Orzecznictwo KIO

Systemy zarządzania środowiskowego 

KIO 1731/17 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2017 r. –  naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 oraz z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp poprzez dokonanie oceny oferty w sposób sprzeczny z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, a odnoszącymi się do „spełnienia standardów środowiskowych”

KIO 2101/16 - wyrok z dnia 24 listopada 2016 r – zarzut naruszenia art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez ustanowienie kryteriów oceny ofert, które nie mają bezpośredniego związku z przedmiotem zamówienia, a także preferują jednego z potencjalnych wykonawców

KIO 869/16 – wyrok z dnia 8 czerwca 2016 r. - zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 i ust. 3 w zw. z § 6 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez żądanie przedłożenia wraz z ofertą dokumentu, tj. certyfikatu w zakresie systemu zarządzania środowiskowego EMAS bez określenia równoważnego dokumentów, w tym w szczególności poprzez niewskazanie normy ISO 14001; zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt. 13 ustawy Pzp poprzez wadliwe określenie kryterium oceny ofert, które nie daje możliwości przydziału punktów w ramach kryterium, w tym w szczególności uniemożliwia ocenę ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

KIO 2358/14 wyrok z dnia 24 listopada 2014 r. - zarzuty naruszenia:  art. 25 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, poprzez żądanie przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, które nie są niezbędne do prowadzenia postępowania, tj. certyfikatu w zakresie systemu zarządzania środowiskowego EMAS oraz certyfikatu w zakresie norm zarządzania środowiskiem ISO 14001, w sytuacji gdy Zamawiający nie wskazał, że przedmiot zamówienia ma być realizowany zgodnie z tymi systemami zarządzania środowiskiem

KIO/UZP 1362/08 wyrok z dnia 5 grudnia 2008 r. zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 ustawy, art. 22 ust. 2 oraz art. 91 ust. 2 i 3 ustawy oraz przepisów rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów poprzez umieszczenie w siwz zapisu o ocenie ofert na podstawie posiadania przez wykonawców oraz dołączenia do oferty certyfikatu ISO z serii 9001 i 14000

Normy emisji spalin EURO

KIO 1339/17 – wyrok z dnia 17 lipca 2017 r. - zarzut naruszenia art. 22 ust. 1a ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia, nieuzasadnione jego specyfiką oraz naruszające równą i uczciwą konkurencję, opisanie warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do posiadania potencjału technicznego oraz sposobu dokonania jego oceny, który przekracza też minimalne poziomy zdolności, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, w zakresie wymogu, by wykonawcy ubiegający się o zamówienie dysponowali pojazdami spełniającymi wskazane normy, tj. normy emisji spalin EURO 3 dla wszystkich pojazdów

KIO 1790/15 – wyrok z dnia 1 września 2015 r. – zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 i art. 22 ust. 4 ustawy Pzp poprzez postawienie oferentom wymagania, by dysponowali co najmniej trzema autobusami zasilanymi paliwem metanowym, oraz wymagania, by dysponowali co najmniej czterema autobusami nie starszymi niż z 2015 roku, tj. wprowadzenie niczym nieuzasadnionego oraz nieproporcjonalnego warunku udziału w postępowaniu, który narusza zasady równości wykonawców i ogranicza uczciwą konkurencję w postępowaniu.

KIO 1560/15 – wyrok z dnia 4 sierpnia 2015 r. - zarzut naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp , poprzez sporządzenie opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania potencjałem technicznym, tj. dysponowania pojazdami wyprodukowanymi w 2015 r. i spełniającymi określone normy spalin w sposób nadmierny, niezwiązany z przedmiotem zamówienia i nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a także utrudniający uczciwą konkurencję

KIO 1174/15 – wyrok z dnia 18 czerwca 2015 r. – zarzut naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez sporządzenie opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania potencjałem technicznym, tj. dysponowania pojazdami spełniającymi określone normy spalin, w sposób nadmierny, niezwiązany z przedmiotem zamówienia i nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a także utrudniający uczciwą konkurencję

KIO 262/14 wyrok z dnia 24 lutego 2014 r.- zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, przez wybór oferty, której treść jest niezgodna z treścią SIWZ (zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu wykonawców oferujących dostawę autobusów z silnikami spełniającymi co najmniej wymogi w zakresie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zadymienia spalin EURO 5 (EEV))

Efektywność energetyczna biurowego sprzętu komputerowego

KIO 1226/17 – wyrok z dnia 6 lipca 2017 r. – zarzut naruszenia art. 89 ust, 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego z uwagi że jej treść nie odpowiada SIWZ, pomimo iż treść oferty była zgodna z SIWZ; zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp czyli prowadzeniu postępowania w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w związku z zaniechaniem wskazanych czynności

KIO 1812/15, KIO 1819/15, KIO 1820/15 – wyrok z dnia 4 września 2015 r.  – zarzut naruszeniaart. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty złożonej przez odwołujących jako niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, podczas gdy oferta ta pozostaje w pełnej zgodzie z SIWZ

KIO 904/15 – wyrok z dnia 19 maja 2015 r. - zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia ofert złożonych przez wykonawców, mimo iż oferty złożone przez w/w wykonawców są niezgodne z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

KIO 756/15 oraz KIO 760/15 wyrok z dnia 28 kwietnia 2015 roku - zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (niezgodność oferty z SIWZ w zakresie wymagań dotyczących efektywności energetycznej), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 w zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego

KIO 1550/14 wyrok z dnia 12 sierpnia 2014 r. – zarzut naruszenia art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność oferty wykonawcy z wymaganiami specyfikacji (wymagania w zakresie efektywności energetycznej) oraz art. 101 ust.1 pkt 2 oraz art. 91 ust. 1 w zw. z 91a ust. 1 w zw. 91b ust. 1 tej ustawy z uwagi na niezasadne zaproszenie tego wykonawcy do aukcji elektronicznej w postępowaniu na zawarcie umowy realizacyjnej do umowy ramowej na dostawę sprzętu komputerowego

Efektywność energetyczna

KIO 1118/12 wyrok z dnia 15 czerwca 2012 r. – zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na skutek złożenia przez wykonawcę drugiej oferty w zakresie pompy cyrkulacyjnej w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu instalacji solarnych

Pliki

Przejdź do góry strony