Konferencja „Zmiany w systemie zamówień publicznych – w kierunku odpowiedzialnego rozwoju” - Kraków, 2016.12.19-20

W dniach 19-20 grudnia 2016 r. w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Zmiany w systemie zamówień publicznych – w kierunku odpowiedzialnego rozwoju”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy  Urzędu Zamówień Publicznych, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Inspiracją i głównym motywem spotkania była próba podjęcia szerokiej, systemowej analizy rynku zamówień publicznych oraz rządzących nim reguł i norm prawnych. Rzetelne diagnozy są bowiem niezbędne dla przygotowania gruntu pod nową regulację – kompleksowe i spójne Prawo zamówień publicznych, które będzie stanowić nie tylko narzędzie efektywnego gospodarowania środkami publicznymi, ale też posłuży do pobudzania przedsiębiorczości, wzrostu innowacyjności, kształtowania pożądanych procesów społecznych oraz będzie sprzyjało zachowaniu otwartej perspektywy wobec wyzwań przyszłości w kierunku odpowiedzialnego rozwoju.

Zebranych gości powitał Pan prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poprosił on o zabranie głosu gospodarza miejsca, Pana prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który skierował słowo powitania do Pani Prezes oraz uczestników konferencji. Następnie gości powitała Pani Prezes Małgorzata Stręciwilk oraz Pan Janusz Kot, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Pierwszy referat wprowadzający wygłosiła Pani Joanna Sauter-Kunach, Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju, nawiązując do celów i narzędzi Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju oraz zadań polityki gospodarczej kształtujących rozwój innowacyjnej gospodarki.

Cele systemu zamówień publicznych w perspektywie europejskiej były motywem przewodnim kolejnej prelekcji Pani Małgorzaty Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Pan prof. dr hab. Tadeusz Włudyka, Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie Pan dr Marcin Smaga z Katedry Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w swoich wystąpieniach przybliżyli temat narzędzi polityki gospodarczej, wskazując na uwarunkowania, bariery i skutki.

Przedsięwzięcie, oprócz stworzenia znakomitej platformy wymiany poglądów, wiedzy i inspiracji w zakresie właściwych kierunków zmian w systemie zamówień publicznych, było jednocześnie miejscem uhonorowania laureatów Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych, zorganizowanego wspólnie przez Urząd Zamówień Publicznych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.

Kapituła Konkursu po rzetelnej analizie zgłoszonych na Konkurs dziewiętnastu prac magisterskich podjęła decyzję o nieprzyznaniu I nagrody. Drugie miejsce w Konkursie zajęła Pani Izabella Sobieraj za pracę pt. „Kryteria kwalifikacji wykonawców w prawie Unii Europejskiej (na przykładzie Polski i Niemiec)”, napisaną pod kierunkiem Pani dr Anny Górczyńskiej z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. III nagrodę zdobyła Pani Justyna Szyszka za pracę pt. „Prawne instrumenty wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w systemie zamówień publicznych”, napisaną pod kierunkiem Pana dra Krzysztofa Horubskiego z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych został zainicjowany w 2016 r. i będzie kontynuowany w latach kolejnych. Przyświeca mu idea popularyzowania tematyki z zakresu zamówień publicznych, zachęta do stałego doskonalenia, pogłębiania wiedzy i przygotowania dzięki temu  wysoko wykwalifikowanych kadr w obszarze zamówień publicznych.

W trakcie drugiego dnia konferencji zgodnie z przyjętą koncepcją programową zaprezentowane zostały w czterech blokach tematycznych cztery istotne z punktu widzenia zamówień publicznych tematy, które mieszczą się w rządowym Planie i Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. W każdym z prezentowanych tematów zestawiono prezentację stanowiska przedstawiciela świata nauki ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych w perspektywie aktualnego stanu prawnego i praktyki udzielania zamówień publicznych.

Pierwszy blok dyskusyjny rozpoczął się wystąpieniem Pani prof. zw. dr hab. Ewy Okoń-Horodyńskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która zaprezentowała temat „Innowacyjność – uwarunkowania i narzędzia”. Następnie symetryczną tematycznie prezentację pt. „Proinnowacyjne instytucje zamówień publicznych” przedstawiła Pani dr Justyna Pożarowska, radca prezesa w Urzędzie Zamówień Publicznych.

Zagadnieniem przewidzianym w ramach drugiego bloku dyskusyjnego były zrównoważone zamówienia publiczne.  Prelekcja Pani prof. dr hab. Małgorzaty Sulmickiej ze Szkoły Głównej Handlowej pozwoliła zapoznać uczestników z tematem „Zrównoważonego rozwoju jako zadania państwa”.  Z kolei Pani Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP, przybliżyła uczestnikom kwestie „Prospołecznych i prośrodowiskowych narzędzi  zamówień publicznych”.

Dyskusję w ramach dwóch pierwszych bloków konferencji moderował Pan Janusz Kot, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie; dwa następne zaś były moderowane przez Panią Małgorzatę Stręciwilk, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Przedmiotem kolejnego wystąpienia Pana prof. dra hab. Andrzeja Borowicza z Uniwersytetu Łódzkiego było „Efektywne, oszczędne i celowe wydatkowanie środków publicznych w procesach zakupowych”. Następnie ten blok tematyczny uzupełniła o zagadnienia dotyczące obecnego stanu „Pozacenowych kryteriów oceny ofert” Pani dr Izabela Fundowicz, naczelnik Wydziału Analiz Orzecznictwa Departamentu Prawnego UZP.

W ostatnim bloku konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji Pana prof. dra hab. Ryszarda Szostaka pt. „Stabilizacja a elastyczność stosunków umownych sektora publicznego”. Na zakończenie Pan Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego UZP, omówił temat „Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej zmiany – stan obecny”.

Bezpośrednio po prezentacjach w ramach każdego z bloków tematycznych miała miejsce debata i podsumowanie określonego zagadnienia.

Konferencja była niezwykle owocnym, wypełnionym ożywioną dyskusją i ciekawą wymianą poglądów wydarzeniem. Wysoki poziom prelekcji, akcentowanie praktycznych aspektów zamówień publicznych, kreatywne podejście oraz konstruktywny dialog uczestników dotyczący ważnych tematów dają nadzieję na kontynuowanie skutecznego i mądrego dążenia do optymalnych rozwiązań w działaniach na rzecz reformy systemu zamówień publicznych.

Galeria

Przejdź do góry strony