Zasady przyznawania patronatu Prezesa UZP

Zasady obejmowania patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych zostały określone w Regulaminie z dnia 10 czerwca 2010 r.

Zgodnie z Regulaminem objęcie patronatem przedsięwzięć edukacyjno–informacyjnych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzenia, które ma duże znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania systemu zamówień publicznych, szczególnie w aspekcie  edukacyjno-informacyjnym.

Patronat Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych może być przyznany przedsięwzięciom non profit o charakterze edukacyjno-informacyjnym dotyczącym zamówień publicznych o  zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, krajowym, ponadregionalnym i regionalnym, w szczególności: konferencjom, kongresom, seminariom, forum, debatom, panelom dyskusyjnym.

Objęcie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego wobec danego przedsięwzięcia.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych nie obejmuje patronatem przedsięwzięć organizowanych przez podmioty prowadzące komercyjną działalność doradczą w zakresie zamówień publicznych.

Organizator przedsięwzięcia edukacyjno-informacyjnego dotyczącego zamówień publicznych powinien wystąpić do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o objęcie patronatu (wzór wniosku dostępny poniżej).

W przypadku przyznania patronatu, organizator przedsięwzięcia edukacyjno-informacyjnego dotyczącego zamówień publicznych zobowiązany jest do umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o patronacie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz do przygotowania i przekazania do Urzędu Zamówień Publicznych informacji o przebiegu wydarzenia objętego patronatem.

W sytuacji niespełnienia przez organizatora warunków określonych w Regulaminie patronat Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie zostanie przyznany lub może zostać odebrany.

Regulamin obejmowania patronatem przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Wniosek o objęcie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych patronatu nad przedsięwzięciem edukacyjno-informacyjnym

Informacja o przebiegu przedsięwzięcia edukacyjno-informacyjnego objętego patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Zarządzenie Prezesa UZP w sprawie regulaminu obejmowania patronatem przedsięwzięć edukacyjno - informacyjnych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (patrz: pliki poniżej)

Pliki

Przejdź do góry strony