Dostępność

Zgodnie z art. 29 ust. 5 i 6 ustawy PZP w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. W przypadku gdy wymagania te wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu.

Jak wskazuje art. 9 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych dostępność oznacza umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w każdej sferze życia, w sposób maksymalnie samodzielny, na równi z innymi obywatelami.

Natomiast projektowanie uniwersalne to pojęcie szersze, przez które należy rozumieć projektowanie biorące pod uwagę różnorodność potrzeb ludzkich, uczestniczenie w życiu społecznym i równouprawnienie. Celem projektowania dla wszystkich jest stworzenie wszystkim ludziom równych szans brania udziału we wszystkich dziedzinach życia. Aby cel ten został osiągnięty, otaczająca nas architektura, przedmioty codziennego użytku, usługi, kultura i informacja- krótko mówiąc, wszystko co jest wyprodukowane przez ludzi i dla ludzi - musi być dostępne i przystosowane dla każdej osoby w naszym społeczeństwie z możliwością adaptacji do zmian jakie progresywnie następują u każdego człowieka (*Deklaracja Sztokholmska Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności).

Dostępność i projektowanie uniwersalne, a tym samym zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach to też główne cele, którym służyć ma realizacja zadań przewidzianych w rządowym Programie Dostępność Plus:

JAK ZAPLANOWAĆ INWESTYCJĘ DOSTĘPNĄ DLA WSZYSTKICH? Standard minimum dostępności budynków, dróg, chodników i środków transportu dla osób z różnymi niepełnosprawnościami

Dostępność Funduszy Europejskich 2014 – 2020 dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020

ARCHITEKTURA

Standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami

Publikacja Fundacji Integracja

SERWIS INTERNETOWY

Klauzule do SIWZ i umowy dotyczące tworzenia dostępnego serwisu internetowego

Mapa dostępności. Proces tworzenia dostępnego serwisu internetowego zgodnego z WCAG 2.0 na poziomie AA*

Fundacja Widzialni WCAG 2.0 - Podręcznik dobrych praktyk

Fundacja Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu Polska Akademia Dostępności

TRANSPORT

Zamówienie na dostawy - Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych autobusów miejskich - Opis przedmiotu zamówienia – dostawa autobusów do transportu publicznego - uwzględniający dostępność przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych

Zamówienie na dostawy - Przedmiot zamówienia: Dostawa niskopodłogowych fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej - Opis przedmiotu zamówienia – dostawa autobusów do transportu publicznego - uwzględniający dostępność przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych

USŁUGI

Zamówienie na usługi - organizacja eventów plenerowych – wymagania dot. przystosowania miejsca eventów do osób niepełnosprawnych, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach prowadzenia eventów

Zamówienie na usługi - opracowanie koncepcji kreatywnej kampanii i produkcji elementów kampanii – wymagania dot. przystosowania kampanii do potrzeb osób niesłyszących, uwzględnienie możliwości świadczenia konsultacji na miejscu u osób niepełnosprawnych

Pliki

Przejdź do góry strony