Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Logotypy projektu Pomoc Techniczna i Fundusz Spójności

  1. „Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Zamówień Publicznych wykonujących zadania związane z realizacją polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 w 2021 roku”

Celem głównym projektu jest zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich gwarantujących sprawne działanie Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie wykonywanych działań związanych z realizacją polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach projektu finansowane będą wynagrodzenia kwalifikowalnych pracowników zgodnie  z zasadami opisanymi w „Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020”.

  1. „Wsparcie stanowisk pracy pracowników w Urzędzie Zamówień Publicznych zaangażowanych w realizację polityki spójności w perspektywie finansowej  2014-2020 w 2021 roku”

Celem działania jest zapewnienie pracownikom zaangażowanym w realizację polityki spójności warunków do realizacji ich zadań, poprzez zapewnienie możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji oraz wyposażenie stanowisk pracy, zapewnienie sprzętu komputerowego, a także zapewnienie odpowiedniej przestrzeni biurowej.

  1. „Wsparcie Urzędu Zamówień Publicznych w związku z wykonywaniem zadania związanego z realizacją polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020  w latach 2018-2021”

W ramach projektu zostaną sfinansowane koszty opracowania ekspertyz, opinii biegłych w Urzędzie Zamówień Publicznych na potrzeby osób realizujących zadania związane z kontrolą operacji finansowanych z funduszy strukturalnych. Działania te będą służyć usprawnieniu procesu kontroli zamówień finansowanych z funduszy strukturalnych.

Projekty te są współfinansowane z Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT),  Oś priorytetowa 1: „Zasoby ludzkie”, Działanie 1.1: „Wsparcie zatrudnienia” , Działanie 1.2: „Wsparcie stanowisk pracy” oraz Oś priorytetowa 2: „Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności”, Działanie 2.1: „Wsparcie instytucji”.

Przejdź do góry strony