Nowy wymiar zamówień publicznych

Prezes UZP, Pan Hubert Nowak, podczas sesji dotyczącej strategii cyfryzacji państwa w ramach IX Konferencji Computerworld Państwo 2.0 w dniu 28.02.2019 r. zaprezentował zmiany planowane i wprowadzane w związku z cyfryzacją procesu udzielania zamówień publicznych.

Wskazał, że elektronizacja zamówień publicznych jest integralną częścią  realizowanego programu informatyzacji państwa. Przedstawił propozycje zawarte w projekcie ustawy, których celem jest zwiększenie efektywności, konkurencyjności, innowacyjności zamówień publicznych przy możliwie prostych procedurach i cyfryzacji procesu udzielania zamówień.

Prezes UZP podkreślił korzyści płynące z elektronizacji i związanego z nią wystandaryzowania usług w procesie udzielania zamówienia. Zaprezentował też proponowane w projekcie ustawy Pzp nowe rozwiązania, które akcentują kwestie planowania i przygotowania postępowania, wprowadzają nową zasadę efektywności ekonomicznej, co z kolei powinno przełożyć się na najlepszy stosunek nakładów do efektów (w tym społecznych, środowiskowych czy gospodarczych) uzyskiwanych w postępowaniach.

Przedstawił też propozycje nowych regulacji ważnych z perspektywy przedsiębiorców dotyczące zrównoważenia stron umów w sprawach zamówień publicznych, dzięki czemu ryzyka wiązane z realizacją zamówienia będą właściwie rozłożone. Możliwa też będzie w uzasadnionych okolicznościach ewaluacja umów w sprawach zamówień publicznych. W ramach środków ochrony prawnej przysługujących stronom postępowania proponuje się dodatkowe rozwiązanie – procedurę koncyliacyjną.

Prezes Urzędu zaznaczył, ze projekt nowego Prawa zamówień publicznych wpisuje się w strategie państwa w zakresie informatyzacji, polityki zakupowej, a także pobudzania przedsiębiorczości i innowacyjności oraz osiągania celów społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych.

Nowy wymiar zamówień publicznych

Przejdź do góry strony