Debata zamawiających

9 lutego 2017 r. odbyła się czwarta już z serii debat różnych środowisk uczestniczących w rynku zamówień na temat kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych. Było to spotkanie z udziałem przedstawicieli instytucji zamawiających. Do udziału w debacie zaproszono przedstawicieli zamawiających reprezentujących poszczególne grupy: administrację rządową, w tym zamawiającego centralnego, administrację samorządową, w tym dużych miast i małych gmin, zamawiających sektorowych, jak też zamawiających reprezentujących różne dziedziny zamówień: w sferze nauki, badań i rozwoju, kultury, infrastruktury, obronności czy cyfryzacji.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych debat dyskusja skupiona była wokół zasadniczych założeń w kontekście projektowania nowych rozwiązań regulujących zamówienia publiczne.

Przedstawiciele zamawiających wyrażali swoje opinie odnośnie zasadności unormowania we wspólnych bądź odrębnych aktach zamówień klasycznych, sektorowych, obronnych i odwoławczych.

Ważnym obszarem udzielania zamówień, szczególnie w przypadku mniejszych instytucji, są zamówienia poniżej progów unijnych, dlatego tej procedurze poświęcono sporo uwagi w dyskusji, wskazując na celowość dążenia do jej uproszczenia, tak aby proces udzielania zamówienia publicznych uczynić jeszcze bardziej efektywnym.

Istotnym elementem dyskusji były zagadnienia związane z praktycznymi aspektami prowadzenia postępowań, w tym kwalifikacją podmiotową wykonawców oraz wyborem najkorzystniejszej oferty, a także  rekomendacje na przyszłość w tym zakresie.

Uczestnicy debaty w szerokim zakresie podejmowali również temat kontroli zamówień publicznych i środków ochrony prawnej, sygnalizując potrzebę zmian w tych obszarach.

Debata zamawiających, podobnie jak wcześniejsze spotkania przedstawicieli innych środowisk na temat oczekiwanych kierunków zmian w systemie zamówień publicznych, przyniosła konstruktywną dyskusję i wymianę opinii, wzbogacając spojrzenie na kwestie doskonalenia systemu zamówień publicznych w przyszłości.

Galeria

Przejdź do góry strony