Szkolenie "Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych po zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych"

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 oraz 27 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyły się szkolenia dotyczące uwzględniania aspektów społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dedykowane instytucjom wydatkującym środki publiczne w ramach procedur udzielania zamówień publicznych. W szkoleniach wzięło udział około 80 uczestników reprezentujących polskie instytucje zamawiające różnego typu.

W trakcie szkolenia przedstawicielka Urzędu Zamówień Publicznych omówiła prawne regulacje ustawodawstwa unijnego i krajowego umożliwiające uwzględnianie aspektów społecznych na poszczególnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasady związane z praktycznym stosowaniem społecznych zamówień publicznych.

Mając również na uwadze wprowadzone nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 roku, obowiązki związane z określeniem wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób zdefiniowany w art. 22 par. 1 ustawy Kodeks pracy, podczas szkolenia przedstawicielka Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie omówiła cechy stosunku pracy kwalifikujące wykonywanie określonych czynności jako zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Program szkolenia

Prezentacja "Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych po zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych - prawo unijne"

Prezentacja "Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych po zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych - prawo krajowe"

Prezentacja "Stosunek pracy" - Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie.

Pliki

Przejdź do góry strony