Konferencja pn. „Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowanie dla wszystkich w zamówieniach publicznych”

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji ze społecznych zamówień publicznych „Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowanie dla wszystkich w zamówieniach publicznych”, która odbędzie się 9 grudnia br. Warszawie, w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, sala im. Grażyny Gęsickiej). Wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji „Krajowego Planu Działań na rzecz zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020”.

Głównym celem konferencji na temat społecznych zamówień publicznych jest upowszechnianie informacji w zakresie prawidłowego i skutecznego uwzględniania aspektów społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Jednym z aspektów o charakterze społecznym, który instytucje zamawiające – w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - zobowiązane są uwzględniać w ramach procedur przetargowych jest wymóg zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Obowiązki w tym zakresie wynikają także z Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz przedstawicieli instytucji kontrolujących wydatkowanie funduszy publicznych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą poniższego formularza. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o ograniczenie liczby zgłoszeń do maksymalnie dwóch z danej jednostkiOsoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji w formie elektronicznej.

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Przejdź do góry strony