Rachunek kosztów cyklu życia

Przez cykl życia należy rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie (art. 7 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2019 r.).

Zgodnie z art. 239 ustawy Pzp z 2019 r., Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

W świetle art. 245 ustawy Pzp z 2019 r., kryterium kosztu może być oparte na metodzie efektywności kosztowej, jaką jest rachunek kosztów cyklu życia. Rachunek kosztów cyklu życia może obejmować w odpowiednim zakresie niektóre lub wszystkie koszty ponoszone w czasie cyklu życia produktu, usługi lub robót budowlanych.
Do kosztów takich należą w szczególności koszty:

  • poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników, związane z:
    • nabyciem,
    • użytkowaniem, w szczególności zużyciem energii i innych zasobów,
    • utrzymaniem,
    • wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty rozbiórki i recyklingu;
  • przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym, związane z produktem, usługą lub robotami budowlanymi w okresie ich cyklu życia, o ile ich wartość pieniężną można określić i zweryfikować, w szczególności koszty emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu.


W przypadku szacowania kosztów w oparciu o rachunek kosztów cyklu życia, w dokumentach zamówienia określa się dane, które mają przedstawić wykonawcy, oraz metodę, którą zastosuje zamawiający do oszacowania kosztów cyklu życia na podstawie tych danych.

BUDOWNICTWO

PRODUKTY WYKORZYSTUJĄCE ENERGIĘ

Kalkulatory LCC opracowana na zlecenie Komisji Europejskiej (2019 r.)

POJAZDY TRANSPORTU DROGOWEGO

Pliki

Przejdź do góry strony