Rachunek kosztów cyklu życia

Przez cykl życia należy rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie (art. 7 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2019 r.).

Zgodnie z art. 239 ustawy Pzp z 2019 r., Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

W świetle art. 245 ustawy Pzp z 2019 r., kryterium kosztu może być oparte na metodzie efektywności kosztowej, jaką jest rachunek kosztów cyklu życia. Rachunek kosztów cyklu życia może obejmować w odpowiednim zakresie niektóre lub wszystkie koszty ponoszone w czasie cyklu życia produktu, usługi lub robót budowlanych.
Do kosztów takich należą w szczególności koszty:

  • poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników, związane z:
    • nabyciem,
    • użytkowaniem, w szczególności zużyciem energii i innych zasobów,
    • utrzymaniem,
    • wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty rozbiórki i recyklingu;
  • przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym, związane z produktem, usługą lub robotami budowlanymi w okresie ich cyklu życia, o ile ich wartość pieniężną można określić i zweryfikować, w szczególności koszty emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu.


W przypadku szacowania kosztów w oparciu o rachunek kosztów cyklu życia, w dokumentach zamówienia określa się dane, które mają przedstawić wykonawcy, oraz metodę, którą zastosuje zamawiający do oszacowania kosztów cyklu życia na podstawie tych danych.

BUDOWNICTWO

PRODUKTY WYKORZYSTUJĄCE ENERGIĘ

Repozytorium - Koszty cyklu życia LCC (2022 r.) NOWOŚĆ

Kalkulatory LCC opracowana na zlecenie Komisji Europejskiej (2019 r.)

Pliki

Przejdź do góry strony