Debata radców prawnych

W ramach kontynuacji rozpoczętych w grudniu ub. roku debat z szerokim udziałem reprezentantów różnych środowisk uczestniczących w rynku zamówień publicznych na temat kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych 3 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w zamówieniach publicznych, reprezentujących uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sporach zamówieniowych.

Dynamiczna dyskusja toczyła się wokół ważnych kwestii generalnych w kontekście ustalania założeń do nowych rozwiązań regulujących zamówienia publiczne.

Uczestnicy dyskusji prezentowali swoje stanowiska w zakresie uregulowania - kompleksowego bądź odrębnego - zamówień klasycznych, sektorowych, obronnych oraz procedur odwoławczych. W trakcie całej debaty podkreślano szczególną wagę przepisów regulujących środki ochrony prawnej, zaznaczając, że procedury odwoławcze w nowych przepisach powinny zostać rozbudowane.

Ważną kwestią, której uczestnicy poświęcili znaczną część czasu debaty, były zamówienia udzielane poniżej progów unijnych. Wskazywano na potrzebę z jednej strony uproszczenia tych procedur, z drugiej zaś - konieczność objęcia większą ochroną prawną wykonawców tych zamówień.

Niewątpliwie istotną kwestią, co do której pełnomocnicy uczestników sporów odwoławczych posiadają duże praktyczne doświadczenie, był kolejny punkt debaty, tj. potrzeba ewentualnej ingerencji ustawodawcy w treść umowy w sprawie zamówienia publicznego i sposób jej wykonania. W tym aspekcie wskazywano przede wszystkim na potrzebę ustalenia i promowania dobrych praktyk w zakresie tworzenia publicznych kontraktów.

Ostatni punkt debaty poświęcony był tematyce szeroko pojętej kontroli udzielania zamówień publicznych. W związku z obszernością tematu, w którego zakres wchodziły również zagadnienia dotyczące środków ochrony prawnej wnoszonych przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tematyka nie została wyczerpana. Dyskusja w tym aspekcie ujawniła potrzebę zorganizowania odrębnej debaty, dotyczącej uregulowania tych kwestii z uwzględnieniem sprawności i skuteczności rozpoznawania środków ochrony prawnej.

Debata była konstruktywna i owocna. Z pewnością stanowić będzie cenny wkład w proces przygotowywania projektów zmian w najbliższej przyszłości.

Galeria

Przejdź do góry strony