Warsztaty dotyczące profesjonalizacji w zamówieniach publicznych - 2016.12.12

12 grudnia 2016 r. odbyły się współorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Komisją Europejską warsztaty dotyczące profesjonalizacji w zamówieniach publicznych, skierowane do przedstawicieli Państw Członkowskich UE. Warsztaty składają się na szerszą inicjatywę prowadzoną w ramach Forum Jednolitego Rynku 2016/2017, a warszawskie spotkanie było pierwszym spośród czterech zaplanowanych do realizacji w Państwach Członkowskich. Spotkanie w całości poświęcono tematyce narzędzi w zakresie profesjonalizacji jakimi są wytyczne, wzorcowe dokumenty oraz sprofilowane szkolenia.

Spotkanie zostało otworzone wspólnie przez przedstawicieli Komisji Europejskiej i Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu, Pani Małgorzata Stręciwilk wskazała w swoim wystąpieniu na konieczność stałego kształcenia w odpowiedzi na dynamizm panujący na rynku zamówień publicznych jak również na profesjonalizację jako wymóg prowadzący do uzyskiwania wysokiej jakości przedmiotu zamówienia oraz odniosła się do narzędzi profesjonalizacji wypracowanych przez UZP. Przedstawiciel KE, Pan Joaquim Nunes de Almeida, Dyrektor Dyrektoriatu Jednolitego Rynku dla Administracji Publicznej w Dyrekcji Generalnej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) wskazywał na ograniczenia w zakresie profesjonalizacji w obszarze zamówień publicznych, konieczność dokonywania strategicznych wyborów oraz zapowiedział opracowanie zaleceń w tym zakresie skierowanych do Państw Członkowskich. Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej (DG REGIO), Pan Pascal Boijmans, Szef Centrum Kompetencji w zakresie Budowania Potencjału Administracyjnego, omówił aktywność DG REGIO w tworzeniu wytycznych i prowadzeniu badań w zakresie profesjonalizacji zamówień publicznych w Państwach Członkowskich.

W trakcie pierwszej sesji poświęconej wytycznym i wzorcowym dokumentom Pani Izabela Fundowicz (UZP) odniosła się do wypracowanych przez UZP standardowych dokumentów, wytycznych oraz dobrych praktyk,  jak również omówiła plany jakie Urząd ma w zakresie prac nad wzorcowymi dokumentami. Pan Robert Kaukewitsch (DG ENV) przeanalizował kwestię profesjonalizacji w sektorze zielonych zamówień publicznych z uwzględnieniem tematycznych kryteriów i podręcznika wypracowanego przez KE. Pani Inger Ek (Szwecja) przybliżyła aktywność nowopowstałej szwedzkiej Agencji ds. Zamówień Publicznych w tworzeniu przekrojowych jak również sprofilowanych wytycznych obejmujących zielone i społeczne kryteria. Pani Lefkia Xanthou Araouzou (Cypr) przytoczyła przykłady wsparcia i wytycznych wypracowanych na potrzeby cypryjskich zamawiających.

W ramach następującej po sesji dyskusji Pani Samira Musayeva (UNCITRAL) omówiła kwestię upowszechniania modelowych przepisów regulujących zamówienia i innych narzędzi wypracowanych przez UNICITRAL, Pani Inguna Kramina (DG REGIO) odniosła się do badania przeprowadzonego przez Dyrekcję i dotyczącego zdolności administracyjnych oraz wypracowanych Wytycznych Dla Praktyków, a Pan Artur Fraj (Lotnisko Łódź) przedstawił spojrzenie odbiorcy i końcowego użytkownika różnego rodzaju narzędzi służących profesjonalizacji zamówień publicznych podkreślając rolę personelu, dobrych praktyk i standaryzacji dokumentów.

W połowie spotkania profesor Sue Arrowsmith (University of Nottingham) dokonała syntezy problemów towarzyszącym profesjonalizacji w obszarze zamówień podkreślając przeregulowanie dziedziny zamówień publicznych i wynikające z tego trudności w aspekcie profesjonalizacji oraz konieczność większej koncentracji na osiągnięciu satysfakcjonującego przedmiotu zamówienia.

Drugą sesję warsztatu poświęcono kwestii szkoleń. Pani Anita Wichniak-Olczak (UZP) omówiła szkoleniową i powiązaną z nią publikacyjną działalność UZP oraz wskazała działania prowadzone w ramach współpracy UZP z polskimi uczelniami wyższymi, natomiast Dr Marcin Smaga (Uniwersytet Jagielloński) zaprezentował uniwersytecki program kształcenia w obszarze zamówień publicznych przybliżając osiągane przez UJ efekty. Pan Michel Grévoul (Francja) odniósł się do kwestii standaryzacji szkoleń oraz zaprezentował portal RespAÉ będący elektronicznym narzędziem służącym profesjonalizacji francuskich zamawiających. Pan Pierdanilo Melandro (Włochy) omówił system trójpoziomowych szkoleń i certyfikacji powiązanych z nową krajową strategią adresującą profesjonalizację. Pani Viktorija Norušytė (Litwa) zaprezentowała system konsultacji prawnych  prowadzonych w odpowiedzi na potrzeby litewskich zamawiających.

W następującej po sesji dyskusji głos zabrali: Pan Paulo Magina (OECD) mówiący o uniwersalnych wymogach i standaryzacji w zakresie projektowania szkoleń, Pan Marian Lemke (OECD/SIGMA) prezentujący podręcznik szkoleniowy opracowany przez SIGMA, Pani Alaleh Motamedi (Europejski Bank Inwestycyjny), która omówiła strategię treningową banku skierowaną do publicznych zamawiających i zarządzających realizacją publicznych kontraktów.

Zamknięcia spotkania dokonał Pan Joaquim Nunes de Almeida (DG GROW) wskazując na kolejne kroki, jakie Komisja zamierza podjąć dla opracowania Zaleceń w zakresie profesjonalizacji w obszarze zamówień publicznych i zapraszając Państwa Członkowskie do udziału w kolejnych inicjatywach służących realizacji tego zamierzenia.

Przejdź do góry strony