Rachunek kosztów cyklu życia

Przez cykl życia należy rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie (art. 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednym z kryteriów oceny ofert może być kryterium kosztu, które zgodnie z art. 91 ust. 3b ustawy Pzp można określić z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia.

Rachunek kosztów cyklu życia może obejmować w szczególności koszty:

1) poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników związane z:

  • nabyciem,
  • użytkowaniem, w szczególności zużycie energii i innych zasobów,
  • utrzymaniem,
  • wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty zbierania i recyklingu;  

2) przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu, usługi lub robót budowlanych dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile ich wartość pieniężną można określić i zweryfikować (art. 91 ust. 3c ustawy Pzp).

BUDOWNICTWO

PRODUKTY WYKORZYSTUJĄCE ENERGIĘ

Kalkulatory LCC opracowana na zlecenie Komisji Europejskiej (2019 r.) NOWE

POJAZDY TRANSPORTU DROGOWEGO

Pliki

Przejdź do góry strony