Konferencja Społeczne zamówienia publiczne – potrzeba synergii w wymiarze strategicznym i praktycznym?

KONFERENCJA ,,SPOŁECZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POTRZEBA SYNERGII W WYMIARZE STRATEGICZNYM I PRAKTYCZNYM”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 listopada br. w Warszawie odbyła się kolejna z serii konferencji organizowanych w ramach Krajowego Planu Działań w zakresie Zrównoważonych Zamówień Publicznych na lata 2013-2016 poświęcona społecznym zamówieniom publicznym.

W ramach tegorocznej konferencji podkreślona została potrzeba synergii w realizacji celów społecznych w zamówieniach publicznych, która realizowana jest poprzez uwzględnienie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w dokumentach strategicznych i programowych przyjmowanych przez poszczególne instytucje oraz w wymiarze praktycznym  poprzez stosowanie przewidzianych prawem możliwości i obowiązków w zakresie społecznych zamówień publicznych w konkretnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Wprowadzeniem do tematu konferencji było wystąpienie Pani Katarzyny Ołdak-Bułanowskiej z Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych, która omówiła regulacje zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych umożliwiające uwzględnianie aspektów społecznych na poszczególnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Następnie Pani Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych wskazała na wymiar strategiczny wdrażania aspektów społecznych w administracji rządowej poprzez realizację ,,Zaleceń Rady Ministrów dotyczących stosowania klauzul społecznych przez administrację rządową przy udzielaniu zamówień publicznych” oraz kolejnych edycji ,,Krajowych Planów Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych”. Na potrzebę stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych prowadzonych w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz odniesienie się do przedmiotowej kwestii w wytycznych horyzontalnych zwróciła uwagę w swoim wystąpieniu Pani Renata Piecyk, Naczelnik w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju. W kolejnej części konferencji swoimi doświadczeniami w zakresie wdrażania społecznych zamówień publicznych na poziomie strategicznym i praktycznym dzieli się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego – Pan Krzysztof Strachota-Osiński, Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych oraz Pani Magdalena Targońska, Kierownik Wydziału Zamówień Wspólnych - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Pani Magdalena Bednarek – Sicińska oraz Pani Dagmara Janczyk z Urzędu Miasta Łodzi, Pan Adrian Staroniek, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej oraz Pan Michał Konieczny, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych - z Urzędu Miasta Częstochowy.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję zapoznać się z doświadczeniami podmiotu ekonomii społecznej wynikającymi ze współpracy z samorządem terytorialnym, która obejmowała także ubieganie się o zamówienia publiczne, zaprezentowanymi przez Panią Elżbietę Ferenc, Prezes Fundacji Chrześcijańskiej ,,Adullam” z Częstochowy.

Program konferencji

Prezentacja Urzędu Zamówień Publicznych – Wprowadzenie do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących aspektów społecznych

Prezentacja Urzędu Zamówień Publicznych – Realizacja Zaleceń Rady Ministrów dotyczących stosowania klauzul społecznych przez administrację rządową przy udzielaniu zamówień publicznych oraz Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020

Prezentacja Ministerstwa Rozwoju - Klauzule społeczne w projektach unijnych

Prezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Zakupy wspólne

Prezentacja Urzędu Miasta Łodzi – Klauzule społeczne w praktyce na przykładzie postępowań
o udzielenie zamówień publicznych

Prezentacja Urzędu Miasta Częstochowy – Kompleksowe wsparcie celów społecznych

Prezentacja Fundacji Chrześcijańskiej ,,Adullam” - Działalność Fundacji a zamówienia publiczne
z klauzulą społeczną

Pliki

Przejdź do góry strony