Zalecenia Rady Ministrów

29 marca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła  nowe Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Dokument nakłada na wszystkich kierowników jednostek administracji rządowej obowiązek uwzględniania aspektów społecznych, w tym w szczególności klauzul społecznych, w możliwie jak najszerszym zakresie oraz w jak największej liczbie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zalecenia te rozszerzyły obowiązek sprawozdawczy na wszystkich kierowników jednostek administracji rządowej, dokonując przy tym zmiany sposobu przekazywania przez te jednostki informacji o udzielonych zamówieniach uwzględniających aspekty społeczne. Realizacja sprawozdawczości na nowych zasadach dokonywana jest w ramach rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, o którym mowa w art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

Raport  z realizacji Zaleceń Rady Ministrów  w sprawie uwzględniania  przez administrację rządową  aspektów społecznych  w zamówieniach publicznych  w latach 2016 – 2017 - podsumowanie i wnioski (UZP, 2018 r.)

Podsumowanie i wnioski wynikające z realizacji Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych (UZP, 2017 r.)

Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych za 2016 r.

Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych za 2015 r. (UZP, 2016 r.)

Zalecenia Rady Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych - 2015 (archiwalne)

Wzór formularza rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach- załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 2038)

Pliki

Przejdź do góry strony