TTIP

Zamówienia publiczne w ramach TTIP

Od 17 czerwca 2013 r. prowadzone są negocjacje między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi mające na celu zawarcie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP).

TTIP jest dwustronną międzynarodową umową handlową, która ma objąć swym zakresem m.in. kwestie wzajemnego dostępu do rynków zamówień publicznych Unii Europejskiej i jej państw członkowskich oraz Stanów Zjednoczonych.

Negocjacje na rzecz Unii Europejskiej i jej państw członkowskich m.in. w zakresie zamówień publicznych prowadzi Komisja w ramach mandatu zawartego w Wytycznych negocjacyjnych wydanych przez Radę Unii Europejskiej.

Zgodnie z tymi Wytycznymi, celem TTIP w dziedzinie zamówień publicznych jest jak najbardziej ambitne uzupełnienie wyników negocjacji dotyczących zmienionego Porozumienia w sprawie Zamówień Rządowych (GPA) pod względem zakresu (podmioty zamawiające, sektory, progi i zamówienia na usługi, w tym w szczególności publiczne prace budowlane).

Celem TTIP ma być zatem zwiększony wzajemny dostęp do rynku zamówień publicznych na wszystkich poziomach administracyjnych (krajowym, regionalnym i lokalnym), jak i w obszarze użyteczności publicznej, uwzględniając właściwą działalność przedsiębiorstw działających w tym obszarze i zapewniając traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie dostawców lokalnych.

W przyszłej umowie powinny zostać zawarte również reguły i zasady mające na celu pokonanie barier, które mają negatywny wpływ na rynki zamówień publicznych obu stron, w tym barier związanych z wymaganiami dotyczącymi lokalnego pochodzenia oferowanych produktów lub  usług, w szczególności wynikających z przepisów Buy American, a także barier mających zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia, specyfikacji technicznych, postępowań odwoławczych oraz istniejących wyłączeń, w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw, tak aby poprawić dostęp do rynku oraz, w odpowiednich przypadkach, usprawnić, uprościć i zwiększyć przejrzystość procedur.

Punktem wyjścia negocjacji w dziedzinie zamówień stanowią zobowiązania stron wynikające z przyjętego w 2012 r. zrewidowanego Porozumienia ws. Zamówień Rządowych.

Zamówieniom publicznym poświęcony będzie jeden z rozdziałów przyszłej umowy, zawierający przepisy dotyczące gwarancji proceduralnych w zakresie dostępu wykonawców jednej strony umowy do zamówień publicznych drugiej strony. Zakres zobowiązań stron w zakresie dostępu do rynków zamówień publicznych, podobnie jak w GPA, ma zostać uregulowany w załącznikach do tego rozdziału.

Oczekuje się, że w wyniku negocjacji uda się wypracować ambitne regulacje w dziedzinie zamówień, idące dalej niż przyjęte w zrewidowanym GPA (tzw. GPA+), gwarantujące m.in. zwiększenie transparentności zamówień publicznych i ich dostępności w wymiarze transatlantyckim.

Negocjacje podzielone są na rundy negocjacyjne, w trakcie których omawiane są poszczególne obszary negocjacji. Przebieg negocjacji Komisja konsultuje z Radą Unii Europejskiej, administracją państw członkowskich UE oraz Parlamentem Europejskim.
Koordynatorem ustalania stanowiska strony polskiej w negocjacjach TTIP, jest Ministerstwo Gospodarki, do którego zainteresowane podmioty mogą przekazywać szczegółowe opinie do negocjowanych zagadnień.

Dodatkowe informacje i dokumenty dotycżace TTIP można znaleźć m.in. na stronach internetowych:

Przejdź do góry strony