Orzecznictwo KIO

Systemy zarządzania środowiskowego

KIO 295/20 - wyrok z dnia 27 lutego 2020 r. - zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zw. z §13 ust. 1 pkt 2) - 5) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 30b ust. 1 ustawy Pzp

KIO 985/19 – wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r. - zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 Pzp w związku z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp poprzez nieuwzględnienie przy ocenie treści certyfikatu środowiskowego Odwołującego złożonych przez niego w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących jego zakresu, ze względu na przyjęcie, że Odwołujący w wyjaśnieniach wskazał, że pojęcie wywozu odpadów komunalnych, którego dotyczy jego certyfikat środowiskowy, obejmuje jedynie transport odpadów, oraz nieuwzględnienie przy ocenie treści certyfikatu środowiskowego Odwołującego złożonych przez niego w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dokumentów, tj. Kart procesu: PG/05, PG/06 oraz PG/08, ze względu na twierdzenie, iż dokumenty te zostały uzupełnione po upływie terminu składania ofert oraz że stanowią one zmianę treści oferty, gdyż wynika z nich dodatkowy, wcześniej w treści oferty niewyrażony, zakres certyfikatu środowiskowego Odwołującego, istotny z punktu widzenia przyznawania punktów w ramach kryterium oceny ofert

KIO 775/19 – wyrok z dnia 16 maja 2019 r. - zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p. poprzez brak uzasadnienia faktycznego w zakresie skonkretyzowania, jakich dokumentów odwołujący nie złożył, niepodanie uzasadnienia prawnego i faktycznego uznania przez zamawiającego dokumentów przedmiotowych w postaci certyfikatu ISO 9001, ISO 14001 oraz deklaracji CE jako treści oferty.

KIO 7/18 - wyrok z dnia 16 stycznia 2018 r.- zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 poprzez dokonanie modyfikacji treści s.i.w.z. w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurenci i równego traktowania wykonawców poprzez dokonanie zmian siwz, które utrudniają odwołującemu uzyskanie zamówienia i złożenie konkurencyjnej oferty; zarzut dokonania modyfikacji s.i.w.z. w sposób sprzeczny o ustaleniami Krajowej Izby Odwoławczej dokonanymi na rozprawie z dnia 27.10.2017 r. oraz stanowiskiem Izby zawartym w wyroku KIO z dnia 30.10.2017 r. sygn. akt KIO 2146/17, w tym w szczególności poprzez modyfikację treści s.i.w.z. w zakresie warunków i kryteriów oceny ofert, co stanowi naruszenie art. 91 ust 1, oraz ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez wadliwe określenie kryteriów oceny ofert co do istoty, ilości i sposobu przydziału punktów, co dodatkowo powoduje naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych określonych w art. 7 Pzp

KIO 1731/17 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2017 r. –  naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 oraz z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp poprzez dokonanie oceny oferty w sposób sprzeczny z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, a odnoszącymi się do „spełnienia standardów środowiskowych”

KIO 2101/16 - wyrok z dnia 24 listopada 2016 r – zarzut naruszenia art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez ustanowienie kryteriów oceny ofert, które nie mają bezpośredniego związku z przedmiotem zamówienia, a także preferują jednego z potencjalnych wykonawców

KIO 869/16 – wyrok z dnia 8 czerwca 2016 r. - zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 i ust. 3 w zw. z § 6 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez żądanie przedłożenia wraz z ofertą dokumentu, tj. certyfikatu w zakresie systemu zarządzania środowiskowego EMAS bez określenia równoważnego dokumentów, w tym w szczególności poprzez niewskazanie normy ISO 14001; zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt. 13 ustawy Pzp poprzez wadliwe określenie kryterium oceny ofert, które nie daje możliwości przydziału punktów w ramach kryterium, w tym w szczególności uniemożliwia ocenę ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

KIO 2358/14 wyrok z dnia 24 listopada 2014 r. - zarzuty naruszenia:  art. 25 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, poprzez żądanie przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, które nie są niezbędne do prowadzenia postępowania, tj. certyfikatu w zakresie systemu zarządzania środowiskowego EMAS oraz certyfikatu w zakresie norm zarządzania środowiskiem ISO 14001, w sytuacji gdy Zamawiający nie wskazał, że przedmiot zamówienia ma być realizowany zgodnie z tymi systemami zarządzania środowiskiem

KIO/UZP 1362/08 wyrok z dnia 5 grudnia 2008 r. zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 ustawy, art. 22 ust. 2 oraz art. 91 ust. 2 i 3 ustawy oraz przepisów rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów poprzez umieszczenie w siwz zapisu o ocenie ofert na podstawie posiadania przez wykonawców oraz dołączenia do oferty certyfikatu ISO z serii 9001 i 14000

Normy emisji spalin EURO

KIO 27/20 – wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r. - zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 pkt 3 Pzp

KIO 1508/19 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2019 r. -  zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez bezpodstawne zastosowanie i odrzucenie oferty Odwołującego, mimo, że była ona zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia; zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp przez zaniechanie zastosowania mimo uznania, że złożony przez Odwołującego wyciąg ze świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego nie potwierdza spełniania wymagań technicznych dla pojazdu bazowego; zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 Pzp przez zaniechanie zastosowania tego przepisu mimo wątpliwości Zamawiającego w zakresie właściwości pojazdu bazowego

KIO 1409/19 – wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r. - zarzut naruszenia art. 24 ust.1 pkt. 12 ustawy; zarzut naruszenia art. 24 ust.1 pkt. 20 ustawy; zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy, który winien zostać wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona

KIO 152/19 - wyrok z dnia 14 lutego 2019 r. – zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 Uznk przez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców oraz uczciwą konkurencję polegające na zaniechaniu odrzucenia ofert; zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 i 2 Pzp oraz art. 91b Pzp w zw. z art. 7 ust. 3 przez przyznanie zawyżonej punktacji w kryteriach pozacenowych, co mogło prowadzić do wyboru wykonawcy, którego oferta nie była najkorzystniejsza

KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18 - wyrok z dnia 8 października 2018 r. - zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 29 ust. 1a Pzp i art. 7 Pzp przez określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia innych niż cena kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej odnoszących się odpowiednio do aspektów środowiskowych realizacji zamówienia i jakości wykonywania zamówienia w sposób ograniczający uczciwą konkurencję

KIO 365/18 - wyrok z dnia 15 marca 2018 r. - zarzut naruszenia art. 91 ust. 2 oraz ust. 2c w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp z uwagi na brak weryfikacji na etapie realizacji umowy oraz brak bezwzględnych i skutecznych sankcji na etapie jej realizacji dla wykonawcy, który nie dopełni tych wymogów, co narusza uczciwą konkurencję między wykonawcami

KIO 7/18 - wyrok z dnia 16 stycznia 2018 r.- zarzut naruszenia art. 91 ust 1 oraz ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez wadliwe określenie kryteriów oceny ofert co do istoty, ilości i sposobu przydziału punktów

KIO 1339/17 – wyrok z dnia 17 lipca 2017 r. - zarzut naruszenia art. 22 ust. 1a ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia, nieuzasadnione jego specyfiką oraz naruszające równą i uczciwą konkurencję, opisanie warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do posiadania potencjału technicznego oraz sposobu dokonania jego oceny, który przekracza też minimalne poziomy zdolności, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, w zakresie wymogu, by wykonawcy ubiegający się o zamówienie dysponowali pojazdami spełniającymi wskazane normy, tj. normy emisji spalin EURO 3 dla wszystkich pojazdów

KIO 1790/15 – wyrok z dnia 1 września 2015 r. – zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 i art. 22 ust. 4 ustawy Pzp poprzez postawienie oferentom wymagania, by dysponowali co najmniej trzema autobusami zasilanymi paliwem metanowym, oraz wymagania, by dysponowali co najmniej czterema autobusami nie starszymi niż z 2015 roku, tj. wprowadzenie niczym nieuzasadnionego oraz nieproporcjonalnego warunku udziału w postępowaniu, który narusza zasady równości wykonawców i ogranicza uczciwą konkurencję w postępowaniu.

KIO 1560/15 – wyrok z dnia 4 sierpnia 2015 r. - zarzut naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp , poprzez sporządzenie opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania potencjałem technicznym, tj. dysponowania pojazdami wyprodukowanymi w 2015 r. i spełniającymi określone normy spalin w sposób nadmierny, niezwiązany z przedmiotem zamówienia i nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a także utrudniający uczciwą konkurencję

KIO 1174/15 – wyrok z dnia 18 czerwca 2015 r. – zarzut naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez sporządzenie opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania potencjałem technicznym, tj. dysponowania pojazdami spełniającymi określone normy spalin, w sposób nadmierny, niezwiązany z przedmiotem zamówienia i nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a także utrudniający uczciwą konkurencję

KIO 262/14 wyrok z dnia 24 lutego 2014 r.- zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, przez wybór oferty, której treść jest niezgodna z treścią SIWZ (zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu wykonawców oferujących dostawę autobusów z silnikami spełniającymi co najmniej wymogi w zakresie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zadymienia spalin EURO 5 (EEV))

Etykieta TCO

KIO 1808/18 - wyrok z dnia 19 września 2018 r. – zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp; zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

KIO 578/17, KIO 582/17 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2017 r. – zarzut naruszenia art. 91 ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 30b ust 1-4 ustawy Pzp w związku z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp poprzez sformułowanie kryterium oceny ofert „Posiadanie certyfikatu TCO dla zaoferowanego sprzętu" w sposób wykluczający certyfikaty równoważne

Efektywność energetyczna biurowego sprzętu komputerowego

KIO 1226/17 – wyrok z dnia 6 lipca 2017 r. – zarzut naruszenia art. 89 ust, 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego z uwagi że jej treść nie odpowiada SIWZ, pomimo iż treść oferty była zgodna z SIWZ; zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp czyli prowadzeniu postępowania w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w związku z zaniechaniem wskazanych czynności

KIO 1812/15, KIO 1819/15, KIO 1820/15 – wyrok z dnia 4 września 2015 r.  – zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty złożonej przez odwołujących jako niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, podczas gdy oferta ta pozostaje w pełnej zgodzie z SIWZ

KIO 904/15 – wyrok z dnia 19 maja 2015 r. - zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia ofert złożonych przez wykonawców, mimo iż oferty złożone przez w/w wykonawców są niezgodne z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

KIO 756/15 oraz KIO 760/15 wyrok z dnia 28 kwietnia 2015 roku - zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (niezgodność oferty z SIWZ w zakresie wymagań dotyczących efektywności energetycznej), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 w zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego

KIO 1550/14 wyrok z dnia 12 sierpnia 2014 r. – zarzut naruszenia art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność oferty wykonawcy z wymaganiami specyfikacji (wymagania w zakresie efektywności energetycznej) oraz art. 101 ust.1 pkt 2 oraz art. 91 ust. 1 w zw. z 91a ust. 1 w zw. 91b ust. 1 tej ustawy z uwagi na niezasadne zaproszenie tego wykonawcy do aukcji elektronicznej w postępowaniu na zawarcie umowy realizacyjnej do umowy ramowej na dostawę sprzętu komputerowego

Efektywność energetyczna

KIO 1118/12 wyrok z dnia 15 czerwca 2012 r. – zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na skutek złożenia przez wykonawcę drugiej oferty w zakresie pompy cyrkulacyjnej w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu instalacji solarnych

Pliki

Przejdź do góry strony