XIII Konferencja - Zielone zamówienia publiczne pn. "Ochrona powietrza a zamówienia publiczne"

W dniu 22 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się XIII Konferencja - Zielone zamówienia publiczne pod nazwą „Ochrona powietrza a zamówienia publiczne”. Wydarzenie promujące uwzględnianie aspektów środowiskowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego poświęcone było sposobom wykorzystania zamówień publicznych na rzecz ograniczenia emisji szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza. W konferencji wzięło udział ok. 70 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, ich jednostek podległych oraz reprezentantów instytucji kontroli.

Konferencję otworzył p.o. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – p. Hubert Nowak, który podkreślił kluczową rolę Urzędu w kreowaniu polityki zielonych zamówień publicznych na szczeblu krajowym. Nawiązując do dostępnych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych możliwości uwzględnienia aspektów środowiskowych, p. Hubert Nowak zwrócił uwagę na pozacenowe kryteria oceny ofert, w tym kryteria odnoszące się do jakości, parametrów technicznych, funkcjonalności, właściwości estetycznych. Poinformował przy tym o organizowanym przez Urząd Zamówień Publicznych konkursie na pozacenowe kryteria oceny ofert, zachęcając uczestników konferencji do aktywnego udziału w procesie upowszechnienia najlepszych praktyk w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Pan Artur Szymon Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował uczestników konferencji o dostępnych źródłach finansowania inwestycji sektora publicznego w zakresie ochrony powietrza. Zwrócił przy tym uwagę na możliwości wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jak i z wykorzystaniem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pani Magdalena Olejarz – dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP omówiła instrumenty prawne o charakterze środowiskowym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w kontekście realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Strategia zakłada stworzenie nowoczesnego i odpowiednio zaprogramowanego systemu zamówień publicznych stymulującego powstawanie i rozwój innowacji, które stanowią odpowiedź na obecne i nowe wyzwania społeczne, m.in. zmiany klimatyczne i kwestie środowiskowe.

Pan Marcin Skowron – Radca generalny w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP zaprezentował pokrótce informacje na temat stanu zielonych zamówień publicznych w Polsce w oparciu o prowadzone przez Urząd Zamówień Publicznych statystyki. Analiza zastosowania poszczególnych instrumentów o charakterze środowiskowym w udzielonych zamówieniach prowadzona jest przez Urząd w oparciu o informacje przekazywane przez zamawiających w ramach rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.

Dalsza część konferencji posłużyła do prezentacji przykładów zielonych zamówień publicznych:

XIII Konferencja – Zielone zamówienia publiczne została zorganizowana w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne. Konferencja stanowiła zarazem kolejne wydarzenie zorganizowane w ramach realizacji Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020.

Program konferencji

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony