Postępowanie kwalifikacyjne do KIO

Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Na podstawie §17 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 820 z późn. zm.), informuje się o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej ogłoszonego w dniu 14 marca 2017 r. przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Komisja kwalifikacyjna stwierdza, iż niżej wymienione osoby spełniają wymagania, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i uzyskały w postępowaniu kwalifikacyjnym wyniki uprawniające do powołania przez ministra właściwego do spraw gospodarki w skład Krajowej Izby Odwoławczej:

 1. Pani Emilia Garbala,
 2. Pani Inga Patrycja Gęsiarz-Nowak,
 3. Pani Małgorzata Maria Matecka,
 4. Pan Bartosz Aleksander Stankiewicz,
 5. Pani Aleksandra Patyk,
 6. Pani Anna Osiecka,
 7. Pani Anna Katarzyna Wojciechowska,
 8. Pani Irmina Wiktoria Pawlik,
 9. Pani Danuta Jadwiga Dziubińska,
 10. Pan Jan Kuzawiński,
 11. Pani Beata Anna Konik,
 12. Pan Ernest Klauziński,
 13. Pani Monika Szymanowska,
 14. Pani Katarzyna Odrzywolska,
 15. Pani Monika Kawa-Ogorzałek,
 16. Pani Anna Elżbieta Matuszewska,
 17. Pani Anna Kuszel-Kowalczyk,
 18. Pani Iwona Holka,
 19. Pani Katarzyna Dorota Poprawa,
 20. Pan Rafał Ryszard Zadrożny.


Informacja o zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Uprzejmie informujemy, iż zostały zakończone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 820 ze zm.) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych kandydat ma prawo wglądu do:

 • dotyczącej jego osoby uchwały komisji wraz z jej uzasadnieniem,
 • dokumentów zawierających jego indywidualne wyniki oraz sporządzania notatek,
 • utrwalonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk przebiegu jego rozmowy kwalifikacyjnej,
 • zawiadomień dotyczących jego osoby.

W związku z powyższym w celu określenia terminu udostępnienia powyższych materiałów w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, wnioski o wgląd prosimy kierować na adres: postepowanie.kwalifikacyjne@uzp.gov.pl.


Informacja dla kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Uprzejmie informujemy, iż rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 24 czerwca 2017 r. (sobota) w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, przy ul. Postępu 17A, IV piętro, sala nr 501.

Uprzejmie prosimy o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną na godzinę wskazaną w indywidualnym zawiadomieniu o wynikach egzaminu pisemnego oraz o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Istnieje możliwość skorzystania z parkingu podziemnego na poziomie -1 budynku, w którym mieści się siedziba Urzędu, ewentualnie na poziomie -2 oraz -3. Koszt parkingu wynosi 5 zł/h. Opłatę uiszcza się w kasach automatycznych na parkingu.

Poniżej przedstawiamy tekst sprawdzianu wiedzy wraz z kluczem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie będące przedmiotem pracy pisemnej dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej podczas egzaminu pisemnego, który odbył się w dniu 10 czerwca 2017 r.

Sprawdzian wiedzy

Praca pisemna


Informacja dotycząca egzaminu pisemnego dla kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Uprzejmie informujemy, iż egzamin pisemny dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej, którzy uchwałą komisji kwalifikacyjnej zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017 r. (sobota) o godz. 15.00 w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza, przy ul. Postępu 17A w Warszawie (w tym samym budynku mieści się siedziba Urzędu Zamówień Publicznych).

Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Odzienie wierzchnie i torby zostaną zdeponowane w szatni, a na salę egzaminacyjną będzie można zabrać ze sobą przybory do pisania i dokument tożsamości.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wcześniejsze przybycie – rejestracja kandydatów rozpocznie się od godziny 14.15.

Poniżej przedstawiamy kilka możliwości dojazdu na miejsce egzaminu komunikacją miejską:

 1. z Dworca Centralnego PKP do przystanku „Postępu” – linia autobusowa nr 504,
 2. z Metra Centrum:
 • dojazd metrem do Metra Wierzbno – następnie linia autobusowa nr Z-1 do przystanku „Postępu”,
 • dojazd metrem do Metra Wierzbno – następnie linia tramwajowa nr 31 do przystanku „Rzymowskiego”,
 • dojazd metrem do Metra Wilanowska – następnie linia autobusowa nr 218 do przystanku „Rzymowskiego”,
 • dojazd metrem do Metra Służew – następnie linia autobusowa nr 189 do przystanku „Postępu”.

Poniżej przedstawiamy także mapkę dojazdu do Centrum Konferencyjnego Adgar Plaza własnym samochodem. Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z parkingu podziemnego centrum konferencyjnego na poziomie -1 budynku, ewentualnie na poziomie -2 oraz -3. W dniu egzaminu koszt parkingu, po uprzednim zeskanowaniu biletu parkingowego w recepcji Centrum Konferencyjnego Adgar Plaza, wynosi 2 zł/h. Opłatę uiszcza się w kasach automatycznych na parkingu.


Skład komisji kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków KIO

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 kwietnia 2017 r. Pan Mateusz Morawiecki - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów, powołał Komisję kwalifikacyjną w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

W skład Komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
1) Przewodniczący:
 • Pan dr hab. Henryk Nowicki,
2) Członkowie:
 • Pani Iwona Bendorf - Bundorf,
 • Pan prof. dr hab. Andrzej Borowicz,
 • Pani Małgorzata Rakowska,
 • Pan dr Wojciech Robaczyński,
 • Pani dr Aleksandra Sołtysińska – Łaszczyca,
 • Pan dr hab. Przemysław Szustakiewicz.


Komunikat o postępowaniu kwalifikacyjnym

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 marca 2017 r. Pan Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów,  Minister Rozwoju i Finansów, ogłosił postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

Tryb postępowania kwalifikacyjnego reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 120, poz. 820 z późn. zm.):

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (D.z. U. z 2017 r., poz. 83)

Aby uzyskać informacje na temat postępowania oraz wymaganych dokumentów, prosimy zapoznać się z treścią ogłoszenia

Zgodnie z art. 173 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w skład Krajowej Izby Odwoławczej powoływane są osoby, które (w ramach limitu określonego w ogłoszeniu, tj. 20 osób) uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym i spełniają następujące wymagania:

 • posiadają obywatelstwo polskie,
 • posiadają wyższe wykształcenie prawnicze,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystają z pełni praw publicznych,
 • mają nieposzlakowaną opinię,
 • nie były prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w administracji publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami,
 • ukończyły 29 lat.

Zgłoszenia na członka Krajowej Izby Odwoławczej należy składać do dnia 14 kwietnia 2017 r. przy czym  decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Zamówień Publicznych.

Dodatkowe informacje w sprawie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Urzędzie Zamówień Publicznych - kontakt: postepowanie.kwalifikacyjne@uzp.gov.pl

Zachęcamy do skorzystania z formularza Zgłoszenie kandydata na członka Krajowej Izby Odwoławczej. Prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego - komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami.

Pytania dotyczące postępowania kwalifikacyjnego zgłaszane przez kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

Sprawdziany wiedzy i prace pisemne z postępowań kwalifikacyjnych na członków Krajowej Izby Odwoławczej w latach 2007-2013


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że postępowanie kwalifikacyjne na członków Krajowej Izby Odwoławczej ogłoszone w dniu 28.05.2013 r. zostało zakończone.

Uchwała Komisji kwalifikacyjnej z dnia 12.12.2013 r. z wynikami w/w postępowania dostępna jest poniżej.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (plik w formacie .pdf)


Postępowanie kwalifikacyjne na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Tekst sprawdzianu wiedzy z kluczem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie będące przedmiotem pracy pisemnej dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej podczas egzaminu pisemnego, który odbył się w dniu 28 sierpnia 2013 r.

Sprawdzian wiedzy z kluczem prawidłowych odpowiedzi

Praca pisemna

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 17 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, przy ul. Postępu 17a  – IV piętro, sala nr 501.

Osoby przystępujące do rozmowy kwalifikacyjnej (zgodnie z przesyłanymi indywidualnie zawiadomieniami o wynikach egzaminu pisemnego) zobowiązane są do zabrania ze sobą dokumentu tożsamości.


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że egzamin pisemny dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej, którzy uchwałą komisji zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2013 r. (środa) o godz. 11:00 w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza przy ul. Postępu 17a w Warszawie (w tym samym budynku mieści się siedziba Urzędu Zamówień Publicznych).

Dojazd z Dworca Centralnego PKP do przystanku „Postępu” lub przystanku „Wynalazek” tramwajem linii nr 17 i 37.

Dojazd z Metra Centrum:

 1. dojazd metrem do Metra Wierzbno – następnie linie tramwajowe nr 18 i 31,
 2. dojazd metrem do Metra Służew – następnie linia autobusowa nr 189.

Rejestracja kandydatów rozpocznie się o godz. 10.30.

Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.


Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 lipca 2013 r. zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 43 (opublikowanym w BIP KPRM w dniu 10 lipca br.) została powołana komisja kwalifikacyjna w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

1. Przewodniczący – dr Henryk Nowicki

2. Członkowie:

a) prof. dr hab. Andrzej Borowicz
b) dr Andrzej Kisielewicz
c) prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
d) dr Aleksandra Sołtysińska
e) dr hab. Przemysław Szustakiewicz
f) Agata Zając


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 maja 2013 r. Prezes Rady Ministrów ogłosił postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

Aby uzyskać informacje na temat postępowania, terminu składania zgłoszeń oraz wymaganych dokumentów, prosimy zapoznać się z treścią ogłoszenia (plik w formacie pdf).
Zgodnie z art. 173 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w skład Krajowej Izby Odwoławczej powoływane są osoby, które (w ramach limitu określonego w ogłoszeniu) uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym i spełniają następujące wymagania:

 1. posiadają obywatelstwo polskie,
 2. posiadają wyższe wykształcenie prawnicze,
 3. mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. korzystają z pełni praw publicznych,
 5. mają nieposzlakowaną opinię,
 6. nie były prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w administracji publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami,
 8. ukończyły 29 lat.

Dodatkowe informacje w sprawie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Departamencie Odwołań UZP, kontakt: odwolania@uzp.gov.pl

Tryb postępowania kwalifikacyjnego reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 120, poz. 820). Rozporządzenie weszło w życie w dniu ogłoszenia.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00