Debata przedstawicieli organów kontroli

23 lutego 2017 r. odbyła się ostatnia w cyklu debat zainicjowanych przez Panią Małgorzatę Stręciwilk, Prezesa UZP, dotyczących kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych. Uczestniczyli w niej przedstawicieli szeroko pojętej kontroli udzielania zamówień publicznych, m.in. takich instytucji jak: regionalne izby obrachunkowe, Najwyższa Izba Kontroli, Główna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów.

Uczestnicy dyskusji oprócz przedstawienia stanowisk dotyczących kwestii podstawowych związanych ze sposobem uregulowania tematyki zamówień publicznych odnosili się do zamówień udzielanych poniżej progów unijnych. W tym aspekcie wskazywano na zasadność dobrze pojętego uproszczenia procedur i odformalizowania postępowań zasadniczo w kontekście konkretnych, istniejących już instrumentów w aktualnie obowiązującej procedurze udzielenie zamówienia publicznego. W dyskusji pojawił się głos wskazujący na zasadność zachowania szczególnej dbałości o poprawne udzielanie zamówień o wartości poniżej progów unijnych, które są współfinansowane ze środków UE i podlegają kontroli audytorów Komisji Europejskiej, jak i ostrożność we wprowadzaniu w tym zakresie daleko idących uproszczeń. Odnośnie progu bagatelności dla stosowana procedur udzielania zamówień publicznych przedstawiciele instytucji kontrolnych zasadniczo wskazywali za słuszne pozostawienia go na dotychczasowym poziomie.

Jednocześnie zauważano istotną rolę edukacji zamawiających w zakresie prawidłowego stosowania dostępnych narzędzi i rozwiązań prawnych oraz promowania dobrych praktyk i właściwych wzorców. Prezes Urzędu poinformowała w tym miejscu o działaniach podejmowanych w tym zakresie przez UZP, obejmujących m. in. prace zespołu ds. wzorcowych dokumentów i dobrych praktyk.

W  zakresie umów o udzielenie zamówienia publicznego przedstawiciele instytucji kontroli nie wskazywali na potrzebę zmian dotyczących uregulowań prawnych, optując raczej za promowaniem dobrych praktyk w tym zakresie, a także za właściwym uwzględnianiem interesu publicznego w konstruowaniu umów. Wskazano także na rolę Krajowej Izby Odwoławczej jako weryfikatora zapisów umownych.

Szczególnym obszarem zainteresowania uczestników debaty były zagadnienia dotyczące kontroli udzielania zamówień publicznych. Rozważano kwestie ewentualnego wprowadzenia usprawnień w procesach kontrolnych. Jednakże jako istotną potrzebę w tym zakresie wskazano na ujednolicenie interpretacji instytucji kontrolnych w tożsamych stanach faktycznych oraz wymiany informacji pomiędzy różnymi organami kontroli.

Debata przedstawicieli organów kontrolujących udzielanie zamówień publicznych uzupełniła spektrum opinii różnych środowisk uczestniczących w rynku zamówień publicznych, co powinno stanowić cenny wkład w uzyskanie dobrego punktu wyjścia do przygotowań nowego Prawa zamówień publicznych.

Galeria

Przejdź do góry strony