Zasady bezpieczeństwa w Krajowej Izbie Odwoławczej

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wprowadzone zostały następujące zasady obowiązujące osoby przebywające w siedzibie Krajowej Izby Odwoławczej, w związku z udziałem w posiedzeniach i rozprawach.

W celu ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie w siedzibie Krajowej Izbie Odwoławczej posiedzenia przed KIO rozpoczynać będą się o następujących godzinach:

 • rano: 9:00, 9:30 oraz 10:00;
 • po południu: 13.00, 13:30 oraz 14:00.

Wprowadzono maksymalną liczbę osób mogących jednocześnie przebywać w siedzibie Krajowej Izbie Odwoławczej (zalecenie) na:

 • salach rozpraw:

Sala rozpraw

maksymalna liczba osób

501

7

507

5

508

5

509

5

510

6

511

4

512

6

514

8

 • w holu ogólnym przy Kancelarii Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej  nie więcej niż 10 osób;
 • w części korytarzowej przy salach rozpraw nie więcej niż 6 osób;
 • w toaletach jednocześnie może przebywać 1 osoba.

W związku z ograniczeniem maksymalnej liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać w siedzibie Krajowej Izbie Odwoławczej wskazuje się, że zgodnie z § 21 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tj.: Dz. U. z 2018, poz. 1092 ze zm.) stawiennictwo na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania oraz na rozprawie nie jest obowiązkowe, a strony i uczestnicy postępowania mają prawo do zamknięcia rozprawy przedstawić pisemne stanowiska.

W przypadku osobistego stawiennictwa na posiedzeniu lub rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą pełnomocników stron i uczestników postępowania odwoławczego zaleca się ograniczenie ich liczby do niezbędnego minimum (prosi się wszędzie tam gdzie jest to możliwe o udział jednego pełnomocnika).

Do maksymalnej liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać na salach rozpraw w holu głównym oraz w części korytarzowej nie wlicza się członków Krajowej Izby Odwoławczej oraz pracowników Urzędu Zamówień Publicznych.

Zalecamy ograniczenie do niezbędnego minimum czasu przebywania osób z zewnątrz w siedzibie Krajowej Izby Odwoławczej, w szczególności poprzez:

 • przybywanie na rozprawy nie wcześniej niż na 10 minut przed wyznaczoną godziną posiedzenia;
 • ograniczenie możliwości korzystania z miejsc siedzących oraz miejsc przechowywania odzieży wierzchniej umieszczonych dotychczas w części ogólnodostępnej w holu przy Kancelarii Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej;
 • niezwłoczne opuszczenie siedziby Krajowej Izby Odwoławczej bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia lub rozprawy.

Osoby przebywające w siedzibie Krajowej Izby Odwoławczej zobowiązane są do:

 • dokonania dezynfekcji rąk po wejściu do budynku, a przed wejściem do windy oraz przed wejściem na salę rozpraw (płyny do dezynfekcji rąk, mydło zapewnione są w siedzibie Krajowej Izby Odwoławczej);
 • poddania się procesowi pomiaru temperatury przed wejściem na salę rozpraw;
 • przestrzegania zasad bezpiecznego dystansu przestrzennego tj. do zachowania bezpiecznej odległości min. 2 m. pomiędzy sobą;
 • posiadania i właściwego używania środków ochrony pozwalających na zakrycie ust i nosa;
 • przebywania w jednorazowych rękawiczkach ochronnych (zalecenie);

Protokolanci  uczestniczący w posiedzeniu lub rozprawie zobowiązani są do pomiaru temperatury oraz egzekwowania od osób wchodzących na sale rozpraw obowiązku dezynfekowania rąk oraz przebywania na sali rozpraw w środkach ochrony indywidualnej, w postaci maseczek lub środków równoważnych oraz ich właściwego używania. Zaleca się przebywanie na sali rozpraw również w rękawiczkach jednorazowych.

W celu realizacji powyższych obowiązków umożliwia się dokonanie zakupu maseczek ochronnych i rękawiczek ochronnych w siedzibie Krajowej Izby Odwoławczej – w automacie umieszczonym w części ogólnodostępnej w holu przy Kancelarii Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej.

Zastrzeżona została możliwość zobowiązania do niezwłocznego opuszczenia siedziby Krajowej Izby Odwoławczej osoby wykazującej objawy chorobowe (m.in. uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, wysoka temperatura).

Zalecamy przestrzeganie zasad higieny, śledzenie bieżących informacji i komunikatów dotyczących bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 publikowanych na stronach: gov.pl/koronawirus; gis.gov.pl; mz.gov.pl

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00