XVI Konferencja - Zielone zamówienia publiczne

24 marca 2022 r. odbyła się w formule online XVI Konferencja – Zielone zamówienia publiczne. Wydarzenie koncentrowało się na prezentacji roli zamówień publicznych w realizacji unijnych i krajowych celów środowiskowych.

Konferencję otworzył Pan Hubert Nowak - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, prezentując program wydarzenia oraz prelegentów. W konferencji, poza przedstawicielami Urzędu Zamówień Publicznych, uczestniczyli reprezentanci Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska oraz Dyrekcji Generalnej ds. Energii, a także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury oraz firmy Bluehill, która prowadziła na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych badanie stanu zrównoważonych zamówień publicznych.

Na konferencji przedstawiono statystyki dla zielonych zamówień publicznych, a także zaprezentowano uczestnikom najnowsze materiały i opracowania w tym obszarze, które w ostatnim czasie udostępnione zostały na stronie internetowej UZP.

Prezentując unijną strategię Europejski Zielony Ład, podkreślono, iż podmioty sektora publicznego, w tym instytucje Unii, powinny stanowić wzór do naśladowania i zapewnić ekologiczność swoich zamówień publicznych. Wskazane zostały przy tym unijne kryteria środowiskowe jako przydatne narzędzia do realizacji w praktyce zielonych zamówień publicznych. Następnie zaprezentowany został krajowy dokument strategiczny - Polityka zakupowa państwa, w którym zrównoważone i innowacyjne zamówienia publiczne stanowią jeden z priorytetów. Wskazano przy tym najważniejsze działania z obszaru zielonych zamówień publicznych, których realizację zaplanowano na następne 4 lata.

Konferencja posłużyła również do przedstawienia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 2019 r., które umożliwiają uwzględnienie aspektów środowiskowych zarówno na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania (m.in. w ramach analizy potrzeb i wymagań), jak i w ramach różnych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na konferencji zaprezentowano obowiązki naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, 1093, 2269). Obowiązki dotyczą zapewnienia określonego udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych, czy też zapewnienia odpowiedniego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu, zlecaniu lub powierzaniu wykonywania zadań publicznych.

Uczestnicy konferencji zapoznali się również z nowo wprowadzonymi obowiązkami nałożonymi na zamawiających do zapewnia odpowiedniego udziału:

pojazdów kategorii M1, M2 i N1, elektrycznych lub napędzanych wodorem,

pojazdów kategorii N2 i N3, napędzanych paliwami alternatywnymi;

autobusów zaliczanych do kategorii M3, klasy I i klasy A, wykorzystujących do napędu paliwa alternatywne;

- w całkowitej liczbie pojazdów tych kategorii objętych zamówieniami odpowiednio w perspektywie do 2025 i 2030 r. Obowiązki te odnoszą się do zamówień publicznych na dostawę oraz zamówień na określone usługi transportowe o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, a także zamówień w zakresie drogowego publicznego transportu zbiorowego powyżej progu z rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.

Na konferencji przybliżone zostały także regulacje wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (Dz. U. poz. 2276), które wydane zostało na podstawie delegacji z art. 245 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak podkreślono, przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie o ile zamawiający zdecyduje się na ustanowienie kryterium kosztu w zamówieniach na budowę, przebudowę lub remont części lub całości budynku.

Konferencja posłużyła również do zaprezentowania kierunków zmian legislacyjnych w oparciu o projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE ws. efektywności energetycznej. Przepisy ujęte we wniosku legislacyjnym nakładają obowiązek stosowania wymogów w zakresie efektywności energetycznej na wszystkich zamawiających, rezygnując przy tym z uwarunkowań dotyczących m.in. opłacalności, wykonalności ekonomicznej, przydatności technicznej.

Ostatnie wystąpienie koncentrowało się na prezentacji wyników badania jakościowego dotyczącego zrównoważonych zamówień publicznych, którego realizację Urząd Zamówień Publicznych powierzył firmie Bluehill. Badanie obejmowało analizę wybranych losowo zamówień publicznych, które udzielono w 2020 r., a także analizę wewnętrznych regulacji wdrożonych u zamawiających i ich wpływu na sposób prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia.

Konferencja przyczyniła się do urzeczywistnienia celów określonych w dokumencie strategicznym jakim jest Polityka zakupowa państwa na lata 2022-2025. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 180 osób.

Konferencję zrealizowano w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Przejdź do góry strony