Projekt "Nowe podejście do zamówień publicznych - szkolenia i doradztwo"

Logos

W dniu 8 listopada 2010 r. Urząd Zamówień Publicznych przystąpił do projektu Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo, który od 2009 r. realizowany był przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl. Projekt ten współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.3. „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw”.

Działania  Urzędu Zamówień Publicznych były realizowane w projekcie w okresie listopad 2010  r. - grudzień 2013 r.

Założenia projektu zostały oparte na rekomendacjach wskazanych w dokumencie rządowym przyjętym w 2008 r.  „Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój”.

Celem ogólnym projektu było zwiększenie udziału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w systemie zamówień publicznych poprzez upowszechnienie rozwiązań prawnych pozwalających uzyskać korzystne ekonomicznie oraz innowacyjne zamówienia publiczne.

Cele szczegółowe:

*    wzrost wiedzy zamawiających oraz przedsiębiorców w zakresie ustawy Pzp,
* nabycie praktycznych umiejętności zastosowania rozwiązań przewidzianych ustawą, ukierunkowanych na wybór innowacyjnych i nowoczesnych produktów i usług,
*    nabycie praktycznych umiejętności zastosowania środków elektronicznych w procesie udzielania zamówień.

Celem działań realizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych było promowanie nowego podejścia do zamówień publicznych zmierzające do wzrostu skali uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w rynku zamówień publicznych. Poprzez konferencje, wydawnictwa i szkolenia Urząd zachęcał zamawiających do stosowania rozwiązań przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, sprzyjających zwiększeniu zainteresowania przedsiębiorców ubieganiem się o zamówienia publiczne.

W ramach projektu Urząd Zamówień Publicznych realizował kompleksowe, ujednolicone działania, prowadzone w skali ogólnopolskiej, skierowane do przedstawicieli zamawiających - administracji publicznej, w tym rządowej i samorządowej (osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne).

Zorganizowano 48 dwudniowych szkoleń dla zamawiających (2010 – 2, 2011 – 17, 2012 – 18, 2013 – 11) na terenie całego kraju. W szkoleniach uczestniczyło 1013 osób (39% mężczyźni, 61% kobiety) reprezentujących 646 instytucji.

Szkolenia (nieodpłatne) obejmowały 16 godzin szkoleniowych, dla grupy 20-25 uczestników.

Zakres tematyczny szkoleń obejmował:

  • stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert
  • zasady i przesłanki stosowania trybów negocjacyjnych
  • kwestie dotyczące innowacyjności
  • stosowanie przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych instrumentów elektronicznych
  • regulacje zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych, których zastosowanie może sprzyjać wzrostowi udziału przedsiębiorców z sektora MSP w rynku zamówień publicznych.

Prowadzone były również działania o charakterze informacyjno – promocyjnym. Opracowano merytorycznie (przez UZP lub przy wsparciu UZP) i opublikowano 28 publikacji oraz 19 artykułów prasowych. Wszystkie publikacje były dystrybuowane wśród zamawiających i wykonawców oraz zamieszczone na stronie internetowej UZP.

Dodatkowo na stronie internetowej UZP uruchomiono narzędzie pt. „System udostępniania materiałów informacyjno-edukacyjnych” ułatwiające dostęp do wiedzy o zasadach udzielania zamówień publicznych i ubiegania się o zamówienia publiczne (ponad 3.500 zarejestrowanych użytkowników). Zamieszczano tam również bieżące informacje n.t. wydarzeń (szkoleń, konferencji, wydawnictw) realizowanych w ramach projektu.

Ponadto w zakresie działań informacyjnych UZP zorganizowano 3 konferencje: konferencję inaugurującą, i podsumowującą  realizacje projektu - adresowaną do uczestników rynku zamówień publicznych - zamawiających i wykonawców oraz podmiotów zainteresowanych świadczeniem usług, doradczych, szkoleniowych i informacyjnych dla przedsiębiorstw, a także konferencję dla zamawiających i 3 spotkania informacyjne dla przedstawicieli  instytucji kontrolujących (RIO, NIK).

Publikacje przygotowane w ramach projektu:

Rok 2013
1.    Zamówienia publiczne a innowacyjność MSP
2.    Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych
3.    Kontrola udzielania zamówień publicznych
4.    Elektroniczne zamówienia publiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej
5.    Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych

Rok 2012
1.    Innowacyjne i przedkomercyjne zamówienia publiczne
2.    Przewodnik po nowym podejściu do zamówień publicznych
3.    Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań 2012
4.    Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych
5.    Kontrola udzielania zamówień publicznych

Rok 2011
1.    Innowacyjne zamówienia publiczne w Polsce - ekspertyza
2.    Nowe podejście do zamówień publicznych Raport z badań 2010/2011
3.    Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce - ekspertyza
4.    Stosowanie trybów negocjacyjnych udzielania zamówień publicznych
5.    Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
6.    Instrumenty nowego podejścia do zamówień publicznych
7.    Zamówienia publiczne w wybranych państwach Unii Europejskiej
8.    Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
9.    Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych
10.    Kontrola udzielania zamówień publicznych prowadzona przez Prezesa UZP
11.    Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych. Rekomendacje Prezesa UZP
12.    Nowe podejście do zamówień publicznych - wybrane zagadnienia

Rok 2010
1.    Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych
2.    Kontrola zamówień publicznych
3.    Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom
4.    Instrumenty elektroniczne w procesie udzielania zamówień publicznych
5.    Nowe podejście do zamówień publicznych - wyzwanie dla zamawiających - szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw
6.    Nowe podejście do zamówień publicznych - szkolenia i doradztwo

Przejdź do góry strony