Odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie koncesji

W związku z wejściem w życie ustawy z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. Nr 1920) uprzejmie informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza stała się organem właściwym do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów tej ustawy.
Do wnoszenia i rozpoznawania odwołań w postępowaniu o udzielenie koncesji stosuje się odpowiednio przepisy działu VI  rozdziału 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, za wyjątkiem art. 180 ust. 2 Pzp oraz z zastrzeżeniem odrębnych przepisów rozdziału 10 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Informacje związane z wnoszeniem odwołań.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00