Jubileusz X-lecia funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej - 2017.12.05

5 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyła się uroczystość związana z przypadającym na ten dzień  jubileuszem X - lecia funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej, która dokładnie 10 lat temu rozpoczęła swoją działalność, zastępując Zespoły Arbitrów wyznaczane w drodze losowania z listy prowadzonej przez Prezesa UZP. Było to wspólne przedsięwzięcie Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej. Mijające dziesięć lat istnienia Izby było okazją do świętowania, ale też historycznych podsumowań i merytorycznych wystąpień.

Obrady konferencji otworzyła Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Doceniając znaczenie Izby dla funkcjonowania systemu zamówień publicznych i ustalania się praktyki stosowania przepisów ustawy Pzp, nawiązała jednocześnie do swoich osobistych doświadczeń wynikających z wieloletniego orzekania w sprawach zamówień publicznych. Pani Prezes pogratulowała członkom Izby tego pięknego jubileuszu i wyraziła przekonanie, że w dalszym ciągu będą oni w swojej pracy wspierać cele systemu zamówień publicznych poprzez kształtowanie racjonalnej wykładni przepisów prawa i wypracowywanie jednolitej linii orzeczniczej.

Uczestników konferencji powitała następnie Pani Małgorzata Rakowska, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, wyrażając radość z powodu tak licznie zgromadzonych gości. Pogratulowała także swoim współpracownikom dotychczasowych osiągnięć w realizowanej przez nich tak ważnej dla systemu zamówień publicznych misji, szczególnie biorąc pod uwagę aspekt wyjątkowej na tle innych państw UE sprawności w rozstrzyganiu sporów, dzięki której proces ten nigdy nie przekracza ustawowego terminu, a sprawy są rozpatrywane średnio w ciągu 14 dni.

Obrady konferencji zaszczycił swoją obecnością Pan Paweł Szrot, Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który przekazał osobiste gratulacje oraz odczytał zebranym list adresowany do nich przez Panią Premier Beatę Szydło.

Następnie głos zabrał Pan Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Pan Minister docenił ważną pracę członków Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie kształtowania praktycznej wykładni przepisów prawa, zachęcając jednocześnie do kontynuowania takiej interpretacji z perspektywy celów, jakim te przepisy mają służyć.

Kolejny gość specjalny konferencji, Pan Łukasz Piebiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w swoim wystąpieniu wskazał na sprawność i dobrą jakość orzekania Krajowej Izby Odwoławczej oraz zasygnalizował prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości konsultacje propozycji zmian dotyczących rozstrzygania sporów zamówieniowych w drugiej instancji, tj. rozpatrywania skarg na wyroki KIO przez sądy okręgowe.

W ramach powitalnych wystąpień glos zabrał również Pan Janusz Niedziela, Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych. Jako przedstawiciel ważnego organu doradczego Prezesa Urzędu wskazał na istotną wagę wykonywanej przez członków Krajowej Izby Odwoławczej pracy, wpływającej wymiernie na kształtowanie systemu zamówień publicznych.

W dalszej części Pani Grażyna Wróblewska, Przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, również pogratulowała członkom Izby owoców pracy i osiągnięć minionej dekady, wskazując na znaczenie wydawanych przez Izbę rozstrzygnięć dla właściwego kształtowania postępowań prowadzonych przez zamawiających.

Powitalne wystąpienia zamknął Pan Janusz Kot, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, składając gratulacje i życząc członkom Izby dalszych sukcesów we wpieraniu modelu racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych.

Następnie prelekcję na temat Wpływu dyrektyw UE na orzecznictwo w zakresie zamówień publicznych wygłosił Pan prof. dr hab. Maciej Szpunar z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Rzecznik Generalny w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu zamówień Publicznych, podjęła w swoim wystąpieniu merytorycznym zagadnienia Wpływu orzecznictwa KIO na praktykę stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Historię systemu odwoławczego, począwszy od działalności zespołów arbitrów aż po dzisiejszy system oparty na funkcjonowaniu Krajowej Izby Odwoławczej przypomniał Pan Tomasz Czajkowski w prelekcji pt. Od arbitrażu niezawodowego do zawodowego.

Następnie Pan prof. dr hab. Ryszard Szostak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podjął analizę stanu obecnego, prezentując postulaty zmian w zakresie funkcjonowania Izby w wystąpieniu pt. 10 lat funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej. O potrzebie zmian.

Z kolei Pani prof. dr hab. Marta Romańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Sędzia Sądu Najwyższego, przedstawiła temat Kontroli instancyjnej orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej z ciekawej perspektywy związanej z praktyką orzekania w sprawach skarg na orzeczenia KIO.

Główną część merytoryczną konferencji zamknęła prelekcja Pani Magdaleny Grabarczyk, Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej, w które przedstawiła ona zagadnienie „Ewolucji przesłanki wykluczenia nierzetelnego wykonawcy i jej znaczenie dla funkcjonowania KIO z perspektywy 10 lat działalności orzeczniczej".

Po zakończeniu bloku wystąpień merytorycznych miała miejsce dyskusja panelowa, w której swoimi refleksjami podzielili się: Pan prof. dr hab. Janusz Niczyporuk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pan Wiktor Piber, Przewodniczący XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie, dr Zdzisław Gordon z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Obrady konferencji zamknęła Pani Prezes UZP Małgorzata Stręciwilk oraz Pani Prezes KIO Małgorzata Rakowska. Konferencję moderowała Pani Luiza Łamejko, członek Krajowej Izby Odwoławczej.

Galeria

Przejdź do góry strony