Orzecznictwo KIO

Wyroki KIO z dnia 30 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2249/12 oraz KIO 2255/12 - Usługi żywienia dla szpitali – zastrzeżenie zamówienia wyłącznie dla wykonawców, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne na podstawie art. 22 ust. 2 Pzp – spełnianie warunku zamówień zastrzeżonych (art. 22 ust. 2 Pzp) przez konsorcja

Opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych ,,Udzielanie zamówień zastrzeżonych na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – spełnianie warunku dotyczącego profilu zatrudnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego”

Wyrok KIO z dnia 23 marca 2011 r. Sygn. akt: KIO/486/11 - Utrzymanie czystości i prace pomocnicze w siedzibie zamawiającego mienia – badanie oferty z rażąco niską ceną - osobowe koszty zamówienia

Wyrok KIO z dnia 16 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 2885/12 - Usługę sprzątania pomieszczeń biurowych oraz ochronę osób i mienia – badanie oferty z rażąco niską ceną - posiadanie przez wykonawcę statusu Zakładu Pracy Chronionej

Wyrok KIO z dnia 5 marca 2014 r. sygn. 307/14 - Usługa kompleksowego utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych budynków oraz terenów zewnętrznych utwardzonych i zielonych - badanie oferty z rażąco niską ceną - posiadanie przez wykonawcę statusu Zakładu Pracy Chronionej

Wyrok KIO z dnia 20 stycznia 2014 r. Sygn. akt: KIO 5/14 - Ochrona osób i mienia w obiektach wojskowych - Zatrudnienie pracowników na podstawie kodeksu pracy – badanie oferty z rażąco niską ceną

Wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2014 r. Sygn. akt: KIO 2354/14 - Świadczenie usług pocztowych oraz usług personalizowania, wydruku, konfekcjonowania, kopertowania i doręczania korespondencji – Warunek zatrudnienia pracowników na podstawie kodeksu pracy – pozacenowe kryteria oceny ofert w zakresie aspektów społecznych

Wyrok KIO z dnia 27 lutego 2015 r. Sygn. akt: KIO/267/15 - Przedmiot zamówienia: Ochrona osób i mienia w siedzibie zamawiającego – Badanie oferty z rażąco niską ceną: koszty zamówienia związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych (art. 90 Pzp) –,,Klauzula społeczna’’ w SIWZ: wymóg zatrudnienia przy realizacji zamówienia osoby bezrobotnej (art. 29 ust. 4 pkt.1 Pzp)

Wyrok KIO z dnia 15 czerwca 2015 r. Sygn. akt: KIO/1040/15 oraz KIO/1043/15 - Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz sadów powszechnych  -  Dostępność dla osób niepełnosprawnych w opisie przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 1 Pzp)- Pozacenowe kryterium oceny ofert dotyczące zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę (art. 91 ust.2 Pzp) - Wymóg przedstawienia umów o pracę i przekazania danych osobowych na etapie realizacji umowy

Wyrok KIO z dnia 12 sierpnia 2015 r. Sygn. akt: KIO 1602/15 - Przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego na liniach komunikacji miejskiej - Wymagania związane z realizacja zamówienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 4 pkt 4 Pzp) -  Kary umowne z tytułu niezatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę (art. 36 ust. 2 pkt 9 Pzp)

Wyrok KIO z dnia 25 sierpnia 2015 r. Sygn. akt: KIO 1723/15 - Przedmiot zamówienia: Usługa ochrony osób i mienia - Badanie oferty z rażąco niską ceną: osobowe koszty realizacji zamówienia w oparciu o umowę o prace i udział osób niepełnosprawnych (art. 90 Pzp)

Wyrok KIO z dnia 12 listopada 2015 r. Sygn. akt: KIO 2350/15 - Przedmiot zamówienia: Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości - Domniemywanie warunku zatrudnienia pracowników na podstawie Kodeksu pracy z brzmienia SIWZ (art. 29 ust. 4 pkt 4 Pzp)

Wyrok KIO z dnia 20 listopada 2015 roku Sygn. akt: KIO 2399/15 - Przedmiot zamówienia: Kontrola biletów i windykacja należności – Wymóg zatrudniania na podstawie umowy o pracę w ujęciu historycznym i na potrzeby realizacji przedmiotowego postępowania w ramach opisu warunku udziału w postępowaniu dotyczącego ,,Potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia” (art. 22 ust. 1 pkt. 3 pkt Pzp; art. 36 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 22 ust. 4 i ust. 5 Pzp)

Wyrok KIO z dnia 05 stycznia 2016. r. Sygn. akt: KIO 2707/15 - Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu wykonywania gospodarki leśnej - Pozacenowe kryterium oceny ofert dotyczące zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę (art. 91 ust. 2 Pzp)

Wyrok KIO z dnia 7 stycznia 2016 r. Sygn. akt KIO 2744/15 - Przedmiot zamówienia: Administrowanie zasobem nieruchomości - Badanie oferty z rażąco niską ceną: osobowe koszty realizacji zamówienia (art. 90 Pzp)

Wyrok KIO z dnia 18 stycznia 2016 r. Sygn. akt KIO 2785/15 - Przedmiot zamówienia: Usługa sprzątania oraz ochrony fizycznej osób i mienia - Badanie oferty z rażąco niską ceną: osobowe koszty realizacji zamówienia (art. 90 Pzp) - Pozacenowe kryterium oceny ofert dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych (art. 91 ust.2 Pzp)  – Realizacja usług ochrony przez osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (art. 29 ust. 4 pkt.1 Pzp

Wyrok KIO z dnia z dnia 18 marca 2016 r. Sygn. akt: KIO 312/16 - Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach oraz wyznaczonego terenu w jednostkach administracyjnych - Badanie oferty z rażąco niską ceną: osobowe koszty realizacji zamówienia w związku z wymogiem zatrudnienia pracowników realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę w ramach opisu przedmiotu zamówienia (art. 90 Pzp; art. 29 ust.4 pkt.4 Pzp)

Wyrok KIO z dnia z dnia 29 kwietnia 2016 r. Sygn. akt: KIO 596/16 - Przedmiot zamówienia: Remont dróg i chodników oraz wymiana sieci podziemnych wod.- kan. w kompleksie wojskowym - Badanie oferty z rażąco niską ceną: koszty pracy, które nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.  (art. 90 Pzp)

Wyrok KIO z dnia z dnia 19 maja 2016 r. Sygn. akt: KIO 712/16 - Przedmiot zamówienia: Usługi pocztowe - Pozacenowe kryterium oceny ofert dotyczące zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę (art. 91 ust. 2 Pzp)

Wyrok KIO z  dnia 24 listopada 2016 r. Sygn. akt: KIO 2101/16 - Zamówienie na usługę utworzenia i prowadzenia stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), utworzenia i prowadzenia Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) oraz zorganizowania punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem -- ustanowienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia, nie polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( art. 29 ust. 3a Pzp)

Wyrok KIO z dnia 28 listopada 2016 r. Sygn. akt: KIO 2152/16 - Zamówienie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - ustanowienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia, nie polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( art. 29 ust. 3a Pzp), określenie kryterium społecznego zatrudnienia na postawie umowy o pracę przy jednoczesnym wskazaniu bliżej niesprecyzowanej możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od wymogu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia (art. 91 ust. 2d Pzp)

Wyrok KIO z dnia 19 grudnia 2016 r. Sygn. akt: KIO 2280/16 - Zamówienie na świadczenie usług całorocznego kompleksowego utrzymania autostrady - nieuprawnione ustanowienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących obsługę nośników zimowego utrzymania drogi w okresie od rozpoczęcia świadczenia usługi do końca realizacji przedmiotu zamówienia (art.29 ust. 3a Pzp)

Wyrok KIO z dnia 1 grudnia 2017 r. (zgodnie ze sprostowaniem data wydania wyroku to 24 stycznia 2017 roku) Sygn. akt: KIO 86/17 - Zamówienie na dostawę okładek akt sądowych na rzecz sądów powszechnych – realizacja celu jakim jest integracja społeczno-zawodowa osób marginalizowanych  przy zamówieniach zastrzeżonych (art. 22 ust. 2 Pzp)

Wyrok KIO z dnia 3 kwietnia 2017 r. Sygn. akt KIO 486/17 Sygn. akt: KIO 492/17 - Zamówienie na zaprojektowanie, przygotowanie, wdrożenie rozbudowy Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych - kryterium oceny ofert  dotyczące osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace przez okres dłuższy niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty (art. 91 ust. 2 Pzp)

Pliki

Przejdź do góry strony