Zielone Zamówienia Publiczne - X Konferencja

W dniu 6 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyła się X doroczna konferencja w zakresie zielonych zamówień publicznych zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych.

Głównym celem wydarzenia było upowszechnienie informacji na temat środowiskowych aspektów powiązanych z tematyką zamówień publicznych, a także prezentacja konkretnych studiów przypadku (case studies). W konferencji udział wzięło ok. 120 osób - przedstawicieli polskich organów administracji publicznej odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w macierzystych jednostkach.

Konferencję otworzyła pani Małgorzata Stręciwilk – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, która podkreśliła kluczową rolę UZP w kreowaniu polityki zielonych zamówień publicznych na szczeblu krajowym. Prezes Stręciwilk podsumowała realizację działań ujętych w wygasającym „Krajowym Planie Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016” oraz poinformowała o opracowaniu przez Urząd projektu nowego dokumentu planistycznego na kolejną czteroletnią perspektywę.

Pani Magdalena Olejarz - dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP dokonała prezentacji możliwości uwzględniania aspektów środowiskowych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych. W swoim wystąpieniu odniosła się do regulacji w zakresie obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia, warunków realizacji zamówienia oraz kryteriów oceny ofert.

Pani Aneta Ciszewska - Starszy Specjalista w Departamencie Energetyki w Ministerstwie Energii przybliżyła uczestnikom konferencji obowiązki jednostek sektora publicznego związane z podejmowaniem inicjatyw ograniczających zużycie energii w świetle nowej ustawy o efektywności energetycznej.

Pan Tomasz Gałązka - Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej w Departamencie Budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa omówił zagadnienie poprawy charakterystyki energetycznej budynków celem osiągnięcia standardu „budynku o niskim zużyciu energii”. W swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do obowiązujących oraz przyszłych wymagań w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej obiektów budowlanych, a także zaprezentował wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Pan Rafał Schurma - Założyciel i Prezes Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego - PLGBC przybliżył uczestnikom konferencji uznane systemy certyfikacji budynków, w tym LEED oraz BREEAM, a także przedstawił przykłady obiektów budowlanych poddanych certyfikacji według dostępnych standardów.

Pan Grzegorz Ziemiecki - Główny Specjalista w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentował zagadnienie rolnictwa ekologicznego oraz poinformował uczestników konferencji o pracach Ministerstwa nad podręcznikiem dla zamawiających, w którym opisane zostaną możliwości wykorzystania oznakowania rolnictwa ekologicznego w zamówieniach publicznych na dostawę żywności ekologicznej.

Pan Andrzej Ociepa – reprezentujący Stowarzyszenie Polskie Forum ISO14000 wskazał uczestnikom konferencji sposób identyfikacji aspektów środowiskowych na przykładzie normy ISO 14001:2015, do których zamawiający mogą się odnieść w ramach organizowanych postępowań przetargowych.

Pan Tomasz Jakubiec - p.o. dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju, Dyrektor Biura Strategii Miasta w  Urzędzie Miasta Łodzi zaprezentował horyzontalne podejście jednostki samorządu terytorialnego do polityki zielonych zamówień odnosząc się m.in. do przyjętego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi”. Pan Jakubiec wskazał przy tym przykłady inwestycji, których realizacja w ramach zamówień publicznych pozwoliła na uwzględnienie aspektów środowiskowych.

Pan Tomasz Piotrkowicz - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych w Biurze Finansów Komendy Głównej Policji wskazał stosowane przez KGP pozacenowe kryteria środowiskowe w zamówieniach na zakup pojazdów transportu drogowego. W swoim wystąpieniu odniósł się również do kwestii wagi przypisanej poszczególnym pozacenowym kryteriom.

Panowie Arkadiusz Marciniak i Rafał Zadrożny reprezentujący Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów w Narodowym Banku Polskim przybliżyli uczestnikom konferencji prośrodowiskową politykę NBP, która przekłada się na charakter realizowanych postępowań o udzielenia zamówienia. Dokonali przy tym prezentacji przykładowych postępowań przetargowych o zielonym charakterze.

Program konferencji

Pliki

Przejdź do góry strony