Konkurs na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. poz. 381).

Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej należy kierowanie pracami Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Izba”), a w szczególności:

 1. reprezentowanie Izby na zewnątrz;
 2. przewodniczenie zgromadzeniu ogólnemu Izby;
 3. ustalanie terminów posiedzeń składów orzekających, a także zarządzanie łącznego rozpoznania odwołań;
 4. wyznaczanie składu orzekającego do rozpoznania odwołania, w tym jego przewodniczącego, oraz składu do podjęcia uchwały, o której mowa w art. 473 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa”), w tym jego przewodniczącego;
 5. czuwanie nad sprawnością pracy Izby;
 6. dokonywanie analizy orzecznictwa Izby, sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego zamówień, i przygotowywanie wniosków z tych analiz;
 7. składanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne Izby, rocznej informacji o działaniu Izby, uwzględniającej problemy wynikające z orzecznictwa.

Zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej należy składać, w formie pisemnej (zgłoszenie opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata) lub w postaci elektronicznej (zgłoszenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym kandydata), do dnia 30 listopada 2021 r. na adres:

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

02 – 676 Warszawa

z dopiskiem:

„Zgłoszenie na konkurs na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej - 2021 r.",

w Kancelarii Urzędu (godziny pracy Kancelarii: dni robocze 8.15-16.15)

lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041)

lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych - ePUAP: UZP/SkrytkaESP.

Za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę jego wpływu na wskazany adres. Zgłoszenie uznaje się za złożone w terminie, jeżeli wpłynie ono na wskazany adres nie później niż w dniu, w którym upływa termin przyjmowania zgłoszeń.

Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa Izby, zawiera wniosek o dopuszczenie kandydata do udziału w konkursie, w którym:

 1. podaje się imię i nazwisko, drugie imię – o ile kandydat je posiada, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, imiona rodziców, serię i numer dowodu osobistego, adres miejsca zameldowania kandydata, adres jego miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania;
 2. opisuje się posiadane przez kandydata wykształcenie, doświadczenie oraz przebieg kariery zawodowej, odpowiadające warunkom, o których mowa w art. 474 ust. 2 pkt 2 – 4 ustawy.

Do zgłoszenia kandydat na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej może dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie mu pism w konkursie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, pod jakim korespondencja będzie przez kandydata odbierana. Złożenie zgłoszenia bez oświadczenia jest równoznaczne z brakiem zgody na doręczanie pism w konkursie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Do zgłoszenia, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 474 ust. 2 pkt 1 – 6 i 8 – 10 ustawy, kandydat dołącza:

 1. oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa;
 2. kopię dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów na kierunku prawo;
 3. kopię uchwały o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego lub radcowskiego lub kopię powołania na stanowisko sędziowskie, prokuratorskie lub stanowisko notariusza, lub kopię uchwały właściwego organu samorządu zawodowego adwokatury lub samorządu radców prawnych o wpisie odpowiednio na listę adwokatów lub radców prawnych;
 4. oświadczenie o posiadaniu minimum pięcioletniego doświadczenia zawodowego w zakresie zamówień publicznych oraz prawa cywilnego, wraz z kopią dokumentów potwierdzających to doświadczenie;
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia, potwierdzającą, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. kopię poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

Kandydaci dopuszczeni do udziału w konkursie zostaną powiadomieni o miejscu i terminie przeprowadzenia egzaminu pisemnego; pozostali kandydaci – o odmowie dopuszczenia ich do udziału w konkursie wraz z podaniem przyczyny odmowy dopuszczenia.

Egzamin pisemny dla kandydatów na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odbędzie się w terminie wskazanym w zawiadomieniu, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń do udziału w konkursie.

W terminie do 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu pisemnego, kandydaci dopuszczeni do udziału w konkursie zostaną zawiadomieni o wynikach egzaminu pisemnego oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej albo o odmowie dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej.

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania przez kandydata w konkursie na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wynosi 115.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej można uzyskać w Biurze Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, kontakt: konkurs.PrezesKIO@uzp.qov.pl, oraz na stronie www.uzp.gov.pl.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator:
 • Inspektor ochrony danych: w sprawach danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa; e-mail: IOD@uzp.gov.pl, lub w sprawie danych osobowych przetwarzanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki: iod@mrpit.gov.pl, SekretariatDNP@mrpit.gov.pl.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu konkursu.
 • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  Po ustaleniu przez komisję kwalifikacyjną wyników konkursu na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz stronie podmiotowej Urzędu Zamówień Publicznych niezwłocznie zamieszcza się wyniki wraz z łączną liczbą punktów uzyskaną przez tych kandydatów, którzy uzyskali wymaganą w konkursie minimalną liczbę punktów, oraz podaniem imion i nazwisk tych kandydatów, a także imion ich rodziców. Wyniki będą udostępniane przez 6 miesięcy od dnia ich zamieszczenia.
 • Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. na podstawie: art. 480 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. poz. 381), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
 • Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.
 • Administratorem danych osobowych kandydata przekazanych w zgłoszeniu kandydata na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz dołączonych do niego dokumentach, przetwarzanych w konkursie oraz w związku z wniesieniem odwołania od wyniku tego postępowania, a także danych osobowych członków komisji kwalifikacyjnej jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa.
 • Minister właściwy do spraw gospodarki jest administratorem danych osobowych kandydata na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w związku z wniesieniem przez niego odwołania od wyniku konkursu, a także danych osobowych członków komisji kwalifikacyjnej, w celu realizacji jego zadań, obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy.
 • Okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończył się konkurs, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00