Wznowienie rozpraw z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą – projekt ustawy

Szanowni Państwo,

Rada Ministrów w dniu 28 kwietnia 2020 roku  przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2zgodnie z postanowieniami którego, między innymi, ulega zmianie ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) przez uchylenie art. 15 zzs. Ustawa skierowana została do prac w Sejmie (druk 344).

W przypadku przyjęcia ustawy o treści przyjętej przez Radę Ministrów Krajowa Izba Odwoławcza podejmie rozpatrywanie spraw odwoławczych na posiedzeniach i rozprawach z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w trybie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).

Informacja o wznowieniu prowadzenia spraw odwoławczych na posiedzeniach i rozprawach z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Krajowej Izby Odwoławczej.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00