"Nowe podejście do zamówień publicznych - szkolenia i doradztwo"

Logos

W dniu 8 listopada 2010 r. Urząd Zamówień Publicznych przystąpił do projektu Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo, który od 2009 r. realizowany był przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl. Projekt ten współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.3. „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw”.

Działania  Urzędu Zamówień Publicznych były realizowane w projekcie w okresie listopad 2010  r. - grudzień 2013 r.

Celem ogólnym projektu było zwiększenie udziału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w systemie zamówień publicznych poprzez upowszechnienie rozwiązań prawnych pozwalających uzyskać korzystne ekonomicznie oraz innowacyjne zamówienia publiczne.

W ramach projektu Urząd Zamówień Publicznych zorganizował dla zamawiających, na terenie całego kraju, 48 dwudniowych szkoleń. W szkoleniach uczestniczyło 1013 osób reprezentujących 646 instytucji.
Prowadzone były również działania o charakterze informacyjno – promocyjnym. Opracowano i opublikowano 28 publikacji oraz 19 artykułów prasowych.

W trakcie realizacji projektu wydano szereg publikacji.

Przejdź do góry strony