Prawo UE powiązane z zielonymi zamówieniami publicznymi

AKTY PRAWA UE POWIĄZANE Z ZIELONYMI ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI

Uregulowania prawne powiązane z zielonymi zamówieniami publicznymi - opracowanie zbiorcze NOWE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie  wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r.  w sprawie unijnego oznakowania ekologicznego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r.  w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE  z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

Dokumenty Robocze Służb Komisji zawierające bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące przepisów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej

Pliki

Przejdź do góry strony