Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - Aktualne

W dniu 17 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sweco Consulting Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice na: "pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zaniecz. Numer referencyjny: ZPU.271.29.2018" (sygn. akt: KIO 16/19).

W dniu 17 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PARTNER Dariusz Apelski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Ząbki na: "usługi odbioru, transportu i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych i zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Miasta Ząbki. Numer referencyjny: ZPU.271.24.2018" (sygn. akt: KIO 2707/18).

W dniu 16 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lireco eco Magda Komajda w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "wykonanie usługi serwisowej i konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych stacji uzdatniania wody w Mrągowie, Giżycku oraz Brożówce. Numer referencyjny: 88/2018" (sygn. akt: KIO 3/19).

W dniu 16 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Vendi Servis Sp. z o.o., Catermed S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. na: "świadczenie usług społecznych w zakresie żywienia całodziennego osób przebywających w Sanatorium Uzdrowiskowym „MEWA III” oraz w dziecięcym Szpitalu Uzdrowiskowym „SŁONECZKO” w Kołobrzegu. Numer referencyjny: DPZ.271.35.2018" (sygn. akt: KIO 33/19).

W dniu 16 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II na: "dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu wraz z dostawą i uruchomieniem infrastruktury informatycznej. Numer referencyjny: AG.ZP.3320.81.18" (sygn. akt: KIO 2714/18).

W dniu 16 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej na: "dostawę urządzeń medycznych wg zadań 1, 2, 3, 4. Numer referencyjny: DSUiZP252/MT/38/2018" (sygn. akt: KIO 28/19).

W dniu 16 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie na: "bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddziału w Warszawie w podziale na 6 zadań. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.241.78.2018" (sygn. akt: KIO 4/19).

W dniu 16 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: "centralny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T Etap 1. Numer referencyjny: DPR.DPR-2.2413.27.2018.DZ.21" (sygn. akt: KIO 2705/18).

W dniu 16 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Holsters HPE Polska Grzegorz Szymański w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w ramach umowy ramowej. Numer referencyjny: 274/Cut/18/TJ/PMP" (sygn. akt: KIO 2680/18).

W dniu 15 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - CHEMWIK Sp. z o.o. na: "modernizację oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA- etap II. Numer referencyjny: ZP-P/Rb/RZ/2018" (sygn. akt: KIO 2712/18).

W dniu 15 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IT Solution Factor Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na: "rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu zapór ogniowych i systemu równoważników obciążeń oraz oprogramowania do zarządzania Urządzeniami. Numer referencyjny: WZP.270.138.2018" (sygn. akt: KIO 2704/18).

W dniu 15 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: WhyNotTravel Sp. z o.o. sp. k., Why Not Fly Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Śląska na: "sukcesywne świadczenie usług: rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach międzynarodowych i krajowych (...) Numer referencyjny: OZ/U/18/31/EK" (sygn. akt: KIO 8/19).

W dniu 15 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: S&T Poland Sp. z o.o., S&T Services Polska Sp. z o.o., Niver Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na: "świadczenie usługi serwisu urządzeń wraz z oprogramowaniem będących w posiadaniu Zamawiającego, tj. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. Numer referencyjny: WZP.270.120.2018" (sygn. akt: KIO 2695/18).

W dniu 15 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa Informatyka i Technologie Sp. z.o.o. na: "sukcesywną dostawę sprzętu oraz akcesoriów komputerowych wraz z 36 miesięcznym serwisem gwarancyjnym. Numer referencyjny: ZP/06/EITE-DW/2018" (sygn. akt: KIO 2703/18).

W dniu 15 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na Stacji Szczecin Port Centralny Zadanie 1w ramach projektu pn: „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujście”. Numer referencyjny: IREZA5e-0816-06/2018" (sygn. akt: KIO 2697/18).

W dniu 15 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy na: "świadczenie usług sprzątania dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Numer referencyjny: DZ/2/PN/2019" (sygn. akt: KIO 32/19).

W dniu 15 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa na: "odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych w m.st. Warszawie, od 1.1.2019 r. Numer referencyjny: ZP/GP/271/IV-172/18" (sygn. akt: KIO 13/19).

W dniu 15 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "IZAN +" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. na: "usługę utrzymania czystości w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. przez okres 36 miesięcy. Numer referencyjny: 110/PN/2018" (sygn. akt: KIO 2676/18).

W dniu 15 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Tychy na: "kompleksowe ubezpieczenie Urzędu Miasta Tychy oraz jednostek organizacyjnych Miasta Tychy na lata 2019-2021. Numer referencyjny: PZP.271.75.2018.KK" (sygn. akt: KIO 2699/18).

W dniu 15 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Balzola Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wrocław, reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. na: "budowę trasy tramwajowej w ul. Hubskiej – Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zastępcze – w zakresie dokończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całej inwestycji. Numer referencyjny: ZP/93/PN/2018" (sygn. akt: KIO 2686/18).

W dniu 14 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PZRE BESTAL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - TAURON Wytwarzanie S.A. na: "remont urządzeń pomocniczych maszynowni bloku nr 10 Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie" (sygn. akt: KIO 2701/18).

W dniu 14 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Internet ERBUD RZESZÓW Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku na: "rozbudowę i przebudowę budynku szpitala powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu. Numer referencyjny: ZP 11/2018" (sygn. akt: KIO 2660/18).

W dniu 14 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Internet Integrations Partners Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Starogard Gdański na: "świadczenie usługi zapewnienia dostępu do internetu na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański" (sygn. akt: KIO 2647/18).

W dniu 14 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Zakład Usługowo-Handlowy DAREX Dariusz Łyduch, Usługi Leśne i Transportowe Benedykt Janowiak, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Piotr Janowiak, Patycki Andrzej Zakład Usługowo-Handlowy Pat-Pol, Sułkowski Andrzej Zakład Usług Leśnych, Cedrus Zdzisław Kopała, Bartex Sprzedaż-Serwis Bartosz Patycki, ZUL Paweł Artymowicz, Usługi leśne Dariusz Pendziński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Durowo na: "wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Durowo w roku 2019. Numer referencyjny: AG.270.1.7.2018.MW" (sygn. akt: KIO 2691/18).

W dniu 14 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie na: "dostawę i wdrożenie modułów obsługi Repetytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ramach projektu pt. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w SPZOZ we Włodawie" Numer referencyjny: ASZ.382.48.2018" (sygn. akt: KIO 2666/18).

W dniu 14 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MPO Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Grabowo na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Grabowo. Numer referencyjny: GWŚ. 271. 1.1. 2018" (sygn. akt: KIO 9/19).

W dniu 11 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Zakład Usługowo-Handlowy DAREX Dariusz Łyduch, Zabder Radosław Firma Usługowo Handlowa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Durowo na: "wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Durowo w roku 2019. Numer referencyjny: AG.270.1.7.2018.MW" (sygn. akt: KIO 2690/18).

W dniu 11 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Meden-Inmed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego na: "wyposażenie w sprzęt Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej. Numer referencyjny: DA.ZP.242.56.2018" (sygn. akt: KIO 2659/18).

W dniu 11 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Grifols Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na: "dostawę odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV oraz odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HAV i DNA Parvovirusa B19 oraz odczynników do wykrywanie RNA HEV w pulach osocza (przy uwzględnieniu niepełnych pul) wraz z wymaganymi kontrolami, archiwizacją materiału badanego, wszelkimi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi koniecznymi do obsługi wymienionych wyżej badań oraz dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznych badań metodami biologii molekularnej i systemem sterowania" (sygn. akt: KIO 2675/18).

W dniu 10 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Softiq Sp. z o.o.PT TravelWorld Tomasz Szymańczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wałbrzych na: "usługę transportu osób polegającą na dowozie dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu, obsługiwanymi przez własnych kierowców w podziale na 4 zadania: Zadanie 1: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Wałbrzychu (ul. 11 Listopada 75, 58-302 Wałbrzych) Zadanie 2: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Sportowymi w Wałbrzychu (ul. Dunikowskiego 39, 58-309 Wałbrzych) Zadanie 3: Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle (Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów) Zadanie 4: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu (ul. Grodzka 71, 58-316 Wałbrzych). Numer referencyjny: BO.271-116/2018" (sygn. akt: KIO 2656/18).

W dniu 10 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Softiq Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na: "usługi dotyczące systemu Broker SI PSZ. Numer referencyjny: 44/DI/PN/2018" (sygn. akt: KIO 2677/18).

W dniu 10 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EC Industria Krzysztof Holwek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kleszczów na: "wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania „Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie”. Numer referencyjny: ZP.271.11.2018" (sygn. akt: KIO 2679/18).

W dniu 9 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Codec Systems Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Krajowa na: "budowę i wdrożenie systemu PROK-SYS. Numer referencyjny: PK XF 261.29.2018" (sygn. akt: KIO 2663/18).

W dniu 9 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BIPROGEO  Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: "świadczenie usługi serwisu i czynności przeglądowych instalacji w budynkach podległych C/ZUS. Numer referencyjny: TZ/271/35/18" (sygn. akt: KIO 2685/18).

W dniu 9 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Betacom S.A., Clarite Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: "usługę Wsparcia i Rozszerzonego Wsparcia Technicznego dla oprogramowania IBM oraz Usługa Certyfikowanych Warsztatów. Numer referencyjny: PN/42/18/GKYR" (sygn. akt: KIO 2698/18).

W dniu 9 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Warszawski na: "wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Numer referencyjny: DZP-361-135/2018" (sygn. akt: KIO 2602/18).

W dniu 9 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Stryker Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP na: "zakup, dostawę, montaż i uruchomienie zestawu Artroskopowego (wieży artroskopowej) wraz ze zużywalnymi elementami dla potrzeby bloku operacyjnego SPSPK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku. Numer referencyjny: DZP.26.108/2018" (sygn. akt: KIO 2693/18).

W dniu 9 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AbbVie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: "dostawę leków. Numer referencyjny: DZ.3321.173.2018" (sygn. akt: KIO 2694/18).

W dniu 9 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ENERIS Surowce S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Krapkowice na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice. Numer referencyjny: BZP.271.35.2018" (sygn. akt: KIO 2661/18).

W dniu 8 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Instytut Technologii Konserwacji Zabytków Sakralnych Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Kinematografii w Łodzi na: "wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich dla Projektu pn.: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA
Numer referencyjny: 3/MK/2018" (sygn. akt: KIO 2649/18).

W dniu 8 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SVOS, spol. s r.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Europejskie Centrum Solidarności na: "dostawę i instalację Wystawy Stałej pn. „Drogi do Wolności” Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku" (sygn. akt: KIO 2653/18).

W dniu 8 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Licencjonowana Agencja Detektywistyczna Ochrony Osób i Mienia "LIDER" mgr Bohdan Szpakowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Archiwum Główne Akt Danych w Warszawie na: "ochronę fizyczną osób i mienia w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Numer referencyjny: DAG.26.9.2018" (sygn. akt: KIO 2652/18).

W dniu 8 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medlab Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na: "sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników laboratoryjnych wg potrzeb Zamawiającego wraz z dzierżawą analizatorów oraz aparatów do wykonywania badań z zakresu hematologii, immunologii, bakteriologii, serologii i koagulologii. Numer referencyjny: 15/laboratorium/18" (sygn. akt: KIO 2630/18).

W dniu 8 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JFC Polska Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Szczutowo na: budowę oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia i Białasy. Numer referencyjny: RI.271.19.2018" (sygn. akt: KIO 2650/18).

W dniu 8 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "rozbudowę zaawansowanych e-usług i procesów ucyfrowienia dokumentacji medycznej w Mazurskim Centrum Zdrowia w Węgorzewie. Numer referencyjny: MCZ/PNc/1/2018" (sygn. akt: KIO 2657/18).

W dniu 8 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki "MIKRONIKA" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa - Operator S.A. na: "wdrożenie centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA. Numer referencyjny: P/1/0121/2018" (sygn. akt: KIO 2684/18).

W dniu 7 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BIO-EKOS Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych na: "zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie gminy Tarnowskie Góry oraz Zbrosławice w podziale na zadania częściowe" (sygn. akt: KIO 2600/18).

W dniu 7 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INERGIS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Łopuszno na: "montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno. Numer referencyjny: GI.271.17.2018" (sygn. akt: KIO 2674/18).

W dniu 7 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ecol-Unicon Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Tczew na: "wykonywanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, eksploatacja, konserwacja i utrzymanie oraz usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na terenie gminy Tczew, stanowiących jej mienie komunalne" (sygn. akt: KIO 2636/18).

W dniu 7 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Olsztyn reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna na: "zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Gminie Olsztyn. Numer referencyjny: ZP.271.1.104.2018.c" (sygn. akt: KIO 2628/18).

W dniu 7 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Olsztyn reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna na: "zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Gminie Olsztyn. Numer referencyjny: ZP.271.1.104.2018.c" (sygn. akt: KIO 2620/18).

W dniu 7 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Security Partner Sp. z o. o., DGP Provider Sp. z o. o., 7MG Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "4WOG-1200.2712.40.2018 - ochronę fizyczną osób i mienia" (sygn. akt: KIO 2610/18).

W dniu 7 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INTARIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. na: "sukcesywną dostawę sprzętu oraz akcesoriów komputerowych wraz z 36 miesięcznym serwisem gwarancyjnym. Numer referencyjny: ZP/06/EITE-DW/2018" (sygn. akt: KIO 2573/18).

W dniu 4 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Investland Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Karpacz na: "wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: WITACZ MIASTA KARPACZ. Numer referencyjny: ZP.120.48.2018" (sygn. akt: KIO 2634/18).

W dniu 4 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska CePeLek Samodzielny Publiczny ZOZ w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 6021 na: "świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników RON i żołnierzy zawodowych Jednostki Wojskowej Nr 6021 oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu. Numer referencyjny: 55/2018/PN/SŁ.ZDR" (sygn. akt: KIO 2625/18).

W dniu 4 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WTE Wassertechnik Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. na: "kontrakt nr 1 - „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu (cz. A + cz. B)”. Numer referencyjny: JRP/ZP-253-1bis/18" (sygn. akt: KIO 2651/18).

W dniu 4 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu na: "dostawę odczynników i innych materiałów laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów – 10 zadań. Numer referencyjny: W.Sz.Z: TZ-280-128/18" (sygn. akt: KIO 2623/18).

W dniu 3 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TOI TOI Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Zieleni Miejskiej na: "wynajem i serwis przenośnych kabin toaletowych WC na terenie parków i zieleńców Łodzi. Numer referencyjny: ZZM.WOA.ZP.2510.62.2018" (sygn. akt: KIO 2579/18).

W dniu 3 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu na: "świadczenie usług transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów, transport materiałów biologicznych oraz zespołu ds. transplantacji narządów, leków i innych wynikających z działalności Za. Numer referencyjny: USK/DZP/PN-319/2018" (sygn. akt: KIO 2593/18).

W dniu 3 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie na: "dostawę i wdrożenie modułów obsługi Repetytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ramach projektu pt. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w SPZOZ we Włodawie". Numer referencyjny: ASZ.382.48.2018" (sygn. akt: KIO 2605/18).

W dniu 3 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel Defender Security Partner Sp. z o. o. Sp. k.; Impel Safety Security Partner Sp. z o. o. Sp. k.; Impel Provider Security Partner Sp. z o. o. Sp. k.; Impel Facility Services Sp. z o. o.; Impel Monitoring Sp. z o. o. Sp. k.; ITM Poland S.A.; Poczta Polska S.A.; Konsalnet Security Sp. z o. o.; Konsalnet Ochrona Sp. z o. o.; Auto-Trezor Ochrona Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "usługi w zakresie ochrony terenów, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i porządku na terenie chronionym realizowane przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO)" (sygn. akt: KIO 2622/18).

W dniu 3 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Blue-Box Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie na: "dostawę, montaż i uruchomienie zestawu laparoskopowego 3D. Numer referencyjny: ZP/220/101/18" (sygn. akt: KIO 2644/18).

W dniu 3 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Odcinek II – odcinek w m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) – od km 122+500 do km 130+135. Numer referencyjny: O.KA.D-3.2410.97.2018" (sygn. akt: KIO 2587/18).

W dniu 3 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Odcinek I – Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500. Numer referencyjny: O.KA.D-3.2410.96.2018" (sygn. akt: KIO 2585/18).

W dniu 3 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Odcinek I – Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500. Numer referencyjny: O.KA.D-3.2410.96.2018" (sygn. akt: KIO 2580/18).

W dniu 3 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: "dostawę pomp infuzyjnych, stacji dokujących, stojaków i urządzeń peryferyjnych przeznaczonych do Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu. Numer referencyjny: NSSU.DFP.271.20.2018.LS" (sygn. akt: KIO 2609/18).

W dniu 3 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: "dostawę pomp infuzyjnych, stacji dokujących, stojaków i urządzeń peryferyjnych przeznaczonych do Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu. Numer referencyjny: NSSU.DFP.271.20.2018.LS" (sygn. akt: KIO 2609/18).

W dniu 3 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na: "dostawę odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV oraz odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HAV i DNA Parvovirusa B19 oraz odczynników do wykrywanie RNA HEV w pulach osocza (przy uwzględnieniu niepełnych pul) wraz z wymaganymi kontrolami, archiwizacją materiału badanego, wszelkimi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi koniecznymi do obsługi wymienionych wyżej badań oraz dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznych badań metodami biologii molekularnej i systemem sterowania" (sygn. akt: KIO 2596/18).

W dniu 2 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EUROMED Medical Solution Sp. z o. o., Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na: "zakup i dostawę aparatu ultrasonograficznego na potrzeby SPZZOZ w Nowej Dębie. Numer referencyjny: SPZZOZ.NT.IV.382-10/18" (sygn. akt: KIO 2616/18).

W dniu 2 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PHU BAUMARK Robert Siemieniewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja  Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na: "pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo wraz z odcinkiem drogi od km 139+000 do km 141+100 o. Numer referencyjny: GDDKiA.O.BY.D-3.2413.5.2018.13" (sygn. akt: KIO 2590/18).

W dniu 2 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Biała Podlaska na: "dostawę wraz z rozmieszczeniem i montażem mebli biurowych do Oficyny Zachodniej w Zespole Zamkowo-Parkowym Radziwiłłów w Białej Podlaskiej. Numer referencyjny: ZP.271.2.21.2018.TST2" (sygn. akt: KIO 2598/18).

W dniu 2 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Fire-Max" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" na: "zakup 4 lotniskowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych wodno-pianowych dla LSP. Numer referencyjny: 189/PN/ZP/TLLZP/18" (sygn. akt: KIO 2612/18).

W dniu 2 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Agencja Ochrony Mienia "TARCZA GRUPA" Sp. z o. o. Sp. k., Agencja Ochrony Mienia "TARCZA" Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie na: "usługę polegającą na całodobowej ochronie dwóch nieruchomości zlokalizowanych w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38 oraz ul. Sienkiewicza 56. Numer referencyjny: MZN 04/2018" (sygn. akt: KIO 2582/18).

W dniu 2 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Handlowo-Usługowa "SKIB-DREW" Mateusz Skiba w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno na: "wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Olesno w okresie 1.3.2019 r. – 29.2.2020 r. Numer referencyjny: ZGH.270.7.2018.MS" (sygn. akt: KIO 2615/18).

W dniu 2 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABC-SERVICE R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "sprzątanie powierzchni wewnętrznych budynków. Numer referencyjny: INFR/630/2018" (sygn. akt: KIO 2568/18).

W dniu 2 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Brzeski na: "„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – trzecie postępowanie. Numer referencyjny: OR.272.1.21.2018" (sygn. akt: KIO 2588/18).

W dniu 31 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EKO-STYL RENTAL Sp. z o. o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "wykonanie kompleksowej usługi prania i dezynfekcji, suszenia oraz obróbki (prasowanie, maglowanie) bielizny szpitalnej. Numer referencyjny: SzNSPZOZ.N-ZP.372-22/18" (sygn. akt: KIO 2540/18).

W dniu 28 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "modernizację policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA. Numer referencyjny: 162/BŁiI/18/TG/PMP" (sygn. akt: KIO 2570/18).

W dniu 27 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Astor Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Wrzesiński na: "dostawę, rozmieszczenie, instalację i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Numer referencyjny: NI.272.35.2018" (sygn. akt: KIO 2571/18).

W dniu 27 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medtronic Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na: "dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: respiratory. Postępowanie znak: ZZP-191/18. Numer referencyjny: ZZP-191/18" (sygn. akt: KIO 2566/18).

W dniu 27 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Comarch S.A., Decsoft S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Informatyki na: "wsparcie techniczne oprogramowania i sprzętu IBM. Numer referencyjny: COI-ZAK.262.8.2018" (sygn. akt: KIO 2594/18).

W dniu 21 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Remondis Szczecin" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na: "likwidację zdarzeń szczególnych na terenie miasta Szczecin" (sygn. akt: KIO 2575/18).

W dniu 21 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KLAROMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku na: "dostawę aparatury medycznej. Numer referencyjny: EAZP.2344.30.2018" (sygn. akt: KIO 2563/18).

W dniu 21 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Energopol-Szczecin S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: "Wisła etap 2-rozbudowę prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km,prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km,na terenie gm.Gorzyce i gm. Radomyśln/Sanem, woj. podkarpackie. Numer referencyjny: RZ.ROZ.281.2.2018" (sygn. akt: KIO 2556/18).

W dniu 21 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: REMONDIS Medison Sp. z o.o.,PROMAROL PLUS Sp. z o.o., Firma Usługowo - Handlowa EKO-TOP Sp.z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej na: "usługę odbioru i utylizacji odpadów medycznych. Numer referencyjny: EZ/470/NA/18" (sygn. akt: KIO 2560/18).

W dniu 21 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy M&D s.r.l. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. na: "wykonanie prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój kompleksu Hali Stulecia: przebudowa wnętrza - Etap II”. Numer referencyjny: ZP/PN/2/DI/2018" (sygn. akt: KIO 2555/18).

W dniu 21 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ratownictwo Wodne Filip Orłowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Pływalnia Miejska Atlantis na: "świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej Pływalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu" (sygn. akt: KIO 2561/18).

W dniu 20 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ekoprojekt Jarosław Skobejko w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na: "pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" (sygn. akt: KIO 2539/18).

W dniu 20 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sagemcom Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa-Operator S.A. na: "zakup liczników zdalnego odczytu 2019-2020. Numer referencyjny: P/1/0061/2018" (sygn. akt: KIO 2532/18).

W dniu 20 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 42 Baza Lotnictwa Szkolnego na: "świadczenie usług porządkowych na obiektach wojskowych administrowanych przez 42. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w 2019 r. Numer referencyjny: 33/PN-E/2018" (sygn. akt: KIO 2541/18).

W dniu 20 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Złote Runo Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. na: "wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: system monitoringu przepływu wody”. Numer referencyjny: BZP/MONIT/TS/29/2018" (sygn. akt: KIO 2546/18).

W dniu 20 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na: "wykonanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz na telefon (Transport na żądanie). Numer referencyjny: DZP/59/PN/2018" (sygn. akt: KIO 2545/18).

W dniu 20 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: IDS-BUD S.A., PSJ HYDROTRANZIT a.s. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na: "budowę międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej tj. budowa Tłoczni Strachocina. Numer referencyjny: ZP/2018/07/0071/PI" (sygn. akt: KIO 2550/18).

W dniu 20 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FLEXIPOWER Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sitno na: "dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sitno w ramach projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Sitno”. Numer referencyjny: B.271.7.2018" (sygn. akt: KIO 2531/18).

W dniu 20 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IT Solution Factor Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na: "rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu zapór ogniowych i systemu równoważników obciążeń oraz oprogramowania do zarządzania Urządzeniami. Numer referencyjny: WZP.270.138.2018" (sygn. akt: KIO 2537/18).

W dniu 20 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IDS-BUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na: "kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim. Numer referencyjny: JRP.272.15.2018" (sygn. akt: KIO 2549/18).

W dniu 19 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: IDS-BUD S.A., MAZUR - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Mazur Henryk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na: "budowę kolektora centralnego bis w ul. Leśnej w Olsztynie" (sygn. akt: KIO 2551/18).

W dniu 19 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mercator Medical S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy na: "sukcesywną dostawę rękawic nitrylowych. Numer referencyjny: ZP/02/2018" (sygn. akt: KIO 2554/18).

W dniu 19 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o. na: "wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o. Numer referencyjny: ZP/19/18" (sygn. akt: KIO 2528/18).

W dniu 19 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o. na: "wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o. Numer referencyjny: ZP/19/18" (sygn. akt: KIO 2527/18).

W dniu 19 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o. na: "wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o. Numer referencyjny: ZP/19/18" (sygn. akt: KIO 2523/18).

W dniu 19 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "PKP Intercity" S.A. na: "zakup i wdrożenie systemu EMM (Enterprise Mobility Management) i „Teczka Maszynisty” oraz zakup tabletów dla pracowników drużyn trakcyjnych i drużyn konduktorskich" (sygn. akt: KIO 2536/18).

W dniu 19 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Remondis Szczecin" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na: "oczyszczanie Miasta Szczecin, w tym: Część I: Oczyszczanie jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym Część II: Oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych znajdujących. Numer referencyjny: DZP/53/PN/2018" (sygn. akt: KIO 2544/18).

W dniu 19 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mennica Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Białystok na: "dostawę, instalacja i uruchomienie 255 sztuk biletomatów mobilnych wraz z oprogramowaniem i prowadzeniem na dostarczonych urządzeniach usługi sprzedaży biletów. Numer referencyjny: BKM-I.271.12.2018" (sygn. akt: KIO 2542/18).

W dniu 19 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "budowę autostrady A18 Olszyna-Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760”. Numer referencyjny: O.ZG.D-3.2411.8.2018" (sygn. akt: KIO 2576/18).

W dniu 19 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. na: "usługę przewozu osób komunikacją autobusową. Numer referencyjny: KW-P-74/2018" (sygn. akt: KIO 2543/18).

W dniu 19 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Matrix Infralab Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Lublinie na: "dostawę i montaż mebli laboratoryjnych dla Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Numer referencyjny: UM-ZP-262-50/18" (sygn. akt: KIO 2562/18).

W dniu 19 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Odnawialna S.A. na: „EW Dębe – modernizację wyposażenia technologicznego” (sygn. akt: KIO 2505/18).

W dniu 18 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: LIRECO ECO Magda Komajda, LIRECO Krzysztof Komajda w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 22 Baza Lotnictwa Taktycznego na: "kompleksową eksploatację systemów zaopatrzenia w wodę oraz systemów kanalizacyjnych w kompleksach 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku i Pruszczu Gdańskim w latach 2019-2020. Numer referencyjny: 22.BLT.SZP.2612.111.2018" (sygn. akt: KIO 2515/18).

W dniu 18 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu na: "dostawę sprzętu, narzędzi i urządzeń stanowiących doposażenie pracowni zawodowych oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Rozwój zawodowy krokiem w przyszłość”. Numer referencyjny: 34/340/08/18/RPO" (sygn. akt: KIO 2522/18).

W dniu 18 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Althea Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach na: "wykonanie testów specjalistycznych i przeglądów technicznych aparatury wykorzystywanej w diagnostyce obrazowej w SPZZOZ w Gryficach. Numer referencyjny: 72-18" (sygn. akt: KIO 2557/18).

W dniu 18 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o., Motorola Solutions Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "modernizację policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA. Numer referencyjny: 162/BŁiI/18/TG/PMP" (sygn. akt: KIO 2524/18).

W dniu 17 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Warszawy na: "dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych zwiedzającym – dostawa i montaż elementów wystawy. Numer referencyjny: MW/ZP/45/PN/2018" (sygn. akt: KIO 2511/18).

W dniu 17 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo "Novax" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego na: "dostawę preparatów do dezynfekcji. Numer referencyjny: DZP.3311-36/2018" (sygn. akt: KIO 2512/18).

W dniu 17 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ekoprojekt Jarosław Skobejko w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na: "pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" (sygn. akt: KIO 2490/18).

W dniu 14 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WALMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na: "dostawę fabrycznie nowej aparatury medycznej: monitora kardiologicznego oraz stacji centralnego monitorowania, postępowanie znak: ZZP-177/18" (sygn. akt: KIO 2432/18).

W dniu 14 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CS Sp. z o.o., Zakład Sprzątania Wnętrz Józef Jankowski "MOP 83" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 6021 na: "wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych obiektów kubaturowych, powierzchni zewnętrznych utwardzonych oraz utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych. Numer referencyjny: SPRAWA NR: 47/2018/PN/INFR" (sygn. akt: KIO 2392/18).

W dniu 14 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TBK Medical Partner Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "dostawę sprzętu podlegającego zabudowie na wyposażenie budowanego bloku operacyjnego w SPZOZ w Kole. Numer referencyjny: SPZOZ.DŚM-ZP.240.16.2018" (sygn. akt: KIO 2508/18).

W dniu 14 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ARCUS Systemy Informatyczne Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Łódzki Urząd Wojewódzki na: "dostawę urządzeń brzegowych. Numer referencyjny: KPB-V.273.46.2018" (sygn. akt: KIO 2484/18).

W dniu 14 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Philips Lighting Poland Sp.  z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza na: "wymianę oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej. Numer referencyjny: NA/P/393/2018" (sygn. akt: KIO 2492/18).

W dniu 14 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Doosan Babcock Energy Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. na: "remont kapitalny kapitalizowany turbozespołu TG-7 wraz z urządzeniami pomocniczymi w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku. Numer referencyjny: 1001103400" (sygn. akt: KIO 2500/18).

W dniu 14 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o., Motorola Solutions Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "dostawę radiotelefonów TETRA z szyfrowaniem TEA1 wraz z uzupełniającym sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym dla programowania radiotelefonów. Numer referencyjny: 319/BŁiI/18/RG/PMP" (sygn. akt: KIO 2494/18).

W dniu 13 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Zakład Usług Leśnych Marcin Szymański, Usługi Leśne Dariusz Chwiałkowski, Firma Usługowa Artur Wyrembak, Zakład Usług Leśnych D&R Robert Zieliński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerczyna na: "wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świerczyna w roku 2019. Numer referencyjny: S.270.33.2018" (sygn. akt: KIO 2517/18).

W dniu 13 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Signati Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Kielcach na: "dostawę macierzy dyskowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Numer referencyjny: 2601-ILZ.260.27.2018" (sygn. akt: KIO 2510/18).

W dniu 13 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KREO STYL LINDA MAZUR w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego na: "dostawę mebli biurowych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Numer referencyjny: CNBCh/53/2018/UM" (sygn. akt: KIO 2483/18).

W dniu 13 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie na: "dostawę zacisków dwuczęściowych do kraniotomii oraz protez kości czaszki. Numer referencyjny: ZP/CZD/146/18" (sygn. akt: KIO 2481/18).

W dniu 13 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Aesculap Chifa" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" na: "dostawę zacisków dwuczęściowych do kraniotomii oraz protez kości czaszki. Numer referencyjny: ZP/CZD/146/18" (sygn. akt: KIO 2489/18).

W dniu 13 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PPH MEGA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Narodowe w Krakowie na: "dostawę rozmieszczenie i montaż nowych gablot ekspozycyjnych oraz konserwację, modernizację istniejących gablot ekspozycyjnych. Numer referencyjny: EP-ZP-271-34/18" (sygn. akt: KIO 2496/18).

W dniu 13 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: S&T Poland Sp. z o.o., S&T Services Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na: "świadczenie usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) Systemu KRDK, P2 (SA) oraz P4 wraz z instalacją i konfiguracją podsystemów. Numer referencyjny: WZP.270.118.2018" (sygn. akt: KIO 2521/18).

W dniu 12 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja  Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na: "opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Obodowo - Mąkowarsko”. Numer referencyjny: GDDKiA.O.BY.D-3.2413.10.2018.36" (sygn. akt: KIO 2507/18).

W dniu 12 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INTEGRA B.R.O.P. Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" na: "zakup 4 lotniskowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych wodno-pianowych dla LSP. Numer referencyjny: 189/PN/ZP/TLLZP/18" (sygn. akt: KIO 2476/18).

W dniu 12 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Komunalne "BŁYSK" Marianna Marczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa na: "odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych w m.st. Warszawie, od 1.1.2019 r. Numer referencyjny: ZP/GP/271/IV-172/18" (sygn. akt: KIO 2464/18).

W dniu 12 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na: "dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: respiratory. Postępowanie znak: ZZP-191/18" (sygn. akt: KIO 2462/18).

W dniu 12 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Autocomp Management Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Śląskie Sp. z o.o. na: "dostawę symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego wraz z usługą utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. Numer referencyjny: KS/ZP/46/2018" (sygn. akt: KIO 2468/18).

W dniu 11 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Meteor Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Ruda Śląska na: "transport dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019. Numer referencyjny: AP.271.99.2018" (sygn. akt: KIO 2435/18).

W dniu 11 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAXPOL Andrzej Iwanowicz Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie na: "dzierżawę urządzeń powielających i drukujących wraz z wyposażeniem dla obiektu Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie przy ulicy Bródnowskiej 13/15 i podległych jej Prokuratur Rejonowych w latach 2019-2020. Numer referencyjny: WNIOSEK I/7/U/2018, PO VII WB 261.27.2018" (sygn. akt: KIO 2479/18).

W dniu 11 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Technika Podwodna Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 3 Regionalna Baza Logistyczna - Wydział Techniki Lotniczej na: "serwisowanie w latach 2018÷2020 lotniczych aparatów ucieczkowych (LAU) typu SEA LV2" (sygn. akt: KIO 2491/18).

W dniu 10 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zarządzanie Nieruchomościami "Twój dom i ogród" Stanisław Kubisiak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Śrem na: "usługę zarządzania gminnymi obiektami sportu i rekreacji.  Numer referencyjny: BP.271.51.2018.BS" (sygn. akt: KIO 2485/18).

W dniu 10 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SMCE Europe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Świnoujście na: "pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla wybranych inwestycji kubaturowych Gminy Miasta Świnoujście realizowanych w latach 2018-2021. Numer referencyjny: WIM.271.1.31.2018" (sygn. akt: KIO 2424/18).

W dniu 10 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Świnoujście na: "pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla wybranych inwestycji kubaturowych Gminy Miasta Świnoujście realizowanych w latach 2018-2021. Numer referencyjny: WIM.271.1.31.2018" (sygn. akt: KIO 2422/18).

W dniu 7 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy mLeasing Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu Sp. z o.o. na: "dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu trzech autobusów miejskich o długości od 10,4 do 11 metrów dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu Sp. z o.o." (sygn. akt: KIO 2431/18).

W dniu 7 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INTER-TANK S. K. Łoś, E. Laszewska - Łoś Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. na: "„dostawę worków 3 l i 5 l do produkowania wody w opakowaniach typu „bag in box” przeznaczonych do napełniania wodą leczniczą dla Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica-Zdrój”. Numer referencyjny: ZP-271-30/18" (sygn. akt: KIO 2467/18).

W dniu 7 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Essembli Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. na: "dostawę, wdrożenie i serwis Centralnego Systemu Billingowego w PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Numer referencyjny: Nr CRZ: ZP/OD/18/0076/OD/HSE" (sygn. akt: KIO 2434/18).

W dniu 7 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BON Ryznar Paulina Ryznar w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Stalowej Woli na: "udrożnienie cieków na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli. Numer referencyjny: RZ.ZOZ.4.281.16.2018" (sygn. akt: KIO 2469/18).

W dniu 7 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TK Telekom Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "świadczenie usługi transmisji danych sieci WAN. Numer referencyjny: 6060/ILG 8/14374/01862/18/P (nr sprawy ILG8b-231-05/17)" (sygn. akt: KIO 2461/18).

W dniu 6 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Jarosław Grzegorz Głowacki Fordewind, KDK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu na: "świadczenie kompleksowej obsługi hotelowej oraz gastronomicznej wydarzeń w ramach II światowego kongresu otologii oraz XXXII spotkania Towarzystwa Politzera. Numer referencyjny: IFPS/36/PZP/18" (sygn. akt: KIO 2449/18).

W dniu 6 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POL-CLEAN Marcin Skowron w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na: "świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w Obwodzie Drogowym w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 3, 47-400 Racibórz. Numer referencyjny: O.KA.D-3.2413.61.2017" (sygn. akt: KIO 2454/18).

W dniu 6 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DGP Clean Partner Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "świadczenie usług utrzymania czystości i transportu wewnątrzszpitalnego w SPZOZ w Parczewie. Numer referencyjny: SPZOZ.V.ZP-3521/15/2018" (sygn. akt: KIO 2437/18).

W dniu 6 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. na: "wykonanie obsługi eksploatacyjnej części liniowej Systemu Gazociągów Tranzytowych. Referencyjny numer: 2018/015/ZP" (sygn. akt: KIO 2474/18).

W dniu 6 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: "zakup aparatury na Oddział Hematologii w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych (...)" Numer referencyjny: D25P/251/5-25rj/18" (sygn. akt: KIO 2429/18).

W dniu 5 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POL-CLEAN Marcin Skowron w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na: "świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w Pszczynie, Obwodu Drogowego w Pszczynie oraz Obwodu Drogowego w Skoczowie, Obwodu Drogowego w Żywcu. Numer referencyjny: O.KA.D-3.2413.11.2018" (sygn. akt: KIO 2453/18).

W dniu 5 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POL-CLEAN Marcin Skowron w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na: "świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w Częstochowie, Obwodu Drogowego w Rząsawie oraz Obwodu Drogowego w Koziegłowach. Numer referencyjny: O.KA.D-3.2413.91.2017" (sygn. akt: KIO 2452/18).

W dniu 5 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Szczecin sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na: "likwidację zdarzeń szczególnych na terenie miasta Szczecin" (sygn. akt: KIO 2427/18).

W dniu 5 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Doosan Babcock Energy Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na: "remont kapitalny turbozespołu TG-3 typu 13UC108 wraz z modernizacją generatora G3 w EC Wrocław. Numer referencyjny: 1001108000" (sygn. akt: KIO 2448/18).

W dniu 5 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konwerga Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Straż Miejska w Płocku na: "najem zaprojektowanego, wybudowanego, zainstalowanego i uruchomionego, systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka, składającego się z 115 punktów kamerowych. Numer referencyjny: SM.WKiL.341/1/8184/18" (sygn. akt: KIO 2445/18).

W dniu 4 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie na: "dostawę igieł do pobierania leków z dzierżawą urządzenia do produkcji jałowych mieszanin wieloskładnikowych do żywienia pozajelitowego. Numer referencyjny: EO/LA-2737/15/18" (sygn. akt: KIO 2403/18).

W dniu 4 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Axel Computer Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny na: "dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiej. Numer referencyjny: I.391.9.2018" (sygn. akt: KIO 2417/18).

W dniu 4 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Basma Security Sp. z o.o., Cerber Ochrona Sp. z o.o., Ochrona Security Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu na: "usługi w zakresie całodobowej ochrony terenów, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu" (sygn. akt: KIO 2370/18).

W dniu 4 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Meden-Inmed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli na: "dostawę zestawu do laseroterapii oraz zestawu narzędzi laparoskopowych na potrzeby COZL – 2 części” w ramach zadania pn. „Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli''. Numer referencyjny: COZL/ZPZ/MK/3411/PN-104/18" (sygn. akt: KIO 2419/18).

W dniu 3 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ventus Communications Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na: "zwiększenie stopnia cyfryzacji Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej z podziałem na części. Numer referencyjny: WL.2370.39.2018" (sygn. akt: KIO 2430/18).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00