X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – aktualne problemy i propozycje rozwiązań” - Białystok, 2017.06.26-27

W dniach 26-27 czerwca 2017 r. w Białymstoku odbyła się X Konferencja Naukowa z zakresu zamówień publicznych pt. „Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – aktualne problemy i propozycje rozwiązań”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy Urzędu Zamówień Publicznych i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku  w ramach kontynuacji - po dwuletniej przerwie – organizowanych przez Urząd w kooperacji z uczelniami spotkań środowiska naukowego i praktyków zajmujących się problematyką zamówień publicznych.

Konferencja stworzyła doskonałe forum sprzyjające formułowaniu - po blisko roku obowiązywania znowelizowanych przepisów Prawa zamówień publicznych - pewnych podsumowań i wniosków płynących z analiz funkcjonowania w praktyce wdrożonych do polskiego porządku prawnego nowych dyrektyw unijnych w kontekście aspektów prawnych, gospodarczych i społecznych rozwoju rynku zamówień publicznych.

W imieniu Uniwersytetu gości powitał Pan Prof. dr hab. Andrzej Panasiuk. Uroczystego otwarcia obrad dokonała Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Pani Ewa Polkowska, Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli. Słowo powitania do uczestników wygłosiła także Pani Prof. dr hab. Ewa Guzik Makaruk, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Prawa i Administracji UwB.

W ramach pierwszego panelu dyskusyjnego podjęty został istotny temat „Perspektyw i kierunków rozwoju systemu zamówień publicznych w Polsce”. Wygłoszone zostały następujące referaty: Pana Prof. dra hab. Ryszarda Szostaka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pt. „O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych”; Pana Prof. dra hab. Zygmunta Niewiadomskiego ze Szkoły Głównej Handlowej pt. „Instrumenty administracyjnoprawne – korzyść czy ograniczenie dla zamówień publicznych”; Pana Prof. dra hab. Andrzeja Borowicza z Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Wykorzystanie instrumentów ekonomicznych w zamówieniach publicznych – postulaty na przyszłość” oraz Pana dra Wojciecha Robaczyńskiego z Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Stosowanie instrumentów cywilnoprawnych w perspektywie rozwoju prawa zamówień publicznych”. Dyskusję moderowała Pani Prezes Małgorzata Stręciwilk.

W drugiej części pierwszego dnia konferencji zatrzymano się nad tematem Nowe regulacje ustawy Prawo zamówień publicznych w praktyce – uwagi postimplementacyjne”, wokół którego dyskusję moderował Pan Prof. dr hab. Ryszard Szostak. Prelekcje dotyczące tego zagadnienia zaprezentowali: Pan mec. Jerzy Pieróg z Kancelarii Pieróg & Partnerzy - „Kwalifikacja podmiotowa wykonawców w kontekście uzupełniania dokumentów”; Pan dr Wojciech Hartung z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka - „Zamówienia in house – między  zamówieniami a konkurencją”; Pani mec. Aldona Kowalczyk z kancelarii Dentons – „Zmiany umów – kilka  uwag na tle nowych przepisów”; Pani dr Izabela Fundowicz z Urzędu Zamówień Publicznych – „Stosowanie kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego” oraz Pan mec. Jarosław Jóźwiak z Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – „Wpływ nowych regulacji prawa zamówień publicznych na sprawne udzielanie zamówień w warunkach dużego miasta”.

Panel „Kontrola zamówień publicznych – systemowe rozwiązania moderował Prof. dr hab. Andrzeja Panasiuk. W tej części konferencji referaty przedstawili: Pan Prof. dr hab. Henryk Nowicki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – „O potrzebie zmian w systemie kontroli zamówień publicznych”; Pani Małgorzata Rakowska, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – „Środki ochrony prawnej – propozycje niektórych zmian tego systemu” oraz Pani Katarzyna Tyc-Okońska, Z-ca Dyrektora Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych UZP – „Kontrola Prezesa UZP – co wymaga usprawnienia”.

Pierwszy dzień konferencji zamknął blok zatytułowany Nowe regulacje ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi w praktyce – uwagi postimplementacyjne”. Poprowadził go w roli moderatora Pan Prof. dr hab. Dariusz Kijowski z Uniwersytetu w Białymstoku, a prelekcje wygłosili: Pan Prof. dr hab. Michał Kania z Uniwersytetu Śląskiego – „Rola przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi w realizacji projektów PPP”; Pan mec. Marcin Wawrzyniak z Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – „Uwagi postimplementacyjne do ustawy o umowie koncesji” oraz Pan mec. Łukasz Jarocki i Pani Katarzyna Solecka z Uniwersytetu w Białymstoku – „Nowe rozwiązania prawne ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi”.

Następny dzień konferencji rozpoczęto blokiem dotyczącym „Zrównoważonych zamówień publicznych w praktyce”. Pani Prof. dr hab. Maria Królikowska – Olczak z Uniwersytetu Łódzkiego moderowała dyskusję panelistów i uczestników spotkania skoncentrowaną wokół następujących tematów wystąpień: Pani Magdaleny Olejarz, Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP – „Rola zrównoważonych zamówień publicznych  i praktyka ich wykorzystania”; Pani dr Anny Górczyńskiej z Uniwersytetu Łódzkiego – „Doświadczenia państw UE w stosowaniu rozwiązań ekologicznych w zamówieniach publicznych”; Pana dra Karola Łapińskiego z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku – „Praktyczne zastosowanie umów o pracę w kontraktach publicznych” oraz Pani Ewy Kossak z Ministerstwa Energii – „Praktyczne wykorzystanie przez sektor publiczny rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w zamówieniach publicznych”.

Panel, który zakończył X Konferencję Naukową, poświęcono Praktycznym problemom wykorzystywania PPP w Polsce”. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji: Pana Prof. dra hab. Tadeusza Kocowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego – „Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce samorządu terytorialnego”; Pana Marcina Jędrasika, Naczelnika Wydziału Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju – „Zmiany prawne usprawniające rozwój PPP w Polsce”; Pana mec.Marcina Wawrzyniaka z Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – „Polski rynek PPP”; Pana Prof. dra hab. Macieja Perkowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku – „Partnerstwo międzysektorowe możliwości wykorzystania” oraz Pana mec. Tomasza Siedleckiego z Kancelarii Prawnej Tomasz Siedlecki – „Bariery rozwoju PPP w Polsce”.

Budząca zainteresowanie uczestników tematyka każdego z paneli konferencyjnych oraz wysoki poziom merytoryczny prezentowanych referatów przyczyniały się do ożywionej dyskusji, która pozwoliła na ciekawą wymianę poglądów i doświadczeń dotyczących funkcjonowania w praktyce nowych przepisów Prawa zamówień publicznych. Cennym elementem spotkania była także wymiana postimplementacyjnych doświadczeń dotyczących ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi, a także praktycznych problemów związanych z wykorzystywaniem uregulowań partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Przedsięwzięcie – poza analizą funkcjonowania poszczególnych instytucji prawnych w praktyce – stanowiło również znakomitą platformę wymiany poglądów na temat perspektyw i kierunków rozwoju systemu zamówień publicznych w Polsce.

Galeria

Przejdź do góry strony