Prace nad przywróceniem orzekania Krajowej Izby Odwoławczej

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych wraz z Krajową Izbą Odwoławczą oraz Ministerstwem Rozwoju pracuje nad rozwiązaniami zmierzającymi do wznowienia rozpatrywania odwołań wniesionych/wnoszonych do Krajowej Izby Odwoławczej.

Z początkiem epidemii, starając się chronić zdrowie i życie członków Krajowej Izby Odwoławczej, pracowników Urzędu Zamówień Publicznych oraz osób reprezentujących strony i uczestników postępowań odwoławczych, ale również wsłuchując się w oczekiwania rynku, postanowiliśmy zawiesić czasowo rozpatrywanie przed Krajową Izbą Odwoławczą spraw odwoławczych na jawnych rozprawach z udziałem stron.

Przed Krajową Izbą Odwoławczą nie odbywają się rozprawy ani posiedzenia jawne z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego. Jednakże Krajowa Izba Odwoławcza, w tym jakże trudnym okresie,  nie zaprzestała pracy. Krajowa Izba Odwoławcza podejmuje wszystkie czynności w odniesieniu do spraw odwoławczych, które nie wymagają przeprowadzenia rozpraw i posiedzeń jawnych, rozstrzyga wnioski o uchylenie zakazu umowy, jak również rozpoznaje zastrzeżenia od wyników kontroli Prezesa UZP.

Zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji ekonomicznej, która dotyka części wykonawców funkcjonujących na rynku zamówień publicznych, mając na uwadze, że każde zamówienie jest niezwykle ważne i może stanowić realny impuls dla gospodarki dotkniętej efektami epidemii, informujemy Państwa, że przygotowany został tymczasowy tryb orzekania Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie dokumentacji przekazanej przez strony postępowania. Tego rodzaju procedowanie wymaga dokonania zmian organizacyjnych i legislacyjnych. Zmiany organizacyjne zostały już przygotowane, zmiany legislacyjne są w trakcie uzgadniania. O dalszym postępie prac będziemy informować na bieżąco.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00