powszechnych. Numer referencyjny: WZP-421-16/2020” (sygn. akt: KIO 1564/20).

W dniu 23 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp. J. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „dostawę terminali satelitarnych SHF szczebla taktycznego w wersji przenośnej” (sygn. akt: KIO 1426/20).

W dniu 23 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Zarząd Służby Więziennej na: „dostawę komputerów stacjonarnych typu all-in-one. Numer referencyjny: 5/20/PA” (sygn. akt: KIO 1393/20).

W dniu 23 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Immitis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Stołeczna Policji na: „wykonanie szczegółowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozbudowy i modernizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Numer referencyjny: PN-7/20/ZS/MZ” (sygn. akt: KIO 1545/20).

W dniu 23 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: EKO ELPROM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowy Instytut Badawczy na: „wykonanie szczegółowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozbudowy i modernizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Numer referencyjny: PN-7/20/ZS/MZ” (sygn. akt: KIO 1318/20).

W dniu 23 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  na: „sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Numer referencyjny: EZ/ZP/18/2020/ESŁ” (sygn. akt: KIO 1466/20).

W dniu 22 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Epa Green Sp. z o.o., CLEANART Artur Durda w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  na: „świadczenie usługi utrzymania czystości w wybranych lokalizacjach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A. Numer referencyjny: 6060/ILG 7/03981/01545/20/P” (sygn. akt: KIO 1375/20).

W dniu 22 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Epa Green Sp. z o.o., CLEANART Artur Durda w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „świadczenie usługi utrzymania czystości w wybranych lokalizacjach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A. Numer referencyjny: 6060/ILG 7/03981/01545/20/P” (sygn. akt: KIO 1375/20).

W dniu 22 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: PUH Proserw Piotr Szewczyk, Compas Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 6021 na: „zakup i dostawę kart zbliżeniowych HID Global Mifare 13,56 MHz Classic 1 kB MF1MOA2S50 NXP UID4 dla jednostki będącej na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej nr 6021. Numer referencyjny: 25/2020/PN/INFR” (sygn. akt: KIO 1538/20).

W dniu 22 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: P.U.H. "FREM-BUD" Zenon Kuśmierz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Nowy Targ  na: „Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Mokotów” (sygn. akt: KIO 1553/20).

W dniu 22 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Nowy Targ na: „montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Nowy Targ, miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia. Numer referencyjny: GPI-ZPI.271.3.3.2019” (sygn. akt: KIO 1541/20).

W dniu 22 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM Sp. z o.o. Sp. k.; Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM s.c. Danuta Sawińska, Tomasz Sawiński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Worcella 5 a  na: „REMONT ELEWACJI WRAZ Z OCIEPLENIEM ELEWACJI PODWÓRZOWYCH, REMONT TARASU, WYKONANIE IZOLACJI
PRZECIWWILGOCIOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU PRZY UL. STANISŁAWA WORCELLA 5A WE WROCŁAWIU. Numer referencyjny: 1/W5/2020” (sygn. akt: KIO 1368/20).

W dniu 22 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Zakład Drogowo-Transportowy Mirosław Lewczuk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miejski w Zabłudowie na: „bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie na terenie Gminy Zabłudów Numer referencyjny: ZP.271.6.2020” (sygn. akt: KIO 1309/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SMART PLAC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego na: „odnowę i wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych przez ZDIR Powiatu Rybnickiego. Numer referencyjny: ZP-SDMB/10DW/20” (sygn. akt: KIO 1616/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Bankowe Biuro Podróży "TravelBank" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: „zawarcie umowy ramowej na rezerwację, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych na trasach zagranicznych oraz świadczenie usług opcjonalnych na potrzeby policji. Numer referencyjny: 35/BF/20/AP” (sygn. akt: KIO 1290/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: ROKOM Sp. z o.o.; TOMBRUK Sp. z o.o.; WIEMAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Łomianki na: „rozbudowę ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury wod - kan, energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania: "Przebudowa ul. Fabrycznej" - zad. 2016/03” (sygn. akt: KIO 1509/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów dla Szpitali Pomorskich sp. z o.o. w lokalizacji Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie. Numer referencyjny: D25C/251/N/18-27rj/20” (sygn. akt: KIO 1519/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Bcoders S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej - Politechnika Warszawska na: „dostawę komputerów. Numer referencyjny: CI.ZP.261.05.2020” (sygn. akt: KIO 1549/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: KANZEON Wrocławski Catering Grzegorz Ciężkal w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Podstawowa nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu na: „usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021.Znak sprawy: 991/1/2020” (sygn. akt: KIO 1589/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: e-Instytucja.pl Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kiwity na: „modernizację, dostawę i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu. Numer referencyjny: GKŚO.I.271.3.2020” (sygn. akt: KIO 1479/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: P.R.B. REMBUD Grzegorz Kowalski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 6021 na: „roboty konserwacyjne i naprawcze obiektów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021 – umowa ramowa. Numer referencyjny: 27/2020/PN/INFR” (sygn. akt: KIO 1330/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. na: „budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej. Numer referencyjny: MBM.NR.ZP.01/2020” (sygn. akt: KIO 1303/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zespół Obsługi Oświaty na: „dostawę komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ramach w ramach projektu Szkoła Jutra - II edycja. Numer referencyjny: MZOO.330.5.2020” (sygn. akt: KIO 1276/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Spire Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polregio Sp. z o.o. na: „dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z usługą druku podążającego i obsługą serwisową. Numer referencyjny: PZP1-25-2/2020” (sygn. akt: KIO 1568/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Giant Lazer Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte na: „dostawę licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawa sprzętu, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR. Numer referencyjny: 51/ZP/20” (sygn. akt: KIO 1522/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ECM Group Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad opracowaniem projektów wykonawczych i wykonaniem robót budowlanych w ramach proj. pn.: „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie. Numer referencyjny: IREZA4/1f-216-04/2019” (sygn. akt: KIO 1629/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalny Szpital w Kołobrzegu na: „zakup wyrobów medycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne. Numer referencyjny: EP/44/2019” (sygn. akt: KIO 1565/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Poczta Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: „świadczenie usług pocztowych polegających na doręczeniu przesyłek listowych do klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2021–2023. Numer referencyjny: TZ/271/15/20” (sygn. akt: KIO 1560/20).

W dniu 20 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: MobileMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie na: „wykonanie i wdrożenie systemu w ramach projektu pn. „Platforma edukacyjna Teatru Polskiego w Warszawie” [z wyłączeniem dostawy sprzętu informatycznego]. Numer referencyjny: ZP/TP-4/231/2019” (sygn. akt: KIO 1292/20).

W dniu 20 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 na: „usługę przygotowania i dystrybucji posiłków dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. Numer referencyjny: DZP - 19/2020” (sygn. akt: KIO 1536/20).

W dniu 20 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych na: „świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych. Numer postępowania: 2614.13.2020.IR” (sygn. akt: KIO 1627/20).

W dniu 20 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia na: „dostawę systemu elektronicznej dystrybucji biletów na potrzeby aplikacji mobilnych zwanego dalej „eMagazyn”na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Numer referencyjny: ZA.270.2.2020” (sygn. akt: KIO 1252/20).

W dniu 20 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: PMB GROUP Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” na: „budowę stanu surowego zamkniętego zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla dorosłych”. Numer referencyjny: PZP/2/2020” (sygn. akt: KIO 1628/20).

W dniu 20 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu na: „sukcesywną dostawę systemu zamkniętego do pobierania krwi żylnej i tętniczej. Numer referencyjny: ZP/PN/25/20/LNPPSO/JG” (sygn. akt: KIO 1512/20).

W dniu 17 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „1. Przebudowa i umocnienie Kanału Tałckiego; 2. Przebudowa i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego; 3. Przebudowa i umocnienie Kanału Mioduńskiego. Numer referencyjny: WA.ROZ.281.4.2020” (sygn. akt: KIO 1433/20).

W dniu 17 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SEEN Technologie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. na: „budowę ujęcia wody powierzchniowej, przesyłu wody surowej oraz układu uzdatniania wraz z odsalaniem iinfrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście. Zakład „Wydrzany II". Numer referencyjny: 14/2020/KSz” (sygn. akt: KIO 1518/20).

W dniu 17 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Zakład Usług Drogowych i Komunalnych "DROMAR" Marian Kaliściak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości w ciągu dróg krajowych nr 38, 38a, 40, 40b, 45, 45b, 88 i 94 na terenie Oddziału GDDKiA w Opolu – rejon Kędzierzyn-Koźle w okresie 48 miesięcy. Numer referencyjny: O.Op.D-3.2413.07.2020 (14)” (sygn. akt: KIO 1179/20).

W dniu 17 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Najwyższy na: „zawarcie umowy ramowej na dostawę licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji pakietów standardowychoprogramowania, usług hostowanych dla Sądu Najwyższego. Numer referencyjny: KPP IV-0413-22/20” (sygn. akt: KIO 1080/20).

W dniu 17 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „modernizację śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów. Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.39.2020.EB” (sygn. akt: KIO 1435/20).

W dniu 17 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 4 Regionalna Baza Logistyczna na: „zakup wraz z dostawą wyrobów papierniczych, rękawic ochronnych, produktów, preparatów i substancji chemicznych, produktów lakierniczych, farb kamuflażowych i innych produktów TECH/83/U/2020. Numer referencyjny: TECH/83/U/2020” (sygn. akt: KIO 1501/20).

W dniu 16 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FENSTERBAU Sp. z o.o. Sp. k w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Cyfryzacji na: „budowę systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie – roboty konstrukcyjno-budowlane, wentylacja, instalacja elektryczna, instalacja sygnalizacji pożaru. Numer referencyjny: 1/MC/PN/20” (sygn. akt: KIO 1480/20).

W dniu 16 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa na: „dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski". Numer referencyjny: SZPT/ZP-02/07/2019” (sygn. akt: KIO 1478/20).

W dniu 16 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: ALNAG Barbara Wróbel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu na: „zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – ½ oddziału oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii. Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/31/2020” (sygn. akt: KIO 1186/20).

W dniu 16 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: TIME SECURITY Sp. z o.o., SKY ONE Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie na: „usługi ochrony osób i mienia w obiektach II Oddziału ZUS w Warszawie. Numer referencyjny: 450000/271/3/2020-ZAP” (sygn. akt: KIO 1184/20).

W dniu 16 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Remondis Dolny Śląsk Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wiązów na: „świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Miasta i Gminy Wiązów. Numer referencyjny: BS.271.5.2020” (sygn. akt: KIO 1474/20).

W dniu 16 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowy Instytut Badawczy na: „budowę nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+). Numer referencyjny: PN-106/20/MS” (sygn. akt: KIO 1353/20).

W dniu 16 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. Sp. k.w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Dolnośląskie S.A. na: „wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi w pojazdach SA134-025, SA135-004, SA135-008, SA135-009. Numer referencyjny: KD/OZ/U/9/2020” (sygn. akt: KIO 1244/20).

W dniu 16 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TDL Instal Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Park Narodowy Gór Stołowych na: „wymianę podestów drewnianych na trasie turystycznej Szczelińca Wielkiego. Numer referencyjny: 7/ZP/PN/ZBU/RB/2020” (sygn. akt: KIO 1217/20).

W dniu 16 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: OPTeam S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Radio S.A. na: „zakup albo modernizację systemu ERP. Numer referencyjny: BZP.B5.19.2020” (sygn. akt: KIO 1333/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: PKP Cargo Service Sp. z o.o., PKP Cargo S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „obsługę bocznicy PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w okresie 36 m-cy z podziałem na zadania. Numer referencyjny: 432000583” (sygn. akt: KIO 1122/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Primost Południe Sp. z o.o. , ZBD sp. z o.o. Sp.k w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na: „remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kowalskiej nad ul. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu” (sygn. akt: KIO 1555/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Spire Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: „zakup komputerów stacjonarnych z wyposażeniem dodatkowym. Numer referencyjny: TZ/271/80/19” (sygn. akt: KIO 1359/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TEWA Information Technologies R. Mierzwa, T. Mierzwa, J. Rak, M. Onyszko s.c. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli na: „„dostawę serwera wraz z montażem na potrzeby COZL”. Numer referencyjny: COZL/DZP/AS/3412/PN- 76/20” (sygn. akt: KIO 1385/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „remont elementów hydrauliki siłowej sekcji obudów zmechanizowanych dla Oddziałów PGG S.A. Numer referencyjny: 701903418” (sygn. akt: KIO 1226/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Borowicz Krzysztof w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Bydgoszcz na: „rewitalizację społeczo-gospodarczą Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne (GPR). Termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia 7 komunalnych budynków mieszkalnych” (sygn. akt: KIO 1400/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Linde Gaz Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o na: „dostawę tlenu medycznego i innych gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim). Numer referencyjny: PCZ.ZP,04/2020” (sygn. akt: KIO 1014/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Krzysztof Pilichowski "Car-Trans" P.P.H.U. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Długołęka na: „utrzymanie w czystości i porządku terenów zielonych, przystanków komunikacyjnych oraz innych miejsc użyteczności publicznej na terenie gminy Długołęka – z podziałem na dwie części (zadania). Numer referencyjny: RI.271.2.2020.KP” (sygn. akt: KIO 1045/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę części zamiennych do obudów ścianowych typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w 2020 r. – nr grupy 295-27-17. Numer referencyjny: 512000303” (sygn. akt: KIO 1126/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: D-WELL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na: „dostawę i montaż ledowych opraw oświetlenia sportowego w hali Ergo Arena. Numer referencyjny: 1/2020 ZP” (sygn. akt: KIO 1360/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: PUH El Professional Mariusz Maszota w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na: „dostawę i montaż ledowych opraw oświetlenia sportowego w hali Ergo Arena. Numer referencyjny: 1/2020 ZP” (sygn. akt: KIO 1357/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury na: „budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2098 w Bemowie Piskim – postępowanie nr 50/RB. Numer referencyjny: 50/RB” (sygn. akt: KIO 1369/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.:
1) „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem) oraz drogi krajowej nr 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka”;
2) „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Południe (bez węzła) – Ploski”.
Zamówienie obejmuje usługi w zakresie nadzoru nad projektowaniem, zarządzania i kontroli oraz nadzoru nad realizacją ww. umów („Kontraktów”) na warunkach określonych w umowie z konsultantem oraz zgodnie z warunkami kontraktowymi dla każdego z zadań. Numer referencyjny: O.Op.D-3.2410.01.2020” (sygn. akt: KIO 1431/20).

W dniu 14 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Citonet - Kraków Sp.z o.o., Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: „dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku (zestawy do zabiegów chirurgicznych). Numer referencyjny: DFP.271.120.2019.DB” (sygn. akt: KIO 1439/20).

W dniu 14 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Optima Centrum Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej na: „wymianę oświetlenia tradycyjnego na LED w SPZZOZ w Przasnyszu. Numer referencyjny: SPZZOZ.ZP/9/2020” (sygn. akt: KIO 1331/20).

W dniu 14 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Somonino na: „dostawę i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Somonino i Gminy Przywidz” dla zadania pn.: „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” w ramach działania 10.3.1 Odnawialne źródła energii” (sygn. akt: KIO 1338/20).

W dniu 14 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ALNAG Barbara Wróbel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II na: „dostawy wraz z montażem wyposażenia w meble biurowe i medyczne – Samodzielnej Pracowni Endoskopii - Budynek M-I oraz Oddziału Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc – Budynek M-IX według Projektu aranżacji pomieszczeń. Numer referencyjny: DZ.271.126.2019” (sygn. akt: KIO 963/20).

W dniu 14 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Hydrogeowiert Grudziądz Mirosław Szałkowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminny Zakład Komunalny na: „budowę nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+). Numer referencyjny: PN-106/20/MS” (sygn. akt: KIO 1216/20).

W dniu 14 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sygnity S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowy Instytut Badawczy na: „budowę nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+). Numer referencyjny: PN-106/20/MS” (sygn. akt: KIO 1358/20).

W dniu 14 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: INKO Consulting Sp. z o.o., MP Consulting Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na: „pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. CPV 71000000-8. Numer referencyjny: NI.2720.129.2019” (sygn. akt: KIO 1297/20).

W dniu 14 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: DiaHem AG Diagnostic Products w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „zakup i dostawę odczynników do badań immunohematologicznych, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów. Numer referencyjny: DZP/46/2020” (sygn. akt: KIO 1422/20).

W dniu 14 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Meran Point Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na: „zakup laptopów. Numer referencyjny: WZ.270.72.2020” (sygn. akt: KIO 1188/20).

W dniu 14 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: LUG Light Factory Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Staszów na: „modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Staszów. Numer referencyjny: BZP.271.21.11.2020.I” (sygn. akt: KIO 1020/20).

W dniu 13 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Usług Komunalnych na: „wykonanie przebudowy ulic dla zadania „Rewitalizacja – poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i
oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu zadworcowego na osiedlu Zatorze” w Tczewie – ETAP I. Numer referencyjny: MZD.2260-1/20” (sygn. akt: KIO 638/20).

W dniu 13 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Catermed S.A., IZAN+ Sp. z o.o., Jol-Mark Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu na: „przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu oraz odbiór resztek pokonsumpcyjnych w okresie od 1.07.2020 do 30.06.2021r. (12 miesięcy)” (sygn. akt: KIO 1530/20).

W dniu 13 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: FABE POLSKA Sp. z o.o., "SP" SINE MIDAS STROY" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na: „„budowę zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi DW nr 579 odcinek od km 2+209,60do km 9+560,51” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014–2020. Numer referencyjny: 003/20” (sygn. akt: KIO 1361/20).

W dniu 13 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Advanced Accelerator Applications Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: „dostawę radiofarmaceutyków (DFP.271.78.2020.EP). Numer referencyjny: DFP.271.78.2020.EP” (sygn. akt: KIO 1424/20).

W dniu 13 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sprint S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - WASKO S.A. na: „regionalne Projekty Wdrożeniowe – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1(RPW KSZRD E1) – część 1, część 2. Numer referencyjny: O.KA.D-3.2413.27.2020” (sygn. akt: KIO 1083/20).

W dniu 13 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: WASKO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - WASKO S.A. na: „regionalne Projekty Wdrożeniowe – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1(RPW KSZRD E1) – część 1, część 2. Numer referencyjny: O.KA.D-3.2413.27.2020” (sygn. akt: KIO 1081/20).

W dniu 13 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FUH Adam-Tours Angela Kuś w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Małopolskie Sp. z o.o. na: „zapewnienie obsługi Autobusowych Linii Dowozowych do linii kolejowych Zamawiającego na terenie gmin:Wieliczka, Gdów, Świątniki Górne poprzez zapewnianie autobusów wraz z kierowcami. Numer referencyjny: KMDL/251/3/2020” (sygn. akt: KIO 1047/20).

W dniu 13 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu na: „najem i kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz kompleksowa obsługa urządzeń drukujących będących własnością Zamawiającego. Numer referencyjny: 3001-ILZ.260.10.2020” (sygn. akt: KIO 1249/20).

W dniu 13 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Wejherowa na: „budowę zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” w Wejherowie z opcją. Numer referencyjny: ZZP.271.13.2020.BJ” (sygn. akt: KIO 1214/20).

W dniu 10 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: 4KL Sp. z o.o., Partner Medica Sp. z o.o., DGP Clean Partner Sp. z o.o., DGP PROVIDER Sp. z o. o., SEBAN Sp. z o.o., 7 MG Spółka z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica na: „świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica (II). Numer referencyjny: EZP.I-240/15/20” (sygn. akt: KIO 1084/20).

W dniu 10 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Usługi Handel Transport Anna Chmiel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Chmielnik na: „przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na trasie Sędziejowice-Suków-Sędziejowice przez Chmielnik, Pierzchnicę, Borków. Numer referencyjny: RG.271.1.2020” (sygn. akt: KIO 1440/20).

W dniu 10 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Techniczne TELTOR-POL Północ S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 22 Baza Lotnictwa Taktycznego na: „naprawę ustawień słupów oświetleniowych obwodnica sekcji ZPiER w kompleksie wojskowym 6010 w Królewie Malborskim dla 22. BLT Malbork. Numer referencyjny: 22.BLT.SZP.2612.53.2020” (sygn. akt: KIO 1438/20).

W dniu 10 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: P.P.H.U. " Dąbrowski" Dąbrowski Jan w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kąty Wrocławskie na: „budowę kanalizacji sanitarnej wschód- Zabrodzie – dodatkowe odcinki. Numer referencyjny: ZP.271.49.2019” (sygn. akt: KIO 1417/20).

W dniu 10 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Biuro Usług Inżynierskich Kosztbud Witold Mikołajczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie na: „zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie. Numer referencyjny: KOS.WOP.SZP.260.9.B.20.14cz” (sygn. akt: KIO 1432/20).

W dniu 10 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: REAGO TRAINING Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na: „dostawę fabrycznie nowych symulatorów, trenażerów, otoczenia symulacyjnego oraz mebli medycznych, aparatury i sprzętu medycznego do sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwa. Numer referencyjny: SSZP 371/7 /2020” (sygn. akt: KIO 1415/20).

W dniu 10 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Stalko Przybysz i Wspólnicy Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Pruszków na: „wykonanie usługi w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego świadczonego na rzecz miasta Pruszkowa na 9 liniach komunikacyjnych w okresie od 1.7.2020 do 30.6.2024.” (sygn. akt: KIO 1423/20).

W dniu 10 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. na: „ochronę portu morskiego w Gdyni w latach 2020–2024. Numer referencyjny: DBM/227/SIWZ-8/KJ/2020” (sygn. akt: KIO 1493/20).

W dniu 10 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: PROTECHNIKA Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. na: „dostawę rozrywarki do worków dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Numer referencyjny: MKUO ProNatura ZP/NO/15/20” (sygn. akt: KIO 1354/20).

W dniu 10 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku na: „podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalis .... Numer referencyjny: ZP/03/20” (sygn. akt: KIO 1383/20).

W dniu 9 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Rzeszowa na: „budowę parkingu podziemnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w systemie projektuj i buduj, w ramach budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego oraz przebudowa budynku dworca kolejowego Rzeszowie.Numer referencyjny: CZ-A.271.41.120.2020” (sygn. akt: KIO 1346/20).

W dniu 9 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: NETPRINT s.c. J. Wasiela, B. Szostak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „zakup i dostawę tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego. Numer referencyjny: ZP/27/2020” (sygn. akt: KIO 1408/20).

W dniu 9 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Adam Kwiatkowski "LEVEL" Zakład Instalacyjno-Budowlany w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe na: „przebudowę instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z. - etap I w Przedszkolu Nr 331 przy ul. Szaserów 61A w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Numer referencyjny: UD-VI-ZP/20/20” (sygn. akt: KIO 1471/20).

W dniu 9 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację obiektów budowlanych Zakładu przeróbki Mechanicznej Węgla dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Slask". Numer referencyjny: ZP-S-0015/19” (sygn. akt: KIO 1025/20).

W dniu 9 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Multiconsult Polska Sp. z o.o., Transprojekt Gdański Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn. „Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Numer referencyjny: 9090/IRZU/17619/06457/19/P” (sygn. akt: KIO 1075/20).

W dniu 9 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na: „rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55 + 328 do km 72 + 775 na terenie gmin: Żuromin,Bieżuń, Lutocin, Rościszewo. Etap II – odcinek drogi od km 57 + 600 do km 69 + 230. Numer referencyjny: 040/20” (sygn. akt: KIO 1167/20).

W dniu 9 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: S&T Services Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na: „wykonanie projektu pn. „System satelitarnego monitorowania upraw rolnych w Polsce – S2MUR”. Numer referencyjny: 158/2020/C” (sygn. akt: KIO 889/20).

W dniu 9 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na: „wykonanie projektu pn. „System satelitarnego monitorowania upraw rolnych w Polsce – S2MUR”. Numer referencyjny: 158/2020/C” (sygn. akt: KIO 887/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Partner Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wieliszew na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Wieliszew w 2020 r. Numer referencyjny: ZZP.271.1.8.2020.AZ” (sygn. akt: KIO 1382/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Barski Tomasz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie na: „przewozy uczniów do szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Wolsztyn na podstawie biletów miesięcznych” (sygn. akt: KIO 1482/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: WhyNotTravel Sp. z o.o. sp. k.; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bokka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 1. Baza Lotnictwa Transportowego na: „obsługę biletową zagranicznych podróży służbowych. Numer referencyjny: 2/2020” (sygn. akt: KIO 1071/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy na: „usługę prowadzenia miejsc obsługi klienta – punktów dystrybucyjnych w ramach obsługi, utrzymania i rozwoju elementów elektronicznego systemu poboru opłat (ESPO). Numer referencyjny: DZ/02/20” (sygn. akt: KIO 1144/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina i Miasto Koziegłowy na: „budowę ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy, jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. Numer referencyjny: RIGK. 271.08 .2018” (sygn. akt: KIO 1091/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na: „dostawę licencji oprogramowań dla wszystkich jednostek AGH - KC-zp.272-182/20. Numer referencyjny:KC-zp.272-182/20” (sygn. akt: KIO 1156/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na: „udrożnienie i stabilizację koryta Pilicy w kilometrach od km 153+000 do 159+300. Numer referencyjny: WA.ROZ.2810.46.2020” (sygn. akt: KIO 1093/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Taxus UL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu na: „usługi zarządzania zasobami leśnymi na nieruchomościach wchodzących w skład mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT we Wrocławiu. Numer referencyjny: WRO.WOP.260.24.2020” (sygn. akt: KIO 1228/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych SANEL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „remont wiaduktu kolejowego w ciągu wojskowej bocznicy kolejowej nr 301 nad drogą powiatową nr 2145K zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu gmina Słomniki”. Numer referencyjny: 6/INFR/20” (sygn. akt: KIO 1224/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Speedserwis Tomasz Wroński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Lubelska na: „sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Lubelskiej. Numer referencyjny: KP-272-PNU-12/2020” (sygn. akt: KIO 1148/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM - Centralny Szpital Weteranów na: „dostawę sprzętu medycznego: tomografu, angiografu ze wstrzykiwaczem do podawania kontrastu, defibrylatora. Numer referencyjny: 30/PN/ZP/D/2020” (sygn. akt: KIO 1046/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: „rozwój i utrzymanie Portalu klienta oraz Szyny usług (ESB) w ramach Platformy usług elektronicznych ZUS. Numer referencyjny: TZ/271/89/19” (sygn. akt: KIO 964/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Herkules Artur Jędrzejczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław na: „usługę koszenia trawy i przycinania żywopłotów na terenach gminnych, zarządzanych przez ZZK. Numer referencyjny: ZZK-NZ/290/3400/34/20” (sygn. akt: KIO 1234/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Track Tec Construction Sp. z o.o., INFRAKOL Sp. z o.o. Sp.k., "INTOP Tarnobrzeg" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „realizację robót budowlanych w formule „Buduj” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” linia kolejowa 132 Bytom – Wrocław Główny na odcinku Opole. Numer referencyjny: 9090/IREZA4/X/00931/19/P” (sygn. akt: KIO 1236/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Borys Jakub w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa-Zarząd Dróg Miejskich na: „„konserwację oświetlenia ulicznego na terenie m.st. Warszawy, obejmującą 10 rejonów na terenie dzielnic: Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga – Południe, Praga – Północ,Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz na ulicach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych". Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/38/PN/33/20” (sygn. akt: KIO 1109/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TORPOL S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „realizację robót budowlanych dla Etapu I projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją”. Numer referencyjny: 9090/IRZR2/11159/02970/20/P” (sygn. akt: KIO 1310/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: VIK-BUD Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Łodzi na: „roboty budowlane polegające na przebudowie nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 88. Numer referencyjny: 1001-ILZ.260.30.2020” (sygn. akt: KIO 1421/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TRI-COLOR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej na: „dostawę spektrofotometru dla UMCS w Lublinie. Numer referencyjny: PN/49-2020/DZP-p” (sygn. akt: KIO 1450/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Bcoders S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Telewizja Polska S.A. na: „dostawę serwerów brzegowych w ramach rozbudowy systemu dystrybucji treści. Numer referencyjny: ZP/TITT/38/2020” (sygn. akt: KIO 1247/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: COPY-Q s.c. Adam Chojnacki Radosław Stępień w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na: „zakup i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych dla WFOŚiGW w Warszawie wraz z usługą serwisową. Numer referencyjny: ZP-7/2020” (sygn. akt: KIO 1399/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „dostawę BSP klasy mikro” (sygn. akt: KIO 1230/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Top Construction S.A. Sp. k., Tedom Poland Sp. z o.o., Tedom a.s. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energetyka Cieplna Sp. z o.o. na: „rozbudowę EC sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych.
Numer referencyjny: 15/2020/III” (sygn. akt: KIO 1340/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Top Construction S.A. Sp. k., Tedom Poland Sp. z o.o., Tedom a.s. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energetyka Cieplna Sp. z o.o. na: „rozbudowę EC sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych. Numer referencyjny: 15/2020/III” (sygn. akt: KIO 1185/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Artur Klejna Polska Inżynieria w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma we Władysławowie na: „rozbiórkę budynków internatów sportowych D i E oraz budowa nowego internatu sportowego w COS-OPO we Władysławowie. Numer referencyjny: 07/2020” (sygn. akt: KIO 991/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Partner Sp. z o.o. sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wieliszew na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Wieliszew w 2020 r. Numer referencyjny: ZZP.271.1.8.2020.AZ” (sygn. akt: KIO 1170/20).

W dniu 6 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”. Numer referencyjny: IREZA3c-216-03/2020; 9090/IREZA3/11107/02977/20/P” (sygn. akt: KIO 1329/20).

W dniu 6 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Urząd Statystyczny na: „budowę systemu informatycznego „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” (PDS) oraz realizację szkoleń w ramach projektu „PDS”. Numer referencyjny: 53/ST/PDS/POPC/PN/2019” (sygn. akt: KIO 1078/20).

W dniu 6 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: "PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak" Spółka Jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi na: „dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów dla KWP w Łodzi oraz jednostek podległych. Numer referencyjny: FZ-2380/1/20/SS” (sygn. akt: KIO 1350/20).

W dniu 6 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ASH Remigiusz Skowroński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Czerwonka na: „ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka”. Numer referencyjny:271.ZP.2.2020” (sygn. akt: KIO 1403/20).

W dniu 6 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: ClickAd Interactive Sp. z o. o., Fabryka Komunikacji Społecznej s. c. Paweł Prochenko, Ireneusz Stankiewicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Książki w Krakowie na: „usługę przygotowania i przeprowadzenia kompleksowej kampanii promującej czytelnictwo w Polsce wśród najmłodszych. Numer referencyjny: 261-11/20” (sygn. akt: KIO 1373/20).

W dniu 6 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika na: „dostawę aparatów do CRRT – 10 szt., asystora kaszlu – 1 szt. oraz aparatów do pomiaru parametrówkrytycznych – 2 szt. dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. Numer referencyjny: EZ.28.41.2020” (sygn. akt: KIO 1022/20).

W dniu 6 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych na: „świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie miasta Chorzów. Numer referencyjny: RZP.271.271.2020” (sygn. akt: KIO 1413/20).

W dniu 6 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych na: „świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie miasta Chorzów. Numer referencyjny: RZP.271.271.2020” (sygn. akt: KIO 1240/20).

W dniu 6 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: AG-COMPLEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów na: „urządzanie i pielęgnacja zieleni na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Numer referencyjny: 3/WOŚ/2020” (sygn. akt: KIO 1067/20).

W dniu 3 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Taxus UL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie na: „opracowanie projektów planów urządzenia lasu na lata 2022–2031 oraz sporządzenie opracowania fitosocjologicznego dla nadleśnictw RDLP w Krakowie” (sygn. akt: KIO 1366/20).

W dniu 3 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ALNAG Barbara Wróbel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Limanowa na: „dostawę i montaż mebli i wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej.Numer referencyjny: SZP.271. I .4.2020” (sygn. akt: KIO 857/20).

W dniu 3 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Enter T&T Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Warszawie na: „Świadczenie usług  telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Numer referencyjny: PN/3/2020” (sygn. akt: KIO 869/20).

W dniu 3 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SINMED Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na: „dostawę sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr R. Ostrzyckiego w Koninie. Numer referencyjny: WSZ-EP-20/2020” (sygn. akt: KIO 1117/20).

W dniu 3 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: DROMAX Piotr Szanser w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Usług Komunalnych na: „pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych. Numer referencyjny: ZUK.271.3.1.2020” (sygn. akt: KIO 859/20).

W dniu 3 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Usług Komunalnych na: „pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych. Numer referencyjny: ZUK.271.3.1.2020” (sygn. akt: KIO 850/20).

W dniu 3 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Zakład Produkcji Sprzętu Medycznego RAVIMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów na: „dostawę indywidualnego zestawu autostrzykawek IZAS-05 - WOFiTM/24/2020/PN. Numer referencyjny: WOFITM/24/2020/PN” (sygn. akt: KIO 1254/20).

W dniu 3 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Farmator Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. na: „ZP/PN/2020/14 - odczynniki, krwinki wzorcowe. Numer referencyjny: ZP/PN/2020/14 - odczynniki, krwinki wzorcowe” (sygn. akt: KIO 1384/20).

W dniu 3 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Thales Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o na: „budowę zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM. Numer referencyjny: SKMMU.086.16.20” (sygn. akt: KIO 907/20).

W dniu 2 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ARUP Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „świadczenie usług w zakresie zarządzania, nadzoru i kontroli nad realizacją kontraktu „Rozbudowa ośrodka Centrum Informatyki Resortu Finansów – projekt i budowa serwerowni wraz z wyposażeniem”. Numer referencyjny: PN/22/20/HGEA” (sygn. akt: KIO 1407/20).

W dniu 2 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Pajęczno na: „odnawialne Źródła Energii w gminie Pajęczno. Numer referencyjny: ZPF.271.1.2020” (sygn. akt: KIO 951/20).

W dniu 1 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Kowary na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Kowary. Numer referencyjny: WRM.271.4.2020” (sygn. akt: KIO 1037/20).

W dniu 1 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sterimed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku na: „optymalizacje usług medycznych w SPZOZ Kraśnik – Zakup sprzętu medycznego II. Numer referencyjny: SPZOZ/ZP/03/2020” (sygn. akt: KIO 982/20).

W dniu 1 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg "DROGOPOL-ZW" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Siemianowice Śląskie - Urząd Miasta Siemianowice Śląskie na: „budowę drogi gminnej łączącej ul. Konopnickiej i ul. Matejki z ul. Stara Katowicka w Siemianowicach Śląskich” (sygn. akt: KIO 1381/20).

W dniu 1 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Lingua Lab S.C. Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Opolska na: „usługę w zakresie tłumaczeń pisemnych dla jednostek Politechniki Opolskiej. Numer referencyjny: ZP/U/9/2020” (sygn. akt: KIO 1345/20).

W dniu 1 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: LUG Light Factory Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Starachowice na: „modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Starachowice. Numer referencyjny: ZP.271.12.2020.HE” (sygn. akt: KIO 967/20).

W dniu 1 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: OPTeam S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Techniczno-Humanistyczna na: „usługę wdrożenia, wykonania analizy, opracowania koncepcji, dostarczenia licencji oraz zapewnienia serwisu zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią (ZSZU). Numer referencyjny: KN-ZZ-258/IV/2020” (sygn. akt: KIO 910/20).

W dniu 1 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Larkbud Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich na: „budowę ul. Lotnej na odcinku od ul. Kurczaki do ul. Bałtyckiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Bałtycką w Łodzi. Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.14.2020” (sygn. akt: KIO 851/20).

W dniu 1 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Larkbud Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich na: „budowę ul. Lotnej na odcinku od ul. Kurczaki do ul. Bałtyckiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Bałtycką w Łodzi. Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.14.2020” (sygn. akt: KIO 851/20).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00