Konferencja UZP i UMCS pt. „Praktyczne aspekty stosowania Prawa zamówień publicznych po transpozycji zmienionych dyrektywy UE” - 2017.11.24

24 listopada 2017 r. odbyła się w Lublinie konferencja współorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pt. „Praktyczne aspekty stosowania Prawa zamówień publicznych po transpozycji zmienionych dyrektywy UE”. Wzięło w niej udział ok. 200 uczestników systemu zamówień publicznych.

Spotkanie otworzył Pan Prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS, witając zebranych oraz dziękując na ręce Pani Prezes Małgorzaty Stręciwilk za możliwość współpracy przy organizacji tego wydarzenia, tak potrzebnego dla wymiany doświadczeń i wniosków z mijającego właśnie pierwszego okresu działania znowelizowanych przepisów ustawy Pzp. Następnie gości powitała Pani dr Małgorzata Kamieniecka, Prodziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS, będącego gospodarzem miejsca spotkania.

Po powitaniu uczestników przez przedstawicieli Uniwersytetu głos zabrała Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, dziękując również Władzom uczelni za inicjatywę, która pozwoli udzielić wsparcia zamawiającym w ich praktyce udzielania zamówień publicznych w warunkach znowelizowanych regulacji. Pani Prezes wygłosiła prelekcję, dotyczącą praktycznych doświadczeń wynikających ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych po wdrożeniu do polskiego systemu prawnego dyrektyw unijnych.

Następnie uczestnicy wysłuchali prelekcji Pani Prof. dr hab. Jolanty Szołno-Koguc z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na temat „Zasad dokonywania wydatków  publicznych”.

Zagadnienia czynności przygotowawczych dotyczących postępowań o zamówienie publiczne, w tym planu zamówień, zespołu projektowego i ogłoszenia, były przedmiotem prelekcji Pana dra Tomasza Budzyńskiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Z kolei aktualne rozwiązania oraz praktykę w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych przedstawiła Pani Katarzyna Ołdak-Bułanowska z Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP.

Podział zamówienia na części, jego dokumentowanie oraz wymagania i praktyka w tym zakresie były przedmiotem wystąpienia Z-cy Kanclerza ds. Ogólnych UMCS, Pana Ryszarda Sołowieja.

O tym, jak uniknąć błędów w konstruowaniu przez zamawiających wymagań w zakresie polegania na potencjale podmiotów trzecich, mówił Pan Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego UZP.

Następnie praktyczne aspekty stosowania przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne przedstawił Pan dr Mariusz Filipek.

Prelekcją zamykającą obrady konferencji było wystąpienie Pana Dyrektora Bogdana Artymowicza na temat zmian treści umowy w oparciu o przesłanki art. 144 ust. 1 ustawy Pzp oraz praktycznych rozwiązań w tym zakresie.

Spotkanie stworzyło możliwość dokonania oceny i podsumowania funkcjonowania znowelizowanych przeszło rok temu przepisów ustawy Pzp, ale również okazję do zasygnalizowania planowanych w przyszłości zmian związanych np. z elektronizacją zamówień publicznych oraz nową ustawą. Uczestnicy konferencji skorzystali z możliwości wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych związanych z praktycznym stosowaniem przepisów. Wymiana doświadczeń, jaka miała miejsce podczas spotkania, oraz wskazanie dobrych praktyk powinny stanowić cenne wsparcie dla zamawiających w procesie udzielania zamówień publicznych.

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony