Debata dotycząca środków ochrony prawnej

12 września 2017 r. odbyła się debata dotycząca środków ochrony prawnej w kontekście perspektyw i kierunków zmian w systemie zamówień publicznych.

Organizacja debaty była efektem postulatów zgłaszanych przez uczestników cyklu debat zainicjowanych przez Panią Prezes Małgorzatę Stręciwilk pt. System zamówień publicznych - projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju, które odbyły się pod koniec 2016 i na początku 2017 r.  Dyskusja podczas debat wskazała na celowość przeprowadzenia odrębnego spotkania poświęconego środkom ochrony prawnej w kontekście oczekiwanych zmian w tym obszarze. Potrzebę zorganizowania debaty na ten temat zgłosili wówczas uczestniczący w spotkaniu w dniu 3 lutego 2017 r. radcowie prawni i adwokaci, reprezentujący uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sporach zamówieniowych. Oni też, zgodnie ze zgłoszonym postulatem, mieli okazję przedyskutować ważne kwestie dotyczące systemu odwoławczego w debacie poświęconej wyłącznie temu zagadnieniu w dniu 12 września 2017 r. Do udziału w debacie zaproszono również Krajową Izbę Odwoławczą, którą reprezentowała Pani Małgorzata Rakowska, Prezes Izby, wraz z przedstawicielami KIO.

Dynamiczna dyskusja toczyła się wokół zasadniczych kwestii dotyczących funkcjonującego obecnie systemu środków ochrony prawnej, zmierzając do odpowiedzi na pytanie, na ile jest on wystarczający i w jakim zakresie potrzebne są ewentualne zmiany.

Uczestnicy spotkania prezentowali swoje stanowiska odnośnie regulacji dotyczących  rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz czynności podejmowanych przez KIO na posiedzeniach, jak również kwestii dotyczących postępowania skargowego.

Reprezentanci stron i uczestników postępowań w sporach zamówieniowych uznali za wystarczające funkcjonujące obecnie w systemie zamówień publicznych dwa środki ochrony prawnej, tj. odwołanie i skargę. Dyskutowano m.in. na temat potrzeby wprowadzenia możliwości zawieszenia zawarcia umowy do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd, zakresu czynności zaskarżanych w zamówieniach poniżej wartości progów unijnych, wprowadzenia zasady prekluzji dowodowej w postępowaniu odwoławczym, doprecyzowania instytucji uwzględniania zarzutów odwołania i instytucji przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wskazywano również na potrzebę usprawnień w zakresie utrwalania (rejestrowania) przebiegu posiedzenia i rozprawy oraz sporządzania protokołu w formie elektronicznej. Pojawił się także postulat możliwości wnoszenia odwołań przez ePUAP bez konieczności używania podpisu kwalifikowanego.

W dyskusji dotyczącej postępowania skargowego zdecydowana większość uczestników spotkania opowiedziała się za ustanowieniem jednego sądu, który zajmowałby się sprawami zamówieniowymi; ewentualnie wskazania kilku sądów z odrębnymi wydziałami, które mogłyby zajmować się wyłącznie sprawami z zakresu zamówień publicznych. Wskazywano też na postulat obniżenie wysokości opłat od skargi do sądu okręgowego na orzeczenie KIO.

Debata poświęcona zagadnieniom środków ochrony okazała się celowa i owocna. Dyskusja wskazała na zasadność zachowania sprawdzonych już i dobrze działających aktualnych regulacji oraz czerpania z wypracowanego orzecznictwa. Uczestnicy spotkania nie wskazywali na potrzebę rewolucyjnych zmian w systemie odwoławczym, akcentowali natomiast zasadność zmian, które usprawnią w potrzebnym zakresie proces rozpoznawania spraw spornych w zamówieniach publicznych.

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony