Rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 16 maja 2020 roku przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku  z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Krajowa Izba Odwoławcza podejmie rozpatrywanie spraw odwoławczych na posiedzeniach i rozprawach z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w trybie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Przez okres, w którym sprawy odwoławcze nie mogły być rozpoznawane na posiedzeniach  i rozprawach z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego zgodnie z art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) Krajowa Izba Odwoławcza wydawała postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego na skutek uwzględnienia odwołania lub wycofania odwołania, postanowienia w sprawie wniosków o uchylenie zakazu zawarcia umowy jak również uchwały do zastrzeżeń wyników kontroli Prezesa UZP.

Rozpatrywanie spraw odwoławczych na posiedzeniach i rozprawach z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego prowadzone będzie, po wyznaczeniu i wezwaniu na posiedzenie i rozprawę (stawiennictwo osobiste zgodnie z ustawą nie jest obowiązkowe). Informacje o terminach posiedzeń i rozpraw z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego będą przekazywane indywidualnie stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego, tak jak miało to miejsce dotychczasowo (przesłanie zawiadomienia).

Stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego oczekującym na ogłoszenie orzeczenia, które również musi odbyć się na posiedzeniu jawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego (nie ma obowiązku stawiennictwa osobistego) zostaną wysłane zawiadomienia o terminie posiedzenia.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00