Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne - III ogólnopolska konferencja

W dniu 20 listopada 2015 roku Urząd Zamówień Publicznych zorganizował III Ogólnopolską Konferencję „Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne”. W konferencji udział wzięło 150 osób reprezentujących instytucje zamawiające (do których przede wszystkim skierowana była konferencja), podmioty administracji publicznej zaangażowane we wsparcie rozwoju ekonomii społecznej, same podmioty ekonomii społecznej, organizacje pożytku publicznego, instytucje naukowe oraz przedstawicieli mediów.

Konferencja została otwarta przez p.o. Prezesa UZP Dariusza Piastę oraz w zastępstwie Szefa Służby Cywilnej p. Claudii Torres-Bartyzel – p. Krzysztofa Motykę i składała się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy blok tematyczny dotyczył regulacji prawnych w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i objął cztery referaty. Pierwszy z referatów (p. Justyna Pożarowska, UZP) dotyczył krajowych regulacji w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i zwracał uwagę na fakt, że pojęcie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych zdecydowanie wykracza poza kwestie zatrudniania na podstawie umowy o pracę jak również jest znacznie szersze niż pojęcie klauzul społecznych. W ramach drugiego z referatów, p. Magdalena Olejarz (UZP) szczegółowo zanalizowała przepisy nowych dyrektyw adresujące aspekty społeczne jednocześnie omawiając sposób ich uwzględnienia w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w Ustawie o koncesjach na roboty budowlane i usługi. Trzeci z referatów (p. Beata Kalinowska, KPRM) odniósł się do przyjętych w lipcu 2015 r. Zaleceń Rady Ministrów, które nakładają konkretne obowiązki na instytucje administracji rządowej dotyczące realizacji klauzul społecznych. W ostatnim referacie p. Andrzej Pietrasiewicz (Akces Lab) bazując na Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności omówił kwestie przystosowania stron internetowych do potrzeb różnych kategorii osób niepełnosprawnych jak również odniósł się do kwestii udziału osób niepełnosprawnych w procedurach zamówień publicznych po stronie instytucji zamawiającej.

Drugi panel konferencyjny dotyczył możliwości współpracy sektora publicznego z sektorem ekonomii społecznej w ramach realizacji zamówień publicznych. Jako pierwszy p. Krzysztof Cibor (FISE) omówił europejskie przykłady wsparcia podmiotów ekonomii społecznej przez działania władz miejskich prezentując przykłady Bristolu, Trydentu oraz Londynu. Następnie p. Olga Filipiak-Wadas z Wolskiego Ośrodek Pomocy Społecznej wskazała na spójność misji jaką jest pomoc społeczna z ideą prospołecznych zamówień publicznych, pokazała logikę udzielania zamówień prospołecznych w Ośrodku oraz historię współpracy MOPS ze spółdzielniami socjalnymi koncentrując się na współpracy ze spółdzielnią socjalną „Kto rano wstaje” obsługującą Ośrodek i jego podopiecznych w zakresie potrzeb cateringowych. Następnie p. Andrzej Czarnocki ze spółdzielni socjalnej „Kto rano wstaje” opowiedział historię powstania spółdzielni i rozwoju jej działalności do którego impuls stanowiły zamówienia OPS Wola omawiając również działalność pozacateringową spółdzielni oraz pokazując bezpośrednie korzyści odnoszone przez osoby zatrudnione w spółdzielni. Na koniec p. Ewa Hevelke (FISE) scharakteryzowała sektor przedsiębiorczości społecznej, omówiła kwestię certyfikacji produktów będących efektem jego działania oraz wskazała portale będące źródłem wiedzy o sektorze jak i bazy danych stanowiące aktualne katalogi podmiotów ekonomii społecznej będących potencjalnymi współpracownikami administracji publicznej.

Ostatni panel konferencyjny poświęcono zaprezentowaniu prospołecznych zapisów dokumentacji zamówieniowych (w tym SIWZ) pochodzących z procedur przetargowych trzech wybranych instytucji. Jako pierwsza p. Bożena Zaremba z Urzędu m.st. Warszawy omówiła typy zamówień w których Urząd standardowo uwzględnia kwestie społeczne wskazując jednocześnie na przyjęte we wrześniu 2015 r. zarządzenie Prezydenta Miasta zobowiązujące również podmioty podległe miastu do uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach. Następnie p. Przemysław Szelerski z Ministerstwa Finansów po omówieniu polityki MF w zakresie prospołecznych zamówień odniósł się do powiązań między zamówieniami publicznymi a dyscypliną finansów publicznych a także zwrócił uwagę na odwracające się trendy administracyjne w ramach których to nie jak dotychczas stosowanie klauzul społecznych wymaga uzasadnienia, ale uzasadnienia takiego coraz częściej wymaga fakt niezastosowania klauzul. P. Ewa Grządziela (UZP) zaprezentowała przygotowania UZP do procedury udzielenia zamówienia z zastosowaniem klauzuli zatrudnieniowej jak i z elementami zielonych zamówień publicznych. Jako ostatnia p. Małgorzata Przewalska (UZP) opowiedziała o realizowanym przez UZP projekcie eKatalogi jako o potencjalnym narzędziu za pośrednictwem którego podmioty ekonomii społecznej mogą reklamować produkowane przez siebie produkty i docelowo również świadczone usługi.

Udział w konferencji wzięło kilka podmiotów ekonomii społecznej – dwa z nich bardziej szczegółowo przedstawiając swoją działalność w ramach referatów (Spółdzielnia „Akces Lab” oraz Spółdzielnia „Kto rano wstaje”). Zakład Aktywności Zawodowej ze Stanisławowa (Fundacja „Praca dla niewidomych”) zatrudniający na co dzień 58 osób niepełnosprawnych zaprezentował przykłady swojego menu cateringowego przygotowywanego na potrzeby imprez organizowanych przez zamawiających publicznych, jak również inne produkty spożywcze będące rezultatem działalności ZAZ-u. Spółdzielnia socjalna „Filcmania” wystawiła szereg wyprodukowanych z filcu przedmiotów reklamowych i biurowych. Ponadto, w ramach odrębnego stanowiska Urząd Zamówień Publicznych pokazywał w praktyce funkcjonowanie elektronicznego systemu e-Katalogów.

Przejdź do góry strony