Konferencja "Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi w świetle przepisów nowej ustawy – stan prawny i praktyczne zastosowanie" - 2017.04.21

21 kwietnia br. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja pt. „Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi w świetle przepisów nowej ustawy – stan prawny i praktyczne zastosowanie”. Wzięło w niej udział ok. 200 osób - uczestników rynku zamówień publicznych, w szczególności zajmujących się w praktyce inwestycjami w zakresie umów koncesji na roboty budowlane.

Konferencję otworzyła Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, witając uczestników oraz sygnalizując istotne informacje związane z wiodącym tematem konferencji. Pani Prezes zwróciła uwagę na zwrotny w systemie zamówień publicznych moment, kiedy to ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi została poddana właściwości Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a spory wynikające z procesu ubiegania się o uzyskanie koncesji zostały poddane pod kognicję Krajowej Izby Odwoławczej, co instytucjonalnie konsoliduje system.

Następnie Pani Brygida Brańko, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego UZP, przybliżyła zagadnienia dotyczące relacji ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, wskazując jednocześnie, jakie czynniki wpływają na wybór odpowiedniej ścieżki postępowania przez zamawiających oraz podając przykłady zastosowania poszczególnych typów umów.

W kolejnym wystąpieniu przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Pan Grzegorz Lang, zaprezentował najważniejsze rozwiązania prawne nowej ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, dokonując ich porównania z rozwiązaniami istniejącymi w uchylonej ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przedstawiciel Ministerstwa wskazał również na wykorzystanie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi w projektach realizowanych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Tematem prelekcji Pani Agaty Kozłowskiej z firmy doradczej Investment Support był wybór partnera prywatnego w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Słuchacze mieli okazję pozyskać wiedzę dotyczącą takich zagadnień jak: kryteria kwalifikacji do udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, negocjacje – problemy i zagadnienia sporne, oferta nieodpowiadająca wymaganiom, kryteria wyboru koncesjonariusza oraz szanse i zagrożenia w aspekcie wyboru partnera prywatnego przy stosowaniu nowej ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. W trakcie wystąpienia poruszony był również temat szacowania wartości umów koncesji i analiza ryzyka ekonomicznego w ujęciu praktycznym.

Z kolei Pan dr Rafał Cieślak z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz omówił zagadnienia dotyczące zakresu regulacji umowy koncesji, praktycznych aspektów zawierania umów, ich zmian w kontekście zapewnienia ciągłości wykonywania usług oraz kwestii podwykonawstwa.

Na zakończenie obrad zaprezentowany został konkretny przypadek realizowania umowy koncesji na usługi na przykładzie Miasta Szydłowiec.

Konferencja stanowiła cenne wsparcie dla uczestników systemu zamówień publicznych w pozyskaniu wiedzy z zakresu zmian regulacji prawnych praktycznych aspektów  dotyczących umów koncesji.

Pliki

Przejdź do góry strony