Wpływ społeczny zamówień publicznych

14 marca br. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyła się konferencja mająca na celu upowszechnienie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Wydarzenie zorganizowano w ramach wspólnej inicjatywy Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) oraz Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w Komisji Europejskiej przy udziale organizacji rozwoju lokalnego i ekonomii społecznej. Konferencja w Warszawie była jednym z 15 zaplanowanych w ramach projektu pn. „Buying for Social Impact” wydarzeń, realizowanych w 15 krajach członkowskich UE.

W konferencji, obok przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych, udział wzięli reprezentanci Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i inni.

Podczas spotkania podkreślano wagę społecznych zamówień publicznych jako narzędzia, które w istotny sposób może przyczynić się do realizacji celów polityki społecznej. Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Pzp dają możliwość uwzględniania aspektów społecznych na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Konferencja była zatem próbą odpowiedzi na pytanie jakie działania należy podjąć w celu zwiększenia stopnia stosowania aktualnych rozwiązań. Jedną z istotnych kwestii jest upowszechnianie wiedzy wśród zamawiających, nie tylko w odniesieniu do przepisów prawnych, ale przede wszystkim w zakresie korzyści społecznych płynących z tego rodzaju zamówień publicznych. Z drugiej strony za kluczowe uznano podjęcie działań mających na celu odpowiednie przygotowanie adresatów tych instrumentów tj. wykonawców realizujących społeczne zamówienia publiczne - w tym w szczególności podmioty ekonomii społecznej - do skutecznego ubiegania się o takie zamówienie oraz efektywnej jego realizacji, tak aby w przyszłości byli oni w stanie z sukcesem funkcjonować na konkurencyjnym rynku.

Wpływ społeczny zamówień publicznych - Konferencja

Przejdź do góry strony