Nowe Pzp z perspektywy kierowników jednostek administracji rządowej i samorządowej

Tematyka Konferencji skoncentrowana była wokół najważniejszych zagadnień nowego Pzp z perspektywy kierowników Zamawiających. Dlatego też w programie wydarzenia znalazły się kwestie dyscypliny finansów publicznych jako instrumentu wspomagającego prawidłowe wykonywanie umów w sprawach zamówień publicznych, a także odpowiedzialności kierownika zamawiającego, pracowników i komisji przetargowej na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto w trakcie Konferencji poruszono zagadnienia konkursu jako instrumentu realizacji potrzeb zamawiającego, zakresu swobody zamawiającego w kształtowaniu warunków zamówienia w ramach procedury podstawowej, a także temat uregulowań Pzp w zakresie prowadzenia kontroli zamówień publicznych.

Powyższe wydarzenie to nie jedyne przedsięwzięcie dedykowane określonej grupie odbiorców. W dniach 28-30 czerwca odbywają się seminaria adresowane do przedstawicieli instytucji kontrolujących proces udzielania zamówień publicznych.

Poniżej udostępniamy Państwu prezentacje z Konferencji:

Dyscyplina finansów publicznych jako instrument wspomagający prawidłowe wykonywanie umów w sprawach zamówień publicznych - dopuszczalność modyfikacji umowy, obowiązek dochodzenia roszczeń, ugoda, skutki niewykonania zobowiązania - dr Wojciech Robaczyński

Konkurs jako instrument realizacji potrzeb zamawiającego - Karol Kacprzak

Odpowiedzialność kierownika zamawiającego, pracowników i komisji przetargowej na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dr Marcin Smaga

Uregulowania Pzp w zakresie prowadzenia kontroli zamówień publicznych - Katarzyna Tyc-Okońska

Jak skorzystać z elastyczności trybu podstawowego - zakres swobody zamawiającego w kształtowaniu warunków zamówienia - dr Izabela Fundowicz

Powyższe przedsięwzięcia są realizowane w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne. Przedsięwzięcia są realizowane z zachowaniem zasady równości i niedyskryminacji obowiązującej w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pliki

Przejdź do góry strony