Konferencja pn. "Dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie uniwersalne w zamówieniach publicznych”

Dnia 24 października 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie uniwersalne w zamówieniach publicznych”.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu  „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

W konferencji wzięło udział ok. 100 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, jednostek podległych oraz instytucji kontroli.

Celem spotkania było przeprowadzenie pogłębionej dyskusji na temat zakresu i możliwości uwzględnienia w ramach procesu udzielania zamówień publicznych zagadnienia projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Obrady otworzył Pan Hubert Nowak, pełniący obowiązki Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, witając prelegentów i uczestników oraz dokonując wprowadzenia na temat zagadnień merytorycznych stanowiących przedmiot spotkania.

W pierwszej części konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z założeniami rządowego Programu Dostępność Plus na lata 2018-2025, które zaprezentował Pan Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Następnie Pan Mirosław Izdebski, Dyrektor Departamentu ds. Programów w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawił istniejące i planowane formy wsparcia, w tym również finansowego, działań na rzecz dostępności dla osób niepełnosprawnych, kierowane do osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji administracji publicznej. Pani Anna Iwańczyk, Naczelnik Wydziału Analiz i Współpracy Międzynarodowej w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przybliżyła uczestnikom dane na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce m.in. w zakresie ilości takich osób, stopni niepełnosprawności, aktywność w przestrzeni publicznej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz zintegrowanego podejścia do niepełnosprawności.

W drugiej części konferencji poświęconej omówieniu zasad dostępnej przestrzeni infrastrukturalnej i cyfrowej, Pan Kamil Kowalski z Fundacji Integracja wygłosił prezentację na temat sposobów wdrażania zasad projektowania uniwersalnego do planowania i realizacji inwestycji oraz praktycznych przykładów powszechnej dostępności budynków i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej sprawności, zarówno osób niepełnosprawnych, jak i innych osób o szczególnych potrzebach wynikających z trwałego lub czasowego ograniczenia mobilności lub percepcji. Następnie Pani Justyna Anna Błaszczak z Fundacji Widzialni zaprezentowała zasady projektowania oraz tworzenia dostępnych portali internetowych administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów i narzędzi, jakie mogą być pomocne przy włączaniu wymagań WCAG 2.0 w proces udzielania zamówień publicznych na tego typu usługi. Natomiast Pan Piotr Kowalski z Polskiego Związku Głuchych Oddział Łódzki omówił wyniki audytu dostępności inwestycji realizowanych ze środków unijnych, przeprowadzonego w ramach projektu „Inwestycje dla wszystkich?”

Podczas konferencji zostały również zaprezentowane praktyczne doświadczenia wynikające z włączania standardów dostępności w proces udzielania zamówień publicznych przez zamawiających będących Liderami Dostępności. Jako pierwszy doświadczenia samorządu terytorialnego w tym zakresie zaprezentował Pan dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG, Ekspert ds. Dostępności m. Gdyni omawiając proces przygotowania „Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni” oraz praktyczne przykłady zastosowania tych Standardów przy udzielaniu zamówień publicznych w związku z inwestycjami realizowanymi przez miasto oraz jego jednostki. Z kolei Pani Dorota Potejko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami opowiedziała o doświadczeniach związanych z przyjęciem przez miasto Poznań „Standardów Dostępności dla Miasta Poznania” oraz rozpoczętym procesie włączania tych standardów do projektowania oraz realizacji inwestycji miejskich.

W ramach poszczególnych bloków tematycznych konferencji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i dyskusji, co stworzyło dodatkową okazję do uzyskania informacji i wyjaśnień dotyczących prezentowanych zagadnień.

Program konferencji

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony