Efektywność energetyczna

W ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jednostki sektora publicznego mogą realizować środki poprawy efektywności energetycznej. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w sposób horyzontalny określa m.in. jakie parametry techniczne mają spełniać zamawiane w ramach zamówień publicznych produkty oraz jakim warunkom technicznym muszą odpowiadać nabywane, wynajmowane lub użytkowane przez sektor publiczny budynki.

Nakłada na jednostki sektora publicznego obowiązek podjęcia określonych działań w zakresie efektywności energetycznej, zobowiązując je do stosowania co najmniej jednego ze środków poprawy efektywności energetycznej. Do środków poprawy efektywności energetycznej zalicza się:

  • realizację i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
  • nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji albo ich wymianę lub modernizację;
  • realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
  • wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS; 
  • realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Dodatkowo, ustawa wprowadza obowiązek nabywania produktów, usług i budynków o bardzo dobrej charakterystyce energetycznej w odniesieniu do wszystkich organów władzy publicznej (w tym m.in. organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów).

Organy władzy publicznej są zobowiązane do:

  • nabywania efektywnych energetycznie produktów lub usług, których wykonanie związane jest ze zużyciem energii;
  • nabywania lub wynajmowania efektywnych energetycznie budynków lub ich części, które spełniają co najmniej wymagania minimalne w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w rozporządzeniu ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, lub
  • w użytkowanych budynkach należących do Skarbu Państwa poddawanych przebudowie, zapewnienia wypełnienia zaleceń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej, które określają zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych poprawiających charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku, lub 
  • realizowania innych środków poprawy efektywności energetycznej w zakresie charakterystyki energetycznej budynków.

Zobowiązanie organów władzy publicznej do podjęcia określonych działań służących poprawie efektywności energetycznej stosuje się do zamówień publicznych o wartości równej lub przewyższającej unijne kwoty progowe.

Przewodnik po obowiązujących przepisach w obszarze zielonych zamówień publicznych (UZP, 2022 r.)

Przejdź do góry strony