PPN

Public Procurement Network jest siecią opartą na nieformalnej współpracy państw europejskich, w związku z czym nie posiada też sformalizowanej struktury ani konkretnych zasad/procedur działania.
Jedyne formy, o których można mówić w przypadku PPN to tzw. Biuro Wykonawcze oraz przewodnictwo/prezydencja w PPN, sprawowane na zasadzie rotacji i dobrowolności przez poszczególne państwa.

Rola prezydencji w całym systemie sprowadza się do:
* koordynacji organizacji kolejnej konferencji (konferencje odbywają się raz do roku) – w opracowaniu programu konferencji prezydencję wspiera Biuro Wykonawcze;
* administrowania stroną internetową PPN;
* przygotowania raportu nt. tzw. Cross-border cases, tj. spraw, w których skorzystano z pośrednictwa punktów kontaktowych PPN dla rozwiązania sporu wynikłego ze stosowania przepisów zamówień publicznych w przetargach odbywających się z udziałem wykonawców z innych państw.

Stąd też od prezydencji w zasadzie nie oczekuje się żadnych szczególnych inicjatyw – organizowana na zakończenie prezydencji konferencja ma na celu głównie podsumowanie tego, co wydarzyło się w ciągu minionego roku (raport cross-border cases) oraz umożliwienie urzędnikom z poszczególnych państw spotkania się w celu wymiany doświadczeń, informacji o ciekawych rozwiązaniach itp.

Niemniej jednak w ciągu roku, pomiędzy poszczególnymi konferencjami, prowadzona jest normalna działalność PPN, a mianowicie:
- rozwiązywanie sporów oraz,
- wymiana informacji.

Rezultaty tej działalności w postaci raportu prezentowane są podczas konferencji.
Dodatkowo, w ramach działalności związanej z wymianą informacji, państwa mogą kierować do siebie zapytania (tzw. Country surveys) dotyczące np. sposobu uregulowania danej kwestii w prawie krajowym. Prezydencja odpowiedzialna również za administrowanie stroną internetową PPN umieszcza na niej uzyskane od poszczególnych państw odpowiedzi, które stanowią cenną analizę porównawczą dla uczestników procesów zamówień publicznych w Unii Europejskiej.

PPN - Wskazówki dla przedsiębiorstw

http://www.publicprocurementnetwork.org/

Pliki