Debata wykonawców

16 lutego 2017 r. w ramach cyklu debat zainicjowanych przez Panią Małgorzatę Stręciwilk, Prezesa UZP, dotyczących kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych, odbyło się spotkanie przedstawicieli wykonawców.

W debacie uczestniczyli wykonawcy, reprezentujących poszczególne branże, przedstawiciele izb gospodarczych, związków i stowarzyszeń skupiających przedsiębiorców bądź pracodawców, zainteresowanych udziałem w publicznych kontraktach.

Dyskusja wokół zagadnień konsekwentnie poruszanych w kolejnych debatach pozwoliła tym razem poznać cenne opinie przedsiębiorców, będących kluczowym ogniwem procesu udzielania zamówień publicznych.

W kwestii sposobu uregulowania obszarów dyrektyw UE (klasycznej, sektorowej, obronnej, odwoławczej) uczestnicy zasadniczo opowiadali się za kompleksowym ujęciem tych zamówień w jednym akcie prawnym z zastrzeżeniem odrębności regulacji dotyczącej umów w sprawie  koncesji na roboty budowlane lub sługi.

Podkreślano jednocześnie istotną potrzebę jednoznaczności przepisów oraz konsekwentnego dążenia do ujednolicenia orzecznictwa. Podejmowano także dyskusję w zakresie środków ochrony prawnej w kontekście dostępu do nich wykonawców ubiegających o udzielenie zamówienia publicznego. Przedstawiciele wykonawców wyrażali swoje opinie odnośnie uproszczenia procedur, szczególnie w zakresie zamówień udzielanych poniżej progów unijnych.

Uczestnicy debaty wypowiadali się również na temat uproszczeń  w procedurze kwalifikacji podmiotowej wykonawców oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, wskazując jednocześnie na celowość edukacji i rozpowszechniania  dobrych praktyk, szczególnie w zakresie poprawnego stosowania przez zamawiających pozacenowych, w tym w szczególności jakościowych kryteriów oceny ofert. Prezes Urzędu wskazała, że takie działania są już przez UZP podejmowane, co powinno mieć korzystny wpływ na wzrost efektywności zamówień publicznych.

W trakcie debaty poruszono również zagadnienie odnoszące się do umów w sprawie zamówień publicznych.

Debata przedstawicieli wykonawców zamówień publicznych okazała się bardzo owocnym i wartościowym spotkaniem, które pozwoliło poznać stanowisko kluczowej grupy uczestników rynku zamówień publicznych

Galeria

Przejdź do góry strony