Prawa człowieka i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

Zapewnienie poszanowania i przestrzegania praw człowieka możliwe - a wręcz wskazane jest - także w ramach udzielanych zamówień publicznych. Umożliwiają to instrumenty prawne przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych pozwalające udzielić tzw. społecznie odpowiedzialnego zamówienia publicznego. Zgodnie z informacją zawartą przez Komisję Europejską w podręczniku "Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych” jednym z aspektów społecznych, jakie mogą być uwzględnianie przez zamawiających w ramach udzielania zamówień publicznych, jest ochrona przed łamaniem praw człowieka oraz zachęcanie do respektowania tych praw. Aspekt społeczny dotyczący przestrzegania praw człowieka może być uwzględniany przez zamawiających w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzez zastosowanie instrumentów o charakterze obligatoryjnym (np. przesłanki wykluczenia wykonawców, ochrona praw pracowniczych poprzez wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę) i fakultatywnym (np. aspekty społeczne w warunkach realizacji zamówienia, uwzględnianie oznakowań społecznych, pozacenowe kryteria oceny ofert w zakresie aspektów społecznych).

Wytyczne ONZ ds. biznesu i praw człowieka

Rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczące praw człowieka i biznesu

Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017 – 2020

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność administracji. Przewodnik dla administracji centralnej

Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać

Pliki

Przejdź do góry strony