Prawo

Ustawa Prawo zamówień Publicznych - Rozdział 2a


Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1603) – zmiany w związku z elektronizacją oraz przesunięcie elektronizacji


Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. poz. 1649) - zmiana ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie przesunięcia na dzień 1 stycznia 2021 r. obowiązku pełnej elektronizacji zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne


Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320)


Zmiany rozporządzeń do ustawy Pzp w związku z elektronizacją zamówień, tj.:

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1991)

Tekst rozporządzenia

Uzasadnienie

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. poz. 1992)

Tekst rozporządzenia

Uzasadnienie

3) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1993)

Tekst rozporządzenia

Uzasadnienie


Zmiany rozporządzeń do ustawy Pzp w związku z przesunięciem terminu obowiązkowej elektronizacji zamówień poniżej progów unijnych (na 1 stycznia 2021 r.), tj.:

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 2517)

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 2447)

Pliki

Przejdź do góry strony